Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler

No description
by

cahide saraç

on 6 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler

Interests
Education
Skills
Bilimsel yöntemin mantığı
References
Telephone
Email Address
City, State
.
.
Bilimsel araştırmanın amaçları

1) Olayların betimlenmesi;
düzene koyma, sınıflama şelkinde olur.
3)olayları anlama ve açıklama
Amaç nedensel ilişkilere varmak
4)olayların önceden tahmini
bilimsel yöntemin mantığı
PLATFORMS
Social
SOCIAL
SEO
CMS
1. Laboratuvar deneyi
2. Alan deneyi
3. Doğal deney
4. Alan araştırması
5. Survey
bilimsel yöntemin varlığı
bilimsel araştırmanın amaçları
sosyal psikolojinin temel yöntemleri
araştırma süreci

sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler
Bilimsel yöntemin üç süreci
TÜMEVARIM
SINAMA-SAĞLAMA
TÜMDENGELİM
SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMEL YÖNTEMLERİ
bilimsel yöntemin önemi bir özelliği döngüsel olmasıdır. Bu döngü olgularla başlar kuram hipotez ve tahminlerden geçerek tekrar yeni olgulara doğru yönelir.
Bilmsel yöntem döngüsel niteliğe bağlı olarak3 ayrı önemli süreci içerir;
Gözlemi yapılan bu olgulardan bu olgulara uygun bir kavram geliştirilmesi.
yani tek tek açıklanan olaylardanbunları açıklayan ortak, temel bir ilkeye ulaşma çabası vardır.
Birinci süreçte ortaya konan kuramın çıkarsamalrının oluşturulması.
Burada kuramdan yola çıkarak belirli durumlarda ne olabileceğine dairtahminler ortaya konur.
bu süreçte yine soyut ve kuramsal düzeydedir.
Bu süreçte olgular düzeyine dönüş vardır. burada yeni gözlemler toplanarak, 2. süreçle (tümdengelimle) yapılan tahminlerin doğru olup olmadığı saptanır, yani hipotez sınaması yapılır. Çoğu zaman tahminlerle, sınama için kullanılangözlemler arasındabazı farklar olduğu görülür.
kuram
tahmin
sınama-sağlama
kavram düzeyi
olgu düzeyi
süreç 2
tümdengelim
tümevarım
süreç 1
süreç 3
2) Olaylar arasındaki ilişkileri bulup çıkarma;
Korelasyonlar yardımıyla olayların birbirleriyle olan ilişkisi incelenir.
Bu ilişki neden-sonuç ilişkisi değildir.Çocukların boylarıyla kiloları arasında bir ilişki vardır ama ne boy kilonun ne de kilo boyun nedenidir
5)Olayların kontroltü
teknikler
yöntemler
a) Hazır bilgiden yararlanmak
b) Soru sormak
c) Davranış gözlemi yapmak
d) Deney yapmak
1) Laboratuvar deneyi(b),(c),(d)
2) Alan deneyi(b),(c),(d)
3) Doğal deney(b),(c)
4) Alan araştırması(a),(b),(c)
5) Survey(b)
6) Arşiv araştırması(a)
1.Laboratuvar deneyi

Bu deney için şartlar; yüksek kontrol ve kesinliktir.
Laboratuvar deneyi 3 noktada özetlenebilir;
- araştırmayı eldeki hipoteze ve araştırma amacına göre ayrıntılarıyla tasarlamak
- bağımsız değişkenleri sistemli bir şekilde değiştirmek
- bu değişkenler dışında sonuca etki edebilecek başka değiskenleri kontrol etmek
Genel olarak sosyal psikolojide araştırmaya etki edebilecek etmenleri daha iyi kontrol edebilmek için laboratuvar deneyleri tercih edilmektedir.

Laboratuvar deneylerinin en dikkat çekici özelliği,
dış dünyadan tamamen farklı yapay koşullar altında gerçekleştiriliyor olmalarıdır.


Laboratuar deneylerinin güçlü yanları:


- Değişkenler arasında kesin bir nedensel ilişki kurmak ve böylece hiotez sınaması yapmak en fazla laboratuvar deneyinde mümkündür.

- Alan deneyi de dahil olmak üzere diğer tüm araştırma yöntemleri içinde kontrolün en üst düzeyde olduğu yöntemdir.

- Bütünüyle yapay bir ortamda gerçekleştirildiğinden, laboratuvarda elde edilen sonuçların kesinliği de yüksektir.
Laboratuar deneylerinin sakıncaları:

- Laboratuar deneyleri yapay bir ortamda gerçekleştirildiğinden, burada elde edilen sonuçları gerçek yaşama genellemek zordur.

- Bazı durumlarda laboratuvarda çalışmak imkansızdır Örn; kuvvetli duygulur, acı veren fiziksel etkiler vb uyaranları insanlar üzerinde denemek güçtür.

- Laboratuar deneylerinde deneklerin tepkisel davranmalarını önlemek amacıyla, deneyin amacının gizlenmesi ve insanların kandırılmaları önemli bir etik sorundur.

ALAN DENEYİ
Alan deneyi ile laboratuvar deneyi temel mantık açısından aynıdır. bu yöntemle araştırmacı alan deneyinigerçek hayata çıkarmıştır.
Alan deneyinde de laboratuvar deneyinde olduğu gibi bağımsız değişken araştırmacı tarafından değişimlenir ve bağımlı değişken üzerindeki etkisi gözlemlenir ya da ölçülür.
Ancak, alan deneyinde araştırmacının bağımsız değişkene etki edebilecek potansiyel etmenleri kontrol etme olanağı pek yoktur.


Alan deneyinin avantajları:
- Doğal ortamda yapılmış olsa da temel olarak deney yöntemi kullanılmış olduğundan, alan deneylerinde hipotez sınaması kolaylıkla yapılabilir.

- Alan deneyi doğal ortamda gerçekleştirildiğinden, sonuçların gerçek yaşama genellenme sorunu yoktur.

- Alan deneyi laboratuvarda araştırılması zor olan konular için daha uygundur. Sosyal etki, propaganda gibi konular doğal ortamda daha kolay çalışılabilir.Alan deneyinin sakıncaları:
- Alan deneyi değişkenler arasında nedensel ilişki kurulmasına izin verse de, bu ilişki laboratuvar deneyindeki kadar kesin değildir. Çünkü bu yöntemde araştırmacının kontrolü daha düşüktür.
- Bu yöntemde de deneklerin tepkisel davranma olasılığı vardır. Dolayısıyla deneklerin kandırılması etik bir sorun olarak alan deneylerinde de yaşanmaktadır.
Bu tür araştırmalarda davranışa neden olan içsel süreçlere, yani duygu, düşünce, tutum veya niyetlere ilişkin bir veri elde edilemez, ancak söz konusu davranışın ortaya çıkış süreci incelenebilir.
Bu yöntemde, gözlenen sosyal davranışa hiçbir müdahalede bulunulmaz. Sosyal davranış kendiliğinden gerçekleşir. Araştırmacı gözlemini bazı durumlarda görünmeden (örneğin sokakta bir ağacın ya da duvarın arkasına gizlenerek) gerçekleştirebilir. Diğer durumlarda bu mümkün olmadığından araştırmacı gözlediği grup ya da topluma katılır ve hatta bir süre onlarla yaşayabilir.
Doğal deney
Doğal deney avantajları
:

- Bu yöntem, doğal ortamında kendiliğinden ortaya çıkan bir davranışı araştırmada en iyi yoldur

- Bu yöntemin kullanıldığı araştırmalar sık sık gerçek hayata uygulanabilen denencelerin geliştirilmesini sağlar, çünkü gözlenen gerçek hayattır
Doğal deneyin sakıncaları:

- Bu yöntemde çoğu kez sayısal veriler elde edilemez.

- Gözlenen davranış belirli bir zamana, yere ve bir grup insana bağlı olduğundan, yani yinelenmeyen ve sadece bir kez görülebilecek nitelikte olduğundan, genel sonuçlar çıkarılmamalıdır

- Doğal gözlemin bir başka sınırlılığı “gözlemci etkisi” olarak adlandırılan durumdur. Gözlenilen kişiler, gözlendiklerini bildiklerinde “doğal” olmayıp, “tepkisel” davranmaya başlar. Bu tür durumlarda doğal gözlem amacına ulaşmamış olur.
Alan araştırması
SURVEY
Sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biri surveydir.
Survey yöntemi ile bir davranışın ya da bir tutumun bir toplumda ya da belli bir grupta görülme derecesi ve bunların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyal ardalan vb. etmenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğu araştırılmaktadır.
Surveyde anket ve görüşme kullanılır. Anket, katılımcılara yüz yüze uygulanabildiği gibi posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen anketlerin geri gelme oranı düşüktür.

Surveyde ulaşılması gereken insan sayısı fazla olduğundan, yapılacak örneklem seçimi önemlidir.
Örneğin uyuşturucu konusunda anket uygulamak için bir şehirdeki bütün liseli gençlere ulaşmak zaman ve maliyet açısından makul olmadığından, bu gruptan rastgele kişilere anket uygulanabilir. Böylece araştırılmak istenen grubun, önemli özelliklerini (örneğimizde bunlar cinsiyet, sosyal sınıf vb. olabilir) oran olarak yansıtan bir örneklem seçilebilir. Bu temsil edici örneklemdir.
Surveyin avantajları:
- Surveyle çok sayıda kişiden çok miktarda bilgi toplama olanağı vardır.
- Örnekleme tekniğiyle yapıldığı için, toplanılan bilgiden genelleme yapılır.
- Bu yöntem, diğer yöntemlere göre zaman ve maddi kaynakların kullanımı açısından daha tasarrufludur.
Surveyin sakıncaları:
- Survey ile çok miktarda bilgi toplanır, ancak bu bilgi yüzeyseldir.
- Büyük örneklem alınması gereken durumlarda çok zaman ve paraya ihtiyaç vardır.
- Kendisine genelleme yapılmak istenen evren çok geniş ise, örneklem oluşturma bir sorun yaratabilir.
- Surveyde katılımcıların yanıtlarına bağlı kalma zorunluluğu vardır. Katılımcılar ise anket ve görüşmede çok çeşitli etmenlerin etkisi altında kalarak yanıt verebilirler.
Arşiv araştırması
Sosyal psikolojide en az kullanılan yöntemlerden biri olan arşiv araştırması, geçmişteki bir olgunun araştırılması için kullanılabileceği gibi, bir olguya ilişkin tarihsel eğilimi ortaya çıkarmak için de kullanılabilir. Arşiv araştırmasından genellikle istatistik verilerin kullanılması akla geliyorsa da, her türlü yazılı ve görsel materyal (ör; halk hikayeleri, gazeteler, romanlar, anılar, tv programları ya da video bantlar vb. ) araştırmacı için arşiv olarak işlev görebilir.
Arşiv araştırmasının avantajları:
- Bu yöntemle, bir olgunun zaman içindeki değişimi ve gelişimi izlenebilir.

- Geçmişteki bir olguyu araştırmak için tek yoludur.

- Betimleyici olmaktan başka hipotez sınaması içinde kullanılabilir.
ancak olaylar arasnda ki nedensellik bağı pek belirgin olmayabilir.
Arşiv araştırmasının sakıncaları:
- Birçok zaman gerekli bilgiyi bulup çıkarmak zordur.

- Araştırmacı sadece var olan bilgiyle yetinmek zorundadır.

- Materyal çok olduğunda, materyalden örneklem seçimi, daha sonra tüm materyale bir genelleme yapılacağı için önem taşımaktadır.
Araştırma yöntemi: araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için kullandığı genel yaklaşımdır. araştırma tekniği ise araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılın bilgi toplama aracıdır.
İnsan davranışını çalışmak için DÖRT genel veri toplama tekniği kullanılabilir:
Hazır bilgiden yararlanmak (istatistikler ve gazete haberleri gibi)
İnsanlara soru sormak
İnsan davranışını gözlemlemek
Deney yapmak

ARAŞTIRMA SÜRECİ
Sosyal olayları derinlemesine inceler.
Amaç, gözlem yapılan olayın sürecini anlamaktır.
En çok kullanılan veri toplama tekniği: DAVRANIŞ GÖZLEMİ
Diğer teknikler ise:
Hazır bilgiden faydalanma
Soru sorma
Araştırmacı çalıştığı grup ya da toplum içinde yaşar, olaylara katılan bir GÖZLEMCİ olur. ANCAK olaylara etki etmemek için çaba gösterir.

Alan araştırmasının avantajları;

-Derinlemesine zengin bilgi sağlaması
Toplumu tanıyıp, anlamayı sağlaması
-Gerçek hayata uygulanabilen hipotezlerin geliştirilmesi
-Toplumu tüm yanlarıyla ele almayı sağlaması


Alan araştırmasının sakıncaları
-Hipotez sınaması sağlamaz, betimleyici özelliğe sahiptir.
-Bulguları sayısallaştırmak pek mümkün değildir.
-Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini değil, korelasyonu ortaya koyar.
-Gözlemcinin çalıştığı toplum içinde olması bir yanlılık getirir.
-Gözleniyor olmak katılımcıların davranışlarında yanlılık yaratabilir.

-
Araştırma konusu belirlemek
*Cevaplamak istediğimiz bir soru bulmak
-
İlgili konuda varolan yazını (literatürü) incelemek
*Konuyla ilgili daha önce yapılanları bulmak
-
Hipotez oluşturmak
*Araştırma sorusuyla ilgili beklentilerimizi ortaya koymak
-Uygun bir araştırma tekniği seçmek
Hipoteze uygun tekniği seçmek
-Veri toplamak
-Elde edilen verileri analiz etmek (verinin niteliğine ve hangi soruyu cevaplandırmak istemesine bağlı olarak seçilir)
*Betimsel istatistik: katılımcıların davranış ve özelliklerini özetler: ortalama, frekans, medyan, mod gibi
*Çıkarımsal istatistik: gruptan elde edilen veriyle örneklemin alındığı gruba çıkarım yapmayı hedefler: birçok istatistiksel analizi içerir.
-Analiz sonuçlarını rapor haline getirmek

Dinlediğiniz için
teşekkürler :)
Full transcript