Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

manlailal

manlailal
by

sukhee sukheenee

on 1 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of manlailal

Манлайлал
Leadership Хүн байхын утга учир... Бусдад нөлөөлөх чадварûã ìàíëàéëàë ãýæ òîäîðõîéëîíî.

Орчин үед манлайлалыг удирдахуйн ухааны үүднээс хувь хүмүүс өөртөө бий болгон ýçэмшиж болно гэж үзэж байна. Манлайлал Хувийн шинж чанарын хандлага: 1930-1940, манлайлагч хүн байгалиас заяадаг гэсэн үзэл.
Зан байдлын хандлага: 1960-1970, харилцааны чадвар сайтай хүн манлайлагч гэсэн үзэл
Нөхцөл байдлын хандлага: 1980 хойш, дасан зохицох чадвар, тактик сайтай хүн манлайлагч гэсэн үзлийг тус тус номолжээ. Автократ арга барил: Захиргаадалт, дарамт шахалтын хэлбэртэй ба ажлын үр дүн чухал байна.
Демократ арга барил:Харьцангуй эрх чөлөө олгосон хэлбэртэй ба ажил ажилтан хоёулаа чухал
Либерал арга барил: Эрх чөлөөг дээдэлсэн, харилцааг чухалчилдаг ба ажилтан буюу хүн удирдлагын хувьд чухал байна.
Холимог арга барил: Тухайн нөхцөл байдалд дээрх арга барилуудаас тохиромжтойг нь хэрэглэх. Удирдлагын (манлайлал) арга барил Зан үйлийн онолууд
МакГрегорын Х ба У онол
Левины судалгаа
Лейкартын 4-тын систем
Мичиганы их сургуулийн судалгаа
Огоягийн ИС судалгаа (Удирдлагын тор)
Нөхцөл байдлын онолууд
Фидлерийн нөхцөл байдлын онол
Митчел ба Хаусын Зам-Зорилго онол
Херси ба Бланшердын Амьдралын мөчлөгийн загвар
Врум-Йеттоны Удирдлагын шийдвэр гаргалтын загвар У онол: демократ арга барил
Ажилчид ажилд дургүй бус сайн нөхцөлд илүү ажилладаг
Ажилчид хариуцлага хүлээх чадвартай
Шагнал урамшуулал зөв олгох хэрэгтэй
Ажилчид өөрийгөө хянах чадвартай Х онол: автократ арга барил
Ажилтан ажилдаа дургүй, болж л өгвөл зайлсхийнэ
Ажилчдыг шахах, дарамтлах, сүрдүүлэх, албадах байнга хянах ёстой
Ажилчид хариуцлагаас зайлсхийдэг тул залхаах шийтгэх ёстой. Манлайллын хөгжлийн чиг хандлагууд МакГрегорын Х ба У онол: Ажилтануудыг ажилд хандах байдлаар нь 2 ангилан Х ба У хэмээн нэрлэжээ Судалгааны явцад ажилчдыг 3 бүлэг болгон хувааж автократ, демократ, либериал удирдлагын арга барилаар тус тус удирдан дүгнэлт гаргажээ.
Автократ: Их хэмжээний ажил хийгдсэн боловч сэдэлжүүлэлт бага, бүтээлч бус, бүлгийн уур амьсгал таагүй, бүтээмж, чанар муу байсан.
Демократ: Нэгдсэн дүгнэлт гаргаж чадаагүй ба бүтээмж өндөр түвшинд боловч чанар муу байсан.
Либерал: Судалгааны өгөөж гараагүй, мэдээлэл байхгүй байсан. Тиймээс энэ арга барилыг оюуны хувьд төлөвшсөн чадвартай ажилтаны хувьд хэрэглэх нь тохиромжтой хэмээн дүгнэжээ. Левины судалгаа: Удирдлагын арга барилууд бүтээмжинд хэрхэн нөлөөлөх вэ? гэж судалсан. Лейкартын 4-тын систем: Удирдлагын арга
барилыг үндсэн 4 түвшинд хуваажээ. Харилцаанд тулгуурласан арга барил (демократ): Удирдлагын анхаарлын төвд хүмүүсийг тавиад судалгаа явуулсан бөгөөд харилцааг сайжруулах, шийдвэр гаргалтанд оролцуулах замаар бүтээмжийг дээшлүүлж болно гэж үзжээ.
Ажилд тулгуурласан арга барил (автократ): Удирдлагын анхаарлын төвд ажлаа тавиад судалгаа явуулсан ба үр дүн нь даалгаврыг ойлгомжтой энгийн хэлбэрээр өгөөд урамшууллыг гүйцэтгэлтэй нь уялдуулан өгч чадвал бүтээмж дээшлэнэ гэж үзсэн байна. Мичиганы их сургуулийн судалгаа: Бүтээмжинд нөлөөлж буй удирдлагын арга барилыг тодорхойлохыг оролдсоноороо ач холбогдолтой. 5 9 5 1 1 9 9:9 9:1 1:9 5:5 1:1 даалгавар хүн Тайлбар:
1:1 шинэ эсвэл туршлага ур чадвар муутай ажилчид
5:5 алтан дундаж
9:9 санаа нийлсэн баг
9:1 бүтээмж, чанар өндөр түвшинд гардаг
1:9 бүтээмж дунд, чанар
доогуур байна. Удирдлагын тор: хоёр хэмжүүртэй тор хэлбэрээр удирдлагын арга барилуудыг тодорхойлсон. Эдгээр хүчин зүйл нь:
1.Удирдлага ажилтан хоорондын харилцаа
2.Даалгаварын бүтэц
3.Бүрэн эрх Фидлерийн нөхцөл байдлын онол: Тухайн нөхцөл байдалд манлайлагчын үйл хөдлөлд нөлөөлөх 3 хүчин зүйлийг илрүүлсэн байна. Митчел ба Хаусын Зам-Зорилго онол: Байгууллага зорилгод хүрэх хамгийн зөв арга барил, замыг сонгоход тухайн манлайлагчийн арга барил нөлөөлнө. Орчны нөлөөлөл
Зорилго, стратеги
Үүрэг, даалгавар
Хамт олны уур
амьсгал
Удирдлагын арга барил
Хэрэгслийн
Дэмжлэгийн
Оролцооны
Гүйцэтгэлийн
Хувь хүний нөлөөлөл
Ур чадвар
Туршлага
Эрсдэл хүлээх
байдал
Үр дүн
Бүтээмж
Ажлын
хандлага
Ажлын
ханамж
IV III II I М1 М2 М3 М4 бага их бага их их даалгавар харилцаа Амьдралын мөчлөгийн загвар: Амьдралын мөчлөгийн загвар:Поль Херси ба Кен Бланшард нарын хамтран боловсруулсан энэ онолын онцлог нь ажилчдын ажлын төлөвшил гэсэн ойлголтыг дэвшүүлсэн нь юм. ААТ нь тухайн ажилтаны мэдлэг, туршлага болон хариуцлага хүлээх чадвраар тодорхойлогдоно.
М1- хариуцлага хүлээх чадваргүй, туршлага багатай ба зааварчилгаа, хяналт зайлшгүй шаардлагатай.
М2- Хариуцлага хүлээх чадваргүй боловч туршлагатай, ажиллах хүсэлтэй ажилчид ба сэдэлжүүлэлт хэрэгтэй.
М3- Хариуцлага хүлээх чадвартай боловч ажиллах хүсэлгүй ба шийдвэр гаргалтанд оролцуулах хэрэгтэй.
М4- Хариуцлага хүлээх чадвартай, мэдлэг туршлага ихтэй өндөр түвшинд төлөвшсөн ажилтан. Тэдэнд бүрэн эрхийг шилжүүлж найдаж болно. Амьдралын мөчлөгийн загвар:м1-4 ААТ - ажилчдын ажлын төлөвшил Удирдлагын шийдвэр гаргалтын загвар шийдвэр гаргах нөхцөл байдлыг үнэлэн дараах 5 хувилбарыг гарган боловсруулжээ. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барих чадвар Болж буй байдлыг мэдрэх чадвар Итгэлийг төлөвшүүлэх Уян хатан байдал Орчин үеийн манлайлагч Бусдад нөлөөлөхийн тулд манлайлагч ямагт үнэнч шударга байх ёстой. Бусдад урам зориг өгөхийн тулд өөрийн биөэр тэрхүү сэтгэл хедлөлийг туулах хэрэгтэй. Өрөөл бусдыг цурхируулан уйлуулахын тулд өөрөө ч уйлж чаддаг байх, бусдыг ятган үнэмшүүлэх гэвээс өөрөө уг эүйлдээ итгэх нь зайлшгүй чухал.
Уинстон Черчилль Манлайллын онолууд Уян хатан байдал
Болж буй байдлыг
мэдрэх чадвар
Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө
барих чадвар
Итгэлийг
төлөвшүүлэх
Бусдад нөлөөлөхийн тулд манлайлагч ямагт үнэнч шударга байх ёстой. Бусдад урам зориг өгөхийн тулд өөрийн биөэр тэрхүү сэтгэл хедлөлийг туулах хэрэгтэй. Өрөөл бусдыг цурхируулан уйлуулахын тулд өөрөө ч уйлж чаддаг байх, бусдыг ятган үнэмшүүлэх гэвээс өөрөө уг эүйлдээ итгэх нь зайлшгүй чухал.
Уинстон Черчилль Хүн байхын утга учир...
лекц-№12 Манлайлал Манлайллын хөгжлийн чиг хандлагууд Удирдлагын (манлайлал) арга барил Манлайллын
онолууд МакГрегорын Х ба У онол Левины судалгаа Лейкартын 4-тын систем Мичиганы их сургуулийн судалгаа Удирдлагын тор Фидлерийн нөхцөл байдлын онол Митчел ба Хаусын Зам-Зорилго онол Амьдралын мөчлөгийн загвар Амьдралын мөчлөгийн загвар Амьдралын мөчлөгийн загвар Удирдлагын шийдвэр гаргалт Орчин үеийн манлайлагч Уинстон Черчилль Мөлжигч автократ: цэвэр мөлжих сэтгэлгээтэй автократ арга барилын хамгийн хүнд хэлбэр юм. Нааштай автократ: Шийдвэртээ ажилчдын саналыг авна, эерэг сэдэлжүүлэлтийг ашиглана. Зөвлөх äåìîêðàò: Ажилчиддаа итгэдэг, эргэх холбоог үр ашигтай хэрэглэдэг, шийдвэр гаргалтыг нэг түвшинд барьдаг. Оролцооны арга барил: нөхөрсөг харилцаа ноёлох бөгөөд бүлгийн шийдвэр гаргалтыг хамгийн түлхүү хэрэглэнэ. I- Зааварчилгаа өгөх: Удирдлага ажилтанд бүх үйл хөдлөлийг зааж өгөх ба анхаарлын төвд ажил байна. М1 ажилтанд тохиромжтой. II- Зарах: Удирдлага чиглүүлэх, зөвлөх ба ажил, харилцаа 2-уулаа ач холбогдолтой байна. М2 ажилтанд тохиромжтой.
III- Оролцооны: Шийдвэр гаргалтанд ажилтанг оролцуулах ба харилцаа чухал байна. М3 ажилтанд тохиромжтой. IV- Томилох: Ажилтанд бүрэн эрхийг шилжүүлэх ба ажил харилцаа аль алинд анхаарал бага тавина. М4 ажилтанд тохиромжтой. 1.Төгс автократ: удирдагч шийдвэрийг ганцаараа гаргана. 2.Хэсэгчилсэн автократ: Удирдлага мэдээлэл цуглуулах зорилгоор ажилчидтай санал солилцох боловч шийдвэрийг өөрөө гаргана. 3.Демократ: Удирдлага нөхцөл байдлыг ажилчдад танилцуулан мэдээлэл авахыг хамт хувилбар дэвшүүлүүлэн үнэлүүлнэ гэвч шийдвэрээ өөрөө гаргана.
4.Зөвшилцөх демократ: Удирдлага бүлэг бүртэй уулзан асуудлын талаар хэлэлцэн саналыг тусгах боловч шийдвэрээ өөрөө гаргана.
5.Бүлгийн шийдвэр гаргалт: Удирдлага, ажилчид хамтран шийдвэрийн эхнээс дуустал хамтран ажиллана. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барих чадвар Болж буй байдлыг мэдрэх чадвар Итгэлийг төлөвшүүлэх Уян хатан байдал Итгэлийг
төлөвшүүлэх Уян хатан байдал Болж буй байдлыг
мэдрэх чадвар Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө
барих чадвар Бусдад нөлөөлөхийн тулд манлайлагч ямагт үнэнч шударга байх ёстой. Бусдад урам зориг өгөхийн тулд өөрийн биөэр тэрхүү сэтгэл хедлөлийг туулах хэрэгтэй. Өрөөл бусдыг цурхируулан уйлуулахын тулд өөрөө ч уйлж чаддаг байх, бусдыг ятган үнэмшүүлэх гэвээс өөрөө уг эүйлдээ итгэх нь зайлшгүй чухал.
Уинстон Черчилль
Full transcript