Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bolroo

bolroo
by

buk jak

on 10 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bolroo

ШШГЕГ-ын ШГГ-ын дарга, Улсын ерөнхий гүйцэтгэгч, хошууч С.Батбямба
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ-
ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ

Хэнтийн бор Өндөр, Ховд Булган
Те
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй шуурхай хүргэх, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг цахимжуулах чиглэлээр Хууль зүйн яамнаас хэрэгжүүлж буй “Шүүх, хууль сахиулах байгууллагуудын өгөгдөл солилцох дундын нэгдсэн сан бүрдүүлэх” төслийн дагуу “Шийдвэр гүйцэтгэлийн бүртгэлийн систем”-ийг Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын цахим сантай холбож, мэдээлэл солилцох ажлыг 2016 оны 8 дугаар сараас эхлүүлснээр иргэн, хуулийн этгээд, тэдгээрийн эд хөрөнгийн мэдээлэл татан авах эрхийг нийт шийдвэр гүйцэтгэгчид олгосон.

"Шийдвэр гүйцэтгэлийн бүртгэл хяналтын ситем"-д нийт 96992 гүйцэтгэх баримт бичиг бүртгэлд авагдаад байна. Үүнээс:
-Сэлэнгэ аймаг дахь ШШГА-16%
-Дархан-Уул аймаг дахь ШШГА-6%
-Дорноговь аймаг дахь ШШГА-11%
Харьяа нэгжүүд дээрх гүйцэтгэх баримт бичгийн цахим бүртгэлийн сангийн мэдээллийн бодитой бүртгэл үүсгээгүйгээс лавлагаа, мэдээлэл алдаатай боловсруулагдах зөрчил гарч байна.Тухайлбал 2016 онд харьяа нэгжийн 1697 гүйцэтгэх баримт бичигтэй холбоотой алдаатай, бүртгэл мэдээллийг засварлах үйл ажиллагааг тус газраас явуулсан.
Хаасан гүйцэтгэх хуудасны сүүлийн 3 жилийн харьцуулалт
Төлбөр авагчийн эрхийг сэргээх, нөгөө талаар төлбөр төлөгчийн эрхийг хуулийн хүрээнд хязгаарлах албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол ихээр гарч байгаа бөгөөд иргэн хуулийн этгээдээс гаргаж байгаа өргөдөл, гомдол үндэслэлтэй эсэхэд дүгнэлт хийж, хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.
Өнгөрсөн 2016 онд хууль, тогтоомж зөрчсөн төв, орон нутгийн 8 ахлах гүйцэтгэгч, 18 шийдвэр гүйцэтгэгч, дуудлага худалдаа хариуцсан 1 алба хаагчид сахилгын арга хэмжээг оногдуулсан.
Өргөдөл, гомдол
Өнөөдрийн байдлаар дунджаар 15 м.кв талбайтай өрөөнд 4 шийдвэр гүйцэтгэгч, нэг гүйцэтгэгчид 1 компьютер, 4 шийдвэр гүйцэтгэгчид 1 хэвлэгч, 25 шийдвэр гүйцэтгэгчид 1 хувилагч, 13 шийдвэр гүйцэтгэчийн дунд нэг автомашинтай албан үүргээ гүйцэтгэж байна.
Ховд аймагт 1 шийдвэр гүйцэтгэгчид оногдох Гүйцэтгэх хуудасны тоо 84;
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах, улсын төсвийн орлого бүрдүүлэх ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны Б/170 дугаар тушаалаар Гааль, татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах чиг үүрэг бүхий дагнасан тасгийг Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанд байгуулж, 1 ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 5 шийдвэр гүйцэтгэгчид эрх олгон ажилласан.
Шийдвэр гүйцэтгэх газар нь хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргийн хүрээнд иргэний, эрүүгийн, захиргааны хэргийн хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрт үндэслэн төлбөр, тэтгэлэг гаргуулах, гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, аймаг нийслэлийн Шийдвэр гүйцэтгэх алба, хэсгээс явуулж буй шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах ажлыг төв, баруун, зүүн, говь, хангайн бүсүүдэд хувааж, бүсчилсэн-удирдлага, хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагааг зохион байгуулан явуулж байна.
Бусад
6
14
Нэгж
Нэгжийн дарга нар хуваарилсан тээврийн хэрэгслийг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн хяналт дор шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд ашиглагдах ёстойг анхаарч, алслагдсан газар нутаг, бартаа ихтэй замд явуулахгүй байх, энэ чиглэлд хуучин ашиглаж байгаа фургон, карнивалыг ашиглуулах шаардлагатайг анхаарч, ажиллах хэрэгтэй.
6
Нэгж
Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд хүүхдийн тэтгэлгийн 10156, ажиллагаатай 18187, түдгэлзүүлсэн 1478 гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа зохион байгуулагдан явагдаж байна.
20 - 25 насны
31
шийдвэр гүйцэтгэгч
26 - 30 насны
58
шийдвэр гүйцэтгэгч
31 - 40 насны
87
шийдвэр гүйцэтгэгч
41 - дээш насны
35
шийдвэр гүйцэтгэгч байна.
Нийслэлд 90
шийдвэр гүйцэтгэгч
Эмэгтэй 141
Эрэгтэй 70
Орон нутагт 121 шийдвэр гүйцэтгэгч
Шийдвэр гүйцэтгэгч 211
Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч 39
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах эрх олгогдсон
Мөн Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын санхүүжилтээр “Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох, чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн II шатны сургалтыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 04-12-ны өдөр зохион байгуулж, давтан сургалтыг төслийн хүрээнд бэлтгэгдсэн 12 сургагч багш нийт 211 шийдвэр гүйцэтгэгчдийг хамруулан сургалт зохион байгуулж, ажиллагаанд зориулсан 6 ширхэг гарын авлагыг гарган үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар харьяа нэгжүүдээс үйл ажиллагааны зардалд 2,9 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэн ажиллаж, уг мөнгөн хөрөнгөөр үйл ажиллагааг санхүүжүүлэн ажилласан.

Төсөв хөрөнгийн хүрэлцээгүйгээс өнөөдөр ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгч хуульд заасан тусгай хэрэгслээр хангагдаагүй, тоног төхөөрөмж хүрэлцээгүй, ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж хэрэгцээ шаардлага хангахгүй байна.
Энэ зохион байгуулалтын арга хэмжээг ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны Б/21 дугаар тушаалаар үргэлжүүлэн явуулахаар орон нутгийн 21 шийдвэр гүйцэтгэгчийг 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл хугацаанд татан ажиллуулахаар шийдвэрлэж, тухайн нутаг дэвсгэр болон тойргийн ачааллыг харгалзан гүйцэтгэх баримт бичиг хуваарилаад байна.
Мөн шийдвэр гүйцэтгэгчдийн ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор орон нутаг дахь хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан 19 шийдвэр гүйцэтгэгчийг ШШГЕГ-ын даргын тушаалаар иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэртэй гүйцэтгэх баримт бичигт татан ажиллуулсан. Уг ажлыг Хөвсгөл аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албанаас бусад нэгжүүд хэрэгжүүлж, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчидэд нийт
4.5
тэрбум төгрөгийн
1252
гүйцэтгэх баримт бичгийг шилжүүлэн өгч, ажиллагаа зохион байгуулснаар
506.0
сая төгрөгийн 345 гүйцэтгэх баримт бичиг хааж, ажлын үзүүлэлтэд нөлөөлсөн.
Ажлын үр дүнг харгалзан дагнасан нэгжийн чиг үүрэг гүйцэтгэх хугацааг 1 жилийн хугацаагаар сунгаж, шийдвэр гүйцэтгэгчдийг сэлгэн ажиллуулаад байна.
2013 онд төлбөр төлөгч бус иргэний эд хөрөнгийг төлбөрт тооцсоны улмаас
4.0
сая төгрөгийг Баян-Өлгий аймаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх албанаас;
2014 онд явагдсан ажиллагааны улмаас учруулсан хохирол болох
3,3
сая төгрөгийг НШГА-аас;
БХЗХТБАА нь дуудлага худалдааг 2010 онд хууль зөрчин явуулсны улмаас
241,7
сая төгрөгийн төлбөрийг ШШГЕГ-аас гаргуулахаар шийдвэрлэсэн.
1999, 2013-2015 онд явагдсан шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан хохирол болох 6 гүйцэтгэх баримт бичигт холбогдох
318.0
сая төгрөгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар 2016 онд улсын төсвөөс олгуулж, төлбөрийг эцэслэн шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан.
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбогдуулан 2016 онд 259 нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд алба, хэсгүүд иргэний хариуцагчаар татагдаж, улмаар нэхэмжлэлийн 45.2 хувийг хэрэгсэхгүй болгуулж, 6.9 хувийг шүүгчийн захирамжаар буцааж, 10 хувь нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хүчингүйд тооцсон, 3.9 хувь нь шинжээчийн үнэлгээ хүчингүйд тооцсон ба нийт нэхэмжлэлийн 34 хувь нь эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй хянагдаж байна.

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулаагүйгээс гүйцэтгэсэн ажиллагаа хүчингүйд тооцогдох, улмаар байгууллага өр төлбөрт орох эрсдлийг үүсгэж байна.
Шүүхээс шинээр ирсэн гүйцэтгэх хуудас мөнгөн дүнгээр /3 жил/
Хэнтий 1 шийдвэр гүйцэтгэгчид оногдох Гүйцэтгэх хуудасны тоо
224
;
Мөн орон нутгийн нийт өргөдөл, гомдлын 13 хувийг Дархан-Уул, 11 хувийг Баянхонгор аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны үйл ажиллагаатай холбоотой гарчээ.
4 тээврийн хэрэгсэл актлагдсан
Бор-Өндөр сум дахь шийдвэр
Шүүхийн шийдвэрийн төрөл
696 гүйцэтгэх хуудас,
63.3 тэрбум
Гүйцэтгэх баримт бичгийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 26-аар, мөнгөн дүнгийн үзүүлэлт 6.8 тэрбум төгрөгөөр өссөн.
Хууль сахиулах их сургуулийн “Шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль”-ийг төгссөн 28 сонсогчдод “Шийдвэр гүйцэтгэгчдийн сургалт”-ыг 2016 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 3 хоногийн хугацаанд 1.5 багц цагийн анхан шатны сургалтыг хийж, мөн сарын 10-ны өдрөөс Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанд 14 хоногийн хугацаанд дадлагажуулах сургалтыг явуулж, шийдвэр гүйцэтгэлийн сул тойрогт 12 төгсөгчийг томилуулж, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах эрх олгуулсан.
Нэг шийдвэр гүйцэтгэгчид ногдох ажлын ачаалал
Гүйцэтгэх баримт бичгийн бүсийн
ажлын ачаалал
Гүйцэтгэх баримт бичиг 241-ээр тогтоосон нормативаас илүү байна.
Гүйцэтгэх баримт бичиг 107-оор тогтоосон нормативаас илүү байна.
Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
Үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх чиглэлээр Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт “иргэний хэргийн зарим шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх замаар шинэтгэх” арга хэмжээний зорилт тусгагдсан.
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр “Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хувийн дугаар, тэмдэг хэрэглэх журам”, “Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сангаас мэдээлэл хүлээн авах журам”-ыг шинээр батлуулж, “Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”, “Ахлах гүйцэтгэгчийн эрх бүхий албан хаагчдын шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцох журам”-ыг тус тус хүчингүйд тооцсон.
Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгчид үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдөх хүртэл ажиллагаанд хувийн дугаартай тэмдгийг ашиглаж, 2016 онд 29 тэмдгийг шинээр олгож, 24 тэмдгийг хураан устгах ажил зохион байгуулагдсан.
Хуульд заагаагүй үндэслэлээр ажиллагааг дуусгавар болгосон;
Төлбөр төлөгчөөс урамшууллын мөнгө авсан;
Урамшууллын мөнгө төлөгдөөгүй байхад төлбөрийн данснаас шийдвэр гүйцэтгэгч урамшууллын мөнгө хуваарилуулан авсан;
Зардлын мөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан;
Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч үндэслэлгүйгээр их хэмжээгээр зардлын мөнгө авч зарцуулсан;
Дуусгавар болоогүй гүйцэтгэх баримт бичгийг урьдчилан мэдээ, судалгаанд оруулж, улсын хэмжээний мэдээ судалгааг бодитой бус гаргасан;
Харьяалал зөрчиж ажиллагаа явуулсан;
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан
дахь зөрчил
Шийдвэр гүйцэтгэгчийн ашиглаж буй тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж

Тээврийн хэрэгслийн хуваарилалтыг хийхдээ 2012-2013 онуудад фургон, карнивал авсан нэгжүүдийн автомашины элэгдэл хорогдлыг тооцож, хуваарилалтаас хасч, улмаар орон нутгийн 11 ШШГАлбанд, НШГА-3, БХЗХТБАА-1 тээврийн хэрэгслийг хуваариласан.
Урамшууллаас үйл ажиллагааны зардалд төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгөөс шатахууны зарцуулалт багатай 15 ширхэг приус маркийн тээврийн хэрэгслийг олгуулах шийдвэрийг 2016 онд гаргаж, 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн тээврийн хэрэгслийг олгож эхлээд байна.
Төлбөрт гаргуулсан мөнгийг хуульд заасан хугацаанд төлбөр авагчид олгоогүй, харилцах дансны мөнгөн хөрөнгийг ихээр хуримтлагдсан зөрчлүүд гарч байгаа бөгөөд өнөөдөр харьяа нэгжүүдийн төлбөрийн дансанд
7.0
тэрбум төгрөг төвлөрсөн байна.
Улсын хэмжээнд 2016 онд иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэртэй 27872 , эрүүгийн хэргийн шийдвэрээр хохирол, төлбөр гаргуулахаар шийдвэрлэсэн 6585, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэртэй 1255 гүйцэтгэх баримт бичигт ажиллагаа зохион байгууллаа.
Мөнгөн дүн
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Булган
Ховд аймгийн Булган сум нь аймгийн төвөөс 450 км, Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум нь 170 км зайтай, тус сумдад тус бүр 1 шийдвэр гүйцэтгэгч дангаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 2016 онд шилэн кабелийн сүлжээнд Бор-Өндөр сум дахь 110 дугаар тойргийг холбосон.
Төлбөрийн данс дахь
мөнгөн хөрөнгө
Харьяа нэгжийн саналыг үндэслэн 1565 төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих эрхийг түдгэлзүүлсэн. Энэ төрлийн ажиллагааг хянаж 2008-2015 онд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа дуусгавар болсон 112 төлбөр төлөгчийн эрхийг сэргээлээ. Зорчих эрх сэргээх ажиллагаатай холбоотой зөрчлийг дараах 15 нэгж гаргасан байна.
Ялтны төлбөр барагдуулалт
Хөдөлмөрийн хөлснөөс суутгадсан ялтны
төлбөр барагдуулалт / сая.төг
2016 онд
35908
гүйцэтгэх баримт бичгийн
1.218.6
тэрбум төгрөгийг биелүүлэхээс
17721
гүйцэтгэх баримт бичгийн
149.6
тэрбум төгрөгийг бодитой биелүүлж,
18187
гүйцэтгэх баримт бичгийн
1068.9
төгрөгийн үлдэгдэлтэй, улсын дундаж үзүүлэлт
49.4
хувьтай, өмнөх оны мөн үеэс
3.7
хувиар, 3 жилийн дундаж үзүүлэлтээс
13.1
хувиар тус тус буурсан.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/77 дугаар тушаалаар “Шийдвэр гүйцэтгэгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг 2016 оны 4 дүгээр сарын 06-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулан төв, орон нутгийн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч болон шийдвэр гүйцэтгэгч, хамтран ажилладаг байгууллагын хүрээнд нийт 280 оролцогчийг оролцуулан зохион байгуулсан. Нэгдсэн зөвлөгөөний арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлийг тодорхойлж, 4 хэсэг 21 заалт бүхий “Зөвлөмж”-ийг баталсан ба ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчдийн дунд 1 багц цагийн давтан сургалтыг явуулсан.
Түүнчлэн дансанд төвлөрүүлсэн төлбөрийн мөнгө ямар гүйцэтгэх баримт бичгийг үндэслэн төлөгдсөн эсэх нь тодорхойгүй, энэ талаар туслах бүртгэл хөтлөгдөөгүй, орсон орлогын талаар санхүүгийн алба хаагчдаас ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгчид тодорхой мэдээлэл өгдөггүй, тэдний ажлын уялдаа хамтын ажиллагаа хангалтгүй байгаагаас төлбөрийн мөнгөний хуримтлал ихээр үүсэх, нөгөө талаар гүйцэтгэх баримт бичиг шийдвэрлэгдэхгүй, өргөдөл, гомдол гарах нөхцөлийг үүсгэж байна.
Мөн шийдвэр гүйцэтгэгчдийн иргэдтэй харилцах харилцаа, ёс зүй, ажил үүрэгтээ хандах хандлагыг өөрчлөх шаардлагатай.
Түүнчлэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэгчдийн аюулгүй албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах, эрх зүйн тогтолцоо ижил төстөй гадаад улс орнуудын туршлага судлах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэгчдийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нэн тэргүүнд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
Дээрх үйл ажиллагаатай холбогдуулан харьяа нэгжийн дарга нар дараах чиглэлийг үйл ажиллагаандаа анхаарч ажиллах шаардлагатай. Үүнд:

1. “Эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох” 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны чиглэлээр мөрдөгдөж буй журам, заавар, маягт шинэчлэн боловсруулах тул энэ чиглэлээр холбогдох саналаа нэгтгэн ирүүлэх;

2. Эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага болон банк дахь харилцах дансны мэдээлэл солилцох, мөн тус байгууллагын санхүүгийн программ хангамжийг “Шийдвэр гүйцэтгэлийн бүртгэлийн систем”-тэй холбох арга хэмжээ хэрэгжих тул цахим санд үүсгэж буй гүйцэтгэх баримт бичгийн мэдээллийг бодитой үүсгэж, зөрүүтэй мэдээлэл үүсгэхгүй байх шардлагатай тул энэ чиглэлд анхаарч ажиллах;

3. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, ялангуяа албадан дуудлага худалдаа болон худалдан борлогдоогүй хөрөнгийг төлбөрт тооцсон ажиллагааны улмаас иргэний хариуцагчаар байгууллага шүүхэд татагдсан тохиолдолд тухайн маргаан бүхий эд хөрөнгийн захиран зарцуулах эрхийг яаралтай түдгэлзүүлэх.

Хөрөнгийн эрх түдгэлзүүлэх арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлээгүйгээс тухайн эд хөрөнгө гуравдагч этгээдэд шилжиж, байгууллага их хэмжээний төлбөрт орох эрсдэлтэй нөхцөлийг үүсгэж байгаа тул албадын дарга нар энэ чиглэлийг анхаарч, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Эцэст нь дүгнэхэд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны үе шат болгонд хүний эрх хөндөгддөг, энэ ч утгаараа туйлын хариуцлагатай байхыг шаарддаг энэхүү ажиллагааны үр дүн, цаашдын төлөв хандлага ахиж дэвшсэн байх нь шийдвэр гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байгаа та бидний хичээл зүтгэлээс ихээхэн шалтгаална.
Full transcript