Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reorganisaties bij de Gemeenten

No description
by

Saskia Marsman

on 24 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reorganisaties bij de Gemeenten

Reorganisaties bij Gemeenten
Rol Ondernemingsraad
Rol Georganiseerd Overleg
Rol individuele medewerker
Reorganisaties bij Gemeenten
Rol OR
beoordelen adviesaanvraag
Rol GO
Sociaal statuut
Rol individuele werknemer
wat te doen bij bij boventalligheid?
Saskia Marsman
Vragen???
Helderheid over betrokkenheid OR.
Inventariseer randvoorwaarden/aandachtspunten.
Breng je netwerk in kaart.
Inschakelen extern advies?
Interne werkwijze
Communicatie naar betrokken medewerkers
Waar heeft de OR adviesrecht op en waar instemmingsrecht?
Laat je niet verrassen!
Waar wil de gemeente naar toe en waarom is de voorgestelde weg de juiste?
Indien er sprake is van bezuinigingen, waarom zijn deze nodig?
Hoe werkt dit door in het te voeren beleid?
Welke keuzes heeft de directie afgewogen om tot dit voorstel te komen? Had het ook anders gekund en waarom is daar niet voor gekozen?
Onderschrijft de OR deze toekomstgedachte?
Kwaliteit voldoende bewaakt?
Tijdpad?
Verandering van aantallen plaatsen
Verandering van functies/ functie inhoud
Verandering van takenpakket.
Verandering van werkgelegenheid
Wat zijn de andere veranderingen voor medewerkers? Bijvoorbeeld werkplek, werktijden, leidinggevenden, organisatiestructuur enzovoort.


Zijn jullie overtuigd van de (financiële) noodzaak van de reorganisatie?
Zijn jullie overtuigd van de omvang (aantal arbeidsplaatsen verlies) van de reorganisatie?
Zijn jullie overtuigd van de voorgestelde vorm van reorganisatie(welke arbeidsplaatsen vervallen, structuur na de reorganisatie)?
Hebben jullie binnen de OR een duidelijk standpunt ( of voorwaarden, of een tegenvoorstel) vastgesteld?
Is daarover met de achterban gecommuniceerd?

Advies
CNV TV voor tips
Stap1. Strategiebepaling
Stap 2. Wat zijn de beleidsinhoudelijke aspecten?
Stap 3 Financiële aspecten
Is de begroting sluitend?
Wat zijn de vooruitzichten?
Worden er fondsen ingezet?
Worden er investeringen gedaan?
Wat zijn de kosten van de reorganisatie
Stap 4. Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers?
Stap 5. Bespreek uitkomsten met bestuurder
Stel zoveel mogelijk vragen op en stel deze aan de bestuurder.
Geeft de bestuurder de gevraagde informatie? Vraag door!

Stap 6 Heeft de OR voldoende informatie om advies te geven?
Do’s
1.Gebruik Nee, tenzij ipv Ja, mits!
2.Geef je mening kort en zakelijk weer. Als jullie iets anders willen dan in het voorgenomen besluit staat, onderbouw dat dan met zakelijke argumenten waarvan jullie weten dat ze ook in het belang van de universiteit is.
3. Leg afspraken en toezeggingen duidelijk vast.
Geef duidelijk aan dat deze mede de reden zijn om jullie advies uit te brengen zoals jullie dat doen.
4. Adviseer altijd! Als jullie niet adviseren zijn jullie niet alleen al jullie invloed kwijt, maar geven jullie in feite groen licht voor de uitvoering.
5. Neem evaluatiepunten op in jullie advies. Zorg dat jullie het verloop van de reorganisatie kunnen volgen en dat u kunt beoordelen of de dingen gaan zoals ze bedoeld zijn.
6. Als jullie vinden dat de directie bepaalde dingen nog moet uitzoeken, adviseer daar dan een termijn bij.
7.Voorzitter OR ondertekent het advies!

Don’ts
1. Kom niet met eindeloze opsommingen van geraadpleegde stukken en gehouden vergaderingen. Dat maakt het advies alleen maar dik, het versterkt jullie positie niet en het maakt geen serieuze indruk.
2. Stel niet allerlei vragen in jullie advies, want dat hadden jullie eerder moeten doen. Als jullie te weinig informatie hebben om het voorgenomen besluit te beoordelen, kunnen jullie het beste negatief adviseren.
Schrijf dan wel precies op waarom jullie zonder de gevraagde informatie niet goed kunt adviseren.
3. Neem geen vanzelfsprekendheden op als ‘Bij een volgende reorganisatie zal de OR om advies worden gevraagd.”

Sociaal Statuut
- Geen wijziging in arbeidsvoorwaarden zonder overleg
- Overeenstemmingsvereiste
1. Plaatsingsfase
1. Uitgangspunten (bijv. mens volgt werkt
2. Plaatsingsvolgorde
3. Afspiegelings- en ancienniteitsbeginsel
4. Plaatsingsadviescommissie

3. Van Werk naar Werk
- Doorlopen van het VWNW-traject (zie hoofdstuk 10d §5)

- Herplaatsen medewerker

- Lager gewaardeerde functie
4. Mobiliteit bevorderende maatregelen
5. Paritaire commissie
6. Looptijd
2. Boventalligheid
Taak: toezicht op de uitvoering VWNW trajecten en toezicht op de uitvoering van de regeling.
- boventalligheidsverklaring
- maatregelen ter voorkoming/ vermindering
boventalligheid( remplaçantenregeling)
- Flankerend beleid -> Naast hoofdstuk 10d!!!
(bijvoorbeeld verhuiskostenregeling, verkorting
opzegtermijn, verlof om te solliciteren, loonsuppletie,
stage en detachering).

- Maatwerk

- Voorfase -> medewerkers mobiel maken
- bepaalde/ of onbepaalde tijd ?

Tips bij ontslag door reorganisatie
- Teken nooit zomaar wat! Neem altijd contact op met CNV Publieke Zaak om te laten toetsen!
- Zorg dan dat je je rechten goed kent.
- Ga voor jezelf na wat je nu eigenlijk wilt van het leven en wat je kunt (welke opleiding wil je nog gaan volgen?).
- Hou voor jezelf ook een dossier bij.
- Zorg voor een goed netwerk
- Wees flexibel.
- Maak duidelijke afspraken
Van werk naar werk traject
Stap 0: Reorganisatieplan

Stap 1: De boventalligverklaring
Op de datum van de boventalligverklaring
start het van-werk-naar-werk-traject. De
looptijd hiervan is in beginsel 2 jaar vanaf
deze datum.

Stap 2: VWNW-onderzoek
Er moet in kaart worden gebracht welke
werkzaamheden de medewerker zou
willen en kunnen doen, zowel binnen als
buiten de organisatie. Dit onderzoek moet
zijn afgerond binnen een maand na de
boventalligverklaring, maar mag daarvoor
al starten.

Stap 3: Vaststelling VWNW contract
De afspraken die de gemeente en
medewerker maken om ander werk te
vinden worden in een contract vastgelegd.
Daarin staan in ieder geval doelen,
termijnen, beschikbare faciliteiten en
evaluatiemomenten. Dit contract moet
binnen 3 maanden na stap 1 gereed zijn.
3 maanden voor het eind van het VWNW-traject kan, na
inwinnen van advies van de loopbaanadviseur, een
ontslagbesluit worden genomen volgens artikel 8:3.

Stap 4: Einde VWNW-traject
Het VWNW-traject eindigt indien:
- Er ander werk is gevonden
- Er 2 jaren zijn verstreken en de
ambtenaar is ontslag verleend
- De ambtenaar om ontslag heeft
verzocht
- Er is sprake van tussentijdse
beëindiging op grond van artikel
10d:19

Het VWNW-traject kan eenmalig worden verlengd. Dit
traject eindigt vervolgens op dezelfde wijze als vermeld bij stap 4.

Ook na ontslag blijft werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie!!! Art 72a WW

Tip lees de "Werkwijzer artikel 72a WW van UWV er op na!
Full transcript