Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of My Desktop template

Thank You for your SUPER MOTIVATING support - in response I created another template you can use, its a PARLA-like story board. .Enjoy.
by

Desislava Vasileva

on 6 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of My Desktop template

Matrix Partners preso!
How to lower the cost of enterprise sales?
_ _ _ _ _ _ _ _
Travels to Clients
Уводни бележки

Изготвил: Десислава Василева,
ф.н. 1322004, Специалност Финанси
Г
ц
я
а
Ценности на обекта: сигурност, традиция и конформизъм (Шварц), усилна работа, лоялност
Mного семейни задължения.
Децата се гледат сами и майките се връщат към кариера или обучение.
Напрежения: грижа за установяване на ред и стабилност в живота; формулиране на дългосрочни цели и преследването им; осъзнаване на отминаващата младост; страх от „закотвяне“ и пропускане на нещо; противоречие между самоувереността и съмнението.
Oсъзнаване, че житейските амбиции едва ли ще бъдат постигнати.
Напрежения: произтичат от съзнанието за стареене и смъртност, усещане за стагнация. нужда от обновление, от самодоказване, на връщане на (поне част) от чувството на младост. Дискомфорт от недостатъчния успех в живота.
Постигане на максимално високия статус в живота и/или задоволяване с постигнатото.
Напрежения: Узряване на чувствата и взаимоотношенията; нараства важността на съпруга/съпругата. Постига се мир със самия себе си. Възобновено е чувството за смисленост и цел в живота. Или Усещания за неувереност и самосъжаление. Продължение на напреженията от 40-те
Пенсиониране,
Стареене
Здравословни проблеми
Напрежения: равносметки на изминалото. Желание да се споделят ежедневните прости човешки радости и грижи. Семейството е значимо. Смъртта е някъде наоколо. Загриженост дали ще бъде „оставена следа“. Желание да се остарее с достойнство. Подновена потребност за принадлежност и полезност, съчетана със страх от загуба на независимостта.
р
Схема за гарантиране
на влоговете в банките
Правна уредба

ЗГВБ
ЗКИ
ЗБН
Закони
Наредби на БНБ
№ 23
№ 32
№ 33
№ 34
Мисия на ФГВБ
Да бъде гарант за средствата на вложителите в банкитеСъдейства за поддържането на стабилността и доверието в банковата система
Визия на ФГВБ
Пълноправен и активен участник в системата за финансова стабилност
• Поддържане на доверието на вложителите
• Поддържане на финансовата стабилност

Цели на ФГВБ

Функции на ФГВБ
Да определя и събира встъпителните и годишните премийни вноски

Да инвестира средствата си

Да изплаща в пълен размер гарантираните суми по влоговете

Да защитава интересите на кредиторите и контролира дейността на синдиците
състав
изисквания
Основни характеристики на системата за гарантиране на влоговете в банките
Създадена 1999 г.

Изплатени са гарантираните суми на вложителите в 3 банки

Администрира производствата по банкова несъстоятелност

Може да участва в увеличаване на капитала на кредитна институция

Основен участник в мрежата за финансова сигурност
Банки, участващи в схемата
• със седалище в България

• със седалище в трета държава, опериращи в България чрез клонове - не или частично

• Банки със седалище в държава-членка на ЕС, опериращи в България чрез клонове - не или частично

Източници за набиране на средствата на ФГВБ
Първоначални (встъпителни) вноски от банките
Годишни премийни вноски от банките
Доходи от инвестиране на набраните срества
Други източници
При недостиг на средства:

Авансово изплащане на годишни премийни вноски

Увеличаване на годишната премийна вноска

Заеми от български и чуждестранни банки, както и от други лица или от държавния бюджет

Основни принципи за ефективни СГД
Определяне на целите
Цели на политиката
Ограничаване на моралния риск
Функции и правомощия
Управление
Управление
Отношения с другите участници в МФС
Трансгранични въпроси
Членство и покритие
Задължително членство
Покритие
Преход от неограничена гаранция към система за гарантиране на депозити с ограничено покритие
Финансиране
Информиране на обществеността
Избрани правни въпроси
Правна защита
Действия по отношения на лицата, отговорни за фалита на банка
Разрешаване на проблеми, свързани с неплатежоспособността на банка
Ранно откриване, навременна намеса и разрешаване на проблеми на банка
Ефективни методи за разрешаване на проблеми на банка
Изплащане на депозити и осребряване на активи
Насоки за развитие
Своевременен достъп на вложителите до гарантираните им суми

Алтернативни методи за разрешаване на проблемни банки

Управление на потенциалните рискове за системата за гарантиране на влоговете

Адекватна капитализация. Сигурно и прозрачно управление на средствата
Ефективна комуникация. Поддържане на доверието на вложителите

Добри корпоративни практики. Прозрачно и ефективно управление
Малко цифри
5 %

3,06 %
4,39 %

11,3 %

61,3 %
Благодаря за вниманието!
Full transcript