Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klasyfikacja przedsiębiorstw

No description
by

Natalia Fiałkowska

on 26 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klasyfikacja przedsiębiorstw

Przedsiębiorca
to osobę fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (np. spółka jawna). Za działalność gospodarczą uznaje się natomiast działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.
Klasyfikacja przedsiębiorstw
Osoba fizyczna – przedsiębiorcą może być każdy człowiek, który ma pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. zdolność do samodzielnego składania oświadczeń woli wywołujących skutki prawne). W praktyce może więc być to każdy, kto osiągnął pełnoletniość i nie jest ubezwłasnowolniony.
Osoba prawna to jednostka organizacyjna , która na mocy odpowiednich przepisów ma osobowość prawną (zdolność do nabywania praw i obowiązków)
Jednostka organizacyjna - nie ma osobowości prawnej , ale posiada zdolność prawną i prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą
Podział ze względu na formę własności
Przedsiębiorstwa Prywatne
podmiot gospodarczy, którego celem jest dostarczanie dóbr i usług potencjalnym nabywcom oraz maksymalizacja zysku. Ponadto musi ono się znajdować w rękach prywatnych, a nie państwowych i może przyjąć formę firmy jednoosobowej lub któregoś z rodzajów spółek.
Firma ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo kosmetyczne, oferujące produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, Udział kapitału polskiego wynosi 100%.
Przedsiębiorstwo publiczne
przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo . Jest osobą prawną.
Krajowe
Zagraniczne
IKEA – przedsiębiorstwo zajmujące się głównie sprzedażą detaliczną oraz produkcją mebli, a także artykułów dekoracyjnych.Polska jest drugim po Chinach najważniejszym producentem mebli sprzedawanych w sklepach IKEA na całym świecie.
Państwowe
własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
Polska Żegluga Morska (PŻM, też Polsteam, Polish Steamship Company) – szczecińskie, państwowe przedsiębiorstwo armatorskie; największe i najstarsze w Polsce, posiadające własną flotę składającą się z 75 statków. Jest światowym liderem w przewozach płynnej siarki drogą morską. PŻM specjalizuje się głównie w przewozach masowych, jednak posiada także promy morskie, które obsługują połączenia Polski ze Szwecją (linie Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg).
Komunalne
własność jednostek samorządu terytorialnego: województwa , powiatu lub gminy
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. specjalizuje się w świadczeniu usług komunalnych dla miasta Legnicy oraz okolic. Działa w obszarze gospodarki odpadami, inżynierii miejskiej, świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe, jak również dba o zieleń w naszym mieście. Dodatkowo administruje Palmiarnią Miejską oraz prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
Własność mieszana
KGHM Polska Miedź S.A to jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie. W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto , koncentrat palladu i platyny , ołów i inne metale. KGHM wydobywa także sól kamienną.Działalność KGHM koncentruje się głównie na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego .Największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 31,79% jej kapitału zakładowego.
Podział ze względu na formę organizacyjno-prawną
Jednoosobowa firma osoby fizycznej
Jednoosobowa działalność gospodarcza (nie ma tu znaczenia liczba osób zatrudnionych w takiej firmie) jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej.
Rozmiar działalności nie jest w żaden sposób ograniczony, łatwo ją rozszerzyć albo zlikwidować.
Z chwilą wpisania do ewidencji (CEIDG) osoba fizyczna uzyskuje tym samym status przedsiębiorcy. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga ponadto spełnienia wielu innych obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu czy określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
Przedsiębiorstwa państwowe
to samodzielne, samorządne
i samofinansujące się przedsiębiorstwa, których właścicielem jest państwo.
Spółdzielnie
to dobrowolne zrzeszenia osób prowadzących działalność gospodarczą w interesie i na rachunek jego członków.
Spółdzielnie wytwórcze (pracy)
spółdzielnie zatrudniające członków zarobkowo.
SM „MLEKPOL” to największa spółdzielnia mleczarska w Polsce, a także jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” rozrastała się, przyłączając okoliczne przedsiębiorstwa z tej samej branży.Działania te doprowadziły do stanu, w którym „MLEKPOL” skupuje i przetwarza ponad 13% skupowanego mleka w Polsce.
Spółdzielnie użytkowników
zaspokajające potrzeby gospodarcze członków (świadczące usługi na rzecz członków)
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy została założona w 1959 r. Na zasoby Spółdzielni składa się 7899 mieszkań w 116 budynkach mieszkalnych, 179 lokali użytkowych,10 pawilonów wolnostojących.Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na osiedlach Kopernik IA, Kopernik IB, Kopernik II,Śródmieście,Asnyka i Zosinek.Ma prawie 8 tysięcy członków i około 18 tysięcy mieszkańców.
Spółki
związki osób i ich kapitałów utworzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółka cywilna (s.c)
to spółka działająca na podstawie prawa cywilnego. Wspólnicy (minimum dwóch) zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gospodarczego. Tworzą kapitał spółki cywilnej z wniesionych przez siebie wkładów w postaci gotówki lub aportu, a później również dochodów spółki.W spółce cywilnej nie istnieje możliwość odsprzedaży wkładu udziałowego osobom trzecim, a przyjęcie nowego wspólnika wiąże się ze zmianą w umowie spółki cywilnej. Za zobowiązania spółki cywilnej wszyscy wspólnicy odpowiadają zarówno majątkiem spółki, jak i każdy majątkiem osobistym.Spółke cywilną można założyć na czas nieograniczony lub na czas ograniczony w celu wykonania jakiegoś pojedynczego przedsięwzięcia. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej.
Przykład: FIRMA BUDOWLANA GWOŹDZIK S.C. Legnica
- prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego powstająca na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego (w Polsce ustawy Kodeks spółek handlowych). Rozróżniamy osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego.
Spółka handlowa
Spółki osobowe
działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadzącymi przedsiębiorstwo pod własną firmą.Spółka nie posiada osobowości prawnej, charakteryzuje się nieograniczoną osobistą odpowiedzialnością co najmniej jednego z jej wspólników za zobowiązania spółki.
Spółka jawna(s.j.)
Spółka jawna jest najprostszą formą spółki osobowej. Nie posiada ona osobowości prawnej, a do jej utworzenia niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy pod rygorem nieważności. Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada osobiście i nieograniczenie każdy ze wspólników oraz solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Każdy ze wspólników posiada ponadto prawo do reprezentowania spółki na zewnątrz oraz prawo do udziału w zyskach (lub stratach) proporcjonalnie do udziałów przypisanych w umowie (jeżeli udziały te nie są precyzyjnie określone, zakłada się, że podział ten jest równy). Każdy ze wspólników płaci podatek dochodowy od przynależnej dla niego części dochodu. W spółce jawnej brak jest organów spółki (tj. zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie)
Spółka partnerska (sp.p.)
Spółka partnerska jest spółką zakładaną przez wspólników (tzw. "partnerów") w celu wykonywania wolnego zawodu. W nazwie spółki powinno znajdować się nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników, określenie "partner", "partnerzy" lub "spółka partnerska" oraz określenie dotyczącego wykonywanego wolnego zawodu. Partnerami mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Do grupy wolnych zawodów, które mogą tworzyć spółki partnerskie, zalicza się m.in.: lekarzy, pielęgniarki, aptekarzy, adwokatów, doradców podatkowych, doradców ubezpieczeniowych, architektów, księgowych, rewidentów itp. Umowa spółki partnerskiej musi być zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Cechą charakterystyczną spółki partnerskiej jest regulacja, że partner (wspólnik) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko w związku z prowadzeniem działalności przez siebie, a nie przez pozostałych partnerów wykonujących wolny zawód.
Spółka komandytowa (sp.k.)
to spółka, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia (całym swoim majątkiem), natomiast odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej. Konsekwencją ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki jest brak możliwości bieżącego oddziaływania na funkcjonowanie spółki. Dla komplementariusza zastrzeżone są kompetencje związane z prowadzeniem spraw spółki i reprezentowaniem spółki za zewnątrz.
Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A)
jest spółką mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwą (firmą), w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem. Spółka musi posiadać statut w formie aktu notarialnego. Jej kapitał zakładowy musi wynosić przynajmniej 50.000 zł. Akcjonariusz (w odróżnieniu od komandytariusza w spółce komandytowej) nie odpowiada za zobowiązania spółki. Podobnie jak w spółce komandytowej dla komplementariusza zastrzeżone zostały kompetencje związane z prowadzeniem spraw spółki i reprezentowaniem spółki za zewnątrz. W spółce komandytowo-akcyjnej fakultatywnie może działać rada nadzorcza, która wybierana jest przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, jednakże jeżeli liczba akcjonariuszy jest wyższa niż 25, powołanie rady nadzorczej jest już obowiązkowe.
Spółki kapitałowe


posiadanie pełnej osobowości prawnej, co oznacza możliwość nabywania praw we własnym imieniu, zaciągania zobowiązania oraz pozywania i bycia pozywanym,
posiadanie określonej struktury organizacyjnej narzuconej przez regulacje kodeksu spółek handlowych,
majątek spółek kapitałowych stanowi własność spółki,
sprawy spółki prowadzone są przez powołane organy,
skład osobowy spółek jest zmienny (akcje w spółce akcyjnej są zbywalne),
wobec wierzycieli odpowiedzialność ponosi spółka - nie wspólnicy,
spółki podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników) , nie może być zawiązana przez inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli; odpowiada za nie sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników.Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 50 tys. złotych, przy czym wartość pojedynczego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Niezależnie od liczby posiadanych udziałów wspólnicy spółki posiadają takie same prawa i obowiązki.Umowa spółki z o.o. zostaje zawarta jako akt notarialny. Z chwilą wpisania jej do KRS zyskuje ona osobowość prawną. Wielkość udziałów decyduje jednak o posiadanych głosach przez udziałowców.Organami spółki są: zarząd powoływany przez zgromadzenie wspólników bądź radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, będące najwyższą władzą tego rodzaju spółki i rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, obowiązkowe wówczas, gdy kapitał zakładowy osiągnął 500 000 zł (co najmniej 25 wspólników) i wtedy, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała ze spółki Skarbu Państwa. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Mogą być do niego powoływane osoby znajdujące się pośród wspólników albo spoza ich grona.
Spółka akcyjna (SA)
utworzona w rezultacie zgromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego, pokrytego gotówką bądź aportami, dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej.

Akcja stanowi podstawę nabycia praw wspólnika (akcjonariusza), może mieć charakter imienny lub na okaziciela, zwykły lub uprzywilejowany co do prawa głosu, dywidendy bądź podziału majątku w razie likwidacji spółki akcyjnej.

Utworzenie spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru handlowego i jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Akcjonariusze osobiście nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Władzami spółki akcyjnej są: zgromadzenie wspólników, zarząd oraz rada nadzorcza i komisja rewizyjna.
Podział ze względu na rozmiar działalności gospodarczej
Mikroprzedsiębiorca
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Mały przedsiębiorca
W myśl art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro.
Średni przedsiębiorca
to przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 43 mln euro.
Związki spółek
jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą,
a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

PZU SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej od 23 grudnia 1991 roku - w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Korporacja
prawne połączenie wielu spółek (zazwyczaj akcyjnych) często o zasięgu międzynarodowym
Holding
Katowicki Holding Węglowy SA
organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania.
jest pierwszą i jedyną tego typu organizacją działającą w polskim przemyśle węgla kamiennego. Powstał w 29 czerwca 1993 roku w wyniku połączenia 11 kopalń, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.KHW grupuje cztery nowoczesne kopalnie węgla kamiennego: KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Murcki-Staszic, KWK Wieczorek i KWK Wujek. Kopalnię zależną "Kazimierz Juliusz" przejęła 6 listopada 2014, kupując udziały w niej.
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej.W skład Orlenu wchodzą rafinerie w Płocku, Trzebini, Jedliczu, 3 zakłady w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. Orlen posiada ponad 1200 stacji z logo Orlen i ponad 400 stacji ekonomicznych z logo Bliska. Zatrudnia ponad 21 tysiący pracowników.
Koncern
to gospodarcza forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej należące do jednego właściciela; koncern powstaje na skutek koncentracji kapitału, dokonywanej zazwyczaj w drodze zakupu akcji lub udziałów innych firm. Firmy wchodzące w skład koncernu mają odrębną osobowość prawną i odrębne organy korporacyjne – w tym przede wszystkim odrębny Zarząd. Jego następstwem może być ograniczenie konkurencji, zwiększenie zysków (wynikające z produkcji na większą skalę), umocnienie pozycji finansowej, gospodarczej, osiągnięcie wpływu na decyzje gospodarcze państwa
Monopol
struktura rynkowa charakteryzująca się:

występowaniem na rynku tylko jednego dostawcy lub producenta danego towaru/usługi, który kontroluje podaż i ceny, oraz wielu odbiorców;
występowaniem barier uniemożliwiających innym firmom wejście na rynek (np. ustawodawstwo, patenty, koszty itp.);
unikatowością produktu monopolu (nie posiada on dobrego lub bliskiego substytutu).
jednoosobowa spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej (Bank Pocztowy i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz usług logistycznych.
Poczta Polska od kilku lat systematycznie traci monopol na kolejne rodzaje przesyłek. Do końca 2012 roku korzystała z ustawowego przywileju posiadania obszaru zastrzeżonego, który dawał jej uprawnienia do wyłącznego wykonywania usług przyjmowania i doręczania przesyłek o masie do 50 g.
W 2012 roku ukończone zostały prace nad nowelizacją ustawy prawo pocztowe, która pomimo likwidacji monopolu formalnego utrzymała jednak monopol faktyczny np. w przesyłkach urzędowych.
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Smyk
sieć sklepów z artykułami dla dzieci od urodzenia do 14 roku życia oraz dla kobiet w ciąży, m.in. z odzieżą, obuwiem, akcesoriami dziecięcymi, zabawkami i książkami. Należy do przedsiębiorstwa Smyk sp. z o.o., wchodzącego w skład grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion.
PPHU EKOPROD
Jarosław Szczucki i Spółka spółka jawna
Zakres działalności
Zagospodarowanie i odzysk odpadów z przemysłu, rzemiosła, handlu i usług
- odpady z grup 01 do 19 zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z dnia 08.10.2001.).
Unieszkodliwianie i odzysk szerokiej grupy odpadów ciekłych.
Unieszkodliwianie i odzysk wybranych odpadów stałych.
Recykling i odzysk opakowań i surowców wtórnych.
Obrót surowcami wtórnymi.
Czyszczenie instalacji przemysłowych, odstojników, tłuszczowników i separatorów.
Wywóz materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR.
Wynajem kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów.
Pogotowie ekologiczne - usuwanie zanieczyszczeń i skażeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych oraz innych wydarzeń losowych.
jest Kancelarią świadczącą kompleksowe usługi prawne dla klientów instytucjonalnych, korporacyjnych oraz indywidualnych.
Kancelaria Prawna Król i Wspólnicy Spółka partnerska
"Lidl Polska Sklepy Spożywcze " sp. k.
założona w Niemczech sieć sklepów dyskontowych, działająca w 26 krajach europejskich.Polska sieć sklepów Lidl posiada łącznie ponad 517 obiektów.
Budizol S.K.A.
firmą budowlaną działającą na polskim rynku.
Wykonanie
Natalia Fiałkowska kl.IcLO
Full transcript