Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Identitet og Kultur

No description
by

Einar Eidsaa Edland

on 11 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Identitet og Kultur

Identitet og kultur
Who am I?
Grunnleggende tese: når det i en gitt historisk kontekst skjer radikale endringer i sosiokulturelle samhandlingsmønstre, vil dette medføre tilsvarende endringer for individets måte å fortolke seg selv på i rammen av det samme fellesskapet.
-Enegdal
Identitet i kontekst
Identitetsbegrepet
Identitet er et resultat av en kompleks prosess. Det finnes derfor ingen bred enighet blant teoretikere om felles forståelse

Forestillinger om det velintegrerte og balanserte, det som har funnet sin form:
Kontinutitet, koherens/integritet og individualitet¨
Basert på "Strong evaluations": hva vil holder for godt, sant og meningsfullt


Identiteten er likevel ikke rigid og statisk - tvert i mot er den fleksibel, dynamisk og en stadig pågående prosess
george herbert mead
"The generalized other"
Oneself as another
Mead: Selvet oppstår i det sosiale samværet, gjennom utvikling til å ta andre menneskers perspektiv - internalisere disse erfaringene
William James: "I" - "self-as-knower" og "Me" - "self-as-known". "I" er den refleksive og evaluerende komponenten i selvet. "Me" er den empiriske komponenten - altså den jeg fremstår som ovenfor andre
Paul Ricoeur: Fordi vi konstrueres gjennom språket, språket skaper virkelighet og språket har sitt opphav i fellesskapet blir vi til gjennom andre. Uten andre ville vi ikke kunne erfare oss som et subjekt.
Identitetsdannelsesprosessen
Identiteten er et resultat av forhandlingen mellom mine egen behov og andres forventinger til meg
Unik - lik; individuasjon og sosialisering
Erik H.
Erikson
Erikson
Identitetsteori:
Bygget bro mellom intra- og interpsykiske prosesser i sin psykososiale utviklingsteori.
Ulike livsfaser som hver for seg kjennetegnes av konflikten mellom subjekt og omgivelser/relasjoner
Tema/konflikten "Identitet" er den mest sentrale i ungdomstiden - 14-20 år - "Hvem er jeg?"
Dramatiske forandringer:
Bilogiske forandringer
Selvstendiggjørelse og løsrivelse
Nære forhold til andre
Opplevelsen av å være en samfunnsnyttig person
Identitetsendringsprosessen
Identitesforvirring
Identitesforvirring
Uendelige muligheter og valg
Få veiledere og orienteringspunkt
Manglende avklaring kan gi psykiske problemer
I det sanne nærvær, når selvet forholder seg til seg selv, blir man virkelig ved å oppleve seg identitsk med seg selv. Den som er identisk med seg selv kjenner både seg selv og sin identitet, for de er det samme..
Kierkegaard
1. å oppdage egne anlegg og
talenter
2. å identifisere må man kan
rette seg mot som
samstemmer med ens
potensialer
3. å gi seg selv et uttrykk som samstemmer med de indre kvalitetene
4. å skape forventede ytre responser.

Identitetsprosess som en kontinuerlig vekselvirkning mellom en indre og en ytre prosess


Spenningen mellom utforsking og forpliktende valg
Trekke seg tilbake for å gi rom for en refleksiv prosess anses å være viktig (Stevens, Mehren)
Tilstedeværelse - "Mindfullness"
Evnen til å ta forpliktende valg
Identitetsprosessens fire mulig utfall
"Oppnådd identitet"
Man har utforsket og ransaket seg selv og gjort forpliktende valg på denne balgrunn
"Diffus identitet"
Mangel på både utforsking og forpliktende valg:La
"Forkledd identitet"
Man har gjort forpliktende valg - men uten å ha gjennomgått en ransakelsesprosess av seg selv
Man er nøye med å fremheve kun de sider av en selv som man vet er i tråd med omgivelsenes forventinger
Idealisering av vekslende idoler som eks.
"Moratorium"
Utsettelse: Man er i en prosess, men mangler en avklaring - bør være midlertidig i en slik posisjon

TIden vi lever i
Fra det fastlagte, entydige og skjebnebestemte, til det bevegelige, det ambivalente og det valgfrie
Tid og teknologi
Pluralisme, relativisme, valgfrihet, manglende fremskritt/framtids tro
Historisk tilbakeblikk
Førmoderniteten:
"tro", "lydighet" og "innordning"
Identiteten ble preget av stabile og tradisjonsgitte roller innenfor familie, kjønn og klasse og befant seg således i en fastlagt posisjon, hvis funksjon var å innordne individet i dets sosiale rolle i fellesskapet.
Moderniteten:
"From fate to choice"
- Peter Berger
Dramatiske endringer for vilkårene for utviklingen av en bærekraftig identitet. Det ble lagt vekt på fornuft, kritisk refleksjon og personlig valg.
Idealet om individets autonomi ”frisetter” identiteten og identitetsdannelsen blir et frigjørings- og tilblivelsesprosjekt - men innenfor forholdsvis stabile rammer
Identitet som konstuksjon og relasjonelt forankret
Identitet fra ”realitet/essens” til ”refleksjon/konstruksjon"
Det eneste stabile i det postmoderne, blir således tilstanden av instabilitet
det mest relevante ikke lenger er sannhet, men relevans..
”fortolkningens tyrrani"
”There is no self outside the system of meaning”
SOSIALpsykologi og det ondes problem
Person vs Situasjon
Vår atferd er i større grad enn vi liker å tro påvirket av situasjonen eller konteksten vi er i

Hva er grunnen til at denne innsikten er så viktig for dere som skal jobbe med unge mennesker?
Sosiale Normer og roller
Drøftingsoppgave - Sam1030
Drøftingsoppgaven er et individuelt, selvstendig arbeid. Drøftingsoppgaven tar utgangspunkt i og
besvarer en nærmere angitt spørsmålsstilling (se oversikt over spørsmålsstillinger i det aktuelle
emnet). Det er et krav at studenten benytter pensumlitteraturen i drøftingen av denne
spørsmålsstillingen (evt. sammen med annen relevant litteratur).
Innlevering, tilbakemelding og godkjenning: Fronter

Drøftingsoppgaven skal leveres elektronisk på Fronter innen
24. oktober.

Drøftingsoppgaven vurderes med godkjent/ikke godkjent, og man må ha den godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenten får tilbakemelding på innlevert drøftingsoppgave på Fronter.

Tilbakemeldingen gis form av en kort tekst som begrunner hvorfor drøftingsoppgaven ergodkjent/ikke godkjent.
Melding om godkjenning gis altså også på Fronter.
Studenter med “ikke godkjent” får normalt mulighet til å levere på nytt.
Det er på fronter det skjer!!

For å få drøftingsoppgaven godkjent må tre kriterier være oppfylt:

1. Formelle krav (formalia) må være tilfredsstillende oppfylt
2. Drøftingsoppgaven må inneholde en begrepsavklaring av sentrale begreper i
spørsmålsstillingen som skal besvares
3. Drøftingsoppgaven må inneholde en drøfting av ulike perspektiver/aspekter relevante for
spørsmålsstillingen
Formaliteter og krav
Det skal gis fullstendige opplysninger om den litteraturen som benyttes. Drøftingsoppgaven skal ha både kildehenvisninger og litteraturliste.
Dialogical Self Theory
Vårt selv består av en
rekke ulike jeg-posisjoner
Dialogen på det ytre arena
pågår også på den indre scene
Full transcript