Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENiYET

No description
by

bşr trkz

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENiYET

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENiYET
HÜKÜMDAR
GÖREVLERİ:
OSMANLI DEVLETİNDE SARAYLAR
DİVAN-I HÜMAYUN
HUKUK
Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemi oluşmasında;
Fethedilen yerdeki uygulamalar,
İslamın getirdiği esaslar,
Orta asya Türk gelenekleri etkili omuştur.
SOSYAL HAYAT

Orduya komutanlık eder.
Divan-ı Hümayuna baskanlık eder. (Fatihe kadar)
Herhangi birseyi yasaklar.
Herhangi bir konuda emir verir. (ferman)(yasama)
Herhangi bir konuda adaletsizligi giderir.(adaletname)
Herhangi bir konuda kanun çıkarır.(kanunname)
Herhanhi bir konuda devlet memurunu göreve atar veya görevinden alır.(beratname)
Herhangi bir devşirme çocuğu öldürebilir. (kulluk hakkı)(yargı yetkisi)
Herhangi bir devlet memurunun mallarına el koyar. (müsadere) (yargı yetkisi)
Örfi hukuku uygulama yetkisine sahip
.

Osmanlı Devleti; toplumu din ve mezhep esasına göre bölerek yönetmiştir.Bu sisteme "
Millet sistemi
" denir.Ayrıca toplum düzeninin sağlanması amacıyla "Hakkaniyet çemberi" kullanılır. Bu çembere göre sağlanması en gerekli şey
adalet
tir.Bu çemberin unsurları Devlet,kanun,millet,servet,ordu,hükümranlık(mülk) olması gerekir.

Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı Orhan Bey döneminde Bursa'da açılan
BEY SARAYI'
dır. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre yönetim merkezi olan saray
TOPKAPI SARAYI'
dır.

Devlet ve millet sorunlarının tartışılıp karara bağlandığı ve en son söz hakkının padişaha olduğu bakanlar kuruludur.
Orhan bey kurmuştur.
II.Mahmut kaldırmıştır.
Alınan kararlara "
Hüküm
" ,hükümlerin kaydedildiği deftere ise "
Mühimme
" denir.
Bu hükümleri yazıya Tahvil, Rüus, Amedi, Beylikçi kalemleri geçirir.
NOT:
Padişahlar Cülus töreni bahşiş dönemi ile tahta çıkar ve Eyüp Sultan türbesinde (Fatih Sultan Mehmet'ten sonra) kılıç kuşanırlardı.

NOT:
Padişahın emirlerine Hattı hümayun denir ve ferman ile duyurulurdu.
HÜKÜMDARLIK SEMBOLLERİ:
Otağ,nevbet,tuğ,tuğra,kotuz(sorguç),miğfer,sikke,hutbe,tıraz (elbise),hilat(hediye),çetr(şemsiye),menşur (halife onayı),berat (atama onayı),cülus bahşişi,kılıç kuşanma,hattı hümayun.

Hükümdarlık Unvanları:
Bey ,gazi ,sultan,hüdavendigar,han,padişah

OSMANLI DEVLETİ'NDE Kİ VERASET DEĞİŞİKLİKLERİ
OSMAN BEY
:Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır.
I.MURAT
:Ülke padişah ve oğullarına aittir.(ilk değişiklik)
FATİH SULTAN MEHMET
:Ülkenin bekası için kardeşine önlem alınabilir.
I.AHMET
:Ülke en büyük (EKBER) ve en akıllı (ERŞED) erkek üye tarafından yönetilir.
KANUNİ ESASİ
:Ekberiyet (yazılı hale getirildi)

Osmanlı şehzadeleri 12 yaşına geldiğinde ülke sancaklarına
VALİ
olarak atanır ve
ÇELEBİ SULTAN u
nvanı alır.
OSMANLI DEVLETİ MERKEZLERİ (BAŞKENTLERİ)

Söğüt (1293)
Karacahisar(1303)
Bilecik(1317)
Bursa(1326)
İznik (1329)
Edirne(1363)
İstanbul(1453)


BİRUN
Dış kısımdır.
Elçiler kabul edilir.
Dıvan-ı hümayun toplantıları Babüssaade kapısında Kubbealtında toplanır.
ENDERUN
İç kısımdır.
Devlet memuru yetişir.
Devşirme çocukları alınır.
Türk öğrencisi alınmaz.(Türk büroksasisi oluşmaması için)
I.Murat tarafından 1363 senesinde Edirne'de kurulmuştur.

HAREM

Kız kısmıdır.
Okuldur.
Padişah ve ailesinin özel hayatını geçirdiği yerdir.
TOPKAPI SARAYI
XV. yüzyıla kadar divana padişahlar başkanlık ederken,Fatih'ten itibaren ise sadrazamlar başkanlık etmeye başlamıştır.
En son karar organıdır.Herhangi bir davaya itirazı olan gayrimüslim –müslim farketmeksizin herkes divanın içinde bulunan “Kazaskere” davanın tekar incelenmesi amacıyla başvurabilir.Bu yönüyle Türk-islam devletlerinde Divan-ı Mezalim'e benzetilir.
Alınan kararların dine uygunluğu hakkında ise Şeyhülislam fetva(ifta) verir.
DİVAN ÜYELERİ
PADİŞAH
En son söz sahibidir.Fatihe kadar başkanlık yapmıştır.
SADRAZAM
(VEZİR-İ AZAM)
Padişahtan sonra gelen en yetkili devlet adamıdır.Padişahın mührünü taşır.
Padişahın sefere çıkamayacağı zaman "
Serdar-ı Ekrem
"ünvanıyla ordunun başına geçer.Sadrazamın yerine ise "
Sadaret Kaymakamı
"bakar.

VEZİR
(KUBBEALTI)
Günümüzün bakanıdır.
Devlet işlerine yardımcı olur.
Sayıları zamanla artmıştır. (Sınırların genişlemesine paralel olarak devletin iş yükünün artması)

KAZASKER
Günümüzün milli eğitim ve adalet bakanıdır.Müderris ve kadı ataması yapar.(taht kadıları hariç) Doğuştan Müslüman ve Türk olmak zorundadır.Divana gelen davalara son şeklini verir.Tuttuğu devlete “
Ruznamçe
” denir.Rumeli'de ve Anadolu'da olmak üzere sayıları iki tanedir.

NİŞANCI
Devletin yazışma işlerinden sorumludur.Yazılı belgelere padişahın tuğrasını çeker.Tapu ve kadastro işleri ile ilgilenir.Fethedilen bölgelerin sosyo-ekonomik yapısı ve demografik yapısını “
Tahrir
” defterlerine kaydeder.Örfi hukukun temsilcisidir.
REİSÜL KÜTTAP
17.yy'da Nişancı
'dan ayrılarak devletin dış yazışmalarından sorumlu hale getirildi.

DEFTERDAR
Günümüzün maliye bakanıdır.Bütçe yapar sayıları iki tanedir.(Rumeli ve Anadolu).Paranın değerini korur,kapıkulu ulufelerini dağıtır.Hazinenin anahtarını taşır.
KAPTAN-I DERYA
Kanuni Sultan Süleyman zamanında divana üye oldu.Denizcilik ile ilgili kanunların çıkmasını hazırladı.

YENİÇERİ AĞASI
Rütbesi vezir ise divan toplantısına katılır.Ordunun durumu hakkında bilgi verir.
ŞEYHÜL İSLAM
Divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığı hakkında “İfta” (fetva) verir.XVIII.yüzyılda divana üye olmuştur.Ilmiye sınıfının başkanıdır.
YÖNETİCİ SINIFLARI
SEYFİYE
(YÖNETİCİ+ASKER)
Padişah
Sadrazam
Vezir
Beylerbeyi
Sancakbeyi
Subaşı
Yeniçeri ağası
Kaptan-ı derya
Levent
Tımarlı sipahiler
İLMİYE
( DİN+HUKUK+EĞİTİM)
Şeyhülislam (BAŞKAN)
İmam
Müezzin
Kazasker
Kadılar
Naib
Müderris
Muid

KALEMİYE SINIFI (YAZICI /MEMUR)

Defterdar
Nişancı
Reisülküttab
Katipler

SUBAŞI
:Taşra teşkilatında eyalet sancak ve kazalarda güvenlik işlerinden sorumludur.
ŞEHREMİNİ
:İstanbul'un belediye işlerinden sorumludur.
TAHT KADISI:
İstanbul'un yargı işlerinden sorumludur.
SALİYANELİ EYALETLER (yıllıklı,maaşlı)

Merkeze uzak yerlerdir.
İltizam sistemi ile vergi alınır. (Ihale yoluyla vergi toplama işlerinin verilmesi.)
İhaleyi kazan kişiye “
Mültezim
” denir.
Saliyaneli Eyaletler MISIR, TRABLUSGARP, TUNUS, CEZAYİR, FAS, HABEŞ..
SALİYANESİZ EYALETLER
Merkeze yakın yerlerdir.
Yöneticileri devletten maaş almaz.
Tımar sistemi uygulanır.
Vergiler ve devlet memurlarının maaşları topraktan elde edilen gelirlerle karşılanır.
Saliyanesiz eyaletler; ANADOLU,RUMELİ,MARAŞ,BUDIN, BASRA,BAĞDAT,SİVAS,KARAMAN,KÜTAHYA,ERZURUM...
İMTİYAZLI EYALETLER (Ayrıcalıklı)
Kırım – Asker verir, vergi vermez.
Eflak,Boğdan,Erdel-Voyvoda denen yöneticilerini kendisi seçer kendisi yönetir.
Hicaz(Mekke-Medine)-En imtiyazlısıdır.Vergi vermezler askere gitmezler.
EYALETLER
İlk kadı atamasını Osman Bey yapmıştır.

TANZİMAT ÖNCESİ MAHKEMELER
(KLASİK DÖNEM)

Şeri (Müslüman-Gayrimüslim)
Konsolosluk (Gayrimüslim)(Fransaya verilen kapitülasyonlarla ortaya çıktı.)
Cemaat gayrimüslimler yargılanır.

Mahkemelerdeki davaların aşamaları ; divan üyeleri görüşür,nişancı yazar, padişaha sunulur,mühimme defterine yazılır ve ferman olarak duyurulur
.
Divan-ı Hümayun en yüksek mahkemedir.
Osmanlı devletinde Adalet Bakanlığı II.Mahmut zamanında “Nezareti Adevi” adıyla kuruldu.Ayrıca"kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi II.Mahmut ile hukuk anlayışına girmiştir.
OSMANLI'DA KANUN ÇEŞİTLERİ
UMUMİ KANUNNAMELER
BİR SINIFA YÖNELİK KANUNAMELER
YASAKNAME
BERATNAME
FERMAN

Darülaceze:yoksulların evi
Darüşşafaka:çocuk yurtları
Darüleytam:yetim yurdu
Darül-edayi:tiyatro
Darül elhan:konservatuar
Hilal-i eftali:çocuk hastanesi
Vakıf hurca:kimsesizler hastanesi

TEREKE DEFTERİ
Osmanlı Devleti içinde aile yapısı,mirasçıların durumu,çocuk sayısı çift evliliklerin hangi amaçla yapıldığının yazıldığı defterdir.Kadılar tutar kısaca aile yapısının durumu öğrenilir.


TOPRAK YÖNETİMİ
MİRİ
MÜLK
ÖŞRİ
HARACİ
PAŞMAKLIK
Geliri padişahın annesi ve kızlarına ayrılan topraktır.
YURTLUK
Geliri sınır boylarında oturanlara ayrılan topraktır.
OCAKLIK
Geliri kale muhafızlarına ve tersanecilere ayrılan topraktır.
MALİKANE
Geliri devlete yararlılık gösterenlere ayrılan topraktır.
MUKATAA
Geliri doğrudan hazineye aktarılan topraktır. (İltizam usulünün uygulandığı topraklardır.)

VAKIF
Geliri kamu yararına veya dini sosyal kurumlara ayrılan topraklardır.

DİRLİK
Geliri devlet memurlarına ve komutanlara ayrılan topraktır.Kendi içinde üçe ayrılır.
HAS
Geliri 100.000 akçeden fazla olan toprak çeşididir.Padişah ve divan üyelerine ayrılır.
ZEAMET
Geliri 20.000-100.000 akçe arasındaki arazidir.Beylerbeyi,sancakbeyi,kadı,
müderris,naib,tabibe ayrılır.
TIMAR
Geliri 3.000-20.000 akçe arasındadır.
En düşük devlet memuruna verilir.

EĞİTİM
ÖRGÜN EĞİTİM
SARAY
ŞEHZADEGAN MEKTEBİ: 7 yaşına geldiğinde şehzadeler "
BED-İ BİSMİLLAH"
diyerek ilk derse başlar.
ENDERUN
HAREM
SIBYAN MEKTEBİ (ÇOCUK)
MEDRESE

Osmanlı Devletinin ilk medresesi Orhan Bey döneminde İznik'te açılan "
İznik Orhaniyesi
"dir.Ancak bu medrese günümüze ulaşamamıştır.Osmanlı Devletinden günümüze kalan en eski medrese ise
Süleyman Paşa Medresesi
'dir.
Medreseye atanan ilk Müderris ise
Davudu Kayser'
dir.
Fatih döneminde ise dönemin Yüksekokulu sayılan günümüzdeki İlahiyat Fakültesi ayarında
Sahn-ı Seman Medresesi

açılmıştır.
Kanuni döneminde ise İstanbul'da
Süleymaniye Medresesi
açılmıştır.
Medreselerdeki akademik kariyer basamakları ise şunlardır.
;
-
SOFTA (SUHTE)
:Orta düzeyde ders görenler
-
DANİŞMEND:
Yüksek öğrenim
-
MUİD:
Müderris yardımcısı (Stajer öğretmen)
-
MÜLAZIM:
Atanmayı bekleyen Öğretmen
-
MÜDERRİS:
Medrese öğretmeni

OSMANLI BİLİM İNSANLARI
2004
2007
2013
2010
2001
1998
ALTUNCUZADE
Fatih zamanında yaşamış idrar yolllarına yönelik çalışmalar yapmıştır.

SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN

Fatih zamanında yaşamış Osmanlı'nın ilk cerrahıdır.
Cerrahiyet'ül Haniye
ve
Mücerrebname
adlı eserleriyle ünlenmiştir. Cerrahiyet'ül Haniye adlı eserini ise Fatihe sunmuştur.Deneyleri kendi üstünde yapmıştır.

AKŞEMSEDDİN
Mikroplarla uğraşmıştır.Fatihin hocasıdır.

PİRİ REİS
Kanuni zamanında yaşamıştır.
Kitabül Bahriye adlı eserinde
Amerika'nın keşfi ve dünya haritasından bahsetmiştir.


SEYDİ ALİ REİS

Kanuni zamanında yaşamış Kitab'ül Muhit (yön kitabı) ve Miratül Memalik (Hint Denizi Seferi sırasında yazmıştır.)

EBU SUUD EFENDİ
Kanuni zamanında yaşamıştır.Ünlü fıkıhçıdır.(İslam hukuku üzerine)
TAKİYÜDDİN MEHMET
III.Murat zamanında yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk
rasathane
sini(gözlem evi) açmıştır.

EVLİYA ÇELEBİ
17.yy yaşamıştır.
Seyahatname
adlı eseri ile ülenmiştir.
KADIZADE-İ RUM:
Fatih zamanında yaşamış ,Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'in hocalığını yapmıştır. Astronomi ve matematik ile uğraşmıştır.
MOLLA FENARİ
II.Murat zamanında yaşamıştır.Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislamı'dır.
ALİ KUŞÇU
Fatih zamanında yaşamış,Ayasofya Medresesi müderrisliği yapmıştır.Akkoyunlular'da elçi iken Osmanlı'ya gelmiş,astronomi ve matematik ile ilgilenmiştir.
2004
2007
2010
2013
KATİP ÇELEBİ
17.yy yaşamış
Keşfü Zünnun
(bibliyografi) ve
Cihannüma
(Coğrafya) ona aittir.
LAGARİ HASAN ÇELEBİ
IV.Murat zamanında yaşamıştır.
İnsanlık tarihinin ilk roketle uçan insandır
.
HEZARFEN AHMET ÇELEBİ
IV.Murat zamanında yaşamış insanlık tarihinin ilk uçuşunu yapan insanıdır.

KOÇİ BEY
IV.Murat zamanında yaşamış 17.yy'da devletin durumunu,yapılacak ıslahatları belilemek amacıyla rapor yazmıştır.
HUMBARACI AHMET PAŞA

I.Mahmut zamanında yaşamış,Osmanlı Devleti'ne gelen
ilk batılı teknik uzmandır
. Topçu ocağını ıslah etmiştir.

NAİMA
18.yy da yaşamıştır.
İlk resmi tarihçidir
. (Vakanüvist)

AHMET CEVDET PAŞA

XIX.yy'da yaşamış batılı bir devlet adamıdır.Mecelle'yi yazmıştır.Ayrıca;Kısası Enbiya (Peygamberlerin Hayatı),Tarihi Cevdet adında bir kitap yazmış ve Sultan Abdülmecid'e sunmuştur.

ORDU
İlk düzenli orduyu
Orhan Bey
Yaya ve Müsellem adıyla kurdu. Ancak bu ordunun fetih hareketlerine yetişememesinden dolayı Edirne'de Kapıkulu Ocakları kurulmuştur.
KAPIKULU OCAKLARININ ÖZELLİKLERİ
I.Murat kurmuştur.
Asker ihtiyacını Pençik (esir edilen her beş kişiden birinin askere alındığı sistem) ve Devşirme usulleriyle (Hristiyan ailelerden gönül rızası alınarak çocuklarının alınması ve Türk-İslam geleneğine göre yetiştirilip asker ve memur ihtiyacını karşılandığı sistemdir.) karşılanmıştır.
Bu sınıfa bağlı olan askerler merkezde bulunur.
Evlenemezler.
Askerlik dışında başka bir işle uğraşamazlar.
Bu sınıftaki askerler her padişah değişikliğinde
Cülus

Bahşişi
alırlar ve her üç ayda bir de
Ulufe
adında maaş alırlar.
En etkili ocağı Yeniçeri'dir.
İlk defa Edirne'de kurulan Yeniçeri Ocağı'na bağlı askerlerin sefere çıkmadan önce okudukları son duaya ise
Gülbank

denir.
ORDU
KARA KUVVETLERİ
DENİZ KUVVETLERİ
KAPIKULU OCAĞI
Acemioğlanlar
:Herkesin ilk geldiği yer.
Yeniçeri Ocağı
:Ordunun vurucu kısmıdır.
Cebeci Ocağı:
Silah bakım ve onarım yapar.
Topçu Ocağı
:Top yapar.
Top Arabaları Ocağı
:Top arabası yapar.
Humbaracı Ocağı
:Ateşli silahlar yapar.
EYALET ASKERLERİ
Ordunun en kalabalık sınıfıdır.
Tımar'dan geçimini sağlar.
XVII.yy'dan itibaren bozulmuştur.
XVII yüzyıla kadar burada yetişen askere
tımarlı sipahi
XVII. yüzyıldan sonra Tımar Sistemi'nin bozulmasıyla devletin ücretli aldığı askerlere ise "
Sekban
" veya "
Saruca
" denilir.
YARDIMCI KUVVETLER
Beşliler
(Her beş erkekten biri)
Sakalar
(Su taşır.)
Turnalar
(Haberci)
Deliler
(Cesaretli)
Akıncılar
(Sınır boylarını korur.)
Gönüllüler
Azaplar
(Bekar erkek)
Yaya ve müsellemler


KARA KUVVETLERİ
DENİZ KUVVETLERİ
Osmanlı Devleti
Karesioğulları
'na son vererek denizci olmuştur.
Komutanına Kaptan-ı Derya askerine ise Levent denir.
Gelibolu;Rusçuk,Edincik,Sinop,Samsun,Trabzon

Karamürsel
( Orhan Bey zamanında ilk açılan yer) ,İzmir,Antalya gibi yerlerde tersaneler açılmıştır.

En ünlü denizciler;
Evrenos Gazi
Hacı İlbeyi
Baltaoğlu Süleyman
Turgut Ali Reis
Piyale Paşa
Kemal Paşa
Barbaros Hayrettin Paşa
EKONOMİ
2004
2007
2013
2010
2001
1998
Narh Sistemi
Eksik rekabet şartlarından dolayı devletin fiyatlara müdahale etmesidir.

Gedik
İş yeri açma ruhsatıdır.

Lonca Teşkilatı
Ahilikten farkları; Gayrimüsliminde üye olması ve cihata katılımın olmayışıdır.Başında bulunana Şeyh veya Pir denir.
Loncanın devlette ve esnafla ilişkisini Kethüdelar sağlar.
Esnafı ise Muhtesipler denetler.Esnafları Yiğitbaşları korur.
Malın kalitesini ise
Ehli hibre
belirler .Devlete fiyatlandırma konusunda yardımcı olur.
MENZİL TEŞKİLATI
Kervanlar arası haberleşmeyi sağlar.

DERBENT TEŞKİLATI
Yollarda köprü ve geçitlerde devlet için vergi alan ve bu köprü ve geçitlerin bakım ve onarımını yapan teşkilattır.
MEKKARİ (TÜCCAR) TAİFESİ

Özel ulaşım şirketleridir.Tüccarlara lojistik destek sağlar.

HİRFET TEŞKİLATI
Küçük esnafın oluşturmuş olduğu birliğe verilen genel isimdir.

Gelenekçilik
Arz talep dengesi gözetilerek malın üretilmesidir.

İaşecilik
Bir malı ülkede bulundurma durumudur.
Fiskalizm
Gelirleri en üstte giderleri en düşüğe azaltmayı benimseyen ekonomik anlayıştır.

Merkantilizm
Zenginliğin ölçüsünün toprak değilde altın ve gümüş gibi değerli madenlerle ölçüldüğü sistemdir.Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.
BEYTÜLMAL EMİNİ
Kamu haklarını korumakta sorumlu devlet görevlisidir.

PARALAR
VERGİ
ŞERİ VERGİ
ÖRFİ VERGİ
ŞERİ VERGİLER
ÖŞÜR
Müslümanların ürünlerinden peşin olarak 1/10 oranında alınan vergi.
HARAÇ
Gayrimüslimlerin ürünlerinden peşin olarak 2/10 oranında alınan vergi.

İSPENÇ
Gayrimüslimlerin ödediği arazi vergisi.
CİZYE
Gayrimüslimlerin askere gitmemeleri karşılığında ödedikleri vergi.
AĞIL
Hayvan (küçükbaş) barınaklarından alınan vergi.
AĞNAM
Küçükbaş hayvanlardan alınan vergi.
ÇİFTHANE
Bir köylünün bir çift öküzüyle devlete ait olan tarlayı sürdüğü kadar ödediği vergi.
ÇİFTBOZAN
:Mazeretsiz 2 yıl üst üste ekmeyenden alınır.3.yıl ekmezse toprak linden alınır
İHTİSAB:
Panayır vergisidir.(Esnaftan alınan vergidir)
İLTİZAM GÜMRÜK VE MADEN
İhale bedeli , gümrük ve madenlerden alınır.

2004
2007
2010
2013
İMDADİYE SEFERİYE
Seferdeyken alınır.

İMDADİYE HAZARİYE
Barış zamanı alınır.

İANE-İ CİHADİYE
Cihad zamanı alınır.

İZNİ SEFİNE
Boğazlardan geçiş vergisidir.

KÜREKÇİ
Gemilerdeki kürekçiler için alınır.

AVARIZ
Olağanüstü durumlarda alınır.
DERBENT
Köprü yol ve geçitlerden alınır.

BAC
Pazarlardan alınır.

ÖRFİ VERGİ
MİMARİ VE SANAT
2001
2007
2013
SARAYLAR
Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı Orhan Bey döneminde yapılan Bursa'da yapılan
Bey Sarayı
'dır.
En uzun süre yönetim merkezi olan sarayı ise Fatih zamanında yapılan
Topkapı Sarayı
'dır.
İlk ısıtmalı sarayı ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan
İshak Paşa Sarayı
'dır.
Batı tarzında yapılan ilk saray ise
Dolmabahçe Sarayı
'dır.

II.Abdülhamit'in yönetim merkezi olarak kullandığı saray ise yapımına ilk olarak III.Selim zamanında başlanan
Yıldız Sarayı
'dır.
Ayrıca Osmanlı Devleti'nin XIX.yüzyılda inşa ettiği
Beylerbeyi
ve
Çırağan
Sarayları'da bulunmaktadır.

CAMİLER
Osmanlı devletinin ilk camisi
İznik Hacı Özbek Cami'
dir.
Mimar Sinan'ın Camileri ise;
Çıraklık: Şehzade,
Kalfalık: Süleymaniye
Ustalık : Edirne Selimiye Cami'dir.


MİMARİ
Osmanlı'da batı tarzında yapılan ilk cami İstanbul'da bulunan
Nuru Osmaniye Camii
'dir.
Dört ve altı minareli camilere sadece Osmanlı Devleti'nde rastlanır.
Mavi Cami yada "Blue Mosque" olarakta bilinen
Sultan Ahmet Cami
'nin mimarı ise Mimar Sinanın öğrencisi
Sedefkar Mehmet Ağa
'dır.Bu cami Osmanlı Devleti'nin ilk altı minareli camisidir.

SANAT
HAT
Arapça'yı güzel yazma sanatıdır.Hattın en önemli temsilcisi
hattatların kıblesi
ünvanlı
Şeyh Hamdullah
'tır.(İlk büyük Türk hattatı ise
Amasyalı Yakut
'tur.) Hafız Osman,Hattat Osman ve Ahmet Karasari ünlü hattatçılardır.

MİNYATÜR

Uğraşana
Nakkaş
denir.Resmin yerini almıştır.Perspektif kurallarına uyulmayan ve içindeki insani figürlerin boyutlarını statüye göre değişen sanat dalıdır.En önemli nakkaşlar ;Matrakçı Nasuh ,Levni,Nakkaş Sinan Bey'dir. (Nakkaş Sinan Bey'in ünlü eseri
Gül Koklayan Fatih
'tir. )

Tezhip
Kitap süsleme sanatıdır.Uğraşana
Müzehhip
denir.
Portresini yaptıran ilk padişah Fatih'tir.(İtalyan sanatçı Bellini'ye yaptırmıştır.)
II.Mahmut ise portresini devlet dairelerine astırmıştır.
Osmanlı'da ilk resim sergisini ise Şeker Ahmet Paşa açmıştır.

Kaplumbağa Terbiyecisi ve Silah Tacirleri tablolarını ise
Osman Hamdi Bey
yapmıştır.
Itri ,Dede Efendi ve Tamburi Cemil Bey ünlü bestekarlardır.
Osmanlı'da Batı tarzı müzik dersi alan ilk padişah
Sultan Abdülmecit
'tir.


KALEMİÇİ
Sadece mimaride kullanılır.


ÇİNİCİLİK
İstanbul,İznik,Bursa ve Kütahya önemli çini merkezleridir.
YAZI DİL VE EDEBİYAT
SÖZLÜ EDEBİYAT
Karacaoğlan (17.yy),Dadaloğlu,Köroğlu önemli sözlü edebiyatçılardır.

YAZILI EDEBİYAT

Baki,Nebi,Nabi,Nefi,Fuzuli (Leyla ile Mecnun) Nedim (Lale Devri Şairi) ünlü yazarlardır.

MÜZİK
Full transcript