Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Xarxes

No description
by

Pau Montull Jové

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Xarxes

Segons la relació entre els
ordinadors hi ha...

Client
Les xarxes informàtiques
una xarxa informàtica està constituïda per un conjunt d'rdinadors i altres dispositius amb l'objectiu de compartir uns recursos determinats
http:// introducció
Introducció
Introducció
Segons les dimensions de les xarxes, les podem classificar fonamentalment en...
Xarxes d'àrea local
Xarxes d'àrea estesa
(LAN)
(WAN)
...i
...
...
Xarxes amb servidors
Servidors
Client
Client
...
...
Client
Els recursos compartits es troben en un o un nombre reduït d'ordinadors, normalment d'altes prestacions:
Els Servidors
Client/Servidor
Client/Servidor
Client/Servidor
Client/Servidor
... i
Xarxes igualitàries
...
En les xarxes igualitàries tots els ordinadors poden compartir i utilitzar recursos. (per això diem que fan la funció de client i servidor alhora)
Hi ha dos tipus de mitjans a través dels quals es pot fer la connexió dels diferents dispositius:
Mitjans Físics
Cable de parells trenats
Nom
Tipus de transmissió
Velocitat de transmissió
Distància màxima
senyals elèctrics
fins a 1Gb/s
aprox. 100 m
Cable de fibra òptica
Feix de llum
fins a 1 Tb/s
aprox. 100 m
Mitjans Sense fil
Wi-fi
Nom
Tipus de transmissió
Velocitat de transmissió
Distància màxima
Ones electromagnètiques
fins a 100 Mb/s
aprox. 100 m
Bluetooth
fins a 3 Mb/s
aprox. 10 m
Ones electromagnètiques
Les xarxes d'àrea local
(LAN)
Les dues tipologies més utilitzades actualment en l'estructura LAN són les anomenades...
En estrella: tot el trànsit passa pel mateix únic dispositiu electrònic d'interconexió.
En arbre: consta d'un node d'enllaç troncal des del que es ramifiquen els altres nodes.
La targeta de xarxa
(NIC)
La NIC (network interface card), és la interfície per a connectar el nostre equip a la xarxa.
Cada targeta té un identificador hexadecimal únic de 6 bytes (48 bits) que s'anomena MAC (media access control)
Cada identificador MAC està compost per 3 primers bytes atorgats per l'IEEE, i 3 pel fabricant, de manera que no hi pugui haver dues targetes amb el mateix MAC.
6è byte
5è byte
4t byte
3è byte
2n byte
1er byte
6 bytes
OUI
(Organisationally Unique Identifier)
NIC
(Network Interface Controller)
més important
menys important
Dispositius electrònics d'interconnexió
El concentrador
(hub)
Transmet els paquets que rep per cada port a tots els altres
A
A
B
C
D
B
A
B
C
D
C
A
B
C
D
D
A
B
C
D
El commutador
(switch)
Emmagatzema l'adreça MAC de tots els equips connectats als seus ports.
A
A
B
C
D
B
A
B
C
D
C
A
B
C
D
D
A
B
C
D
Reenvia els paquets al port amb l'adreça MAC corresponent a la que van dirigits
L'encaminador
(router)
Interconnecta diferents xarxes entre si.
S'encarrega de traduir els paquets que s'envia amb el protocol d'una xarxa al protocol de l'altra.
Per exemple, si connectem una LAN a internet a través d'un router mitjançant la tecnologia ADSL, el router traduirà els paquets al protocol de comunicacions ADSL abans d'enviar-los.
Router
Internet
LAN
És el cable més utilitzat per a xarxes locals.
consta de quatre parells de cables trenats per evitar interferències radioelèctriques.
El numero de girs sobre si mateix del trenat s'anomena categoria.
Els problemes que presenta són l'
atenuació
, que és la pèrdua de senyal del cable.
Categoria
Velocitat màxima de transmissió
Distància màxima
cat5e
cat6
cat6e
cat7
de 100 Mb/s a 1 Gb/s
1 Gb/s
10 Gb/s
10 Gb/s
aprox 100 m
aprox 100 m
aprox 100 m
aprox 100 m
Està format per
filaments
transparents capaços de transportar els paquets d'informació com a feixos de llum produïts per un cable
El formen un
nucli
de filaments de cristall, un
revestiment
que reté la llum dins el nucli i una
coberta
que protegeix el filament i li dóna consistència.
Protocols de comunicació
Un és un conjunt de regles normalitzades per a cada una de les funcions necessaries en l'establiment de la comunicació.
L'encadenament de molts protocols que es compelementen i s'intercanvien dades i el fet que totes les màquines fagin servir els mateixos permet la comunicació.
protocol de comunicació
El Model de Referència OSI
Nivell d'Aplicació
Serveis de xarxa a aplicacions
Nivell de Presentació
Representació de les dades
Nivell de Sessió
Comunicació entre dispositius de la xarxa
Nivell de Transport
Connexió extrem-a-extrem i fiabilitat de les dades
Nivell de Xarxa
Determinació de la ruta i IP (Direccionament llògic)
Nivell d'Enllaç de Dades
Direccionament físic (MAC i LLC)
Nivell Físic
Senyal i transmissió binària
Al 1984 la
ISO
(International Organization for Standarization, organització internacional per a l'estandarització) va

crear el model de referència d'
Interconnexió de Sistermes Oberts
:
El model OSI va proporcionar als fabricants un conjunt d'estàndards que asseguren una major compatibilitat entre els diferents tipus de tecnologia de xarxa produïts per les empreses a nivell mundial.
l'OSI divideix els protocols de xarxa necessaris en 7 nivells o capes:
El protocol TCP/IP
Està format per dos protocols, el TCP (Transmission Control Protocol) i l'IP (Internet Protocol).
El protocol IP
És un protocol de comunicació del nivell de xarxa (nivell 3) en el model OSI.
El protocol IP serveix per identificar unívocament tots els ordinadors de la xarxa mitjançant
adreces IP
.
IP s'encarrega de la transmissió dels paquets d'informació però no controla la recepció ni l'ordre correcte dels paquets.
El protocol TCP
És un protocol de comunicació del nivell de transport (nivell 4) en el model OSI.
Funciona tant en la recepció com en la emissió de dades:
A l'emissor
Divideix la informació en paquets
Passa el paquet al protocol IP
Afegeix un codi de comprovació d'errors (checksum)
Al receptor
Rep els paquets del protocol IP
Si detecta algun error o falta algun paquet, genera un paquet per a que l'emissor reenvii la informació que falta
Extreu (decodifica) la informació útil dels paquets
Ordena els paquets
L'adreça IP
És un identificador únic per cada equip connectat a una xarxa que determina la destinació i el remitent dels paquets.
L'adreça IP està formada per 4 bytes i hi ha tres tipus de xarxes:
Classe A
Classe B
Classe C
Nombre de xarxes diferernts possibles
Rang d'adreces
de 0.0.0.0 a 127.255.255.255
de 128.0.0.0 a 191.255.255.255
de 192.0.0.0 a 223.255.255.255
2 (128)
7
2 (2097152)
21
2 (16384)
14
Nombre de dispositius per cada xarxa
2 (16777216)
24
2 (65536)
16
2 (255)
8
Adreces reservades per a xarxes privades
de 10.0.0.0 a 10.255.255.255
de 172.16.0.0 a 127.31.255.255
de 192.168.0.0 a 192.168.255.255
Síntesi guiada
1. L'identificador
MAC
d'una targeta de xarxa proporciona un identificador únic que la diferencia de les altres. Aquest identificador està format per 6
bytes
amb un total de 48
bits
.
2. El
commutador
és un dispositiu que centralitza tot el cablejat d'una xarxa en estrella. En canvi, l'
encaminador
s'encarrega d'interconnectar diferents xarxes entre si.
3. El senyal que conté la informació es va
atenuant
quan es desplaça o propaga per un cable de
parells trenats
.
4. Els equips que es connecten de manera que tots utilitzen i comparteixen recursos formen una
xarxa igualitària
. En canvi, en una xarxa
client-servidor
, un ordinador, anomenat
servidor
, s'encarrega de controlar els recursos, i la resta són els seus clients.
5. Per a ordinadors que no utilitzen sistemes operatius de Microsoft, hi ha un
programari lliure
anomenat
Samba
que permet que es puguin integrar en xarxes Microsoft.
6. La comanda
ping
permet comprovar l'estat de la connexió entre dos equips o el temps que tarden a arribar els
paquets
d'informació. El comandament
tracert
ens dóna com a informació addicional el camí que ha de recórrer la informació per arribar a l'equip remot.
7. Sabem que un
grup
d'usuaris és un conjunt d'usuaris que tenen els mateixos
permisos
. El grup més important i definit per defecte és el d'
administrador
, que s'encarreguen del manteniment i la gestió de l'equip.
Glossari informàtic
Port:
Via d'entrada i sortida d'informació en un dispositiu o un ordinador
IP:
Protocol d'internet. Protocol de transport de dades que envia cada paquet per la vía més ràpida.
Recurs compartit:
Informació guardada en un ordinador i compartida amb un altre.
Punta o adaptador dels cables de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes locals.
RJ-45:
Recursos:
Qualsevol entitat informàtica limitada que pot ser necessària per al funcionament d'un procés, com un fitxer, un espai de momòria, etc...
Byte:
Cadena de bits de longitud fixa, tractada com a unitat i corresponent a un caràcter.
Fibra Òptica:
Mitjà físic de connexió de dispositius. Funciona amb feixos de llum que viatjen per filaments de cristall transparents i és capaç de transportar informació fins a 10 Tb/s
Domini:
Conjunt d'equips que confien en un servidor determinat anomenat servidor de domini.
Mb/s:
Unitat de velocitat de transferència d'informació.
Fi
Full transcript