Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Engedelmesség

No description
by

Kristóf Havasi

on 10 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Engedelmesség

Isten TE FB Mi az engedelmesség ? Kinek?
Miért?
Mikor? Rajzoljunk. FeleBarát Gondolj, gondolj,
gondolj... Sziasztok! Ez egy vázlat az <Engedelmesség> témaköréhez Használdd a nyilakat az ide-odalépegetéshez Keress rá, olvass utána az említett igerészeknek. Éld meg a mindennapokban. H8085 (šáma)
- A) Kal
1) hall
2) hallgat, figyel
3) engedelmeskedik
4) megért(i a hallott dolgot) (Exodus 24:7)
Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a nép előtt. Azok ezt mondták: Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. H14 ('h)
- 1) kíván, akar, hajlik rá
2) készséges, kész vmire, engedelmes
3) vágyódik, áhítozik (Psalms 81:12)
Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. H3349 (jqáháh)
- engedelmesség, alárendelés Péld 30:17 A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megutálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak. :/ G5219 ὑπακούω (hüpakúó)
1) meghallgat, figyel
2) válaszol
3) bebocsát
4) hallgat vkire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad
5) alkalmazkodik Márk 1:27 És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek neki? (Luke 2:51)
Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, G5293 ὑποτάσσω (hüpotasszó)
1) alátesz; alárendel; alattvalóvá tesz, leigáz
2) passzív alak: engedelmeskedik, aláveti magát; meghódol Isten Ember Ó Új Kijelentések Példák Szituációk Taulságok Ó Új Feltétel nélküli engedelmesség? Kinek? Mikor? Miért? Kinek? Mikor? Miért? Még ha nem is értem, hogy miért? Kinek? Mikor? Miért? Félelemből?
Szeretetből? Kinek? Mikor? Miért? Eszméért?
Hovatartozás miatt? Kinek? Mikor? Miért? Hűségből? A büszkeségünk ellenére is? Kötelességből? Bibliai Psalms 81:8-13
Hallgass meg, népem, hadd intselek! Bárcsak hallgatnál rám, Izráel! Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj! Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm! De népem nem hallgatott szavamra, Izráel nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel! Genesis 22:2-3
Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát,
maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát.
Fát is hasogatott az áldozathoz.
Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. Genesis 6:13-14
Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal. Genesis 7:5
Nóé meg is tett mindent úgy, ahogyan az Úr megparancsolta neki. 1Sámuel 15:3
Most azért indulj, verd le Amálékot, és irts ki mindent, amije van! Ne kíméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat! 1Sámuel 15:9-11
Saul és népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és marháknak a legjavát, a ... és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot semmisítették meg. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr: Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Jeremiás 17:23
De ők nem hallgattak és nem figyeltek rá, nyakasak maradtak, nem engedelmeskedtek, és nem fogadták meg az intést. ReMiX[119] Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Akkor nem vallanék szégyent,
ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha! Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?
Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Zsoltárok 119:1-11 de van ott még, ahonnan ez jött... Luke 5:4-5
Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." Róma 6:15-17
Mit tegyünk hát? Vétkezzünk, mivel már nem a Törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Semmiképpen! Nem tudjátok, hogy akinek a szolgálatára odaszánjátok magatokat, annak szolgaként kell majd engedelmeskednetek? Igen, ha a bűnt szolgáljátok, akkor az ő rabszolgái vagytok — ennek pedig halál az eredménye! Ha viszont Istennek engedelmeskedtek, annak az lesz az eredménye, hogy Isten elfogad benneteket. Régebben ti is a bűn rabszolgái voltatok. De hála Istennek, hogy teljes szívvel engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amit megismertetek. Romans 8:5-7
Akik régi emberi természetük szerint élnek, azok egyre csak arra törekednek, amit ez a régi természet kíván. Akik azonban a Szent Szellem szerint élnek, azok arra törekednek, és azzal foglalkoznak, amit a Szent Szellem kíván. Régi emberi természetünk igyekezete végül is a halálhoz vezet. A Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. Régi emberi természetünk törekvése tehát ellentétes Isten törekvésével, mivel nem akar, de nem is tud engedelmeskedni Isten törvényének. Romans 13:8
Senkinek semmivel ne tartozzatok! De a szeretettel bizony tartoztok egymásnak! Mert aki szereti a másik embert, az engedelmeskedik a Törvénynek. John 3:36
Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, annak nem lesz örök élete, és Isten haragja rajta marad.” Acts 5:32
Mi tanúi vagyunk ennek, és erről tanúskodik a Szent Szellem is. A Szent Szellemet Isten azoknak adja, akik engedelmeskednek neki.” Acts 5:29
Erre Péter a többi apostollal együtt így válaszolt: „Inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embereknek! 2Királyok 5:9-14
Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból....
Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. 5Mózes 21:18-21
Ha valakinek engedetlen és konok fia van, nem hallgat sem apjának, sem anyjának a szavára, és még ha megfenyítik, akkor sem hallgat rájuk, ragadja meg őt apja és anyja, vigyék ki a város véneihez a helység kapujába, és így szóljanak a város véneihez: Ez a fiú engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. Akkor kövezzék azt halálra a város férfiai mind. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből! Az egész Izráel hallja meg ezt, és féljen! Péld 30:17 A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megutálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak. Huhh... Jeremiah 35:8
És mi hallgattunk ősünknek, Jónádábnak, Rékáb fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne igyunk egész életünkben bort, se mi, se feleségünk, se fiaink, se leányaink; Jeremiah 35:14
Jónádábnak, Rékáb fiának a szavait megtartották. Ő azt parancsolta fiainak, hogy ne igyanak bort; nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám Példabeszédek 1:2-4
Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat! Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet! Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Luke 2:48-51
Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged." Mire ő így válaszolt: "Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?" Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Romans 13:1
Szükséges, hogy mindenki fogadja el azokat az embereket és hatóságokat, akik kormányoznak, és engedelmeskedjen nekik. Mert mindazokat, akik most gyakorolják a hatalmat, Isten jelölte ki. Bizony, mindenki Istentől kapja a hatalmat a kormányzásra! Róma 13:8
Senkinek semmivel ne tartozzatok! De a szeretettel bizony tartoztok egymásnak! Mert aki szereti a másik embert, az engedelmeskedik a Törvénynek. Romans 1:29-31
Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság és rosszakarat tölti be őket. Tele vannak irigységgel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, alattomossággal, és mindig rosszat gondolnak a másikról, pletykálnak és vádolják a másikat, Istent gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek, ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel.
Revelation 2:26
Aki győz, és mindvégig engedelmeskedik nekem, annak hatalmat adok a nemzetek fölött.
Ephesians 6:1-3
Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úr akarata szerint, mert ez így helyes! Meg van írva: „Tiszteld apádat és anyádat!” Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret is kapcsolódik: „Akkor majd jó dolgod lesz, és sokáig élsz itt a földön.”
1 Peter 5:5
Fiatalok, ti is ugyanígy engedelmeskedjetek a gyülekezet vezetőinek! Mindannyian legyetek alázatosak egymás iránt, mert: „Isten ellenáll a büszkéknek, de az alázatosokkal kegyelemmel bánik.” Péld 3:34
1 Peter 5:1-4
Most pedig a köztetek lévő gyülekezeti vezetőknek szeretnék tanácsokat adni. ... Kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint a jó pásztor: gondozzátok, védjétek és vezessétek a rátok bízott emberek csoportját. Olyan ez a csoport, mintha Isten nyája lenne. Vigyázzatok rájuk, és törődjetek velük, de ne kényszerből, hanem önként, mert ez Isten akarata. Boldogan és vidámsággal végezzétek ezt a munkát, ne a pénz utáni kívánságtól hajtva! Ne zsarnokoskodjatok a rátok bízott embereken, hanem mutassatok nekik példát! Azután, amikor a Főpásztor (Jézus) majd megjelenik, dicsőséges koronát kaptok, amely soha nem veszti el a szépségét.
Hebrews 13:17
Engedelmeskedjetek vezetőiteknek, és maradjatok az ő fennhatóságuk alatt! Hiszen ők felelősek értetek, és figyelmesen vigyáznak rátok és a lelketekre. Erről majd el kell számolniuk Isten előtt! Engedelmeskedjetek tehát nekik, hogy a munkájukban örömük teljen, és ne okozzon szomorúságot nekik. Ha megnehezítitek a dolgukat, az nem válik a javatokra. Philippians 2:8-9
Amikor külsejét tekintve úgy élt, mint ember, megalázkodott, és tökéletesen engedelmeskedett Istennek. Még akkor is engedelmes volt, amikor emiatt meg kellett halnia. Igen, a kereszten történt halála pillanatáig engedelmes maradt, ezért azután Isten a legmagasabb méltóságra emelte. Olyan nevet és hatalmat adott neki, amely minden más név és hatalom fölött áll.
1 Peter 3:1-2
Asszonyok, ti is ugyanígy fogadjátok el a férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik! Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik az Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanotok, az fogja meggyőzni a férjeteket, ha látják, milyen tiszta és istenfélő életet éltek.
Ephesians 5:25-26
Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan a Krisztus szerette a Gyülekezetet. Odaadta érte a saját életét, hogy felkészítse, és megtisztítsa az övéit az Isten élő beszéde által. Hasonlóan ahhoz, ahogy valaki megfürdik a vízben, hogy tiszta legyen.
Ephesians 6:5
Szolgák, engedelmeskedjetek földi uratoknak! Ezt félelemmel, tisztelettel és igaz szívvel tegyétek, mintha közvetlenül Krisztusnak engedelmeskednétek! Kő kemény...
Full transcript