Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deplhi Tekniği İncelemesi

No description
by

Mehmet YAŞAR

on 14 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deplhi Tekniği İncelemesi

Delphi Tekniği İIncelemesi
design by Dóri Sirály for Prezi
Kullanım Durumları ve Kullanım Amaçları
Delphi-Kullanılan Durumlar ve Kullanım Amaçları
Delphi Tekniği, Kökeni ve Tarihi
Katılımda Gizlilik
Grup Tepkisinin Istatistiksel Analizi

Delphi Tekniğinin Özellikleri
Kullanım Durumları ve Kullanım Amaçları
Delphi Tekniginin Uygulanması ve Örnek Bir Çalısma
Her bir Delphi anketi uygulandıktan sonra istatistiksel
olarak analiz edilir. Bu analizlerde
kullanılan istatistiklerin neyi ifade ettiği katılımcılar
tarafından iyi bilinmelidir.

Üstünlük ve Sınırlılıklar
üstünlükler
Kontrollü Geri Besleme
Sınırlılıklar

Örnek Uygulama (Şahin,2001'den alınmıştır)
Asama 1: Problemin Belirlenmesi
Asama 3: Arastırma Problemine Iliskin Açık Uçlu Olarak Hazırlanan Sorunun Panel Üyelerine Gönderilmesi (Birinci Delphi Anketi):

Kullanılan Durumlar (Linston ve Turoff 2002'den Aktaran Koçdar ve Aydın 2013)
Benzer durumlara ilişkin görüş farklılıklarının olduğu ortamlarda uzlaşma sağlama aracı olarak

Kapsamlı ve karmaşık bir problemin incelenmesinde daha önce aralarında yeterli düzeyde iletişim kurulamayan ve deneyim ya da uzmanlıklarına göre farklı birikimlere sahip olan bireylerin görüşlerine ihtiyaç duyulduğunda

politik ya da duygusal ortamIarda karar verme durumunda kalındığında veya kararların güçlü gruplar tarafından etkilenme olasılığının olduğu durumlarda

Bireyler arasında önemli boyutlarda görüş ayrılığı nedeniyle bir hakeme ve/veya katılımcıların kimliklerinin saklanmasına ihtiyaç duyulduğunda

Çalışma sonuçlarının geçerliğini sağlamak için heterojen bir katılımcı grubuna ihtiyaç duyulduğunda ve bu süreçte bazı bireylerin sayı ve kişilik açısından ortaya çıkan görüşlerde baskınlık kurmalarını önlenmesi istendiğinde

Zaman ve maliyet faktörlerinin grup toplantılarının sık yapılmasını engellediğinde


Mehmet YAŞAR
Selçuk KAYHAN

Delfi tekniği, bir sorunun çözümünde uzman görüşlerinin alındığı ve uzmanların yüz yüze gelmeden bir grup içerisinde etkileşimde bulunmalarına imkân veren bir grup iletişim süreci olarak tanımlanabilir (Şahin,2001).

Karmaşık problemlerin üstesinden gelebilmek için bir grup bireyin, içerisinde etkili olarak iletişim kurabileceği bir yapı oluşturma süreci olarak da tanımlanır (Linston ve Turoff (1975)'den aktaran (Şahin,2001).

Kısaca , Delphi bir veri toplama uygulamasıdır (Linstone ve Turoff (2002)'den aktaran (Koçdar ve Aydın,2013).

Delphi tekniği, 1950'li yıllarda ABD'de RAND şirketinde çalışan Olaf Helmer ve Norman Dalkey adındaki iki araştırmacı tarafından özellikle askeri konulara ilişkin yordalamarlda bulunmak amacıyla geliştirilmiştir (Şahin,2001; Koçdar ve Aydın,2013; Gordon,1994; Woundenberg,1991).
Kullanım Amaçları

Delphi tekniği kullanılarak bir problem durumuna farklı açılardan bakan bireylerin ve grupların yüz yüze gelmeden uzlaşmaları amaçlanmaktadır (Şahin,2001)

Delphi tekniği ile katılımcıların farklı bakış açılarının yanında yaratıcılıklarından da yararlanılması amaçlanmaktadır (Şahin,2001)

Bunların dışında gelecekle ilgili öngörülerde bulunma, karar alma, amaç ve öncelikleri belirleme,
sorun saptama
, sorunlara çözüm bulma, planlama, veri toplama, politika geliştirme, model oluşturma, değerlendirme, program geliştirme ve benzeri amaçlarla da delphi tekniğine başvurulabilir ( Koçdar ve Aydın, 2013).

Delphi'nin
başarısının anahtarı
olarak görülmektedir (Şahin,2001).

Katılımda gizlilik ile (Koçdar ve Aydın 2013,Şahin 2001) ;
Bireylerden çok
fikirlerin öne çıkması
sağlanır.
Grup içinde çok iyi tanınan, saygı duyulan kişilerin görüşlerine
koşulsuz onay
engellenir.
Ortaya atılan düşüncelerin
beğenilmeme korkusu
ortadan kalkar.
Bireyler sonraki aşamalarda uygun görülmeyecek görüşlere başlangıçta katılmaktan çekinebilirler.
Ardışık anketler kullanılır.

İlk tur anketi açık uçlu sorular ve kapalı uçlu sorulardan oluşabilmektedir (Delbecq, vd., 1975).

İlk turda açık uçlu sorular kullanılmış ise araştırmacılar önemli temaları ortaya çıkarmak için içerik analizi yapmalıdırlar (Powell, 2003).

• Ankette bulunacak maddeler
araştırmacı, katılımcı ya da her ikisi
tarafından birlikte belirlenebilir (Şahin,2001).

• Genelde
üç tur
yetmektedir (Koçdar ve Aydın,2013).

İstatistiksel analiz tamamlandıktan sonra sonuçları bir sonraki anketle birlikte katılımcılara iletilir.

Bireyler düşüncelerini kendilerine iletilen sonuçlarla, farklı görüş ve yaklaşımlarla karşılaştırarak yeniden gözden geçirirler.
Delphi tekniğinin uygulanması, odaklaşılan alanda uzman olan kişilerin ya da hedef kitlenin temsilcilerinin problem durumuna ilişkin yaklaşımlarını, bakış açılarını ortaya çıkarmaya, incelemeye ve bir uzlaşma sağlamaya yönelik
bir dizi aşamadan oluşur.


Araştırma problemi tüm katılımcılar tarafından aynı şekilde anlaşılacak biçimde bir cümle ile ifade edilmelidir.

Örnek: ABC Endüstri Meslek Lisesi, öğrencilerini hem iş yaşamına hem de bir üst öğrenime, yani üniversiteye hazırlamaktadır. Bu okulun yöneticileri, üniversitelerden ve iş çevrelerinden aldıkları dönütler sonucunda okullarının Makine Ressamlığı Bölümü mezunlarını özellikle teknoloji kullanımı konusunda iş hayatına ve üniversiteye yeterli bir şekilde hazırlayamadıkları sonucuna ulaşmışlardır.

Bu problemi çözmek isteyen okul yöneticileri, araştırma sorusunu şu şekilde ifade edebilirler:

"EML Makine Ressamlığı Bölümü mezunları teknoloji kullanımına ilişkin hangi yeterliklere sahip olurlarsa iş yaşamında ve üniversite öğreniminde
daha başarılı ve verimli olurlar?"

Asama 2: Panel Üyelerinin Seçimi

Panel üyeleri ;

Uzman görüşlerini yansıtacak nitelikte olmalı
Deneyimleri ve nitelikleri neticesinde araştırma konusuna derin bir bakış sağlayabilmeli,
Konu hakkında önemli görüşlere sahip olmalıdırlar.

Sayısal katılım asgari 7 uzmandan oluşmalıdır.
Grup genişliği 100 ya da daha fazla olabilir.
İdeal grup büyüklüğü 10-20 uzmandan oluşur.

Örnek uygulamada uzman gruplarını üniversitelerin ilgili bölümündeki öğretim üyeleri ve istihdam alanındaki işverenler oluşturabilir.

Anketin katılımcılara gönderilme işlemi posta, e-posta ya da faks yoluyla yapılabilir.

Birinci Delphi Anketi (Round I) Uygulaması

Bu anketin amacı aşağıdaki konuya ilişkin görüşlerinizi toplamaktır:

"EML Makine Ressamlığı Bölümü mezunlan, teknoloji kullanımına ilişkin hangi yeterliklere sahip olurlarsa iş yaşamında ve üniversite öğreniminde daha başanlı ve verimli olurlar?"

Lütfen, kişisel bir beyin fırtınası gerçekleştirerek konuya ilişkin mümkün olduğu kadar çok sayıda yeterliği belirleyip listeleyiniz. Belirlediğiniz bu yeterlik maddeleri diğer katılımcıların belirttikleriyle bir araya getirilip İkinci Delphi Anketi oluşturulacaktır.

Yeterlik 1: ...............................................
Yeterlik 2: ...................................
Yeterlik 3: ..............................................
........
........
Yeterlik 10: ..........

Anketin Cevaplanması

Her bir katılımcı, sorulan soruya ilişkin düşüncelerini listeleyip isimsiz şekilde araştırmacıya gönderir. Katılımcılar düşüncelerini cümleler halinde ifade etmelidir.
Anketlerin araştırmacıya iletilmesiyle Birinci Delphi Uygulaması (Round I) tamamlanmış olur.


İkinci Delphi Anketinin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi

Birinci Delphi uygulamasında katılımcılann belirttiği görüşler maddeler halinde sıralanır ve gerekirse alt başlıklar halinde toplanır. Bu şekilde yapısallaştırılmış anket formu niteliğinde olan İkinci Delphi Anketi hazırlanır ve katılımcılara gönderilir.


İkinci Delphi Anketi Uygulaması

Bu ikinci anketin amacı, birinci anket yoluyla iletilen yeterlik maddelerinin tamamını size sunmak ve bu maddelere hangi düzeyde katıldığınızı belirlemektir. Lütfen her bir yeterlik maddesine ilişkin görüşünüzü ölçek üzerindeki 1'den 7'ye kadar sıralı rakamlardan birini yeterlik maddesinin başındaki parantezin içine yazarak belirtiniz.

Ölçek üzerinde "1" Hiç Katılmıyorum, "7" Kesinlikle Katılıyorum düşüncesini ifade etmektedir. Aynca her bir maddeye katılma/katılmama gerekçelerinizi boş bırakılan yere kısaca açıklayınız.

Üçüncü Delphi Anketinin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi (Round 3)

Üçüncü Delphi Anketi, ikinci anketin aynısıdır.

Bu ankette her bir madde başında ankete ilişkin olarak hesaplanan birinci çeyrek, üçüncü çeyrek, medyaıı ve genişlik yer alır.

Yönergede bu istatistiklerin ne anlama geldiği örneklerle anlatılır.

Ankete ek olarak gönderilen formda da maddelere ilişkin yazılı yorumlar ve tartışmalara yer verilir.

Katılımcının ikinci ankette her bir maddeye verdiği cevaplar da madde başında yer alır.

Üçüncü Delphi Anketi Uygulaması

Bu üçüncü Delphi anketinde ikinci ankete verdiğiniz cevapları gözden geçirmeniz beklenmektedir Sizin de fark edebileceğiniz gibi bu üçüncü anket ikinci anketin aynısıdır. Size sunulan bu ankete ikinci anketin istatistiksel analizleri de eklenmiştir. Öncelikle her bir madde başında ikinci ankette yer alan size ait cevaplar belirtilmiştir.

Sizin cevaplarınızın yanında grubun cevaplarına ilişkin dört farklı istatistik sonucu da yer almaktadır. Bu istatistikler sırasıyla;
birinci çeyrek (çI), medyan (Md), üçüncü çeyrek (Ç3) ve genişlik (R)'
dir.
Medyan (Md)
: Cevapların %50'sini soluna, %50'sini de sağına alan noktadır. Bunagöre birinci
yeterlik maddesinin medyanı 6.2' dir. Yani bu maddeye cevap verenlerin %50'si 6.2'nin solunda,
%50'si de sağında yer almaktadır.

Birinci Çeyrek (Çı):
Cevapların %25'ini soluna, %75'ini de sağına alan noktadır. Buna göreikinci yeterlik maddesine baktığımızda cevaplayıcıların sadece %25'i bu yeterlik maddesine "7"li ölçek üzerinde 6.2 ya da daha altında bir değer atfetmektedir. %75'inin ise 6.2 üzerinde bir değer atfettiği görülmektedir.

Üçüncü Çeyrek (Ç3)
: Cevapların %25'ini sağına, %75'ini de soluna alan noktadır.

Genişlik (R):
Üçüncü çeyrek ile birinci çeyrek arasındaki farktır
(R=Ç3-ÇI)
. Bu farkın az olması görüş birliği olduğunu, yüksek olması ise görüş birliği olmadığını ifade eder.

Bu ankette, ikinci ankette her bir maddeye ilişkin yapılan yorum ve açıklamalar da bir araya getirilerek size sunulmuştur. Lütfen öncelikle bu yorum ve açıklamaları okuyunuz. İkinci ankete verdiğiniz cevabınızı, bu yorum ve açıklamaları ve her bir maddeye ilişkin sunulan istatistikleri değerlendirerek yeniden gözden geçiriniz. Yeni cevabınızı "Yeni" yazan sütundaki parantez içine yazınız. Önceki ankette verdiğiniz cevabınızda ısrar ediyorsanız "Eski" yazan sütunda sunulan ikinci ankete verdiğiniz cevabınızı yuvarlak içine alınız. Maddelere ilişkin herhangi bir yorum ya da açıklamanız varsa bunları verilen boşluğa yazınız.

Anketin cevaplanmasıyla Üçüncü Delphi Uygulaması (Round III) da tamamlanmış olur.Üçüncü Delphi Anketinin Analizi ve Uygulamaların Sonuçlandırılması

Üçüncü Delphi anketinin analizi için ikinci Delphi uygulamasında yapılan istatistikler kullanılır.

Çeyrekler arasındaki genişliğin azalıp azalmadığına bakılır. Bu genişlikte bir azalma olduysa uzlaşma yönünde bir hareketten söz edilebilir.

Zeliff ve Heldenbrand'a göre çeyrekler arası genişliği 1.2' den az olan maddeler, üzerinde uzlaşma olan maddeler olarak kabul edilirler (Zeliff ve Heldenbrand (1975)'ten aktaran Şahin (2001).

Uzlaşma yönünde hareketliliğin sağlanması için anket tekrar sayısı iki-üç olabileceği gibi, on da olabilir.

Fakat, genel olarak dördüncü uygulama sonucunda sonuçların doyurucu olduğu belirtilmektedir.

Delphi yönteminde bireylerin yüz yüze gelmelerinden doğabilecek problemler en az düzeye
indirilmektedir. Bu şekilde bireyler düşüncelerini, diğerlerinin baskılarına maruz kalmadan serbestçe ifade edebilmektedirler.

Ardışık anket uygulamasıyla katılımcılar farklı düşüncelerden haberdar edilmekte, kendi düşüncelerini yeniden gözden geçirme fırsatı yakalamaktadırlar (Linstone ve Tomlin (1975)'ten aktaran Şahin (2001).

Delphi tekniği çok fazla sayıda katılımcıdan veri sağlama durumunda; katılımcıların zaman,
mekan, uzaklık, maliyet gibi faktörler nedeniyle sıklıkla toplanma olasılığının olmadığı durumlarda; güç mücadelesi, politik mücadele ve anlaşmazlıkların yüz yüze aşılamadığı durumlarda önemli avantajlar sağlar (Turoff ve Hiltz,2001).

Delphi tekniği, farklı bilgi, beceri ve deneyimler yardımıyla bireylerin farklı bakış açılarıyla
sorunların ilgili parçalarına katkıda bulunmalarına fırsat tanımaktadır.

Delphi tekniğinin kullanıldığı araştırmalarda uzman seçimi yapılır. Böyle bir seçimde seçilen
kişiler kendilerini ayrıcalıklı görebilirler. Bu durum motive edici bir gelişme sağlar.
Katılımcının gizli kalması esasına dayalı olan bu yöntemde, anketlerde kullanılan ifadeler kişi ve grupları tanımlayıcı olabilir.

Delphi yöntemi ardışık anketler yoluyla işlemektedir. Bu nedenle katılımcıların bu süreçte tutulmaları yaşamsal bir önem taşır. Katılımcıların başlangıçta araştırmaya katılıp sonradan ayrılmaları önemli problemler yaratabilir.

•Ek olarak;

Delphi’yi gerçekleştiren araştırmacının bulguları yorumlamada
kendi görüşleri doğrultusunda yanlı olabileceği


Delfi’de yer verilen
soruların açık olmaması
gibi sınırlılıklar da vardır. (Garrod ve Fyall, 2005; Williams ve Webb, 1994).
SONUÇLAR
Bazı sınırlılıklarına rağmen Delphi tekniği bir uzlaşma sağlama aracı olarak kullanılabilir.

Bu tekniğin özellikle katılımda gizlilik ilkesi farklı ve yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir.

Delphi sürecinde ardışık anketlerin kullanılması ve analizlere ilişkin katılımcılara geri beslemede bulunulması, katılımcılara kendi görüşlerini ve diğer katılımcıların görüşlerini yeniden gözden geçirme fırsatı vermekte ve uzlaşmaya yönelik adım atılmasına olanak tanımaktadır.

Uzman kişileri bir araya getirme zorluğunu ortadan kaldırır.

Konu dışındaki gereksiz tartışmaları engeller.

Zaman ve maliyet faydası sağlar.

Alınan kararların çoğu zaman politik, zaman zaman da duygusal ortamlarda verildiği ülkemizde, Delphi tekniğinin kullanımı daha etkili kararların alınmasını sağlayabilir.

Sunumda Hangi Sorulara Yanıtlar Bulacaksınız?
Delphi nedir?
Hangi amaçlar doğrultusunda kullanılır?
Hangi durumlarda kullanılır?
Özellikleri nelerdir?
Yöntem nitel mi yoksa nicel midir?
Katılımcı özellikleri nelerdir?
Kaç kişiyle uygulanır? (Panel büyüklüğü nedir?)
Veriler nasıl analiz edilir?
Yöntemin geçerlilik ve güvenirliği?
Delphi tekniğinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Delphi ile ilgili akademik çalışmalar nelerdir?
Nasıl uygulanır?


Sonuçlar
Emniyet-Güvenlik ilişkisi kaynaklı sorunları belirlemede delphi çalışması
Kritik emniyet performans göstergeleri belirlemede delphi çalışması

Nitel?
• Wiersma ve Jurs’a (2005) göre Delfi genellikle nitel araştırma yöntemleri içerisinde değerlendirilmektedir ve doğası gereği büyük ölçüde nitel bir yöntemdir.

Araştırma verilerini elde etmek için uzman görüşleri kullanıldığından, elde edilen veriler de özneldir. Bu açıdan, verilerin analiz edilmesinde bazı nicel yöntemler kullanılsa bile nitel bir yöntem olarak değerlendirilmesi daha uygundur.
Nicel/Karma?
. Sprenkle ve Piercy (2005) ise Delfi’ye karma yöntemler içerisinde yer vermektedir.

Wellington (2000), Delfi’yi ayrı bir başlık altında incelemekte; Delfi’nin hem nicel hem de nitel verilerin toplanabildiği bir yöntem olduğunu belirtmektedir.

Kısaca, Delfi tekniğinin hangi araştırma paradigması içerisinde olduğu tartışmalı bir konu olup, bu teknik nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri çerçevesinde kullanılabilmektedir (Skulmoski, vd., 2007).

Bu açıdan Delfi çalışmaları, hem nicel hem de nitel araştırma becerisi gerektirmektedir (Hung, vd., 2008).
NİTEL/NİCEL TERAZİSİ
NİTEL/NİCEL TARTIŞMALARI
Katılımcıların Seçimi
Delfi katılımcıları
konuyla ilgili uzmanlıklarına
göre seçilmektedir (Hatcher ve Colton, 2007).

Uzman görüşleri alınacağı için, evreni temsil edecek rasgele bir örneklem yerine, araştırma sorularını yanıtlama yeterliğine sahip uzmanların katılımcı olduğu örneklem, amaçlı olarak seçilmektedir (Skulmoski, vd., 2007; Şahin, 2010; Franklin ve Hart, 2006).

Aynı zamanda, Delfi çalışmalarında amaçlı örneklemle birlikte
kartopu örneklemesi
de kullanılabilmektedir (Koçdar ve Aydın,2013).
Panel Büyüklügü
• Delfi panelinde yer alan uzmanların sayısının, çalışmanın amacına ve hedef kitlenin çeşitliliğine bağlı olduğu söylenebilir; seçilecek örneklem için üzerinde uzlaşılmış belirli bir sayı yoktur (Williams ve Webb(1994)'ten aktaran Koçdar ve Aydın,2013).

Şahin’e (2001) göre asgari 7 uzmandan oluşan bir grup gerekli olmakla birlikte, ideal grup büyüklüğü 10- 20 uzmandan oluşmalıdır.

Katılımcıların Seçimi ve Panel Büyüklüğü
Verilerin Analizi
•Araştırmacılar öncelikle ilk turda kullanılan açık uçlu sorulardan önemli temaları ortaya çıkarmak için içerik analizi yaparlar (Powell, 2003).

•Gordon (1994) uç noktalardaki yanıtların aritmetik ortalamayı gerçekçi olmayan bir şekilde etkileyebileceğini ileri sürerek, medyan ve genişlik değerlerinin kullanılması gerektiğini belirtmektedir.

•Genişliğin küçük değerler alması yüksek derecede uzlaşma sağlandığını; yüksek olması panelde görüş ayrılıkları olduğunu göstermektedir (Şahin, 2010).

Yöntemin Geçerlilik ve Güvenirligi
• Panel üyelerinin sahip olması gereken niteliklerin açıkça tanımlanması ve üyelerin
belirlenen bu niteliklere uygun seçilmesi geçerliğin sağlanması açısından önem taşımaktadır (Clayton, 1997).

• Delfi tekniğinin güvenirliğiyle ilgili olarak RAND şirketinde bir dizi karşılaştırmalı araştırma gerçekleştirilmiş ve yapılan çalışmaların 13’ü Delfi lehine sonuçlanırken, sadece 2 araştırmada Delfi’nin karşılaştırıldığı diğer tekniklerin daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Paykoç ve Ok, 1990).

Skulmoski, Hartman ve Krahn (2007) lisansüstü tezlerde yapılan Delfi çalışmalarını inceledikleri araştırmalarında küçük gruplarla yapılan Delfi çalışmalarının izleme çalışmalarıyla desteklenmesinin, çalışma sonuçlarının doğrulanması açısından önemli olduğunu ileri sürmekte; yüksek lisans tezlerinde sadece Delfi’nin kullanılmasının yeterli olabileceğini; ancak doktora tezlerinde Delfi çalışması sonuçlarının genellikle görüşme veya anket gibi bir izleme çalışmasıyla doğrulanmasının yararlı olabileceğini belirtmektedir

İkinci Delphi Anketinin Cevaplanması

Katılımcılar her bir maddenin önem düzeyini ya da her bir maddeye katılma düzeylerini Likert tipi bir ölçek üzerinde belirtirler.

Her madde altında belirtilen yere katılma/katılmama, önemli görme/önemli görmeme nedenlerini yazarlar.

Bu kez anket üzerinde belirtilen yere adını da yazarak belirtilen tarih içerisinde araştırmacıya anketi iletirler.

Bu şekilde İkinci Delphi Uygulaması (Round II) tamamlanmış olur.

İkinci Delphi Anketinin Analizi

Anket maddelerinin her birinin
birinci çeyrek, ikinci çeyrek, medyan ve genişlik değerleri hesaplanır
. Bunun dışında her bir maddeye ilişkin yapılan katılma/katılmama, önemseme/ önemsememe gibi. yorumlar ek bir formda toplanır.
KAYNAKÇA
• Woudenberg F "An Evaluation of Delphi" Technological Forecasting and Social Change 40: 131-150 (1991).

• Gordon, T. J. (1994). The Delphi Method. AC/UNU Millennium Project: Futures Research Methodology.

• Sprenkle, D. H. ve Piercy, F. P. (2005). Research Methods in Family Therapy (2. baskı). New York: Guilford Press.

• Franklin, K. K. ve Hart, J. K. (2007). Idea Generation and Exploration: Benefits and Limitations of the Policy Delphi Research Method. Innovative Higher Education, 31, 237–246.

• Garrod, B. ve Fyall, A. (2005). Revisiting Delphi: The Delphi Technique in Tourism Research. Tourism Research Methods: Integrating Theory with Practice. (Ed: B. W. Ritchie, P. Burns ve C. Palmer). UK: CABI Publishing, ss. 85-98.

• Hatcher, T. ve Colton, S. (2007). Using the Internet to Improve HRD Research: The Case of the Webbased Delphi Research Technique to Achieve Content Validity of an HRD-oriented Measurement. Journal of European Industrial Training, 31(7), 570- 587.

• Hung, H.L., Altschuld, J. W. ve Lee, Y.F. (2008). Methodological and Conceptual Issues Confronting a Cross-country Delphi Study of Educational Program Evaluation. Evaluation and Program Planning, 31, 191–198.

• Clayton, M. J. (1997). Delphi: A Technique to Harness Expert Opinion for Critical Decision making Tasks in Education. Educational Psychology, 17(4), 373-386.

• Skulmoski, G. J.; Hartman, F. T. ve Krahn, J. (2007). The Delphi Method for Graduate Research. Journal of Information Technology Education, 6, 1–21.

• Şahin, A. E. (2001). Eğitim Araştırmalarında Delphi Tekniği ve Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 215-220.

• Şahin, A. E. (2010). Professional Status of Elementary Teaching in Turkey: A Delphi Study. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 16(4), 437–459.

• Powell, C. (2003). The Delphi Technique: Myths and Realities. Journal of Advanced Nursing, 41(4), 376–382.

• Aydın, H., & Koçdar, S. (2013). Açık Ve Uzaktan Öğrenme Araştırmalarında Delfi Tekniğinin Kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31-44

Turoff, M. ve Hiltz, S. R. "Computer Based Delphi Processes" London: Kingsley. (2001).
EMNİYET(SAFETY)-GÜVENLİK(SECURITY)

Havaalanı Operasyonel Faaliyetlerinde Emniyet-Güvenlik İlişkisi Kaynaklı Uygulamada Yaşanan Yönetsel Sorunlar Nelerdir?


Neden Delphi Yöntemi?EMNİYET PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÇALIŞMASI

Emniyet ölçümünde en önemli/kilit emniyet performans göstergeleri nelerdir?

Neden Delphi Yöntemi?


İlgili Akademik Çalışmalar

Ali Ekber ŞAHİN(2001):
EGITIM Alanında yapılmış ve EML Mezunlarının Yeterliliklerine İlişkin Analizler Yapılmıştır

Fred WOUDENBERG (1991):
Delphi'yi diğer yöntemlere kıyasla incelemiş ve güvenirliğine bakmıştır.

Theodore Jay GORDON (1994):
Delphi Tekniğini Tanım/Köken, Avantaj/Dezavantaj gibi yönleriyle incelemiş ve Birleşmiş Milletlerin Projesi Kapsamında DÜnya nüfüsünu önümüzdeki 25 yıl içerisinde etkileyecek faktörlerin analizini yapmıştır.

Serpil KOÇDAR - C. Hakan AYDIN (2013):
Açık ve uzaktan Öğrenme Araştırmalarında Delphi Tekniğini Kullanımını incelemişlerdir.

Mark J.Clayton (1997):
Eğitim üzerine yaptığı çalışmasında Delphi'nin içerik ve kullanılabilirliğine ilişkin çalışma yapmıştır.

Ali Ekber ŞAHİN (2010):
İlköğretimin Profesyonelleşmesi ÜZerine Delphi Çalışması gerçekleştirmiştir.

Catherine Powell (2003):
Delphi tekniğinin bilimsel yararlılığı üzerine bir çalışma yapmıştır.

J.Skulmoski, Francis T.Hartman,Jennifer Krahn(2007):
Lisansüstü araştırmalarında Delphi tekniği üzerine bir çalışma yapmışlardır.

Lında STONE FISH and Dean M. BUSBY (2005):
Aile Terapisinde Araştırma Yöntemleri adlı kitap içerisinde hem nitel hem nicel bir yaklaşım olarak ele alınan çalışmaları mevcuttur.

Kathy K. Franklin ve Jan K. Hart (2005):
Akademik makamlardaki roller üzerinde web tabanlı uzaktan eğitim etkisi adlı bir Delphi çalışması yapmışlardır.

Hsin-Ling Hung, James W. Altschuld , Yi-Fang Lee (2008):
Eğitimsel program değerlendirmeleri üzerine bir delphi çalışması mevcuttur.

Tim Hatcher ve Sharon Colton (2007):
İnsan Kaynakları gelişimi odaklı ölçümlerinin içerik geçerliliği elde edlilmesinde online Delphi çalışması yürütmüşlerdir.

Brian Garrod ve Alan Fyall (2005):
Turizm araştırmalarında delphi üzerine çalışmışlardır.

Emine Seda ARSLAN (2010)
: KÜLTÜREL PEYZAJ KAVRAMI konusuna ilişkin Ankara'daki parkları inceleyerek Yükseklisans tezinde Delphi çalışması yapmıştır.

Yusuf ŞENGÜR (2010) :
Havayolu işletmelerinde Bilgi sistemleri stratejik planlaması amaçları, ,başarı faktörlerinin belirlenmesine ilişkin bir delphi çalışmasını doktora tezinde yapmıştır.

Recep Serkan ARIK ve Ömer KUTLU (2013):
Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Alanı yeterlikleri delphi tekniği ile ölçeklendirilmiştir.Full transcript