Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ОУХ Үндсэн зарчим - Хүч үл хэрэглэх хүчээр үл заналхийлэх зарчим

NUM, Global Leaders,presentation By: Turiinjargal P.
by

turiinjargal purevsuren

on 24 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ОУХ Үндсэн зарчим - Хүч үл хэрэглэх хүчээр үл заналхийлэх зарчим

Хүч үл хэрэглэх хүчээр үл заналхийлэх зарчим
Global Leaders
ОУХ-ны үндсэн зарчим
ОУХ-ны Эрх зүйн субьектуудийн хоорондын харилцааг зохицуулахын тулд баримтлах удирдамж ба олон улсын хэм хэмжээний хууль ёсны шалгуур болсон үндсэн хэм хэмжээний системийг Олон улсын эрх зүйн үндсэн зарчим гэнэ.
By: П. Төрийнжаргал
Б. Цэнд
О. Ганболд
Б. Бямбацэнд
Үүнд:
Хүч хэрэглэхээс татгалзах/ шууд болон шууд бусаар/
Хүчээр заналхийлэхээс татгалзах
Хүчийг аливаа маргааныг шийдвэрлэх арга хэрэгсэл болгохгүй байх
Хүчний тусламжтайгаар хэлмэгдүүлэх үйл ажиллагаа явуулахгүй байх зэрэг үүрэг хүлээдэг.
1899 оны Олон улсын маргааныг энхийн замаар шийдвэрлэх Гаагын конвенц
1927 оны Түрэмгий дайны тунхаглал
1928 оны Парижын гэрээ Бриан Келлогийн пакт
1945 оны НҮБ-ын дүрмийн 2.4
/Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын бүх гишүүн нь олон улсын харилцаандаа аливаа улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал буюу улс төрийн тусгаар тогтнолын эсрэг хүчээр сүрдүүлэх болон хүч хэрэглэх, түүнчлэн Нэгдсэн Үндэстний зорилгод харшлах ямарваа бусад үйлдлийг цээрлэнэ/
1975 оны Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны төгсгөлийн актад энэ зарчмыг тунхагласан
1987 оны Ерөнхий Ассамблей дэргэдэх хурлаар энэ зарчмыг дэлгэрүүлэх тунхаглалыг батласан
Тодорхой тохиолдлуудад хүч хэрэглэхээр заасан
Орчин үед хүчийг эдийн засгийн хөшүүрэг байдлаар хэрэглэх болсон
/51 дүгээр зүйл Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүн улс зэвсэгт халдлагад өртвөл олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг сахиулахад шаардагдах арга хэмжээг Аюулгүйн Зөвлөлөөс авах хүртэл өөрийгөө бие даан буюу бусадтай хамтран хамгаалах салшгүй эрхийг энэхүү дүрэм хэрхэвч хөндөхгүй. Өөрийгөө хамгаалах энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх талаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүдийн авсан арга хэмжээг Аюулгүйн Зөвлөлд нэн даруй мэдэгдэх ёстой бөгөөд тэрхүү арга хэмжээ нь олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг сахиулах буюу сэргээн тогтоохын тулд шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээгээ энэхүү дүрэм ёсоор хэдийд ч авч хэрэгжүүлэх Аюулгүйн Зөвлөлийн эрх, үүрэг хариуцлагыг хэрхэвч хөндөх ёсгүй./
б. Энхийг сахиулах хүрээнд хүч хэрэглэх гэсэн хоёр тохиолдолд хүч хэрэглэж болно.
а. Хохирогч улс хил хязгаараа хамгаалахаар хамтын байдлаар хүч хэрэглэхийг НҮБ-н дүрмийн 51-д заасан
/НҮБ-ын дүрмийн 40-р зүйл. Аюулгүйн Зөвлөл тухайн байдлыг цаашид даамжруулахгүйн тулд 39 дүгээр зүйлд заасан арга хэмжээг авах тухай шийдэх буюу зөвлөмж гаргахынхаа өмнө өөрийн шаардлагатай буюу зүйтэй гэж үзэж байгаа түр арга хэмжээг биелүүлэх шаардлагыг холбогдох этгээдүүдэд тавих эрхтэй. Тийм түр арга хэмжээ нь холбогдох этгээдүүдийн эрх, шаардлага буюу байр суурьт хор уршиг учруулах ёсгүй. Ийм түр арга хэмжээг биелүүлэхгүй бол Аюулгүйн Зөвлөл зохих ёсоор харгалзан үзнэ
НҮБ-ын дүрмийн 40-р зүйлд хүч хэрэглэх, хүч хэрэглэхгүй албадлагын арга хэмжээ авч болох талаар тодорхой заасан
/39 дүгээр зүйл Энх тайванд учирч байгаа аливаа заналхийлэл, энх тайвныг бусниулж байгаа аливаа зөрчил буюу түрэмгийлсэн үйлдэл байгааг Аюулгүйн Зөвлөл тодорхойлох бөгөөд олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг сахиулах буюу сэргээн тогтоох талаар 41, 42 дугаар зүйлийн дагуу ямар арга хэмжээ авбал зохих тухай шийдэх буюу зөвлөмж гаргана/
НҮБ-ын дүрмийн 41-р зүйлд хүч хэрэглэхгүй албадлагын арга хэмжээ нь
Аюулгүйн Зөвлөл шийдвэрээ биелүүлэхийн тулд зэвсэгт хүч хэрэглэхгүйгээр ямар арга хэмжээ авбал зохихыг шийдэх эрхтэй бөгөөд тийм арга хэмжээ авахыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүдээс шаардаж болно. Тэдгээр арга хэмжээнд эдийн засгийн харилцаа болон төмөр зам, усан зам, агаарын зам, шуудан, телеграф, радио зэрэг харилцаа холбоог бүрэн буюу хэсэгчлэн таслан зогсоох түүнчлэн дипломат харилцаа таслах явдал орж болно.
НҮБ-ын дүрмийн 42 зүйлд зэвсэгт хүчин хэрэглэж албадлагын арга хэмжээ авах талаар заасан
/42 дугаар зүйл Аюулгүйн Зөвлөл 41 дүгээр зүйлд заасан арга хэмжээг хангалтгүй байж мэдэх буюу нэгэнт хангалтгүй болсон гэж үзвэл олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг сахиулах буюу сэргээн тогтооход шаардагдах арга хэмжээг агаар, ус, хуурай замын хүч хэрэглэн авах эрхтэй. Тийм арга хэмжээнд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүдийн агаар, ус, хуурай замын цэргийн хүчээр далайлгах, бүслэн хаах болон бусад ажиллагаа багтаж болно.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа!
Full transcript