Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

No description
by

Napin Yeamprayunsawasd

on 18 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of เครื่องหมายและสัญลักษณ์

เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ในการออกแบบสัญลักษณ์ นักออกแบบจะมีแหล่งบันดาลใจสําคัญ 2 ประการ คือ
1.จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (Natural Form) ได้แก่ ภาพดอกไม้
ใบไม้ ภูเขา ทะเล สัตว์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ฯลฯ
จัดเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Symbol)

Natural Symbol
ประเภทของเครื่องหมายและสัญลักษณ์
เป็นสื่อประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน
ปรากฎอยู่ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภค

เช่น สัญลักษณ์จราจร สถาบัน สมาคม บริษัท ผลิตภัณฑ์สินค้า

มีความเกี่ยวข้องทั้งในแง่ของการออกแบบ มนุษยวิทยา และจิตวิทยา
1. Symbol
เป็นเครื่องหมายประเภทภาพที่ไม่มีตัวอักษรประกอบ มักเป็นภาพที่ใช้สื่อความหมายที่มีนัยทางสัญลักษณ์
บอกถึงที่มา แนวคิดของหน่วยงานหรือองค์กร
2. Pictographs
เป็นภาพที่ใช้สื่อสารแทนตัวอักษรหรือภาษาพูด ตรงไปตรงมา รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เพื่อเตือน ห้ามหรือแนะนํา
3. Letter Marks
เป็นเครื่องหมายที่นําตัวอักษรตัวย่อ ในลักษณะรูปแบบเฉพาะ
ส่วนใหญ่จะใช้กับชื่อองค์กร หน่วยงานหรือสินค้า
4. Logos
เป็นเครื่องหมายตัวอักษรที่เป็นคําอ่านออกเสียงได้ตามหลักภาษา อาจมีเฉพาะตัวอักษรหรือมีลวดลายประกอบด้วยก็ได้
End
เครื่องหมายและสัญลักษณ์
Sign and Symbol
สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน

ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน

อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้
2.จากรูปแบบที่มนุษย์สร้าง (Manmade Form) ได้แก่
อาคารบ้านเรือน เครื่องใช้ สิ่งของต่าง ๆ
เรียกว่า (Manmade Symbol)

Manmade Symbol

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ถูกแยกออกเป็นหลายลักษณะดังนี

5. Combination Marks
เป็นเครื่องหมายที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างภาพและตัวอักษร โดยทั้ง 2 ส่วน จะสื่อความหมายสัมพันธ์เป็นแนวคิดเดียวกัน
6. Trade Marks
เป็นเครื่องหมายที่ออกแบบแล้วนําไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ โดยจะมีสัญลักษณ์ หรือ Registered หรือ TM
หรือ Trade Mark ประกอบอยู่ในเครื่องหมายด้วย
การเรียนรู้โดยเครื่องหมายของทอลแมน
Edward C. Tolman
หลักการเรียนรู้ของทฤษฎี
ทฤษฎีของทอลแมนครั้งแรกเรียกว่า

ทฤษฎีของการแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมาย
ต่อมาเปลี่ยนเป็นทฤษฎีเครื่องหมาย (Sign theory) หรือทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy Theory)

เน้นถึงการเกิดการเรียนรู้โดยการใช้ความรู้ความเข้าใจ (Congnitive) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับของเกสตัลท์ จัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ (Congnitive Theori)
ทอลแมนกล่าวว่า “การเรียนรู้เกิดจากการใช้เครื่องหมายเป็นตัวชี้ทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง”

แนวความคิดของทอลแมนคล้ายคลึงกับแนวความคิดของพาฟลอฟ คือ เน้นสิ่งเร้ามากกว่าการตอบสนอง ดังนั้นถ้าบทเรียนเป็นสิ่งเร้าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการตอบสนองบางอย่าง
จะต้องใช้เครื่องหมายมาเน้นอีกสิ่งเร้าหนึ่งคู่กับบทเรียนเพื่อให้มี
การตอบสนองตามต้องการ
การประยุกต์ทฤษฎีของทอลแมน
ทอลแมนถือว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่จะสร้างการตอบสนองที่ถูกต้องต่อสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง
แต่การเรียนรู้เป็นเรื่องของกระบวนการทางความคิด

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมามากกว่าห้องเรียนในความคิดของทอลแมนจะ อยู่ในรูปของการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ที่โอกาสคิดและอภิปราย

ครูผู้สอนจะอยู่ในฐานะให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระจ่างในปัญหานั้นๆ

ทอลแมนถือว่าการเรียนด้วยการอภิปรายหรือได้รับคำอธิบายจากหลายๆความคิดย่อมจะมีผลต่อ
การพัฒนาแผนที่ของความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
การนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบหยั่งเห็น จะต้องใช้เครื่องหมายบางอย่างชี้ทางควบคู่ไปด้วย การเรียนรู้เครื่องหมายกฎจราจร หรือเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามบริษัทหรือโรงงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยหรือทำงานต่อสิ่งที่มีอันตราย เป็นวิธีการเรียนรู้โดยใช้เครื่องหมายของทอลแมน
Full transcript