Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Charakterstyka regionów rolniczych na świecie.

No description
by

Jakub Kozowski

on 23 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Charakterstyka regionów rolniczych na świecie.

Charakterstyka regionów rolniczych na świecie.
Regiony rolnicze na świecie
Rolnictwo uprzemysłowione - rynkowe
Jego cechą jest jak największe wykorzystanie ziemi i siły roboczej w celu osiągnięcia możliwie największego zysku. Gospodarka na obszarach rolnictwa rynkowego jest prowadzona intensywnie poprzez nawadnianie i nawożenie terenów. W prowadzonych gospodarstwach jest wyraźna specjalizacja produkcji. Wokół większych miast rozwija się warzywnictwo i sadownictwo. Gospodarstwo są wysoko zmechanizowane i towarowe. Rolnictwo to jest rozpowszechnione w państwach Europy, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Typowym przykładem gospodarstw towarowych, wysoko zmechanizowanych, wyspecjalizowanych w produkcji zwłaszcza roślin przemysłowych, wielkoobszarowych, są farmy – Ameryka Północna. Adekwatnie chów bydła i owiec odbywa się w tzw. Ranczach.

Przykładem rolnictwa rynkowego jest też rolnictwo plantacyjne nastawione na uprawę: bawełny, herbaty, trzciny cukrowej, owoców cytrusowych. Plony są przeznaczane na odległe rynki zagraniczne.
Specyfika każdego regionu
Każdy region ma swoje przeznaczenie i przynależy do danego typu rolnictwa. Wyróżniamy trzy główny typy pierwotne, rynkowe i plantacyjne. Każdy region przynależy do któregoś z powyższych wymienionych.
Dziękuję

Jakub Kozowski II LA
Łacinoamerykański
Północnoamerykański
Środkowoeuropejski
Zachodnioeuropejski
Śródziemnomorski
Północnoeuroazjatycki
Południowoazjatycki
Wschodnioazjatycki
Środkowoazjatycki
Północnoafrykańsko-zachodnioazjatycki
Środkowopołudniowoafrykański
Australijsko-Nowozelandzki
bardzo zróżnicowane warunki przyrodnicze decydu- jące o dużym zróżnicowaniu upraw i hodowli
w centralnej części regionu, w gorącym i wilgotnym klimacie, przewaga upraw kakaowca, kawowca, kauczukowca, palmy oleistej i trzciny cukrowej
na południu na Nizinie La Platy oraz wschodnich wybrzeżach Ameryki Południowej), w wilgotnym klimacie i na zyznych glebach, uprawy m.in. kukury- dzy, pszenicy, soi, bawełny oraz trzciny cukrowej
na stepach zwanych pampa chów bydła
występowanie zarówno plantacji, jak i małych go- spodarstw ekstensywnych o niskiej mechanizacji
wysoki poziom rozwoju rolnictwa i towarowosci
niewielkie zatrudnienie w rolnictwie
wielkoobszarowe rolnictwo ekstensywne o wysokim stopniu mechanizacji(np. uprawy kukurydzy, psze nicy, soi, buraków cukrowych, ryżu i bawełny)
chów bydła
intensywne rolnictwo z dużym udziałem upraw
przewaga gospodarstw o średniej intensywności produkcji rolnej oraz przeciętnej towarowości
duży udział użytków rolnych mimo umiarkowanie korzystnych warunków przyrodniczych
dominacja upraw zbóż(m.in. pszenicy i zyta)
duży udział ziemniaków, rzepaku, buraków cukrowych oraz słonecznika
przede wszystkim chów trzody chlewnej oraz bydła, głównie mlecznego
duża intensywność i towarowość
niewielkie zatrudnienie w rolnictwie
najwyższe na świecie plony uzyskiwane dzięki znacznym nakładom
korzystne warunki przyrodnicze
przewaga upraw pszenicy, buraków cukrowych, ziemniaków oraz słonecznika
w strukturze chowu największy udział bydła, mniejsze znaczenie trzody chlewnej i drobiu
duża towarowość rolnictwa
mało zróżnicowane warunki klimatyczne(często konieczność nawadniania)
w strukturze upraw przewaga warzyw oraz upraw sadowniczych(cytrusów i winorośli), ponadto uprawy ryżu i drzewa oliwnego
mniejsze z chowu (dominują kozy i owce)
znaczne zróżnicowanie warunków przyrodniczych
wielkie gospodarstwa państwowe
niewielki stopień mechanizacji i nawożenia
niski poziom produkcji rolnej
najważniejsze rośliny uprawne: pszenica, jęczmień, owies, żyto oraz ziemniaki
na nawadnianych polach Niziny Turańskiej uprawy bawełny
niewielkie pogłowie zwierząt hodowlanych
niewielkie zróżnicowanie warunków przyrodniczych
znaczne zroznicowanie i rolniczej(od drobnego rolnictwa prymitywnego po wielkoobszarowe plantacje)
niska towarowość
bardzo duże nakłady pracy ludzkiej
przewaga upraw ryżu, pszenicy, prosa, sorga, kukurydzy i jęczmienia, ponadto uprawy orzechów ziemnych, palmy kokosowej, bawełny, konopi, juty, herbaty i trzciny cukrowej
znaczne pogłowie bydła(w Indiach uwarunkowane religijnie)
rolnictwo wysokotowarowe i intensywne
bardzo wysoki poziom mechanizacji oraz nawożenia
korzystne warunki glebowe oraz klimatyczne(klimat monsunowy)
konieczność tarasowania stoków ze względu na górzysty charakter rzeźby terenu
głównie uprawy ryżu,ponadto uprawy pszenicy, herbaty jęczmienia, buraków cukrowych oraz soi,
przemysłowy chów bydła oraz trzody chlewnej
występowanie społecznej własności ziemi
znaczny udział drobnych gospodarstw chłopskich
dominacja rolnictwa samozaopatrzeniowego, wymagającego bardzo wysokich nakładów pracy ludzkiej
umiarkowane plony
korzystne warunki przyrodnicze związane z występowaniem monsunów
najważniejszą rośliną uprawną jest ryż, ponadto uprawy pszenicy, kukurydzy, prosa, ziemniaków i buraków cukrowych
większe znaczenie niż chów bydła ma chów trzody chlewnej, na suchych obszarach chów owiec, kóz, koni, a nawet wielbłądów
bardzo trudne warunki przyrodnicze
możliwość prowadzenia intensywnej produkcji rolnej tylko na obszarach nawadnianych(na pozostalym obszarze rolnictwo ekstensywne z przewagą pasterstwa koczowniczego)
duże znaczenie hodowli owiec, kóz, bydła i wielbłądów
duże zróżnicowanie warunków przyrodniczych(od pustyń i półpustyń po wilgotne lasy równikowe)
przewaga rolnictwa ekstensywnego(z wyjątkiem południa regionu w RPA głównie rolnictwo intensywne)
uprawy prosa, sorga, kukurydzy, ryżu, manioku, taro, jamu, a także kawowca, kakaowca, orzechów ziemnych i trzciny cukrowej
chów zwierząt(głównie bydła, kóz i owiec) prowa- dzony jest najczęściej w systemie koczowniczym
przewaga rolnictwa wielkoobszarowego ekstensyw- nego o dużej mechanizacji
mało sprzyjające warunki naturalne
znaczne pogłowie owiec i bydła ze względu na największy na świecie udział łąk i pastwisk
w strukturze upraw duży udział pszenicy, jęczmienia i trzciny cukrowej
Rolnictwo Pierwotne
Rolnictwo Tradycyjne
Rolnictwo rynkowe
Podstawowa zasada
:
-własność ziemi,
-praca ludzi i zwierząt z wykorzystaniem prymitywnych narzędzi
Podstawowa zasada
:
- system ugorowy
- wyższy poziom mechanizacji niż w pierwotnym
-dwu i trójolówka
Podstawowa zasada
:
- ma charakter intensywny
- wysoki poziom mechanizacji
- nastawione gospodarczo, na zysk, zarobkowo
- wyróżnia się cztery pod rodzaje
(ogrodnicze, plantacyjne, wielkoobszarowe towarowe i wielkoobszarowe nastawione na chów zwierząt)
Full transcript