Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Decàleg per a la universitat Rovira i Virgili

No description
by

Meritxell Freixas

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Decàleg per a la universitat Rovira i Virgili

Com ho podem fer?
Què pretenem?
Com podem fer activitats e-learning?
Com planifiquem?
Webgrafia
Meritxell Freixas Nogué
Pac 3. Projecte de participació docent
Disseny tecnopedagògic de programes educatius en línia - UOC
Novembre 2014
Objectiu:
- analitzar l'entorn virtual d'aprenentatge existent
- analitzar l'equip humà responsable
- revisar els cursos disponibles: continguts, objectius, metodologia, materials, criteris d'avaluació...
Redissenyar la formació presencial que ofereix ICE cap a una formació als docents de forma online.
Cal tenir en compte que no es tracta de passar els cursos, la planificació, els continguts i activitats a la xarxa de la mateixa manera que es fa de forma presencial, sinó que cal redissenyar i modificar tota la planificació i cursos que es proposen.
Planificació de l'acció educativa
Continguts atractius i visuals demostrant la potencialitat de les noves tecnologies
8. Disseny d'activitats interactives
Creades per motivar a l'alumne amb anàlisi, reflexions i cerca d'informació a través de la
xarxa
De la formació presencial a l'e-learning
Decàleg per a la universitat Rovira i Virgili
Pel projecte DUET
Anàlisi exhaustiu a partir d'una avaluació diagnòstica:
ADDIE podria ser un bon model de disseny instruccional però millor, per criteri propi, escollir ASSURE.
3. Escollir un model de disseny aplicable a l'entorn virtual
En entorns virtuals la planificació és molt important perquè els alumnes es puguin organitzar el seu temps.
4. Disseny de l'estructura
-http://es.slideshare.net/aliriod/modelo-assure-diseno-instruccional

-http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178144/index.html?ajax=true

-http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW06_M1013_01077/index.html?ajax=true
-http://www.ice.urv.cat/

-http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55118790002

-http://www.urv.cat/

Música: Out of Time Man de Mick Harvey


9. Sistemes, procediments i instruments d'avaluació
Punt de partida:
Creació d'un nou projecte on s'integren les TIC en el canvi que es produeix al passar de cursos presencial a una modalitat totalment virtual.
- Assenyalar els destinataris al qui volen dirigir el campus virtual tenint en compte:
- el nivell informàtic que tenen
- els recursos dels quals disposen i els que necessiten
- saber els coneixements previs de la matèria a treballar
Mètodes
Enquesta anònima per analitzar i avaluar la situació socioeconòmica i coneixements d'informàtica i Internet de l'alumne, els professors i la institució en general.
Per analitzar els coneixements previs de l'alumnat es podria fer un test inicial que ja formaria part del contingut a treballar de la matèria que es vol impartir en cada cas.
D'aquesta manera es permetrà adaptar la planificació del curs a les necessitats dels alumnes
No ens podem limitar a passar el contingut del llibre a la plataforma virtual. Cal un plantejament de la planificació i repassar i modificar els objetius, continguts, activitats, metodologia, avaluació, etc.
2. Evitar fer rèpliques virtuals dels cursos presencials
Els entorns virtuals d'aprenentatge són espais de socialització i comunicació constant que varia la forma d'ensenyar i aprendre proporcionant noves eines i metodologies innovadores.
El model ASSURE permet:
A - Analitzar l'audiència
S - Establir els objectius
S - Seleccionar mètodes, tecnologies i materials
U - Utilitzar mètodes, tecnologies i materials
R - Requerir la participació dels estudiants
E - Evaluar i revisar
Les TIC permeten crear Comunitats d'Aprenentatge Virtual i així mateix la interacció entre el docent i l'alumne, entre els mateixos alumnes que fan el curs i entre l'alumne i els materials o recursos a utilitzar que conjuntament aprenen gràcies a la col·laboració entre elles i a l'elaboració de coneixement que generen.
5. Interacció docent-alumne, entre alumnes i alumne-materials
- Els objectius que es volen aconseguir amb el curs virtual.
- Quins continguts i recursos en format digital s'utilitzaran.
- Quin tipus d'activitats d'aprenentatge de forma virtual es faran.
- Quina metodologia educativa és la més adequada permetent un aprenentatge autònom, significatiu i col·laboratiu als alumnes.
- El temps o dedicació que durarà l'acció formativa.
- Com s'avaluarà? Avaluació contínua, prova final, treballs, etc.
Al tractar-se d'educació a distància on els alumnes són molt més autònoms, és necessari realitzar guies didàctiques per tal d'orientar als estudiants en el seu procés d'aprenentatge per tal que aquests coneixin els objectius i competències a adquirir, el tipus d'activitat a desenvolupar, el temps de dedicació, etc.
6. Guies didàctiques d'aprenentatge

Aquesta interacció es pot afavorir a partir de diferents mitjans de comunicació que permeten les TIC com ara: el correu, els debats o fòrums virtuals, activitats de col·laboració a partir d'aplicacions com GoogleDrive, etc.
En els entorns virtuals és important afavorir una participació oberta mantenint una estructura horitzontal entre docent i alumne. De tal manera, que es genera un canvi de rol del docent i de l'estudiant.
7. Estructures horitzontals
Deixa de ser un transmissor de coneixement per ser un docent 2.0:
- Facilitador del procés d'aprenentatge
- Dissenyador de noves propostes
- Moderador, gestor i dinamitzador de la informació
- Proveïdor d'eines
- Facilitador d'ajuda i suport
- Supervisor i avaluador
Ja no és un mer receptor sinó que ara aprén d'una nova manera:
- Adopta un paper actiu i construeix el seu propi coneixement a partir de la interacció amb els altres
- L'estudiant passa a ser autònom i proactiu: és el responsable del seu procés d'aprenentatge
El docent...
L'estudiant...
Pla docent virtual detallat, capaç de ser modificat i ha d'incloure:
Fomentar l'aprenentatge autonòm i col·laboratiu a través d'experiències actives
Activitats dinàmiques i autoavaluatives dissenyades amb programari específic
casos pràctics, casos reals sobre l'ús de les noves tecnologies...
Algunes e-activitats poden ser:
- projectes de feina
- visites per espais web
- estudi de casos concrets
- presentacions de materials creats pels alumnes...
Per elaborar una e-activitat cal tenir en compte les caracteristiques i limitacions dels alumnes, el seu nivell de motivació i les eines tecnològiques a emprar
Amb l'ús d'un entorn d'aprenentatge virtual ja no només importen els resultats finals sinó que també és important l'inici i el procediment d'aprenentatge de l'estudiant. D'aquesta manera, podem dividir l'avaluació en tres fases:
Avaluació diagnòstica
Avaluació inicial que consisteix en reptar informació sobre els coneixements i les competències dels estudiants en un moment determinat per prendre decisions sobre la planificació del procés d'ensenyament aprenentatge.
Avaluació formativa
Avaluació sumativa
Avaluació de retroalimentació del procés d'aprenentatge de l'estudiant que consisteix en obtenir, sintetitzar i interpretar informació sobre aquest procés.
Avaluació final per correborar l'assoliment en els aprenentatges de coneixements, objectius i competències que l'estudiant havia d'aconseguir.
També és important fer una autoavaluació als docents com a prova pilot per detectar fortaleses, mancances i millorà allò que sigui necessari. Tot i que aquesta autoavaluació no s'ha de deixar de fer en edicions futures per seguir millorant
10. Avantatges de la formació virtual
1. La innovació tecnològica permet tenir interaccions en temps real augmentant les possibilitats d'adquirir habilitats i crear coneixement mitjançant l'acció i millorant les estratègies formatives.2. La implementació de sistemes d'aprenentatge amb suport de tecnologia ens permet crear dissenys pedagògics basats en estratègies participatives i creatives.3. El canvi metodològic produït per l'ús de les tecnologies, permet obtenir un context no formal més atractiu i motivador, on l'alumne es reconeix com a subjecte actiu i centre del seu aprenentatge.
4. L'aprenentatge amb tecnologia tendeix a ser social i col·laboratiu on Internet permet reunir persones i intercanviar i difondre coneixements per crear-lo tots junts.

5. Canvia el rol del docent i aquest passa de ser un transmissor de coneixement a ser facilitador del procés d'aprenentatge així com el rol de l'estudiant també canvia cap a un individu actiu i capaç de crear el seu propi coneixement.

6. Les possibilitats de les noves eines socials i tecnologiques formen part de la vida quotidiana i per tant, haurien de ser presents en la formació dels alumnes sigui de forma presencial, b-learning o online, ja que aquestes permeten una motivació addicional.

7. L'ús de tecnologia pot afavorir l'atenció a la diversitat, ja que permet ajustar-se a les necessitats específiques de l'alumne i per tant, incrementar l'èxit del procés d'ensenyament aprenentatge.
1.
Full transcript