Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szkoła stosunków międzyludzkich

No description
by

Marlena Mędala

on 11 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szkoła stosunków międzyludzkich

Geneza powstania
powstała dzięki współpracy grupy naukowców zajmujących się dziedziną zarządzania, posiadających wykształcenie z zakresu psychologii, socjologii i pokrewnych dyscyplin
krytyka zasad szkoły klasycznej, a zwłaszcza prawa podziału pracy w produkcji taśmowej (zakłady H. Forda)
badania w Western Electric w Hawthore (1927)
okres dominacji: 1930 – 1940
(kontynuacja po II wojnie światowej)
Główna idea

nacisk na indywidualne postawy i zachowania oraz na procesy grupowe, dostrzegając procesy behawioralne w miejscu pracy
Przedstawiciele
Chester I. Barnard
E. Mayo,
F.J. Roethlisberger (przed II wojną św.);
D. M. McGregor,
R. Likert,
A. Maslow (po wojnie)

– humaniści: psychologowie, socjologowie, fizjologowie, lekarze itd.

Problematyka
badanie przyczyn i konsekwencji zmęczenia pracowników, fluktuacji, zachorowań itp., jako negatywnych konsekwencji nadmiernego rozdrobnienia pracy
badanie zachowań ludzi i interakcji pomiędzy nimi, dynamika małych grup
analiza potrzeb ludzkich
konflikty organizacyjne
nie ekonomiczne czynniki wydajności pracy

cel: eliminacja negatywnych skutków nadmiernej specjalizacji oraz charakterystyka zachowań ludzi
w organizacjach

metody: obserwacja, testy, eksperyment, wywiad; język potoczny, maksymalnie uproszczony; dominacja metod indukcyjnych.
Szkoła stosunków międzyludzkich
Dziękujemy za uwagę! ;)
Marlena Mędala
Katarzyna Bartoń
- behawioralna

ważne wnioski badawcze w dziedzinie motywacji i dynamiki grupowej, procesów interdyscyplinarnych.
podważono pogląd, że pracownicy są narzędziem i upowszechniło przekonanie, że są cennym zasobem.

wiele koncepcji behawioralnych nie zostało dotąd w ogóle wprowadzonych ze względu na niechęć menadżerów
zastosowanie: wielki przemysł np. elektroniczny, włókienniczy.
Efekty
Chester I. Barnard
kierownik The Bell Telephone Company, a następnie prezes New Jersey Bell (łącznie 40 lat)
prekursor teorii szkoły behawioralnej (na podstawie własnych doświadczeń oraz studium Webera)
"organizacja jako system świadomie kierowanych działań lub sił, dwóch lub więcej osób"

> dostrzegł potrzebę spełniania oczekiwań jednostek oraz ich dobrowolnego działania na rzecz wspólnego celu
> koalicja jednostek oraz teoria autorytetu
Abraham Maslow
amerykański psycholog
jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej psychologii transpersonalnej
autor teorii hierarchii potrzeb- człowiek jest motywowany przez potrzeby, układające się w hierarchicznej piramidzie

Elton Mayo
profesor badań przemysłowych na Harvard Business School (1926–1947)
badał wpływ warunków fizycznych na wydajność pracowników
skupił się między innymi na efekcie Hawthorne'a oraz napisał książkę The Human Problems of an Industrialized Civilization


pracownicy będą usilniej pracować, jeśli uznają iż kierownictwo troszczy się o ich dobrobyt i będzie poświęcać im szczególną uwagę (human relations)
przedmioty badań:
- jednostka w organizacji (zachowania indywidualne i teoria motywacji)
- grupa w organizacji (zachowania grupowe)
- przełożony w organizacji (zachowania liderów)
Eksperyment Hawthorne
Douglas Murray McGregor
amerykański psycholog, specjalizujący się w psychologii społecznej
wyróżnił on dwa style myślenia menedżerów, które nazwał odpowiednio teorią X i teorią Y
podkreślał on doniosłą rolę osobistych przekonań w procesie zarządzania
Teoria X i Y
Teoria X
 zakłada, iż człowiek jest z natury niechętny do pracy, poddaje się lenistwu, boi odpowiedzialności, ma małe ambicje, należy więc ciągle zmuszać go do pracy i ciągle kontrolować, aby uzyskać jakikolwiek efekt.

Teoria Y 
przewiduje, że człowiek jest wprost stworzony do ciągłego wysiłku umysłowego i fizycznego, ludzie chcą pracować, uczą się odpowiedzialności, nie trzeba przymuszać ich kontrolą i karami, ale wystarczy samo uznanie przez nich celów przedsiębiorstwa za swoje, aby podnieść ich motywację i zadowolenie.
Piramida Maslowa
Hugo Münsterberg
zastosował on narzędzia psychologii dla uzyskania tych samych celów wydajnościowych, do których dążą inne teorie organizacji i zarządzania
wysunął tezę, iż wydajność można podnieść trzema sposobami:

1. poprzez znalezienie najodpowiedniejszej osoby –pracownika, którego cech umysłu wyróżniają jako najlepszego wykonawcę danej pracy

2. poprzez stworzenie najlepszej możliwie pracy – idealnych warunków psychologicznych w celu zwiększenia produkcji i wydajności

3. poprzez wywieranie wpływu psychologicznego na motywację pracowników
Organizacja to ludzie
Full transcript