Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời

No description
by

phượng trần

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời


2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới.
Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại.
- Sản xuất và trao đổi hành hóa là tiền đề quan trọng cho sự ra đời và phát triển của KTTT
- Các yếu tố: cung, cầu, giá cả có tác động điều tiết quá trình sản xuất hàng hóa, phân bổ các nguồn lực kinh tế và tài nguyên thiên nhiên (Vố, tư liệu sản xuất, sức lao động,...)
- Thị tường thì giữ vai trò là một công cụ phân bổ các nguồn lực kinh tế

Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ cao . Ở đó quan hệ hàng hóa - tiền tệ là quan hệ thống trị , các mối quan hệ kinh tế đều được tiền tệ hóa.
Chỉ có thể chế kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hay cách thức sử dụng kinh tế thị trường theo lợi ích tối đa của chủ nghĩa tư bản mới là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản
Quá trình phát triển Kinh tế thị trường
Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đại hội VII ( tháng 6-1991)
Kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy có thể cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
a,
Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII

Có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Nhóm 10:
1. Trần Thị Phượng
2. Trần Tuấn Anh
3.
Chúc cô giáo và các bạn một buổi học đầy vui vẻ và hiệu quả
Trong một nền kinh tế, khi các nguồn lực kinh tế được phân bổ bằng nguyên tắc thị trường
Kinh tế thị trường
Đã có mầm mống từ trong xã hội nô lệ
Hình thành trong xã hội phong kiến
Phát triển cao trong xã hội tư bản chủ nghĩa
So sánh kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa
Giống :
- Đều nhằm sản xuất ra để bán, nhằm mục đích giá trị và trao đổi thông qua quan hệ hàng hóa - tiền tệ
- Đều dựa trên cở sở phân công lao động xã hội và các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, làm cho những nhà sản xuất vừa độc lập vừa phụ thuộc nhau
trao đổi hàng hóa
Khác :
KTTT
KTHH
Ra đời từ kinh tế tự nhiên
trình độ còn thấp
sản xuất hàng hóa theo quy mô nhỏ bé
kỹ thuật thủ công, năng xuất thấp
Kinh tế hàng hóa phát triển cao
Đạt đến trình độ thị trường trở thành trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của người sản xuất hàng hóa
Kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản
Xét dưới góc độ "một kiểu tổ chức kinh tế" thì kinh tế thị trường là 1 tổ chức, vận hành nền kinh tế, là phương tiện điều tiết kinh tế lấy cơ chế thị trường làm cơ sở để phân bổ các nguồn lực kinh tế và điều tiết tốt các mỗi quan hệ giữa người với người.
Kinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, chứ không đối lập với các chế độ xã hội
Kinh tế thị trường vừa có thể liên hệ với chế độ tư hữu, vừa có thể liên hệ với chế độ công hữu và phục vụ cho chúng.
Vì vậy KTTT tồn tại khách quan trong thời Kỳ quá độ lên CNXH
Đại hội VII ( tháng 6- 1991)
Tiếp tục xây đựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, phát huy thế mạnh của các thành phần kinh tế
Các đơn vị kinh tế có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, quan hệ bình đẳng, cạnh tranh hợp pháp , hợp tác và liên doanh tự nguyện.

Xác định cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là" cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước" bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác
Nhà nước quản lý nền kinh tế để định hướng và dẫn dắt, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho SX- KD theo cơ chế thị trường ; đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế với phát triển XH .
Đại hội VIII
( tháng 6-1996)
Giá cả do cung - cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo
Có hệ thống pháp quy kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của nhà nước.
Đặc điểm
KTTT
Các chủ thể kinh tế có tính độc lập
Nghĩa là có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, lỗ, lãi tự chịu.
Nền kinh tế có tính mở cao và vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật giá trị , quy luật cung- cầu, quy luật cạnh tranh.
b,
Tư Duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội XI
Đại hội IX ( tháng 4- 2001): xác định nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Đó là nền KTHH nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN .
KTTT định hướng XHCN là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH
Đại hội X và XI: Định hướng XHCN trong phát triển KTTT ở nước ta, theo 4 tiêu chí:
- Về mục đích phát triển:
+ Nhằm thực hiện " dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh"giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
+ Thể hiện rõ mục đích phát triển kinh tế vì con người, giải phóng lực lượng SX, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống cho mọi người, mọi người đều được hưởng những thành quả phát triển.
- Về phương hướng phát triển:
+ Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần.
+ Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo , là công cụ chủ yếu để điều tiết nền kinh tế, định hướng cho sự phát triển.
+ Kinh tế phải dựa trên nền tảng của sở hữu toàn dân về các tư liệu SX chủ yếu.
- Về định hướng xã hội và phân phối:
+Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng trưởng kinh tế gắn chặt với đồng bộ với phát triển xã hội, văn hóa, gióa dục và đào tạo.
+ Phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, hệ thống an ninh XH, phúc lợi xã hội ; huy động mọi nguồn lực kinh tế.
- Về quản lý :
+ Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò, điều tiết nền kinh tế của nhà nước XHCN.
+ Trên cơ sở ba chế độ sở hữu( toàn dân, tập thể, tư
nhân) hình thành nhiều hình thức sở hữu và kinh
tế nhiều thành phần.
+ Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật
chất quan trọng để nhà nước định hướng và điều tết
nền kinh tế.
+ Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng là 1 trong
những động lực cho nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu
tư nước ngoài được khuyến khích phát triển
Đại hội X khẳng định:
Full transcript