Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dificultats d'aprenentatge en l'escriptura

No description
by

Lídia Sala Font

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dificultats d'aprenentatge en l'escriptura

Dificultats d'aprenentatge de l'escriptura
Situem-nos
* Dos grups diferents parlem d'escriptura
* Presentem conjuntament els aspectes teòrics
* Diferenciem entre:
- DA d'escriure
- DA en la composició

* Com s'organitza la presentació?

Estructura
1r. Marc teòric (conjunt):
* Enfocament teòric
* Procés d'adquisició
* Classificació DA

2n. DA Escriure:
* Estratègies d'inentificació i prevenció
* Resposta educativa

3r. DA Composar:
* Estratègies
d'identificació i prevenció
* Resposta educativa

4t. Conclusions (conjuntes)
Marc teòric
Enfocament teòric
Reflexió:
"Aprender a escribir implica ser
capaz de escribir no sólo palabras sino textos, ya que la verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje escrito".
Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. Lectura, escritura, matemáticas.
Conceptualització
L’escriptura és una capacitat present en la nostra dotació d’humans que l’escola ajuda a desenvolupar de la manera més òptima. Però en l’aprenentatge d’aquesta habilitat hi poden sorgir algunes dificultats basades en aquest context.

Processos psicològics implicats en l'escriptura
- Codificació de les paraules mitjançant signes escrits o
processos cognitius simples
.
*Escriptura de paraules (via fonològica o lèxica).

- Composició de textos o
processos cognitius complexes
.

* Planificació, traducció i revisió.

- Processos motors
Objectius de l'ap. Escrit
- Donar sentit social per comunicar-nos immediatament o en el futur.
- Funcionalitat clara (generar actituds i interessos positius).
- Comprendre el sistema d'escriptura.
- Aprendre diferents tipologies de text.
- Desenvolupar la competència comunicativa.
(Comellas, 2003)
Processos en l'acte d'escriure segons tipus de text
Processos segons tipus d'escriptura


1.
Còpia:
* Sense lectura
* De paraules conegudes
* De paraules desconegudes

2.
Escriptura dictat:

* Paraules conegudes
* Paraules desconegudes

3.
Escriptura Lliure
Cada tipus
implica processos
diferents
Els infants intenten imitar l'escrit però diferenciat del dibuix
Escriptures pre-sil.làbiques
Escriptures sil.làbiques
Escriptures sil.làbico alfabètiques
Escriptures alfabètiques
Conexiement i
domini del codi
Etapes d' adquisició
N’hi ha de diferents tipus:
- Unigràfiques (una paraula amb una lletra)
- Sense control de la quantitat (ús de poques
o massa lletres)
- Fixes (l’exemple)
- Diferenciades
Poden ser amb valor del so convencional
o no. Al principi no hi és o no es domina i al final de l’etapa es comença a dominar.

Hi ha un major domini del so convencional

Poden fer alguns errors en el valor
sonor convencional però progressivament van establint i generalitzant les relacions fonema-grafema.

Van generalitzant el codi
resolent situacions d’escriptura
directa de síl·labes inverses,
confusions de lletres de
fonemes semblants, omissions
de lletres en síl·labes
complexes, etc.

I quan ja dominen el codi?
- Planificació
- Redacció
- Revisió
I els diferents gèneres...
- No s'adquireixien un darrere l'altre
- L'edat, l'experiència,... va ampliant aquest repartori i millora la qualitat de les produccions dels diferents gèneres.
DA en
l'escriptura

DA en la
composició

Nivell cicle inicial - normatiu
Exemple: Dictat
Nivell cicle inicial - normatiu
Exemple:
composició espontània
Nivell cicle superior - Normatiu
Exemple: escriptura espontània
Nivell cicle mitjà - normatiu
Exemple: escriptura
espontània
Composició escrita: diferents nivells
Factors explicatius de les DAE
* Problemes en la producció del text per manca
d’automatització dels procediments d’escriptura de les paraules.

* Les estratègies emprades en els diferents processos són immadures o ineficaces.

* Manca de coneixement sobre el processos implicats en l’escriptura o dificultat en accedir-hi.

* Dificultats grafomotores.

Característiques formals concretes
(Bonals i altres, 2003):
* La disposició lineal dels escrits
* La direcció de l’escriptura
* L’adequada pressió en el traç
* La forma convencional de les grafies
* Els enllaços
* Els marges
* La compaginació
* La presentació general

Progressos que es poden observar en els infants
*
La linealitat

(escriptura en línia)
*
La direccionalitat

(direcció esquerra-dreta i de dalt cap a baix)
*
La pressió en el traç
(precisen la pressió de mica en mica)
*
La forma de les lletres
(milloren la qualitat formal com l’ús de majúscules i minúscules)
*
Els enllaços
(millora dels enllaços entre una lletra i una altra)
*
Els marges
(van tenint en compte els marges laterals i inferior i superior)
*
La compaginació
(ús de diversos escrits i coneixement de la seva estructura: títol,...)
*
La presentació
(millora de la polidesa i la presentació del text).

Graella per la
valoració dels
aspectes conceptuals
de l’escriptura
Graella per valorar
l’escriptura d’un conte
Per a l’avaluació (Bonals i altres (2003)
Proves d’avaluació i diagnòstic:
BARRACHINA (2013)
* Segons Barrachina (2013)

* AVALUACIÓ:
- Valorar els factors relacionats amb el fracàs
cal·ligràgics, com els aspectes intel·lectuals, els psicomotors i els perceptivomotors.
- Valoració d’aspectes físics observables:
+ Valorar si la postura és adequada
+ Posició del paper
+ Subjecció del llapis

Proves d’avaluació i diagnòstic: BARRACHINA (2013)
* Valorar els aspectes relacionats amb l’
execució del traç
:
- Velocitat
- Qualitat i pressió
- Ús de l’espai del paper
- Mida de l’escriptura
- Unions entre caràcters
- Errors d’inclinació

* Per l’avaluació d’aquests darrers aspectes:
- TALEC
- El test grafomotor d’Ajuriaguerra (1971)

Proves d’avaluació i diagnòstic: BARRACHINA (2013)
* Factors associats a la
disgrafia
:
- Aspectes
intel·lectuals
+ El WISC (Weshler, 2005),
- Aspectes
psicomotors
:
+ L’escala d’Ozeretski (1987)
+ Prova de coordinació dinamicomanual de Guilmain
+ Prova de Goodenough (Harris, 1991)
- Aspectes
perceptivomotrius
:
+ Test visomotor de Lauretta Bender (Bender, 1938)
+ Prova d’organització espacial de Picq i Vayer (Picq i Vayer, 1977)
Intervenció: BARRACHINA (2013)
* INTERVENCIÓ:

* Picq i Vayer (1977)
+ Educació psicomotriu general
+ Educació psicomotriu diferenciada
+ Exercicis grafomotors

Intervenció: BARRACHINA (2013)
Rivas i Fernández (2004)


- Relaxació global i segmentària
- Coordinació dinàmica general
- Esquema corporal
- Control postural i equilibri
- Lateralitat
- Organització espaciotemporal

1. Reeducació psicomotora de base:

- Control segmentari
- Coordinació dinàmica de les mans

2. Reeducació psicomotora
diferenciada:
3. Reeducació visomotora


- Reeducació grafomotora preparatòria
- Correcció d’errors específics del grafisme com són la forma, la mida, la inclinació, l’espaiament i l’enllaç

4. Reeducació del grafisme:
Proves d’avaluació i diagnòstic: DEFIOR (1996)
* Avaluació dels processos motors
* Avaluació dels processos morfosintàctics
* Avaluació dels processos lèxics o de l’escriptura
de paraules:
Tasques de denominació
Funcionament de la ruta fonològica
Avaluació de la ruta ortogràfica- Avaluació del coneixement de les regles d’ortografia més freqüents

Proves d’avaluació i diagnòstic
Avaluació inicial dels procediments d’escriptura de Gispert D i Ribas L.
El racó de les lletres: identificació i escriptura del propi nom i del dels companys de classe de Gispert D i Ribas L (2010)

Intervenció
- Activitat 1: introducció amb el grup-classe


- Activitat 2: activitats d’identificació i escriptura


- Activitat 3: activitats pel racó de les lletres

dues situacions...
El grup-classe i l’oportunitat d’interaccionar
amb l’objecte d’estudi de Gispert D. i Ribas L. (2010)


- Lectura de la revista escolar i selecció d’exemples.
- Elaboració de la notícia:
+ Esquema: Què? On? Quan? Per què?
+ Redacció de la notícia.

Situació 1. Atenció individualitzada
Situació 2. Treball amb el grup-classe

- Lectura de la revista escolar i selecció d’exemples (grups de 4).
- Elaboració de la noticia:
+ Anàlisi d’una noticia.
+ Recapitulació i reconstrucció oral.
+ Elecció del tema.
+ Escriptura i revisió.
- Correcció.
- Exposició.

- Dèficit en els procediments de control i auto-regulació de l’escriptura.
- Activació de coneixements (sobre el lector, tema, etc. )
- Establiment d’objectius i subtemes.
- Dèficit en les estratègies de planificació prèvia:
- Generar idees
- Avaluar idees en funció de les metes.
- Dèficit en els processos i procediments de translació a l’escriptura.
- Adequació de les estructures semàntiques i sintàctiques.
- Recuperació de la forma de les paraules.
- Dèficit en les estratègies de supervisió.
- Detecció d’errors.
- Correcció d’errors.

Dificultats en la composició escrita: (les dificultats es localitzen en un o més processos de la compoisició):

- Dificultats poden ser similars que en la lectura.
- Es poden localitzar a 2 nivells:
+ Nivells inferiors (disortografia)
+ Nivells superiors (composició escrita)
*Comprovar si hi ha dificultats o problemes motors.

- Abans de diagnosticar, cal conèixer la història de l’infant i la relació
que ha tingut amb diferents tipus de produccions.

- Les dificultats es localitzen en cada procés de la composició escrita:
+ Planificació
+ Redacció
+ Revisió


Estatègies d'identificació i prevenció
On es localitzen les DAE segons


- Capacitat per generar idees i organitzar-les per aconseguir uns objectius.
+ Avaluació del llenguatge oral (per comprovar si té els mateixos problemes)

- Analitzar ús de signes de puntuació (específics del llenguatge escrit:  poden ser causa de mala expressió escrita).

- Capacitat per introduir el context en l’escrit.

- Producció espontània (escrius tal com penses).Indicadors per detectar DAE (González; Núñez, 1998)
Estatègies d'identificació i prevenció


- Avaluació dels processos de planificació (Defior, 1996):
+ Act. Nivell baix: descripció d'un dibuix o una escena.
+ Act. Nivell mig: escriure un conte inventat o conegut.
+ Act. Nivell alt: escriure un text expositiu (inclou tots els processos de planificació).
- Avaluació dels processos de textualització
+ Act. Organització de textos desordenats.
- Avaluació dels processos de revisió (Defior, 1996)
+ Act. Revisió del text d'un company, amb comentaris de millora.
+ Act. Correcció d'un text, com a corrector.

- El professorat pot confeccionar els seus propis materials d’avaluació (veure exemples a continuació).


Instruments professorat. Proves
no estandaritzades:
Estatègies d'identificació i prevenció
Proves avaluació Expressió escrita confeccionades per la ZER Atzabara

Estatègies d'identificació i prevenció
Cicle inicial
Cicle mitjà
Proves estandaritzades de referència:
Estatègies d'identificació i prevenció
Instrument avaluació professorat:

- L’escola com a nucli central de recolzament.
- La importància de la prevenció i detecció prematures.
- L’escriptura com a activitat plaent.
- La pràctica i la contínua exposició a situacions escriptores.
- El desenvolupament de programes especialitzats.
Per cada habilitat:
+ Audiotivo-fonològiques
+ Metafonològiques (consciència fonològica).
+ Semàntiques i de composició
+ Morfo-sintàctiques
+ D’atenció
+ De memòria de treball

NEE en l'aprenentatge de la lectura i escriptura, algunes
consideracions (Comellas 2003):
Estatègies d'identificació i prevenció

Per poder avaluar hem de conèixer:
- Nivell del qual parteixen els alumnes.
- Objectius corresponents al text.
- L’avaluació no s’acaba en el procés de correcció.
- Fomentar el procés d’autoreflexió i revisió del text.
- S’evita la correcció no reflexiva, puntual i no participativa.
- Donar criteris d’anàlisi, estratègies de millora i defensa.
Què s’ha d’avaluar?
- Organització d’idees.
- Expressió correcta.
- Distribució del text
- Ortografia.
- Riquesa lèxica
- Coherència i cohesió


Què hem de considerar al avaluar les produccions?
Estatègies d'identificació i prevenció

Per generar idees:
- Fer preguntes tipus: què va passar després?, on va passar?
Per organitzar idees:
- Ensenyar a construir un fil conductor, en el qual es relacionin les idees.
Per considerar el possible lector:
- Preguntes tipus: qui ho llegirà? Aquesta persona coneix les informacions a les que fas referència?
També recomana: fer mateix escrit dirigit a persones diferents.Gónzalez y Núñez (1998) plantegen algunes idees per respondre a cada possible dificultat en l’escriptura:

Estratègies
, materials, programes específics
Gónzalez y Núñez (1998) plantegen algunes idees per respondre a cada possible dificultat en l’escriptura:

Estratègies
, materials, programes específics
Quan fallen a tots els nivells (planificació + processos lèxics i motors):
- Alternar activitats d’escriptura i de planificació.

Ensenyar conjuntament la lectura i l’escriptura.
Lehr (1981) programa integració lectura i escriptura (descomposició-composició)

Hi ha programes generals, però realment l’important és que ensenyem específicament aquestes estratègies.
Exemplificació de materials:

Estratègies,
materials
, programes específics
-
Programa de Composició Escrita
per alumnes amb dificultats d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura (Romero, 2001ª: 51).
- Escriure
textos a partir de models
(poden ser de confecció pròpia)
- Pàgina web "
Aprendre Textos
" d'Ana Teberosky i el seu equip. Materials per tots els cicles, unitats, etc.
Exemples:
+ Dictat de conte adult.
+ Producció de textos a partir de pautes.
+ Producció de textos a partir d'imatges.
Defior, proposa:
-
Programa de facilitació procedimental
.
-
Programa d'instrucció en estratègies cognitives d'escriptura.

Fases per la intervenció:

Estratègies, materials,
programes específics
1r. Preparació
: abans d’escriure, tasques que impliquin comprensió oral.
- Ex: analitzar models escrits, procediments, tipologies textuals.

2n. Planificació:

A. Pluja d’idees
B. Afavorir diferents models.
C. Debat (afavorir participació i interiorització procés).
D. Organització d’idees, elaboració pla de treball, definició pautes, condicions i normes.

Fases per la intervenció segons Comellas (2003):

Estratègies, materials,
programes específics
3r. Producció:

A. Esbós descriure més.
- Passa per la revisió prèvia del mestre s’ha de fer a través de notes marques, comentaris, mai esborrar ni tatxar.
- Revisió feta per l’alumne.
B. Correcció d’una altra persona (ni mestre ni alumne).

4rt. Utilització / difusió / aplicació / comunicació
(Fase clau de tot el procés d’intervenció)
A. Generar actituds, idees, interpretar i avaluar.
B. Donar funcionalitat, per exemple: sí s’ha elaborat una carta, enviar-la.
C. Afavorir la generalització i transferència a cursos superior.


Conclusions
- Les DAE es vinculen en l’aprenentatge de la lectura = els programes d’intervenció es poden compartir amb DAL.
- Procés escriptura és constructiu i interactiu, no lineal.
- En la producció s’assumeix un paper molt més actiu que en la comprensió.
- Escola canvi visió (ortografia – cohesió)
- Escriure bé-redactar malament / escriure malament-redactar bé / escriure malament-redactar malament.
- Prevenció – detecció – intervenció
- Enfàsi tema no faltes i bona lletra igual escriure bé
- Ensenyar específicament estratègies per escriure, és a dir: sistemàticament. Treballar cada estratègia. -
- Diferents autors - diferents opinions.

DA d'escriure:
Andrea Prados, Ester Torras, Maria Ymbern
DA en la composició:
Carles Sirolla, Irene Solano, Lídia Sala, Xènia Nogué

Graella per la valoració dels aspectes formals de l’escriptura
Observació: Ortografia natural
Observació: Dir el coneixement (no
transformar-lo).
Nivell cicle superior - NO Normatiu
Exemple: dictat i
espontània
Defior (1996)
Defior (1996)
Luque i Romero (2002) - Defior (1996)
González - Núñez (1998)
Observacions:
Copulatives [ i ], castellanismes,
temps verbals, molta imaginació

Observacions: Transformar el coneixement - P. inferiors
assimilats - P. superiors
força desenvolupats.

Observacions: Clares DAE

E. Espontània: reiteració capulatives, [ i ] - dir coneixement - P. inferiors ortografia natural - descripció situació coneguda
Al dictat: pitjor lletra - omissió de lletres.
Luque i Romero (2002)
Luque i Romero (2002)
Escriptura
reproductiva
- Escriptura
productiva
Grafismes primitius
González i Núñez (1998):
Defior (1998) assenyala:
La majoria de proves estandaritzades existents estan centrades en aspectes de grafomotricitat, ortografia, són antigues i escasses.
Exemple qüestionari professorat
- TALEC
- Prova Cuetos, Sánchez i Ramos (1996) PROESC:
+ Ex 1: Escriptura d'un conte conegut.
+ Ex 2: Confecció d'una història a partir de tres vinyetes.


- Qüestionaris per l’autoavaluació de l’acció pedagògica
(propostes a nivell de centre promogudes per la Generalitat)
(Comellas 2003)
Ex: "Programa d'instrucció en estratègies cognitives d'escriptura" de Flower i d'altres.
Fitxa per pensar
+
POWER
(Plan, Organize, Write, Edit, review)
Deixar de centrar-nos
únicament amb aspectes
d'ortografia i lèxic
Podem comptar amb Guies de Pensament, sempre adaptades als infants.
Exemple: Luque i Romero 2002
Full transcript