Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

N2000/PAS

No description
by

L Janssen

on 16 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of N2000/PAS

Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) Bronmaatregelen Landelijk generiek beleid
Provinciale verordeningen

Lokale maatregelen Verbetering natuurkwaliteit Effectgerichte maatregelen
Realisatie PAS ha's EHS
Lokale bronmaatregelen (pieken, bemesting)
Overige maatregelen Juridisch kader Ontwikkelingsruimte Opnemen in Beheerplannen!! Verbetering natuurkwaliteit Effectgerichte maatregelen
Realisatie PAS ha's EHS
Lokale bronmaatregelen (pieken, bemesting)

Overige beheerplanmaatregelen type maatregelen PAS hectares: EHS Financiering loopt via "regulier" aankoop- en inrichtingsspoor

Verplichte realisatie; het "O-woord" EGM; verbetering kwaliteit / oppervlakte habitats Aanvullend op regulier beheer
Hydrologische maatregelen Overige maatregelen Piekbelasters en bemestingsmaatregelen

Overige beheerplan maatregelen Processchema
Kritisch pad
Wettelijke trajecten die via Tweede en Eerste kamer lopen
Aanpassing NBwet en AMvB Huisvesting

Vooruitlopen op de PAS?
Juridisch erg wankel
(Tussen)Producten die gereed zijn kunnen wel gebruikt worden
K4 gebruikt ecologische onderbouwingen
Vogelonderzoek gebruikt AERIUS Proces en planning Monitoren natuurwaarden
Worden de doelen gehaald?
Meer of minder herstelmaatregelen nodig?

Bijsturing
Protocol hoe om te gaan met monitoringsresultaten. Wat doen als resultaten afwijken van verwachtingen
Natuurdoelen, depositie, ontwikkelingsruimte

PAS-bureau (in onderzoek) Rekenen en monitoren Nieuw rekenmodel AERIUS II
Doorrekenen depositie bij vergunningaanvragen en ecologische onderbouwing
Internetapplicatie voor iedereen toegankelijk
Aanvragers maken hier gebruik van
Real time informatie over beschikbaarheid ruimte
Monitoring
Beschikbare ontwikkelingsruimte
Depositieontwikkeling Rekenen en monitoren Maatregelen moeten geborgd zijn tbv de juridische houdbaarheid
Bronmaatregelen
O.a. via aanpassing AMvB Huisvesting
Herstelmaatregelen
Vastleggen gedecentraliseerde middelen
“Contracten” met terreinbeheerders en waterschappen tbv borging uitvoering Borging Ontwikkelruimte verdelen in 2 segmenten
Vastleggen van ruimte voor vooraf geselecteerde projecten
Bv MIRT
Provincie maakt aanvullende projectenlijst (K4, NGB, ….)
Bepaalde omvang en/of politiek belangrijk
Overige ruimte voor andere projecten
Kleinere projecten
Wellicht reservering voor grenswaarden

Hoe handelen bij schaarste?
Beleidsregels voor verdeling
Voorkomen ‘nep’ aanvragen als reservering voor de toekomst
Bv voorrang op basis van duurzaamheidscriteria
Grootte van de effecten

Voorkomen schaarste
Provinciale verordening kan voor extra ontwikkelruimte zorgen Verdelingsvraagstuk Ligt bij provincies en DLG (rijksgebieden)

Herstelmaatregelen formuleren
Aantonen dat doelen worden gehaald
Kosten in beeld brengen

Opnametoets: kwaliteitsstempel Ecologische onderbouwing Ontwikkelingsruimte
Maatregelen
Verdelingsvraagstuk
Juridische borging
Ecologische onderbouwing
Kosten en resultaten
Rekenen en monitoring: AERIUS
Vergunningverlening
Drempelwaarde/grenswaarde/NLR/NIBM
Bijsturingsprotocol Onderdelen PAS Juridisch en ecologisch onderbouwd programma dat het mogelijk maakt om de N2000 doelen te halen en economische ontwikkelingen toe te staan

“Saai juridisch precisiewerk”

Feitelijk: depositiedaling schept ruimte mits je de natuurdoelen haalt Wat is de PAS 3 rijkspartners (EL&I, I&M, DEF) hebben elk eigen belangen
12 provincies
Voorbereiding producten loopt via Regiegroep (Beukema, Bloem namens IPO) Bestuurlijke verhoudingen Drempelwaarde
Grens waaronder een vergunning niet nodig is / altijd wordt verleend
Mogelijk via meldingensysteem (AERIUS)
Reservering van ontwikkelingsruimte noodzakelijk Vergunningverlening Met de PAS:

Na uitgifte van de ontwikkelingsruimte ontstaat er een nieuw depositieplaatje Principe van de PAS (4) Met de PAS:

De extra daling wordt deels omgezet in “ontwikkelingsruimte” die kan worden toegekend aan economische ontwikkelingen Principe van de PAS (3) Als er geen PAS is:

Wel een autonome daling door het huidige beleid
Geen onderbouwing dat je deze ruimte mag benutten
Beperkte milieuwinst en geen zekerheid dat de N2000 doelen gehaald worden Principe van de PAS (1) “Ontwikkelingsruimte”
Ontstaat door
een daling van de depositie
een ecologische onderbouwing dat de doelen gehaald worden Ruimte voor economische ontwikkelingen Meewerken aan landelijke PAS producten
Herstelmaatregelen formuleren en onderbouwen
Projectenlijst t.b.v. vastleggen ontwikkelingsruimte Reserveren en beschikbaar maken gedecentraliseerde middelen (PS voorjaarsnota?)
Afspraken met terreinbeheerders en waterschappen over uitvoeren maatregelen
Beleidsregels verdeling ontwikkelingsruimte (i.s.m. andere bevoegde gezagen)
Stikstofverordening
PAS paragraaf en maatregelen in beheerplannen
Implementeren PAS in vergunningverlenging, handhaving en monitoring Werkzaamheden provincie Bronmaatregelen
Normen automotoren, schepen, industrie (veelal EU)
Stalsystemen, mestaanwending en piekbelasters
Provinciale maatregelen; verordening

Natuur herstelmaatregelen
Beheer bv plaggen, venherstel etc
Systeemherstel (bv hydrologie)
EHS realisatie Maatregelen Met de PAS:

De nieuwe depositie moet ecologisch onderbouwd worden
Aangetoond moet zijn dat de N2000 gehaald worden bij het nieuwe depositieregime Principe van de PAS (5) Met de PAS:

Door aanvullende bronmaatregelen daalt de depositie sneller Principe van de PAS (2) Financiering PAS hectares: via EHS

Overige maatregelen via "PAS" geld (ook overige beheerplan maatregelen)

Regulier beheer loopt via SNL

Landelijk 75,6 M€ per jaar voor maatregelen (excl EHS); Limburg 19% (!!) Uitvoering Hoe organiseren en borgen

Intern en extern
Partners
GS/PS traject
Financiering Uitvoeringsvragen I PAS vraagt borging
Kan via contracten of de provincie stelt zich garant

TBO's en Waterschappen
Gemeenten en particulieren

Hoe borgen we de uitvoering?
contracten (lang/kortjarig) of andere vorm BORGING!! Vervolgafspraken Voorbeeld maatregelen Voorbeeld maatregelen Voorbeeld maatregelen Jaarlijks extra maaien en afvoeren, heischrale graslanden, druk- of gecompartimenteerde begrazing

Aanvullend beheer vochtige alluviale bossen, waaronder verwijderen populieren (30% vh areaal), verdeeld over 3
BP-perioden

Herstel inzijggebied door omvormen naald- naar loofbos

Dempen sloten Aankoop gronden voor inrichting leefgebied ten behoeve van donker pimpernelblauwtje en introductie waardplanten en mieren

Aankoop gronden omgeving Flinke Ven voor herstel waterhuishouding tbv hoogveenbossen en vochtige alluviale bossen

Aankoop en inrichting buffer tbv heischrale hellingen Opstellen lanenplan tbv ingekorven vleemuis

Zolderherstelplan Abdij Lilbosch

Aanleg poelen kamsalamander

Verspreidingsonderzoek bittervoorn

Onderzoek grensoverschrijdende kanovaart Discussies..... Uitvoeringsvragen II
Grondverwerving provincie/DLG

Dynamiek in contracten en maatregelen (voortschrijdend inzicht)

Intern traject--> voorfinanciering, subidieverordening
Incl. politiek bestuurlijke discussies

Voortgangsbewaking
Full transcript