Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Anatomia- Porażenie Mózgowe

Anna Wiki i Nat
by

Anna Bednarska

on 15 May 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Anatomia- Porażenie Mózgowe

Autorki: Dzieciece porażenie mózgowe (został oparty na subiektywnej ocenie poziomu niesprawności)

nieznaczny
umiarkowany
cieżki
bardzo cieżki Podział według stopnia inwalidztwa: Jest to zaburzenie bardzo niejednolite, zarówno klinicznie jak i etiologiczne, stad istnieje wiele jego definicji.

Jednak wszystkie definicje wykazuja, że mózgowe porażenie dzieciece dotyczy uszkodzenia mózgu, zwłaszcza neuronu ruchowego.

Powstałe uszkodzenia nie pogłebiaja sie z biegiem lat, jedynie wraz z rozwojem fizycznym dziecka moga nasilać sie objawy kliniczne. DZIECIĘCE PORAŻENIE MÓZGOWE Mózgowe porażenie dziecięce (PARALYSIS CEREBRALIS INFANTUM) nie jest jednostką chorobową, ale zespołem wielu objawów,
powstałych na skutek uszkodzenia ośrodkowego kładu nerwowego (OUN) zwłaszcza neuronu ruchowego w okresie jego rozwoju i dojrzewania. Źródło: http://www.marzeniesusanny.com/p/o-susannie.html Podział wg zakresu i umiejscowienia porażenia MONOPLEGIA (porażenie jednej reki lub jednej nogi)

HEMIPLEGIA (dotyczy obu kończyn po tej samej stronie)

TRIPLEGIA (porażenie trzech kończ, slnie zaznaczone w kończynach dolnych)

DIPLEGIA (obustronny symeptryczny niedowład)

PARAPLEGIA (porażenie tylko kończyn dolnych)

QUADRIPLEGIA (porażenie wszystkich kończyn, lecz nieregularne, niesymetryczne) Podział T. Ingrama Najbardziej rozpowszechniony i oparty głównie o kryteria topograficzne
porażenie kurczowe połowicze (HEMIPLEGIA SPASTICA)
obustronne porażenie kurczowe (DIPLEGIA SPATICA)
obustronne porażenie połowicze (HEMIPLEGIA BILATERALIS)
postać móżdżkowa (ATAKTYCZNA)
postać pozapiramidalna Czeęstotliwość wystęepowania mózgowego porażenia dziecieęcego wynosi (wg Wyszyńskiej) 1,5-3 na 1000 urodzeń! Źródło: http://jasnet.pl/pomoc/lukasz.php Przyczyny występowania mózgowego porażenia dziecięcego 1.ODDZIAŁUJĄCE W ŻYCIU PŁODOWYM (urazy brzucha matki, niedotlenienie, przewlekłe choroby matki podczas ciaąży, zakażenie płodu, zaburzenia rozwojowe, energia promienista,leki i substancje o działaniu toksycznym, palenie tytoniu i picie alkoholu podczas ciaąży)

2.OKOŁOPORODOWE (uraz okołoporodowy, niedotlenienie, wcześniactwo)

3.PO URODZENIU DZIECKA (urazy mózgu, niedotlenienie po urodzeniu, zakażenie o.u.n, zapalenie opon mózgowychpo urodzeniu, znacznie nasilona żółtaczka noworodka) Fizyczne skutki mózgowego porażenia dziecięcego Obraz fizyczny skutków jest bardzo niejednorodny.
Podstawowym defektem jest DYSFUNKCJA NARZAĄDU RUCHU. Od stopnia uszkodzenia narząadu ruchu w dużej mierze zalęeży funkcjonowanie dziecka oraz jego dalszy rozwój.
Niekiedy w cięeżkich przypadkach mózgowego porażenia dziecięecego dzieci sąa skazane na całkowity bezwład. Klasyfikacja według objawów, uwzględniająca czynniki patofizjologiczne wg Wyszyńskiej POSTAĆ SPASTYCZNA

- wzmożone napieęcie mieęśniowe
- zwięekszenie odruchów ścięagnistych
- obecność niektórych odruchów patologicznych (np. Babińskiego)
- brak odruchów dowolnych
- Najcieęższaą formaą jest postać z uogólnionąa sztywnościaą mieęśni, uniemożliwiająca jakiekolwiek ruchy kończyn POSTAĆ ATETOTYCZNA

- mimowolne i nieskoordynowane ruchy ciała
- ubóstwo ruchów dowolnych
- dwa podtypy:
- ze wzmożonym napięeciem-HIPERTONIA
- ze zwiotczeniem-HIPOTONIA

POSTAĆ ATAKTYCZNA

- zaburzenia równowagi
- niezgrabność ruchów
- upośledznie orientacji w położeniu ciała
- brak poczucia postawy Źródło: http://rzeszow.pcts.pl/arts/MOZGOWE-PORAZENIE-DZIECIECE-diagnostyka-rehabilitacja-terapia-pedagoga-specjalnego-a17-82.html Klasyfikacja oparta o czynniki topograficzne T. Ingrama PORAŻENIE KURCZOWE POŁOWICZE

- zaburzenia czucia
- porażenie kończyn jednoimiennych (kończyna górna i dolna tej samej strony)
- zaburzenia wegetatywne
- zmniejszona aktywność ruchowa
- osłabiona siła mięeśniowa
- W kolejnych latach może wystąapić upośledzenie wzrostu porażonych kończyn, a także zaburzenia mowy i padaczka OBUSTRONNE PORAŻENIE POŁOWICZE

- zaburzenia koordynacji ruchów
- zaburzenia postawy i chodu
- obniżona napięcie mięeśniowe
- zaburzenia mowy
- zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

POSTAĆ POZAPIRAMIDOWA

- zaburzenia napięecia mieęśni
- ruchy mimowolne i niezamierzone
- Dodatkowo może wystąapić niedosłuch lub głuchota, porażenie spojrzenia ku górze, zez oraz zaburzenia mowy. Zaburzenia współtowarzyszące PADACZKA (25-35% dzieci z porażeniem mózgowym)
ZABURZENIE ROZWOJU FUNKCJI WZROKOWYCH (około 50% dzieci z mózgowym porażeniem dziecięecym)
ZABURZENIA SŁUCHU (około 25% dzieci z mózgowym porażeniem mózgowym)
ZABURZENIA MOWY (około 50%-75% dzieci z mózgowym porażeniem) Mikrodeficyty występujące przy dziecięcym porażeniu mózgowym zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
zaburzenia schematu własnego ciała
zaburzenia poczucia swojego ciała
brak orientacji w przestrzeni
zaburzenia koncentracji uwagi
zaburzenia myślenia Psychospołeczne skutki dziecięcego porażenia mózgowego Pierwotne psychospołeczne skutki tej choroby stanowią wynik bezpośredniego wczesno-dziecięecego uszkodzenia mózgu

Upośledzenie umysłowe
Padaczka
zaburzenia emocjonalne Wtórne psychospołeczne skutki mózgowego porażenia dziecięcego
Zaburzenia adaptacyjne
Specyficzne odchylenia od normy
Zaburzenia zachowania i nieprawidłowy rozwój osobowości
Zespoły nerwicowe
Zespoły psychotyczne Usprawnianie Jest to przede wszystkim zasadniczy element kompleksowej rehabilitacji. Jest działaniem w ramach rehabilitacji, prowadząacym do osiąagania jak najwięekszej samodzielności w zakresie aktywności fizycznej, społecznej czy zawodowej.

"Istota usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecieęcym polega na wielokierunkowej stymulacji wszystkich zaburzonych sfer rozwojowych" J. Grossman Usprawnianie odbywa sieę dwutorowo- obejmuje usprawnianie ruchowe i psychopedagogiczne. Ruchowe, oddziałuje sięe na ustrój za pośrednictwem ruchu biernego i czynnego.

Ćwiczenia bierne utrzymujaą lub zwieększajaą zakres ruchu w stawach, przeciwdziałajaą przykurczom. Sąa one wykonywane przez drugąa osobeę lub za pomocą specjalnych przyrząadów.

Ćwiczenia czynne natomiast zwiększajaą siłeę mieęśni, zakres ruchu w stawach oraz poprawiajaą koordynacje samych ruchów, a pacjent wykonuje je sam.

Oddziaływanie psychopedagogiczne zmierza do adaptacji społecznej poprzez zajeęcia, które usprawniajaą zaburzone funkcje i zaspokajająa potrzeby psychiczne. Zasady usprawniania ruchowego osób z MPD 1.Zasada posługiwania sięe w usprawnianiu ruchami łąacznymi
2.Zasada nastęepstwa rozwojowego
3.Zasada usprawniania według kolejności
4.Zasada torowania
5.Zasada wyrównywania zaburzeń rozwoju psychicznego
6.Zasada wzajemnej korelacji
7.Zasada doskonalenia każdej osiaągnieętej pozycji
8.Zasada stopniowania trudności
9.Zasada wczesnego usprawniania
10.Zasada całodziennego usprawniania
11.Zasada przestrzegania zasad pedagogicznych Zasady usprawniania psychopedagogicznego osób z MPD 1.Zasada indywidualizacji oddziaływań
2.Zasada zapewniajaąca dziecku poczucie bezpieczeństwa
3.Zasada podmiotowości
4.Zasada uwzgleędniajaąca nieharmonijny rozwój dziecka
5.Zasada stosowania odpowiednich zabawek
6.Zasada nieprzeciąażania dziecka
7.Zasada wydłużania czasu zabawy i stopniowania trudności
8.Zasada powtarzania i utrwalania czynności
9.Zasada wzbudzania motywacji
10.Zasada zachowania odpowiednich pozycji Anna Bednarska
Natalia Kowalczyk
Wiktoria Cierkosz Łosiowski Z. Serejski J., Mózgowe porażenie dzieciece, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zespół Badań nad Zaburzeniami Nerwowo-Ruchowymi i Profilaktyka, Warszawa 1985

Michałowicz R. Mózgowe Porażenie Dzieciece, PZWL, Warszawa 1986

Zabłocki K. Mózgowe Porażenie Dzieciecew Teorii i Terapii, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998 Bibliografia: 1. KINEZYTERAPIA
2. FIZYKOTERAPIA
3. FARMAKOTERAPIA
4. METODY WSPOMAGANIA PSYCHORUCHOWEGO
5. METODY USPRAWNIANIA MOWY
6. WSPOMAGANIE TERAPEUTYCZNO-ZAJECIOWE
7. ARTTERAPIA
8. PSYCHOTERAPIA
9. AUTOPSYCHOTERAPIA
10. METODY RELAKSACYJNE Metody usprawniania dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
Full transcript