Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

נתוני היפגעות- הכשרה אור ירוק

No description
by

Or Yarok

on 13 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of נתוני היפגעות- הכשרה אור ירוק

םיכרד תונואתב תועגפיה ינותנ
תויזכרמה תוביסה
םיכרד תונואתל
ךרד ישמתשמ ןוכיס
ו


!ןחבמל וישכעו
אבה רושיקה לע ץחל
!החלצהב
תופייע
לוהוכלא
תעד חסיה
תוחיטב תורוגח
תוריהמ
המקוה "קורי רוא" תתומע
תא דביאש ,רואנ יבא י"ע 1997 תנשב
.19 ןב קר אוהשכ ,םיכרד תנואתב ןר ונב

רפסמ תא םצמצל איה התומעה תרטמ
ליבוהלו םיכרד תונואתב םיעגפנה
לארשיב םיכרדה תונואתב קבאמה תא
תועגפיה ןועש
לגר יכלוה

2017

הייסולכואהמ 20% לבא םיגורההמ 30%-כ םיווהמ
5-14 יאליגב םיגורהה םידליהמ 60%
םיגהנב םקלחמ 3 יפ - םיגורהה םיריעצה םיגהנהמ 62%

תידוהי-אלה הרבחה
ןוכיסב תויסולכוא
םיריעצ םיגהנ
2017
םיגורה 42
2016 תנשל ההז רפסמ
םישישק
2017
םיגורה 92
-םיגורההמ 25%
!הייסולכואב םקלחמ 2 יפ
!לגר יכלוהכ וגרהנ 56%
הייצח רבעמב םיעגפנ םבור
רזמורמ אל
םידלי
2017
ןושארה םוקמב תאצמנ לארשי תוחתופמה תונידמה ברקב םיגורהה םידליה רועישב
2017
םיגורה 117
עונפוא יגהנ
2017
םיגורה 61
2016 תנשמ 42% לש היילע - םיגורההמ 17%
!15% קר אוה (ןוישיר םע) םיגהנה ברקב םקלח

תויאשמ יגהנ
2016
םיגורה 77
!2015-מ 18% לש היילע
לגר יכלוה 27%
םיינפוא יבכור 3%
םיגהנ 30%
עודי אל 4%
םיעסונ 25%
עונפוא יגהנ 12%
םיברועמה םיריעצה םיגהנה רועיש
הובג עובש יפוסב תונואתב
םיגהנב םקלחמ % 50-ב
םיגורה 33
19%
45-64 יאליג
31%
65+ יאליג
27%
25-44 יאליג
16%
15-24 יאליג
8%
0-14 יאליג
הנידמה תמקה םוימ
םיגורה
םיעוצפ
33,573
1,600,000
הנשב עצוממב םיגורה
400

הנושאר תושגנתה
.םיעסונה תא אל לבא ,בכרה תא תרצוע תושגנתהה .טקייבואב עגופ בכרה
!עונל םיכישממ םה ,םירוגח םניא םיעסונהו גהנה םא

היינש תושגנתה
.בכרה לש םיימינפה םיקלחב שגנתמ אוה ,רוגח ונניא גהנה םא
,הזב הז שגנתהל םילולע םה םירוגח םניאש בכרב םיפסונ םיעסונ שי םא
.בכרה לש םיימינפה םיקלחב וא המידק םיבשויב
הבוגת קחרמ
בכרה רבוע ותוא קחרמה
.המילבה תשווד לע הציחל דעו הנכסה תייאר עגרמ
הינש 3/4 ילאמיטפוא הבוגת ןמז*המילבה קחרמ
בכרה רבוע ותוא קחרמה
.בכרה לש תטלחומ הריצעל דעו םלבה תשווד לע הציחלה עגרמ

הריצע קחרמ
בכרה רבוע ותוא קחרמה
.בכרה לש תטלחומ הריצעל דעו הנכסה תייאר עגרמ

100
ש"מק
100
ש"מק
הינש 3/4
רטמ 21
הריצע קחרמ = המילב קחרמ + הבוגת קחרמ
םיריעצ ברקב תוומל 1 רפסמ םרוג
תומכ
,ןורכיז ןדבוא ,לובלב ,קנח תשוחת ,תואקה
הכילהבו הדימעב הרזע השורד
הלעמו 0.2%
,ןואכידו הדרח תשוחת ,תיזיפ הטילש רדעה
הסיפתב תיתועמשמ העיגפ
0.19% - 0.13%
לקשמ יוויש רסוח ,םישוחה לכב תיתועמשמ העיגפ
0.125% - 0.1%
,הבוגת ןמז ,הייאר ,לקשמ יווישב העיגפ
הירופואה תורבגתה ,תימצע הטילשל תתחפומ תלוכי
0.09% - 0.07%
ןויגיהבו ןורכיזב הלק העיגפ ,תושגר תנגפהב המזגה
0.06% - 0.04%
תונשייב ןדבוא ,הירופוא ,שאר תולק ,עגור
0.03% - 0.02%
העפשהה
?דוקפתה לע לוהוכלאה עיפשמ דציכ
לוהוכלא 0.05% דע
24 ליג דע הגיהנב לוהוכלא 0%
?קוחה רמוא המ
?המל
תועגפיהל תיזכרמה היעבה
תיברעה הרבחב םידלי
רצח תונואת
: רצח תונואתל תויזכרמה תוביסה
בכרה ילכ תיינח ןיב הדרפה יא - תיתשת .1
.תיבב םיקחשמה רצחל

סרוור יאלג לש היגולונכט רדעיה - היגולונכט .2
.םיבכרב סרוור תומלצמ וא/ו

תוחיטבה םוחתל תועדומ רסוח - תועדומ .3
.ותביבסבו תיבב תוחיטבהו םיכרדב
רוחאל העיסנ תונואתב
םידלי 8 -כ םיגרהנ
הנש ידימ
"רצח תונואת" תונוכמה
.תיבה רצחב תושחרמ ןהש ןוויכמ "רצח תונואת" תונוכמ תונואתה
תוביסה
תויתשת
ךוניח
רסוח
הפיכאב
יגהנ יוביר
תויאשמ
לגר יכלוהכ םישישק תועגפיה
7%

הייצח רבעמ
רזמורמ
28%

וקיפסה אל
תוצחל
18%
הייצח רבעמ אלל
44%
הייצח רבעמ
רוזמר אלל
43.7%
םיברועמהמ
תונואתב
תוביסה
ןויסינ רסוח
יתרבח ץחל
תוריהמ
לוהוכלא
תעד חסיה
https://form.jotform.me/72054524177455
הייארה הדש תולבגמ
(תוחפ %30)
ןוויכ תכרעהב ישוק
בכר ילכ תוריהמו
לאמשו ןימי ןיב לובלב
תיזיפ םינטק ידלי -תוארנ
םתוהזל השקו
תויביסלופמיא
תחתופמ הניא םתעימש
?רתוי םיעגפנ םידלי עודמ
םיגורה 111
- בכרה ילכ ןיבל לגרה ךלוה ןיב הסמה ילדבה .4
עגפי לגרה ךלוהש תוריבסה תא לידגמ
.הנואת ןמזב השק הרוצב
יעצמא לכ אלל ,תונכסל ירמגל ףושח .5
.בכרב םיעסונל שיש ןוגימ
בל תמושת רסוח ,הקיזומ ,ןופאלפ- תעד חסיה .1
שיבכל תוצרפתה .2
תנכוסמ שיבכ תייצח .3
תוביסה
לגר ךלוהל המידק תוכז ןתמ יא
!!!רתויב הצופנה הריבעה איה
היוקל הרואת .1
הייצח רבעמב רסוח .2
יוהד הייצח רבעמ .3
םירצק םירוזמר .4
תיתשתה
לגרה ךלוה
גהנה
םיגורה 7
םיילמשחה םיינפואה יבכור תועגפיהב
םיגורה 14
2017
םיינפוא יבכור
םיבכור 4
םוי ידימ םיעגפנ
םיעגפנהמ 50%
17 ליגל תחתמ
שאר תועיגפ 80%
- בכר ילכ םה םיינפוא
!העונתה יקוח לכ םילח םהילע

םיכרד תונואתב םיגורה
2002-2017
דיינב שומיש
תא הלעמ
הנואתל יוכיסה
םיבשוח 95%
דיינב החישש
תנכוסמ הגיהנב
םידומ 54%
הגיהנב םיחחושמש
שמתשהל וששחי 70%
תובקעב הגיהנב דיינב
תרבגומ הפיכא
X4
2012 תנשמ 25% לש הילע
הייצח רבעמב 44%
Full transcript