Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Model. 1. Transparència i accés a la informació (Llei 19/2014)

No description
by

ovalen ovalen

on 10 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Model. 1. Transparència i accés a la informació (Llei 19/2014)

1. Transparència i accés a la informació
Oriol València i Bozal
EAPC. Departament d’Empresa i Coneixement
Octubre-Novembre 2018

Marc legal
Índex

1. Aproximació al principi de transparència i el dret d'accés.
2. Marc normatiu.
3. La publicitat activa.
4. La reutilització de la informació.
5. El contingut del dret d'accés a la informació pública
5.1. Distinció amb el dret d'accés RGPD.
6. Límits al dret d'accés a la informació. En particular, la pugna entre el dret d'accés i el dret a la protecció de dades de caràcter personal.
7. Procediment d'exercici del dret i garanties.
8. Transparència i dret d'accés en la tramitació del procediment.
9. Regulacions sectorials del dret d'accés.


Dades nominatives
Art. 37.3 LRJPAC i 27 LRJPCat
Dades nominatives –no íntimes- s’equiparen al concepte dades de caràcter personal diferents a les de l’art. 7 LOPD (especialment protegides).
Dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal (art. 18.4 CE -LOPD-): qualsevol informació referent a una persona identificada o identificable.
Ara bé, la pròpia proposta de Reglament UE de protecció de dades, al seu art. 18 intenta conciliar aquest dret fonamental amb el dret d'accés a informació pública: "
Los datos personales que figuren en los documentos en poder de una autoridad pública o un organismo público pueden ser divulgados por dicha autoridad u organismo de conformidad con la legislación de la Unión o de los Estados miembros en materia de acceso público a documentos oficiales, que concilie el derecho a la protección de datos con el derecho de acceso público a los documentos oficiales y constituya un justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego.
"
Sancionadors o disciplinaris, només l’afectat.
En la resta, poden accedir tercers si (37.3 LRJPAC):
Interès
legítim
: el qui obté un benefici o evita un perjudici.
I
directe
: immediat i personal, per a sí mateix.
Art. 27.3 LRJPCat: ponderar els drets i interessos de privacitat, confidencialitat, protecció de dades i altres

"La llum del sol és el millor desinfectant"
Louis Brandeis
Principi de transparència i dret d'accés
Són dos conceptes relacionats, però diferents.
La transparència és un
principi
d'actuació de les AAPP (proactiva)
El dret d'accés és un
dret
subjectiu de les persones (reactiva)
Si + publicitat activa - sol·licituds d'accés, i a l'inrevés (informe Síndic 2009)

Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTE)
Bàsica DF 8a (149.1.1; 149.1.13 i 149.1.18 CE)
:
Títol I: Transparència de l'activitat pública
Capítol II: Publicitat activa.
Capítol III: Dret d'accés a la informació pública

Definicions Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC). Art. 2:
"
Transparència
" (Títol II): L’acció proactiva de l’AP de donar a conèixer informació amb instruments que permetin el més ampli i fàcil accés i facilitin participació ciutadana.
Informació pública
"
Dret d'accés
"
(Títol III): dret subjectiu que es reconeix als ciutadans per a sol·licitar i obtenir la informació pública

Transparència
Vinculat al "
dret a una bona administració
"

Article 15 TUE (Constitució Europeu, Lisboa 2007):
"
1. A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura."

Art. 71.4 EAC: d'acord amb principi transparència, l'AGC ha de publicar informació per tal que els ciutadans avaluïn la gestió.
Art. 3.1.c de la Llei 40/2015: principi transparència en les relacions amb els ciutadans.
Llei 26/2010 (LRJPCat):
art. 2.d): transparència en l'actuació de les AAPP com a una de les finalitats de la llei.
art. 31.2.7: transparència com a principi general d'actuació de les AAPP
Llei 37/2007, de reutilització de la informació pública + RD 1495/2011 que aprova el reglament que la desenvolupa
Llei 29/2010, ús dels mitjans electrònics al sector públic català
Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTE)
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació...(LTC).
Decret 233/2016, de 22/3, de creació Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert.
Llei 10/2001 d'arxius i gestió de documents: imposa publicitat activa d'informació sobre arxius (descripció documental)

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú: diverses mencions al principi de transparència en la tramitació de procediments.

Acord GOV/82/2016 de 21/6, aprova Codi Conducta alts càrrecs i personal directiu Generalitat, i altres mesures de transparència, grups d'interès i ètica pública.

Decret Llei 1/2017, de 14/01, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès "
de Catalunya
" (deroga art. 45 LTC).

Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
Sobre la transparència...
La transparència és inherent a un sistema democràtic (
"Les dictadures fan transparents als ciutadans i opacs als gobernants; mentre que a la democràcia és -o ha de ser- a l'inrevés
").

Fomenta la participació dels ciutadans en la presa de decisions.

Davant casos de corrupció, el poble assumeix consciència que és el titular de la sobirania i com a tal exigeix més transparència, i diligència.

La transparència reforça el control de la gestió pública i contribueix a garantir un bon ús dels recursos públics.

Ajuda als ciutadans a formar-se opinió sobre la societat i els gobernants.

Fomenta l'objectivitat, imparcialitat, l'eficàcia, eficiència i responsabilitat de les autoritats, de tal manera que reforça la seva legitimitat.

Transparència + TIC= "Open data", "Govern obert", “Open Government” o "Govern 2.0"

¿S’ha de publicar el contracte que estigui afectat per algun pacte de secret o confidencialitat?
Dictamen GAIP 1/2015

133 LCSP:
OC poden no divulgar informació que els empresaris hagin qualificat com confidencial.

Es pot declarar confidencial qualsevol dada o informació?
no tota l'oferta / difusió restringida / parts no confidencials / PD

154.7 LCSP:
OC pot no publicar determinades dades relatives a la celebració del contracte, quan consideri que obstaculitzar l’aplicació d'una norma, contrària a l'IP o perjudicar determinats interessos privats.
CTBG.

155.3 LCSP:
OC pot no comunicar dades relatives a l'adjudicació als candidats.

"
La informació és poder
"...
Si l'AP permet accedir a la informació transfereix poder als ciutadans, mentre que si manté opacitat, manté més poder...
La transparència ha de permetre la "participació informada"....però estem sotmesos al deure de secret!
Fluxe d'informació en dos sentits:
L'AP no pot acumular informació dels ciutadans sense límits...
I els ciutadans no poden accedir a la informació de l'AP sense límits....

Idees prèvies per situar-nos
Quina LT apliquem?

Divergències entre LTE i LTC en publicitat activa:

LTE bàsica en fixació de mínims, però permet ampliar publicitat a CCAA (art. 5.2 LTE).

LTC amplia i detalla publicitat respecte LTE.

PS 29/2016

Per tant, caldrà complir previsions LTC, tret d'allò en què restringeixi publicitat fixada a LTE
Informació a publicar
organització (art. 9 LTC)
jurídica (art. 10 LTC)
econòmica (art. 11 LTC)
Art. 8 LTC
Llista de la informació a publicar, després desenvolupada, tot i que no es menciona més alguna matèria de la llista art. 8 (
informació estadística o geogràfica
, -si bé cal aplicar aquí art. 8.1.i LTE, que obliga a publicar "
La informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i la qualitat dels serveis públics
"-).

LTE la desglossa en 3 blocs/articles (art. 6, 7 i 8)

LTC fa un desglossament diferent, amb més preceptes i més detallats (art. 9 a 15), i afegeix d'entrada que també s'ha de publicar
"
qualsevol matèria d’interès públic, i les informacions
més demanades
amb dret d'accés
".

Altres informacions a publicar:
Resolucions de la Comissió GAIP (ho preveu LTC).
"
Mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o protocol·laris
" (ho preveu Acord GOV/82/2016 quan prohibeix rebre regals i donacions)
Invitacions a activitats organitzades per altres AAPP o entitats públiques que impliquen pagament viatge/allotjament (Acord GOV/82/2016)
La informació sobre organització institucional i estructura administrativa ha d'incloure (art. 9.1):

a i b)
organigrama
actualitzat dels òrgans i ens vinculats, amb identificació dels responsables, perfil i trajectòria professional (també exigible a
entitats 3.4 LTC
per caràcter bàsic 6.1 LTE)
c)
funcions atribuïdes amb indicació de l'òrgan que l'exerceix
d)
RLT
funcionaris, laborals i eventuals (inclosos contractes temporals i interinatges que no ocupen lloc RLT)
e)
convocatòries i resultats dels processos de provisió i promoció
(i els de selecció/ingrés, també).
ATRI
f)
relació d'alts càrrecs
g)
llistes per accedir a processos de formació i promoció
(detectar eventuals grups privilegiats en accés a formació i promoció).

CNS 6/17 i CNS 18/15 (ATRI?)
h)
llocs ocupats per personal contractistes
i que presten serveis a dependències AP (tasques, dedicació i retribucions)
i)
convenis, acords i pactes de personal
(funcionari, laboral, sindical)
j)
catàleg de serveis, amb resultats avaluacions qualitat i incidència social de les polítiques públiques
k)
acords de creació i funcionament ens públics, societats, fundacions, consorcis
.
l)
canals de participació i processos participatius en tràmit
(art. 61 LTC obliga a publicar propostes i suggeriments respecte al funcionament dels SP -anonimitzats-.
9.2:
Nombre d’alliberats sindicals,
amb indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen a l’Administració i el nombre d’hores sindicals utilitzades.
m)
resolucions incompatibilitats alts càrrecs


La informació sobre decisions i actuacions de rellevància jurídica ha d'incloure (art. 10):
a)
normes aprovades per l'AP
, i si modificades, cal versions consolidades, així com dades d'avaluació de l'aplicació +
6.1 LTE
b)
directives, instruccions, circulars
(art. 6 de la Llei 40/2015 i 7 LRJPCat) i
respostes anonimitzades a consultes plantejades
que "
tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes"
(menció a "
incidència especial
" restringeix 7.a LTE que es refereix a respostes a consultes).
c i d)
Normes en tràmit
, amb indicació de l'estat, incloses les memòries i documents justificatius (previst a art. 64 LRJPCat), diferents versions i valoracions aportacions ciutadans i grups d'interès (LTE menys exigent, només publicitat un cop demanat dictamen a òrgans consultius, -si bé art.
133 LPAC
preveu participació ciutadana abans-).
e)
catàleg procediments administratius
, amb indicació dels electrònics, sentit del silenci i recursos.
f)
Els actes administratius, DR i C que afectin domini públic o gestió serveis públics
(ex. autoritzacions ocupació domini públic),
i aquells en què ho aconsellin raons d'interès públic especial.
g)
actes objecte de revisió en via administrativa
(revisió d'actes nuls, lesivitat, revocació.....i recursos?)
h)
Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública
Resolucions judicials que afectin persones obligades per LTC
, vinculades al seu compliment.
i)
dictàmens CJA i altres òrgans consultius
(CTESC i CGE)
.

Els actes, resolucions i dictamens
de f) a i)
no han d'incloure dades personals (art. 10.3). (cal vigilar que no sigui possible la identificació).


Planificació i programació (art. 12 LTC)
Contractació 1 (art. 13)
Transparència en la gestió administrativa
La informació de
gestió econòmica i pressupostària
ha d'incloure (art. 11.1):

a) El pressupost, amb descripció de partides pressupostàries i dades d'execució trimestrals i el
c
ompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

b)
Retribucions d'alts càrrecs d'AAPP i directius d'ens públics, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns.

c)
Comptes anuals
complets preceptius
Informes d'auditoria
de comptes
Informes fiscalització

d)
Resolucions d'expedients de declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs (i personal directiu).

e) "Informació general" sobre retribucions, indemnitzacions i dietes empleats públics, agrupades en nivell/cossos

f) Cost campanyes publicitat institucional

La informació relativa a
gestió patrimonial
ha d'incloure (art. 11.2):

a) Dades
més rellevants
de l’inventari general del patrimoni:
béns immobles de domini públic i patrimonials
béns mobles amb valor especial.

b)
Informació econòmica
relativa a gestió del patrimoni
Plans i programes
anuals i pluriennals, generals o sectorials, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques (incloure actuacions, mitjans per executar plans, terminis, memòria econòmica, estudis, informes justificatius, criteris i metodologia per avaluar compliment, i resultat d'avaluació un cop executats).

Auditories internes i externes
d’avaluació de la qualitat dels serveis públics.

El Pla territorial general, plans territorials parcials, els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal, el pla d’espais d’interès natural, entre d'altres plans elaborats en compliment llei i que s'han de publicar.

Les
modificacions
dels plans i programes i la informació econòmica, geogràfica i urbanística utilitzada per elaborar-los i avaluar-los.
Convenis col·laboració (art. 14)
Subvencions (art. 15)
1. Aplicable a
tots els contractes, inclosos patrimonials i menors
(dels menors, LTE versió inicial havia previst només "informació agregada", però tal previsió es va suprimir en versió final)
Al dir "tots els contractes" inclou també els contractes
"in house providing"
(exclosos publicitat TRLCSP però són contractes). A més, art. 14.1 LTC obliga a publicar tots els
convenis i encàrrecs de gestió
subscrits amb persones privades i públiques.
Art. 13.1 inclou:
a) Entitats i òrgans de contractació i dades contacte
b) Licitacions en tràmit (tipus de contracte, objecte, contingut econòmic, plecs clàusules administratives i condicions d’execució)
c)
Contractes programats
.
d) Contractes
subscrits darrers 5 anys
(objecte, import licitació i d’adjudicació, procediment, identitat adjudicatari, durada, nombre licitadors i criteris d'adjudicació, quadre comparatiu ofertes i puntuacions respectives, acords i informes tècnics emesos).
Contractes menors (63.4 LCSP:
pagaments menors -5.000 si sist pag. d'avnçament de caixa fixa
)
.
e)
Modificacions i pròrrogues
contractuals,
licitacions anul·lades i resolucions anticipades
(no obliga a publicar subcontractacions, tot i que adjudicatari obligat a comunicar-les a l'AP)
f) Dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses classificades.
g) Acords i criteris òrgans consultius de contractació (JCCA).
h) Relació anonimitzada preguntes i respostes més freqüents
i) Resolucions dels recursos especials (TCCSP), qüestions de nul·litat, sentències, desistiments, renúncies i resolució contractes (reitera lletra e).

Grups d'Interès
Titol IV -art. 46 i ss-
Participació ciutadana
En Títol VI "Govern obert", art. 69 i 70 regulen participació ciutadana en procediments elaboració disposicions generals:
art. 69: dret a participar
(importància iniciatives o matèria):
amb propostes i suggeriments en iniciatives normatives obertes des de l'inici.
es poden fer abans tràmit audiència/informació pública, no es guanya condició interessat, cal valoració al Portal
publicar a portal versió inicial i incentivar participació a través de comunicació a col·lectius afectats
art. 70: dret de proposar iniciatives normatives:
els legitimats per a iniciativa legislativa popular (Llei 1/2006)
AGC 15.000 firmes >16 anys (enlloc de 50.000 x lleis).
valoració proposta (necessitat, costos i oportunitat) i resolució motivada i "comunicada" als promotors.
3 mesos i "silenci desestimatori"
recurs basat en vulneració elements reglats (no oportunitat)
La informació dels
convenis de col·laboració
(ja prevista publicació al web del departament a l'art. 110.3 LRJPCat, segons redacció donada per Llei 10/2011, de 29-12. Abans art. 112 preveïa només publicació a DO si afectava 3rs, si alteració competència o si ho imposava una norma, no com a transparència sinó condició d'eficàcia)
Publicació
ha d'incloure
, almenys (art. 14.2):
a i b) Relació de convenis vigents (data, signataris, objecte, drets i obligacions i vigència) i eventuals modificacions.
c) La informació relativa al compliment i l’execució.
14.3. Publicitat per mitjà del Registre de convenis de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència i ha d'incloure també els convenis dels ens locals (DA 9ª).

14.1 LTC: Publicar els
encàrrecs de gestió
subscrits amb persones públiques.
8.1.b) LTE concreta que: objecte, pressupost, durada, obligacions i les subcontractacions que es facin amb menció dels adjudicataris, el procediment seguit per a l’adjudicació i l’import d’aquesta.

Prèvia: Llei 15/2014, de racionalització AP, ha modificat sistema subvencions. Estableix un sistema de publicitat comú a nivell nacional i obliga a totes les AAPP a comunicar-le (SNPS).
La informació sobre subvencions i ajuts
ha d'incloure
(15.1):
a) Relació de les que es té previst convocar en l’exercici pressupostari (objecte o finalitat i condicions per ser-ne beneficiari).
b) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir i els efectes que pot produir en el mercat.
c)
Les subvencions i ajuts atorgats
(LGS > 3.000€, LT també les inferiors i ajudes no previstes a LGS):
Import, objecte i
beneficiaris
.
Relació actualitzada dels darrers 5 anys.
Les podem mantenir publicades passats els 5 anys?
Habilitada però cal dret d'informació
Incloure atorgades sense publicitat i concurrència.
Límits:

aplicables
límits dret d'accés
(dades especialment protegides art. 7 LOPD).
Si ajuts per motius de
vulnerabilitat social
, preservar la identitat dels beneficiaris. (18.3.d LGS).
CNS 6/2017 ¿Quines dades podem publicar?
d) La informació relativa al
control financer
dels ajuts atorgats.
e) La justificació o retiment de comptes dels beneficiaris.

Entitats art. 3.4 LTC
han de publicar en seu web ajudes rebudes d'AAPP (també al portal AP):
partits polítics (incloses associacions i fundacions vinculades).
sindicats i organitzacions empresarials
entitats receptores d'ajudes (+100.000€ any o +40% ingressos anuals si + 5.000)


15.2
:
Convocatòries d'ajuts > 10.000€
incloure l’obligació dels beneficiaris (si persones jurídiques) de comunicar informació retribucions de llurs òrgans de direcció per publicar-les. Si no hi ha concurrència (no convocatòria) aquesta obligació l’ha d’incloure l’acte o conveni corresponent.
Codi de Conducta
dels Alts Càrrecs
Acord Gov/82/2016:

principis ètics
transparència activitats oficials: publicar agenda oficial (als efectes de publicitat Registre GI)
retiment de comptes, dedicació absoluta
ús d'informació en benefici d'interès públic
exclusió d'obsequis de valor, favors o serveis per raó del càrrec

S'ha d'incloure a
plecs contractuals i convocatòries subvencions
regles de conducta als quals se sotmeten contractistes i beneficiaris, i efectes incompliment.

Subjecció alts càrrecs a
règim incompatibilitat o declaració activitats, béns i interessos
(Registre públic, tret dades localització immobles -art. 56.2-).

Publicació
criteris designació
alt càrrec (CV) i
competència prof.

Registre GI:
D Llei 1/17
(45 LTC) preveu gestió integrada en un sol Registre gestionat per l'AGC, però que serveix per als ens locals i altres obligats a tenir-lo.
Decret 171/2015

GI:
“les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un interès propi o de tercers, o d’un interès general”

Trets característics:
Influir en l’elaboració de normes amb rang de llei o disposicions generals o en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques.
Contactes, contribucions, etc.
No personalitat jurídica.

Exclou:
Assessorament jurídic
Reunions i contactes en el marc d'un contracte/subv.
CDP+Sindicats+ Assoc. empresarials (7 D. 171/15)
Entitats públiques
Govern obert
Títol VI
- art. 65 i ss-
Diàleg permanent amb els ciutadans
Fomentar participació i col·laboració ciutadanes (Portal)
Deure de respondre motivadament a suggeriments/propostes
Participació ciutadana en l'elaboració de normes
Dret a proposar iniciatives normatives

Democràcia
es fomenta la participació ciutadana
ciutadania informada i coneix presa decisions
transparència
permet el control i retiment de comptes
confiança
reforça legitimitat democràtica
"Las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos."
Ley 9/1968 de secretos oficiales (BOE 6/4/1968)
Contractació 2 (art. 13)
2. Espai diferenciat del Portal, com una plataforma específica de contratació (tota la informació enumerada a pantalla 1)
DA 8ª: els ens locals han d’informar dels seus contractes al Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
3.
Estadístiques sobre percentatges i volum pressupostari contractes adjudicats (5 anys)
:
per procediment (quants oberts, negociats, menors, etc.)
per diversos adjudicataris (detectar "monopolis")
4. En
contractes gestió SP
(i
concessió obres públiques
) publicar per coneixement usuaris:
a) condicions i obligacions assumides de qualitat, accés al servei i requisits prestació.
b) Drets i deures usuaris.
c) Facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir AP.
d) Procediment de queixes o reclamacions.
Art. 3.5 LTC
disposa que en els contractes s'han d'incloure les
obligacions dels adjudicataris de facilitar informació
(als efectes que l'AP pugui facilitar l'accés als ciutadans que ho demanin).
Eleccions 2004 i 2008 compromisos electorals d'aprovar una llei estatal de transparència i accés a la informació
El 2011 Espanya era un dels escassos estats democràtics sense llei de transparència i accés
Font:
acces-info.org
Context de crisi econòmica, política i institucional.
Els escàndols de corrupció generen desconfiança ciutadana. La corrupció es converteix en un dels problemes més importants per a la ciutadania (segons enquesta del CIS publicada l'abril 2017, és el 2n problema, amb el 44'8% -el 1r és l'atur-)

Eurobaròmetre 2013, el 95% espanyols afirma que "
Hi ha corrupció en les institucions nacionals del meu país
", només ens supera Grècia.)

Segons índex de percepció de corrupció publicat el 2018, hem baixat del 41 al 42 respecte anterior rànquing, ens apropem al nivell de països amb "corrupció sistemàtica" (M. Villoria)
Sorgeix l'activisme de grups socials reivindicant més transparència (15M, accesinfo, www.civio.es, etc.)
Emilio Guichot. ABC 30/4/2012
De la "tormenta perfecta" .....
a "l'allau" ....
...de lleis de transparència:
1 estatal
15 lleis autonòmiques aprovades i 2 en tràmit
(AAPP + altres subjectes obligats art. 3.4 LTC (partits, sindicats, entitats subvencionades), en consonància amb art. 8.2 LTE (publicar convenis i contractes celebrats amb AAPP, subvencions rebudes d'AAPP, i "
informació institucional i organitzativa
" -art. 6.1 LTE-)
Responsables (art. 4)
Alts càrrecs:
AGC (L 13/2005): president, consellers, SG, DG i equivalents.
ALocal (4.2 LTC): representants locals i titulars òrgans superiors i directius, d'acord amb normativa local
Altres organismes: titulars òrgans govern i càrrecs directius.
Resta (Univ, CDP...)

Personal al servei AAPP:
PS 32/2017 Pobresa energ.

DA Decret 233/2016 (creació comissió interdepartamental) preveu "
unitats d'informació
", amb tasques de coordinació, comunicació, suport i assessorament als ciutadans i a les unitats responsables de la publicitat activa i accés a informació
Quines entitats estan obligades?
AAPP
3.1 LT: AAPP (als efectes d'aquesta Llei, segons definició 2.f):
3.1.a) AGC i ens locals
3.1.b) organismes i ens públics vinculats/dependents, societats, fundacions, entitats independents, institucions estatutàries (Síndic, Sindicatura, etc), corporacions de dret públic i consorcis.
3.1.c) Universitats públiques i ens instrumentals vinculats.
Entitats vinculades a AAPP
3.1.f) Grups d'interès, en els termes del Títol IV

Inscripció obligatòria a Registre Públic
Grups d'interès
I en cada entitat qui és el responsable d'aplicar la LT?
I el Parlament?
No sotmès a LTC, la DA 5a preveu règim específic (Reglament del Parlament, es va modificar en plenari del 8/7/2015) per tal de:
a) Actualitzar i ampliar els procediments de participació dels ciutadans en el procés d’elaboració de les lleis, especialment amb mitjans electrònics ("escó 136").
b) Establir i regular un portal de transparència propi.
c) Facilitar l’accés a la documentació i la informació parlamentàries.
d) Facilitar informació dels diputats i alts càrrecs sobre:
incompatibilitats,
declaracions d’activitats i béns i altres obligacions i deures
retribucions
e) Facilitar l’accés públic als CV persones proposades per a ocupar càrrecs públics i que correspon nomenar al Parlament.
f) Definir i desenvolupar les regles de bon govern i de govern obert en l’àmbit parlamentari.
g) Crear un registre de grups d’interès.
h) Establir un sistema de garanties propi per al dret d'accés dels ciutadans, que ha d’incloure com a mínim la creació d’un òrgan de reclamació (art. 215 Reglament Parlament atorga tal facultat a GAIP mitjançant conveni).

aplicació íntegra

3.4. Entitats privades diverses:
partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials
entitats privades que rebin ajuts de més 100.000€/any o el 40% dels ingressos, en aquest darrer cas sempre que els ajuts superin 5.000€/any
ENTITATS PRIVADES
Aplicació parcial
(només publicitat activa)
Aplicació indirecta
Publicitat activa LTC
(aspectes generals)
En seus electròniques i llocs web: clara, estructurada i
reutilitzable
(
format PDF?
).
Sistema integral d'informació
basat en sistemes de gestió de documents públics, en el marc d'interoperabilitat
Permetre accés fàcil i gratuït per fomentar coneixement i participació.
El sistema es fonamenta en el
Portal de transparència
AGC, que integra la informació de la resta d'entitats (www.transparenciacatalunya.cat permet enllaçar a cada subjecte, però aquest respon de les seves dades)
Incloure cercador i alertes d'actualitzacions
Permetre l'accés a persones amb discapacitat
Quina informació s'ha de publicar?
Difondre informació veraç i objectiva
Garantir constància i actualització (incloure data actualització):
Termini de publicació?
Organitzar informació per accés fàcil i comprensible (cercadors àgils)
Ordenació intuïtiva, criteris temàtics i cronològics
Formats comprensibles i reutilitzables
Cal establir indicadors per avaluar compliment obligacions transparència
Obligacions (art. 6)
Disposicions generals (art. 5):
Els mateixos que per a l'
accés
a informació, en especial dret a protecció de dades personals
Si la informació a publicar conté
dades especialment protegides
, cal dissociació prèvia (guia AEPD sobre orientacions i garanties per a l'anonimització)
Les excepcions a règim general previstes per l
leis sectorials
, han de ser explícites i respondre a una causa que les justifiqui (DF 1.2 LTC).
PT 36/2016
Tenir en compte Recomanació 1/2008 de l'APDCAT, sobre publicació a internet, inclosos els DO en la seva edició electrònica: notificacions per edictes (46 LPAC i 58.5 LRJPACat).
Límits (art. 7)
Persones vinculades a les AAPP per l'activitat que presten:
3.1.d) Persones que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, o que presten serveis públics o que
perceben fons públics per al seu funcionament o activitat
.
3.1.e) Persones que presten serveis
d'interès general o universal
.
Han de proporcionar informació a l'AP responsable.
Portal de transparència de l'AP responsable
activitats relacionades amb exercici funcions públiques, gestió de SP o serveis d'interès general o universal i percepció de fons públics.
si activitats per compte AAPP superior al 25% volum negoci, informar de retribucions dels càrrecs directius.
Dret d'accés: AP responsable.
Contractació pública
Corrupció...
Transparència?
Les mentides de la transparència
• Disposem de la normativa més avançada.

• La transparència com a instrument del control democràtic.

• El dret d’accés és poc conegut i poc utilitzat.

• El canvi de cultura de l’Administració.

• La transparència com a negoci.

¿Aplicant la normativa estatal, considereu que les estadístiques sobre la puntualitat del servei de rodalies hauria de ser publicada o facilitada si algú ho demana via dret d’accés?
• L’EBEP (art. 53 RDL 5/2015)

• PD: 10 LOPD + 5.1.f RGPD + 5 PLOPD)

• El Codi Penal (article 197).

PS 14/2014:
Una Diputació instal·la a la recepció de les seves oficines, una bústia per tal que les persones usuàries hi poguessin dipositar enquestes de qualitat, queixes i suggeriments, documents en els quals hi consignaven les seves dades personals.


Hi ha algun inconvenient?
PS 46/2011:

Una entitat rebutja documents amb dades personals en un contenidor de la via pública.Quin problema hi havia?
Minimització de les dades:
només es poden tractar aquelles dades que siguin adequades, pertinents i limitades al necessari en relació a les finalitats perseguides.
PS 40/2014:

Una persona es busca per Google. Un dels resultats li permet accedir a uns documents referents a unes actes d’unes eleccions universitàries de fa 10 anys, on constava el seu nom i cognoms. Des de l’Autoritat, es va comprovar que també es publicava el cens íntegre d’aquell procés electoral, format per més de 24.000 persones. La universitat invocava una llei que es remetia als estatuts i a les normes d’organització, per publicar aquesta informació.

Podia publicar aquesta informació?
PS 46/2014
Quines sancions es preveuen pels alts càrrecs?

PS 22/2013:
Publicació al BOP i tauler per editctes, edictes de notificació de sancions i de baixa del padró: Nom i cognoms + NIF

És conforme aquesta actuació?
Resolucions d'incompatibilitat
Què s’ha de publicar?
CNS 51/14
La LTC: només alts càrrecs.

LTE (art. 8.g): empleats públics.
CNS 73/2016
.
LTE: Què comporta això?
Què passa si l’empleat públic es troba en una situació en què hauria de prevaler el seu dret a la protecció de dades personals o qualsevol altre dret constitucionalment protegit?

Com ho pot fer valer?
Però si hi ha dues persones amb el mateix nom i cognoms?
Principi de limitació del termini de conservació (5.1.e RGPD)
Vol dir això que s’han de suprimir o destruir?
I si l'AP qüestiona la confidencialitat?
• Informació institucional i organitzativa (art. 6.1 LTE):

Funcions que duen a terme.
La normativa.
Estructura organitzativa, (organigrama i perfil i trajectòria dels responsables)

• Contractació pública (13)
• Convenis de col·laboració (14)
• Subvencions i ajuts públics rebuts (15.1)

• Només públics.
• Al seu portal.
• No dret d’accés.

OBLIGACIONS
*Subv. o ajut superiors 10.000 €
(15.2 LTC): persones jurídiques
AGC
(DA 21a de la Llei 2/2014)
Els càrrecs qualificats com a directius en les normes de creació o regulació de les entitats.
Els membres del Consell d’Administració, i en el seu defecte, els administradors.
En el seu defecte, qui assumeixi la màxima responsabilitat.

Notes característiques:
Responsabilitats de gestió
Subjecció a avaluació i control de resultats;
Participació directa en la presa de les grans decisions o decisions estratègiques de l’entitat;
Capacitat de comprometre externament l’organització;
Direcció d’equips de persones;
Subordinació directa al màxim òrgan de govern

Personal directiu < Personal amb funcions directives.

Àmbit municipal:
no s’especifica. Caldrà acudir a les normes de creació o regulació de l’entitat.

Òrgans superiors
: l’alcalde i els regidors titulars de competències delegades.

Òrgans directius:
els titulars d'òrgans que exerceixin funcions de gestió o execució de caràcter superior:

Municipis de gran població:

Els coordinadors generals de cada àrea o regidoria.
Els directors generals o òrgans similars que culminin l'organització administrativa dins de cadascuna de les grans àrees o regidories.
El titular de l'òrgan de suport a la Junta de Govern Local i al regidor-secretari de la mateixa.
El titular de l'assessoria jurídica.
El secretari general del Ple.
L'interventor general municipal.
Si és el cas, el titular de l'òrgan de gestió tributària.

Resta de municipis:
el que designi el Ple mitjançant el seu reglament d’organització.

Diputacions:
s’ha de determinar per mitjà del seu reglament d’organització.

Consells comarcals:
el gerent (art. 16 DL 4/2003) i els titulars d’òrgans directius que expressament s’hagin nomenat.
PS 43/2015: Remoció del lloc de treball
44 LPAC (edictes):
Interessats desconeguts, s'ignori lloc, infructuosa

45 LPAC (Publicació d'AA):
Normes reguladores, interès públic, pluralitat indeterminada de persones, garantir la notificació a tots, actes integrants d'1 procés selectiu o de CC.

46 LPAC:
si notificació per mitjà d’anuncis o la publicació d’un acte lesiona drets o interessos legítims, s’ha de limitar a publicar al DO que correspongui una
indicació succinta
del contingut de l’acte i del lloc on comparèixer, en el termini que s’estableixi, per conèixer el contingut íntegre de l’acte.

És necessari que la persona empleada autoritzi la publicació de les dades al PT?
Què pot fer la persona empleada que considera que hauria de prevaler l’anonimat de les seves dades?
Només als alts càrrecs i personal directiu.
3.2 LTC: Publicació retribucions dels càrrecs directius de les persones físiques o jurídiques que exerceixen FP, PA, SP, SIGoU, fons públics (
Si + 25%
).
Subvencions + 10.000€ a persones jurídiques (15.2 LTC): retribucions òrgans de direcció o administració.
IAI 19/2016

i

CNS 61/2016
.
Béns:
encara que el precepte no ho digui, per garantir privacitat i seguretat s'ha d'evitar publicar dades localització dels immobles, tal com preveu 56.2 LTC quan menciona el registre de declaracions d'activitats i béns dels alts càrrecs (Títol bon govern) i 8.1.h LTE (portal gencat també inclou dades personal eventual).
Retribucions d'alts càrrecs d'AAPP i directius
Regulats en Llei 13/2005, d'incompatibilitat alts càrrecs.


Declaració d'activitats
(12.a Llei 13/2005)

Declaració patrimonial i d'interessos
(12.b Llei 13/2005): declaració de tots els béns, els drets i les obligacions.

Secretaria d'Administració i Funció Pública del Depart. GOV (instrueix i resol els PA i resol la inscripció).

56.2 LTC:
els AC han de fer pública una declaració de la seva situació patrimonial, que no ha d’incloure la localització dels immobles per protegir la seva privacitat i seguretat.

El règim d’accés:
Registre d'Activitats
: públic.
Registre de Béns Patrimonials i d'Interessos
: Reservat. Només òrgans de control:
Efectes retroactius? Dictamen GAIP 6/2016
Garantir SP en condicions mínimes i raonables de qualitat.

Aprovar cartes de serveis.

Avaluació permanent SP, enquestes de satisfacció.

Dret formular propostes i suggeriments
(publicar anonimitzats)
Dret bona AP i
SP qualitat
Agenda pública amb GI:
Què s’ha de publicar?
CITGO: Excel (RAC)
Data
Grup d’interès
Inscripció al RGI
Número de RGI
Activitat
Tema
Alt càrrec
Càrrec
Estableixin criteris generals d’interpretació, vigència i aplicació de les normes.

Canvi de criteri respecte d’actuacions precedents.

Adopció de criteris de prioritat aplicativa en cas de concurrència de normes.

CITGO (09/06/17)
> En qualsevol cas...
Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública
El valor, volum i quantitat dels béns i/o serveis afectats o que puguin resultar afectats.

SP, DP, Pl. urbanístic + Acció pública.

Afectin disposicions de caràcter general.

Novetat.

Que interessin o afectin a la ciutadania en general o un grup de ciutadans.

Sentències penals per delictes greus o en relació amb fets d’interès.
Iniciatives i instruments per a assegurar i promoure la qualitat dels serveis públics i reforçar el control sobre l’Administració i el poder polític .
Objectiu
:

Comportament ètic

Qualitat dels serveis públics

Bon govern
Títol V -art. 54 i ss-
Resolució 219/2017 GAIP:
Un empleat públic demana a l’EAPC accedir a determinada informació relativa als candidats proposats per a la celebració d’un curs. En el marc de la reclamació presentada, l’EAPC aporta la documentació sol·licitada sense invocar cap límit, però anonimitza la identitat dels candidats.
Informació PT + interès legítim

Candidats no proposats

Seleccionats: lloc i funcions (DNI i firma?)
1 plaça
4
Pare: 104
22
82 (6)
Resolució 407/2017 GAIP
certificats d’aptitud psicològica i el d’antecedents penals

Certificat Ajuntament
"el laureado y mundialmente prestigioso general Francisco Franco Bahamonde"
DA 9a PLOPD:
N: DNI
P: Nom i congnoms+ DNI parcial (4)
Resolució 405/2017 GAIP:
Un sindicat sol·licita a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la RLT actualitzada. L’Ajuntament invoca com a causa d’inadmissió que facilitar aquesta informació implica una tasca complexa d’elaboració.
Complexitat
LTC
PT
Registre (JUS):
Objectius:
Control
Publicitat

Contingut Registre
:
relació de persones/organitzacions
àmbit d'actuació i finançament
codi de conducta i sistema de control
actuacions concretes (reunions amb càrrecs etc)

Obligacions
: Els GI accepten publicitat, codi conducta, control...

Avantatges:
Servidors públics: confiança i tranquilitat.
GI: facilitat de relació i participació.
Societat: transparència, control i confiança.

Si no està inscrit pot mantenir contactes amb servidors públics?

Què passa en cas d’incompliment del codi de conducta o LTC?

Incompliment:
suspensió/cancel·lació del Registre, amb prohibició accés a dependències AP.

Qualsevol persona pot denunciar incompliments
"me dieron un móvil nuevo y se debió quedar conectado a un número de esos"
econòmica (11 LTC)
BON GOVERN
Codi conducta alts càrrecs

Dret Bona administració i
serveis públics de qualitat

Millora qualitat normativa
Marc normatiu estable, fàcil de conèixer.

Iniciatives legislatives: simplificació.

Prioritat a mesures menys restrictives per als drets de les persones.

Facilitar el coneixment i elaborar textos consolidats.

Avaluar aplicació normes (compliment, necessitat i actualitat).

Promoure proves pilot.
Millora qualitat
normativa

CAT: 0'12
ARA-GAL-AND: 0'24
2016: 9.127
2017: 7.146
PT 36/2016:
Una empleada d’una Diputació va exercir el dret d’oposició, davant la Generalitat, a què les seves DP -nom i cognoms i lloc de treball- incloses en una Acta de la Mesa de Contractació, de la qual fou membre, es publiquessin a la PSCP.

La persona reclamant manifestava que havia exercit també el seu dret d’oposició davant la Diputació, i que aquesta entitat li havia estimat la seva petició, motiu pel qual hauria publicat a la PSCP una nova Acta sense les seves DP, per tal de substituir la inicial.
Google
Gencat
Nova oposició
Motiu legítim i fundat
Quan?
1. De la
mateixa persona
interessada: el moment en què se sol·liciten (13.1 RGPD).2.
No afectat:
termini raonable (màxim 1 mes). Excepte (14.3 RGPD):
Les dades s’han d'utilitzar per comunicar-se amb l'interessat
Comunicació a un altre destinatari


3. Si dades per una
finalitat diferent
(13. i 14.4 RGPD)
Contingut (art. 13 i 14)
En el moment d'obtenir les DP de l'interessat cal informar-lo de (art. 13):
identitat i dades de contacte del responsable
dades de contacte del DPD
fins del tractament i base jurídica o interessos legítims quan són la base (art. 6.1.f)
destinataris o categories de destinataris
intenció de transferir DP a estats 3rs.
termini de conservació o criteris per determinar termini
drets de l'interessat (accés, rectificació, limitació, portabilitat, etc.)
dret a retirar consentiment
dret a reclamar davant Autoritat de control
si existeix obligació a facilitar les DP (requisit legal o contractual)
existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils; i informació sobre la lògica aplicada i conseqüències previstes

Quan les dades
no s'obtenen
de l'interessat (art. 14):
categories de DP tractades
font de procedència de les DP (C. 61), i en el seu cas si font d'accés públic
No

No cal informar
Procedeixen o no de l’interessat i l’interessat ja disposa de la informació (13.4 i 14.5 RGPD).

No procedeixen de l’interessat, quan:
Comunicació impossible o esforç desproporcionat:
En especial si finalitat l’arxiu en IP; investigació científica o històrica; estadística (pot perjudicar fins?).
Garanties 89 RGPD.
Nombre d’interessats, l’antiguitat de les dades i les garanties adoptades.
Implementar mesures per protegir els drets afectats.
L'obtenció o la comunicació està expressament establerta pel dret de la Unió o dels estats membres.
Les dades han de continuar tenint caràcter confidencial.
Concorrin els límits previstos a l’art. 23 RGPD.
PS 66/2013:
Un Ajuntament va implementar un sistema de control horari basat en la captació de l’empremta dactilar.

Pot fer-ho?
Cal informar novament?
Dret d'oposició (art. 21 RGPD)
Dret a que no es porti a terme o se cessi en un
tractament, quan:

1-
Per motius relacionats amb la seva
situació personal
:
Tractament es basi en interès legítim
En missió en interès públic o exercici poders públics.
Cal cessar,
excepte
:
RT acrediti motius legítims imperiosos per al tractament
RT precisi DP per exercir o defensar-se de reclamacions
2- Màrqueting directe
: inclosa l'elaboració de perfils relacionada amb màrqueting.
3- Investigació científica, històrica o fins estadístics:
Oposició per motius de situació personal
Tret que DP necessàries per a missió interès públic
IP, PP, IL o publi: 1a comunicació (separada)
SSI: dret a oposar-se per mitjans automitzats.
PT 58/2013:
Una persona sol·licita que només accedeixi a la seva HC el personal sanitari que ell autoritzi. Com a motiu legítim i fundat, invoca la sospita de que informació sobre la seva salut a la qual va fer referència la seva exdona en diverses instàncies administratives i judicials, l’hauria obtingut a partir d’accessos indeguts a la seva HC.

Procedeix l’oposició?
PS 6/2016:

Una Policia Local implanta un sistema per presentar queixes/denúncies a través de WhatsApp. Una persona va fer ús d’aquest sistema per formular una queixa perquè, en un carrer del municipi, hi havia diversos vehicles mal estacionats, arran una festa privada. Aquesta queixa va derivar en una actuació policial que va propiciar la incoació d’un procediment sancionador contra el propietari del local on se celebrava la festa.

Quin problema hi havia?
Accés
Informació
"para pedirme explicaciones"
Full transcript