Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alternatív őstörténet 2017 ősz

No description
by

László Klima

on 5 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alternatív őstörténet 2017 ősz

Burjánzó elméletek
Alternatív őstörténet
Hun‒magyar rokonság
(Anonymus, Kézai, népi hagyomány (?))
Dugonics András: Etelka, Jólánka, Etelka Karjelban (1788‒1804, szintézis a hun és finnugor őstörténet között)
Hun‒avar‒magyar kontinuitás
(rokonságban állunk minden sztyeppi lovas-pásztor néppel, a székelyek a hunok leszármazottai)
Turanizmus
(második szintézis a hun‒avar‒magyar és a finnugor rokonság között, nyitás kelet felé, 19-20. sz. fordulójától)
Arvisura
Fgr. rok.
Fgr. rok.
Paál Zoltán: Arvisura
(a mindent magába olvasztó szintézis, 20. század 2. fele)
Elemei:
Ataisz lakóit meglátogatták a szíriusziak
Hun‒magyar és török‒magyar rokonság
Mindenki magyar volt (Horvát István)
Sumer‒magyar rokonság
Etruszk‒magyar rokonság
Churchward‒Csicsáky: Mu, az elsüllyedt kontinens
Finnugor nyelvrokonság
Horvát István: mindenki magyar volt, a magyarok a pártusoktól származnak
James Churchward-Csicsáky Jenő: Mu, az emberiség bölcsője
Vámbéry Ármin:
török–magyar rokonság
(19. század 2. fele)
Előzménye a hun–magyar rokonság
Ellenzői szerint „bűnben fogant” és később is „bűnőkkel terhes” tudományos állítás (lásd a városi legendákat).
A hun‒magyar rokonságból építkező elméletek:
Csicsáky Jenő magyarra fordította és hirdette Churchward nézeteit. Tovább is fejlesztette: az őskontinens lakói a magyarok voltak.
A hun–avar–magyar kontinuitás elméletének egyik alapja (mindannyian törökök vagyunk)
Városi legendák a finnugor nyelvrokonságról:
A finnugristák (Schlözer, Hunfalvy, Budenz) Habsburg-ügynökök és/vagy német származásúak
A finnugor nyelvrokonságot Trefort Ágoston politikai okokból erőltette a magyarságra
A finnugristák szláv érdekeket követnek (Orczy Lőrinc), illetve szovjet ügynökök (emigráns magyarok a 2. világháború után)
Elemei:
szittya (hun)‒magyar rokonság
A Dugonics András által elkezdett naiv-dilettáns szóhasonlítgatás
Városi legendák:
Valószínűleg Horvát Istvántól, vagy a magyar ügyekért lelkesedő egyetemi tanítványaitól származik a finnugristák idegenszívűségét állító városi legenda (1850-ig vezethető vissza)
Kisebb jelentőségű nyelvi ötletek, nagy ívű őstörténeti koncepciók
Aczél József: Szittya-görög eredetünk. (Bp. 1926.)
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
(Montreál, 1968-1974.) (Egyiptom, sumérok stb., Horvát István gondolatainak egyik folytatója)
Juan Móricz: a dél-amerikai indiánok is magyarok
Zsirai Miklós gyűjtése (1943.):
Badiny-Jós Ferenc a pártus‒magyar rokonságról, Jézus magyarságáról
Forrásai:
Horvát István
Sumer‒magyar nyelvrokonság
Sumer‒magyar nyelvrokonság
A 19. század második felében merül föl. A 2. világháború után magyar emigránsok dolgozzák ki (elsősorban Bobula Ida).
Felhasználói:
Badiny-Jós Ferenc (a sumérok a pártusok elődei)
Paál Zoltán: Arvisura (a sumérok is az ős-kontinensről vándoroltak el, ők is a hun-magyar ősnépességtől származnak)
Badiny-Jós
Arvisura
Etruszk‒magyar nyelvrokonság
Etruszk‒finnugor nyevrokonságként már a 20. század elején felbukkant.
Emigráns magyarok írtak erről is.
Új hirdetője Mario Alinei olasz etruszkológus.
Felhasználói:
Arvisura
Minden olyan elmélet, amely azt hirdeti, hogy a magyarok már többezer éve a Kárpát-medencében élnek
Oláh András UFO-kutató: a Mars bolygón négy nagy hegy látható. A hegyek háromszög alakban helyezkednek el. Elhelyezésük mesterséges, építésük valószínűleg antigravitációs technológiával történt. Ezeken a hegyeken (valójában mesterséges vulkánokon) arcok láthatók. Többek közt egy oroszláné. Az pedig a magyarság ősi jelképe. Az oroszlán szó etimológiája: orros lány.
A magyarok már többezer éve a Kárpát-medencében laknak
Forrásai:
Régészeti leletek (pl. a Kárpát-medencei neolit kor fejlettségéről tanúskodó leletek, a tatárlakai lelet bevonása a sumer‒magyar rokonság körébe)
Paleogenetikai adatok
Dugonics A.
Arvisura
Turanizmus
Arvisura
Arvisura
Badiny-Jós
Arvisura
Ajánlott olvasmányok:
A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság (főszerk. Honti László) Bp. 2010.
Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései.
A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Bp. 2003.

Vége
Cikkek Dugonics Andrásról:
http://renhirek.blogspot.hu/2009/07/dugonics-andras-etelka.html
http://renhirek.blogspot.hu/2010/05/dugonics-andras-jolanka-etelkanak.html
http://www.nyest.hu/renhirek/etelka-karjelben
Cikk Zempléni Árpádról, a turanizmus atyjáról:
Zeng napnyugaton árja-dal:
‒ Utunkban áll a sárga faj! ‒

Szegény ugor! koldús tatár,
Siess pusztúlni, halni már!

Egy nép halódik északon,
Igaz, jó testvér, hű rokon.
-
Volt háborúja rengeteg.
Menekült, harczolt, engedett.
-
Irtotta khán, sejk, czár, mogúl…
Szegény vogúl! szegény vogúl!…

Lelkét kiölte már a szláv
És menekűlni sincs tovább.
Keletre, magyar!
tekints keletre!
Ott lelsz te dicső, nagy,
Rokon felekre!

A sápadt árja
Lenéz, gyötör,
Kihasznál, megvet,
Éltedre tör!
Fogytán a szumír türelem,
A művelődés lelke bennünk,
S dühödve ébredez a hún,
Hogy a sárkánynak neki menjünk!
http://www.nyest.hu/renhirek/a-turani-dalnok
Cikkek a hamis Trefort-idézetről:
„Mint miniszter az ország érdekeit kell néznem és ezért a külső tekintély szempontjából elönyösebb finn-ugor származás principiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai hanem europai rokonokra van szükségünk. A kormány a jövőben is csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finnugor elmélet mellett törnek lándzsát.”
http://toriblog.blog.hu/2009/03/17/mitoszok_nyomaban_i_a_habsburgok_es_a_magyar_ostortenet
http://toriblog.blog.hu/2010/12/07/hamis_e_a_nemzetveszto_trefort_idezet
Az idézet:
Schlözer eredendő bűne:
http://www.nyest.hu/renhirek/uzenjunk-schlozernek
Hunfalvy, a Habsburg-ügynök:
http://www.nyest.hu/renhirek/a-ketfeju-sas-es-a-renszarvas-baratsaga
Hunfalvy elbeszélte, hogy midőn az ötvenes évek közepén ő a finn atyafiság kérdését tárgyalta, magyar tudós is volt, ki ezen megütközött s azt a hitet táplálta, hogy Hunfalvyt tán az osztrák kormány vesztegette meg a nemzet hitelének tudo-mányos úton való csökkentése végett.
Vasárnapi Újság, 1883/2:
Mario Alinei a magyar betűk hangértékével sincsen tisztában: úgy véli, hogy a gyula szóban a g betű után kettős magánhangzó (diftongus) áll, amelyet az y és az u betű jelöl.
Nem érti a magyar nyelv magánhangzó-illeszkedésének rendszerét. Már csak emiatt is hibás az etruszk
tezan
szó egybevetése a magyar tesz ige egyes szám 3. személyű felszólító módú alakjával (mert az nem „tegyan”, hanem tegyen).
Alinei az etruszk mondatok, szókapcsolatok magyarból való megfejtése során figyelmen kívül hagyja a magyar nyelv alapszórendjét. Az etruszk
apa nacna
(’apa nagy’ > ’nagyapa’) már csak azért sem lehet magyarul, mert a nagyapát a magyar séma szerint fordított szórenddel kell mondani.
Cikkek az Arvisuráról:
http://renhirek.blogspot.hu/2009/09/az-arvisurarol-1-resz.html
http://renhirek.blogspot.hu/2009/09/az-arvisurarol2.html
http://renhirek.blogspot.hu/2009/09/arvisura3.html
http://renhirek.blogspot.hu/2009/10/arvisura4.html
http://renhirek.blogspot.hu/2009/10/arvisura5.html
http://renhirek.blogspot.hu/2009/11/arvisura6.html
http://renhirek.blogspot.hu/2009/12/arvisura7.html
http://renhirek.blogspot.hu/2010/01/arvisura8.html
http://renhirek.blogspot.hu/2010/02/arvisura9.html
Cikk a Churchward–Csicsáky-elméletről:
http://www.nyest.hu/renhirek/magya-vandor-avagy-mubol-lesz-a-cserebogar
Vámbéry Ármin keleti útja
És a prezentációba beillesztett linkek.
Sumer–finnugor nyelvrokonság
Már a 19-20. század fordulóján felmerült ötlet
Legújabb hirdetője Simo Parpola

Simo Kaarlo Antero Parpola (1943–)
(Etymological Dictionary of the Sumerian Language, by Simo Parpola. Winona Lake, Indiana: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2016. Pp. xliv + 426; xxviii + 436.)
Asszírológus, kutatási területe az Újasszír birodalom. 2006-ban kezdett a sumer–finnugor nyelvrokonság kutatásába. E témakörben több publikációja is megjelent. Kutatásait 2016-ban kiadott szótárában foglalta össze.
Simo Parpola szerint:
1. A sumer nyelvnek közös eredetű nyelvtani elemei vannak az uráli (finnugor+szamojéd) nyelvekkel.
2. A sumer és a finn nyelv több mint 2000 közös eredetű szóval rendelkezik.
3. a sumer–magyar etimológiák száma 1238.
Simo Parpola nem érti a történeti nyelvészetnek a szabályos hangmegfelelésekre alapozott kutatási módszerét!
A turáni nyelvcsalád Szentkatolnai Bálint Gábor szerint
Bálint Gábor (1844-1913)
1871-ben Kazanyban a tatár és a kalmük nyelvet tanulja.
1872-ben Szentpétervárott a mongol és a mandzsu mellett több finnugor nyelvet is tanulmányoz.
1873-ban Urgába (Ulánbátor) utazik, folytatja mongol és mandzsu nyelvi tanulmányait.
1877-78-ban Széchenyi Béla ázsiai expedíciója tagjaként a tamil nyelvet kutatja.
1893-tól a kolozsvári egyetem urál-altaji tanszékének vezetője.
1895-ben Zichy Jenő kaukázusi expedíciója tagjaként a kabard nyelvet tanulmányozza.
Bálint Gábor szerint a turáni nyelvcsalád:
hun
, török, mongol, mandzsu, japán, finnugor, kabard, tamil (dravida)
Bálint Gábor
nem érti a történeti nyelvészetnek a szabályos hangmeg-felelésekre alapozott kutatási módszerét!
Az Arvisura kerettörténete
Paál Zoltán a 2. világháborúban szlovák partizánok fogságába esett. A partizánok segíésére szovjet ejtőernyősök érkeztek. Közöttük volt az obi-ugor származású Szalaváré Tura, aki magával hozta a magyarság őstörténetét leíró, fémlapokra rótt Arvisurákat a magyar tudósok számára. Szalaváré Tura egy medveünnep keretében Paál Zoltánt rovósámánná avatta, és feladatává tette, hogy továbbírja az Arvisurákat.
Arany János: Budenzhez
Igazi vasfejű székely a Bálint:
nem arra megy, amerre Hunfalvy Pál int.

Szentkatolnai Bálint Gábor
„Az a’ Karjeli Birodalom, mely Etelének örökös Jószága vala, éjszak felé vagyon a’
Balta-tengörnek Finomi öble
mellett (sinus Finnicus). Ezt a’ sok részekre el oszlott Tengört azért nevezhették édes Eleink Baltának: mert (az ő képzelődéssek szerént) balta’ formája vólt, vagyon mostanában is. A’ Karjeli Birodalomnak határjai ezek. I-szer a’ Fínomi öböl és
Honvár (Hongria, Ingria, Ingermanland)

II-szor: Nap keletre, egy gyönyörű kis Ország, melyet így neveztek:
Holmi; mostanában: Holmia [Häme?]
III-szor: Éjszak felé vagyon egy hoszszú Ország, melyet a’ Régiek Savónak mondottak; most

Savólandiának is, Savó laxiának is [Savo]

IV-szer: Nap-nyúgotra vagyon
Bot ország (mostanában Bothnia)
. Azután:
Finom-ország (most Finnia).

Ismét
Nyil-ország (most Nylandia [Uusimaa?]
. Végtére
Kaján-ország (mostanában Kajánia [Kajaani].
– Ezek bizonnyára mind Magyar nevek, ’s – azt – is jelentik: hogy Magyar Eleink ezen tartományokat bírtokokban tartották és innént mentek osztán a’ Világon széjjel. –
Karjel-országnak Anya-várossát régi Eleink Víg-várnak nevezték, utóbbiak Víg-burgnak. A’ mostaniak Viburnak [Viborg, Viipuri].
Ezt a’ Fő-várost, Héjja (Etelének annya) Etelkavárnak azért nevezhette: hogy Mennyének kedvét lelhesse. Ott fekszik ez a’ város, ahhol (a’ Fínomi öbölnek vége felé) a’ viznek egy kis szakadássa terjed éjszak tájjékára. Ennek a’ Ki-dülő viznek végén olvastatik most is a’ Viburgi nevezet. – Ezt a’ Karjeli Országot mostanában az Orosz-Cár bírja. Az előbbeni Századnak elején (1725-dik esztendő tájban) Karjelbe vitte lak-helyét Első Péter (az a’ leg-híresebb Orosz-Cár) és ott építette-fel Császári házát és mellette azt a’ Nagy Várost, melyet németül Petersburg-nak, deákúl Petroburgumnak neveznek.”
(Dugonics András: Jólánka, Etelkának leánya. I. kötet: 357-58/55. j.)
Turán típusú harckocsi - egy magyar csodafegyver a 2. világháborúban
Grespik László (1964-2016):
A finnugor-elmélet hazudik, Werbőczy István nem
Kovács András „táltost” idézi:
A Kárpát-medence megszentelt hely, a Földanya kisugárzása itt jelöli ki a világ „közepét”, a Pólust, mai nevén Pilist, Dobogókő közelében található meg a Földgolyó legnagyobb pozitív földsugárzási keresztpontja ... A magyar uralkodók nem véletlenül a Pilist választották székhelynek, a régi Buda, Fehérvár nem azonos a maiakkal.
Az emberi faj DNS-ének adott hosszegységen 2-3 csavarodása van, míg a magyarnak (és japánnak, akikkel távoli rokonok vagyunk) 9, ami megegyező a Szíriuszról a Földre jövõ fény megcsavarodási számával.
Ebből is származik a magyar elme, lélek, szellem kivételes volta, kozmikus származása, a magyarok „beválasztottsága”. Az Orion csillagképbõl való származásunk misztériumára utal többek közt a három Gízai nagy piramis és a Pilisben bizonyos helyek pozíciója, léte is.
Közhangulat a 19. század 2. felében –
egy példa: Jókai Mór először

Majdan gyermekeik is születtek és azok olly törpék, olly nyomorúak voltak, mintha nem is azon Isten alkotná őket, a ki a többit. … A négy láb magas férfi közöttük már óriás, hölgyeik rútak, ifjaik erőtelenek, koponyájok lapos, arczuk dőre… A szerelem és a szerelemféltés náluk ismeretlen, kínálni szokták hölgyeiket az idegennek… S e nyomorult nép nyelvében a föld minden nemzetei találnak ismerős emlékre, de legtöbbre a magyar. … Historiájok, őseik nincsenek. Apja nevére sem emlékszik senki. De mintha gúnyolni akarná őket a világ, még most is „lappanóknak” nevezik őket. Ők laknak a világ végén, ők az emberek között a legutolsók.
Mahizeth. Lappon ősmonda. (Müller Gyula nagy naptára. 1852.)
Jókai Mór másodszor
Jókai Mór harmadszor
[Manó:] – De hiszen a mi nyelvünknek nincs semmiféle ázsiai idiómával grammatikai hasonlatossága; nyelvtani rendszerünk egyesegyedül a finnekével azonos.
– Micsoda? – kiálta fel Decebál; olyan düh és meglepetés hangján, mint akinek alattomos kutya harapott a lába ikrájába. – Hát te is finnista vagy? Hát te is megőrültél? Hogy a finnekkel akarsz bennünket rokonságba hozni? A fókavadászokkal?
[…] igenis, a hunok utódai voltunk és maradunk. A dicsőséges hunoké, akik nem kutyák által vontatott szánokon jöttek be ide országot foglalni, nem ittak iramszarvastejet, nem öltözködtek tengeri fókabőrbe, nem volt laposra nyomott orruk, legyező fülük, fülig érő szájuk…
(Kiskirályok, 1886)
De épen úgy nem találok semmi alapot a török nyelvrokonság antagonistái, a finnugor nyelvtudósok fölvetésére. […]
Maga a ragozás, a grammatikai szabályok találkozása nem bizonyítja azt be [ti. a finnugor nyelvrokonságot]. Épp oly kevéssé egyes szavaknak a finn, vogul, osztják, votyák, zürjén, csuvasz, cseremisz nyelvekben a magyar szavakkal gyakran nagyon is erőszakolt értelmi közössége.
[…] De hát én a szegény atyámfiait meg nem tagadom, sőt ha a csalhatatlan tudományos világ egy népcsaládba soroz bennünket, a rokonságot is elvállalom, de azért
határozottan állítom, hogy a magyar és finnugor nyelvek között azonos eredet nincs és nem volt soha.

(Mik voltak a magyarok ezer év előtt? Felolvasás az Akadémián 1898. október 31-én)
Ilyen tudomány-üldöző beszédet ne tartson senki a Magyar Tudományos Akadémiában, Magyarországon, a hol úgyis sokkal több a tudományok ócsárlója, mint kedvelője s művelője.
[…] Jókai a közönség és hírlapok elkényeztetett gyermeke s azt hiszi, hogy neki sok minden szabad. Azt még értjük, ha regényeiben nem egyszer veszi igénybe e kiváltságot, de azt már nem értjük, hogy biróúl mer föllépni oly kérdésben, melyben teljesen tájékozatlan. E fölolvasás egy dráma utószavául ígérkezik. Fog-e e dráma sikerülni, jobb lesz-e Jókai eddigi drámáinál, nem tudjuk, de
óhajtottuk volna, ha e fölolvasást meg nem tartja; vagy ha már, fájdalom, megtartotta, legalább arra kérjük, hogy ki ne nyomassa.
(Budapesti Szemle 1898. szerző: X - Szinnyei József?, Simonyi Zsigmond?, Munkácsi Bernát?)
Full transcript