Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inkomst av kapital - beskattning av löpande avkastning m.m.

No description
by

Richard Croneberg

on 8 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inkomst av kapital - beskattning av löpande avkastning m.m.

Inkomst av kapital
Richard Croneberg
richard.croneberg@jur.lu.se
L’Absinthe (1876), Edgar Degas
/ Gin and Juice (1994), Snoop Dogg
Inkomstslaget kapital rör enbart fysiska personer
- Skattskyldighet för inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital regleras i 41-43 kap. IL
44 kap. Grundläggande bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster
45 kap. Avyttring av fastigheter
46 kap. Avyttring av bostadsrätter
47 kap. Uppskovsbelopp
48 kap. Avyttring av delägarrätter och fordringsrätter
48 a kap. Framskjuten beskattning vid andelsbyten
49 kap. Uppskovsgrundande andelsbyten
49 a kap. Beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet vid avyttring av andelar i skalbolag
50 kap. Avyttring av andelar i svenska handelsbolag
51 kap. Beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet vid avyttring av andelar i svenska handelsbolag
52 kap. Avyttring av andra tillgångar
53 kap. Överlåtelse av tillgångar till underpris
54 kap. Betalning av skulder i utländsk valuta
55 kap. Ersättning på grund av insättningsgaranti och investerarskydd
AVD. VI INKOMSTSLAGET KAPITAL
AVD. VII KAPITALVINSTER OCH KAPITALFÖRLUSTER
41 kap. Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget kapital
42 kap. Vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital
43 kap. Investeraravdrag
41:1
- Stödkapitel för kapitalvinstberäkning 44-55 kap. IL
• Inkomstslaget aktualiseras när en fysisk person t.ex:
Genom aktieinnehav...
Får löpande avkastning i form av utdelning (41 kap. 1 § & 42 kap. 1 § IL)
Gör en förtjänst/förlust vid försäljning av berörda aktier (42 kap. 1 § IL + 44 & 48 kap. IL)
I relation till banker & finansinstitut...
Får löpande avkastning i form av ränta på investerat/sparat kapital (41 kap. 1 § & 42 kap. 1 § IL)
Genom innehav av en villa...
Får löpande avkastning vid tillfällig uthyrning av villa (42 kap. IL)
Gör en förtjänst/förlust vid försäljning av aktuell villa (42 kap. 1 § + 44 & 45 kap. IL)
Uppbär räntekostnader p.g.a. bolån (42 kap. 1 § 2st. IL)
Inkomstslaget kapital
41 kap. 1 § IL
%
Första strecksatsen
Andra strecksatsen
Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter
- på grund av innehav av tillgångar och skulder
- i form av kapitalvinster och kapitalförluster
44-55 kap. IL
41-43 kap. IL
41-43 kap. IL
Innehav av tillgångar och skulder
Investeringssparkonto
Utdelning
Onoterade
Marknadsnoterade delägarrätter
Innehav av andel i privatbostadsföretag
Innehav av aktier
Villa
Bostadsrätt
Uthyrning
Avkastning
Beskattningskonsekvenser i
All form av inkomst som är hänförlig till en tillgång är skattepliktig...
... och på samma sätt är de utgifter som följer av ett innehav avdragsgilla - (41 kap. 1 § IL).
I "katalogen" i 42 kap. 1 § IL exemplifieras ett antal löpande inkomster respektive utgifter som är hänförliga till inkomstslaget kapital:
Ränteinkomster
Inkomster vid uthyrning av privatbostäder
Utdelningar
Ränteutgifter
Observera avgränsning mot personliga levnadskostnader (9 kap. IL).
Beskattningstidpunkten?
Kontantprincipen
HR:
41 kap. 8-9 §§ IL
Inkomster tas upp som intäkt när de kan disponeras
Utgifter ska dras av som kostnad när man betalat utgiften eller på något annat sätt uppbär kostnaden
på investering
Innehav av privatbostadsfastighet
Investeringssparkonto
Löpande inkomster hänförliga till innehavet av en fastighet beskattas antingen i inkomstslaget kapital eller inkomstslaget näringsverksamhet
Avgränsningen mellan inkomstslagen sker utifrån hur tillgången definieras
Privatbostadfastighet
Näringsfastighet
Definitionen av privatbostad vilar på hur fastigheten disponeras av skattesubjektet (jfr 2 kap. 8 § IL)
Småhus (2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen)...
... som till
övervägande

del
används eller är avsett att användas som
permanent

boende
eller
fritidsbostad
...
... av
ägaren
eller
närstående
till ägaren
50 %>
2 kap. 22 § IL
Skattesubjekt
Mor
Far
Morföräldrar
Farföräldrar
Make/maka
Make/maka
Make/maka
Syskon
Syskonsbarn
Barn
Bestämmelserna om beskattning av uthyrning av privatbostadsfastigheter regleras i...
42 kap. 30-32 §§ IL
Ersättning från uthyrning av privatbostadsfastighet är skattepliktig enl. 42 kap. 30 § IL
... avser även försäljning av vissa produkter som har en koppling till privatbostadsfastigheten såsom:
Faktiska kostnader för uthyrning/försäljning får inte dras av
Istället medges schabloniserade avdrag motsvarande:
- 40 000 kr per år för varje privatbostadsfastighet (42 kap. 30 § 2st. IL)
- 20 % av hyresintäkten (42 kap. 31 § IL)
Observera att de schabloniserade avdragen inte för överstiga ersättningen!
42 kap. 30 § 2st. in fine IL
+ Hyresersättning (42 kap. 30 § 1 st. IL) 48 000 kr
- Schablonavdrag (42 kap. 30 § 2st IL) 40 000 kr
Uthyrning av privatbostadsfastighet
- ett exempel
- Schablonavdrag (42 kap. 31 § 1 st. IL) 9 600 kr
(20 % av 48 000 kr = 9 600 kr)
Underskott vid uthyrning av privatbostadsfastighet - 1 600 kr
42 kap. 30 § 2 st. in fine IL
Avdragen får inte överstiga ersättningen 0 kr
Vid förändringar i hur fastigheten disponeras bör man särskilt observera den s.k. tröghetsregeln i 2 kap. 11 § IL
60 %>
Privatbostadsföretag är den inkomstskatterättsliga definitionen av en s.k.
äkta
bostadsrättsförening
- En bostadsrättsförenings syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder till nyttjande utan tidsbegränsning
- Eftersom avgiften som bostadsrättsföreningen tar ut för nyttjandet av bostäderna i regel
understiger
det marknadsmässiga värdet (jfr 61 kap. 2 § IL) så ska mellanskillnaden uttagsbeskattas (22 kap. IL) i bostadsrättsföreningen samtidigt som mellanskillnaden beskattas som utdelning för bostadsrättsinnehavaren genom en s.k. "bostadsförmån"
Medlemskap i (och innehav av en andel i) en bostadsrättsförening är egentligen ett engagemang (en investering) i en ekonomisk förening
Förutsatt att bostadsrättsföreningen till övervägande del tillhandahåller bostäder till föreningens medlemmar har lagstiftaren valt att genomföra långtgående lättnader för hur en icke marknadsmässig avgift ska behandlas
- Förutsatt att bostadsrättsföreningens verksamhet till
klart övervägande del
består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen är det ett privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening) - jfr 2 kap. 17 § p. 1 IL
- Gäller även föreningar som avser att tillhandahålla parkeringar åt föreningens medlemmar - jfr 2 kap. 17 p. 2 IL
En bostadsrätt kan utgöra en privatbostadsrätt förutsatt att det rör sig om en:
... som till
övervägande

del
används eller är avsett att användas som
permanent

boende
eller
fritidsbostad
...
... av
ägaren
eller
närstående
till ägaren
Skattesubjekt
Mor
Far
Morföräldrar
Farföräldrar
Make/maka
Make/maka
Make/maka
Syskon
Syskonsbarn
Barn
bostad som innehas av en delägare i ett privatbostadsföretag...
Löpande inkomster vid uthyrning av andel i privatbostadsföretag beskattas i inkomslaget kapital
Närings-bostadsrätt
Oäkta bostadsrättsförening
2 kap. 19 § IL
2 kap. 18 § IL
42 kap. 30-32 §§ IL
Ersättning från uthyrning av privatbostadsrätt är skattepliktig enl. 42 kap. 30 § IL
Faktiska kostnader för uthyrning får dras av (med undantag för kapitaltillskott) - jfr 42 kap. 31 § 3 st. IL
Därtill medges ett schabloniserat avdrag motsvarande:
- 40 000 kr per år för varje privatbostad (42 kap. 30 § 2st. IL)
Observera att avdragen inte för överstiga ersättningen!
42 kap. 30 § 2st. in fine IL
+ Hyresersättning (42 kap. 30 § 1 st. IL) 60 000 kr
- Schablonavdrag (42 kap. 30 § 2st IL) 40 000 kr
Uthyrning av privatbostadsrätt
- ett exempel
- Avdrag för månadsavgift exkl. kapitaltillskott 25 000 kr
(42 kap. 31 § 3 st. IL)
Underskott vid uthyrning av privatbostadsfastighet - 5 000 kr
42 kap. 30 § 2 st. in fine IL
Avdragen får inte överstiga ersättningen 0 kr
(Hyresrätt)
42 kap. 30-32 §§ IL
Ersättning från uthyrning av hyresrätt är skattepliktig enl. 42 kap. 30 § IL
Faktiska kostnader för uthyrning får dras av - jfr 42 kap. 31 § 2 st. IL
Därtill medges ett schabloniserat avdrag motsvarande:
- 40 000 kr per år för varje hyreslägenhet (42 kap. 30 § 2st. IL)
Observera att avdragen inte för överstiga ersättningen!
42 kap. 30 § 2st. in fine IL
+ Hyresersättning (42 kap. 30 § 1 st. IL) 70 000 kr
- Schablonavdrag (42 kap. 30 § 2st IL) 40 000 kr
Uthyrning av hyresrätt
- ett exempel
- Avdrag för hyra (42 kap. 31 § 2 st. IL) 32 000 kr

Underskott vid uthyrning av privatbostadsfastighet - 2 000 kr
42 kap. 30 § 2 st. in fine IL
Avdragen får inte överstiga ersättningen 0 kr
Rätten att hyra betingar ingen kapitalplacering
Ersättning hänförlig till andrahandsuthyrning utgör dock skattepiktig inkomst enl:
Avkastning i form av utdelning är skattepliktig för den som har rätt till utdelning när den disponeras - jfr 42 kap. 12 § IL
Beskattningen varierar beroende på hur tillgången definineras inkomstskatterättsligt
Aktier faller under det inkomstskatterättsliga begreppet
delägarrätt
(jfr 48 kap. 2 § IL), vilket i sin tur delas in i:
delägarrätter
Delägarrätter som är upptagna för handel på en reglerad marknad definineras som marknadsnoterade delägarrätter - jfr 48 kap. 5 § IL
Utdelning på marknadsnoterade delägarrätter tas upp i sin helhet enl. 42 kap. 1 & 12 §§ IL
Delägarrätter som inte är upptagna för handel på en reglerad marknad (d.v.s. innehav av aktier i privata bolag) definieras som onoterade delägarrätter - jfr 48 kap. 5 § IL e contrario
Utdelning på onoterade delägarrätter "kvoteras" och tas följaktligen upp till 5/6 enl 42 kap. 15a § IL
(Onoterade delägarrätter kan i vissa fall definineras som kvalificerade delägarrätter jfr 56-57 kap. IL)
Bestämmelserna om själva investeringssparkontot återfinns i lag (2011:1268) om investeringssparkonto (ISKL) medan beskattningskonsekvenserna återfinns i 42 kap. 36-42 §§ IL
Ett investeringssparkonto kan öppnas av en fysisk person (4 & 9 §§ ISKL) hos ett investeringsföretag (5 § ISKL)
På investeringssparkontot får enbart investeringstillgångar (6 § ISKL) och kontanta medel (10 § ISKL) förvaras (16 § ISKL), vilket i praktiken innebär att endast tidigare beskattade medel får placeras på ett sådant konto
Löpande avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto (i form av ränta eller utdelning) måste tas upp på kontot (jfr 26 § ISKL)
Innehav
Beskattningskonsevkvenser
Beskattning sker genom schablon (42 kap. 36 § IL) utifrån ett s.k. kapitalunderlag
Kapitalunderlaget beräknas enl. 42 kap. 37-41 §§ IL och utgör det genomsnittliga marknadsvärdet (42 kap. 37 § 2st IL) på kontot
Avstämning sker vid ingången av varje kvartal (42 kap. 37 § p.1 ) men för att kontoinnehavaren inte ska plocka ut värdet inför varje avstämningstidpunkt räknas även insättningar in i beräkningen (42 kap. 37 § p. 2)
Detta medför att överföringar av tillgångar från ett vanligt aktie- och fondkonto kommer kapitalvinstbeskattas (jfr 44 kap. 8 a § IL)
... vilket även medför att utgifter eller eventuella kapitalförluster inte heller får dras av.
Uttag från investeringssparkontot medför inte heller några beskattningskonsekvenser (jfr 10 § ISKL)
Försäljning, utdelning eller annan avkastning medför inga beskattningskonsekvenser enl. 42 kap. 42 § IL...
Schablonintäkten är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan + 1 % enl. 42 kap. 36 § IL
Exempel
Värdet vid ingången av första kvartalet (1 januari)
Värdet vid ingången av andra kvartalet (1 april)
Värdet vid ingången av tredje kvartalet (1 juli)
Värdet vid ingången av fjärde kvartalet (1 oktober)
Insättningar under året
Summa av värde och insättningar
Kapitalunderlaget - en fjärdedel av årets totala värde
Schablonintäkt = kapitalunderlaget x statslåneräntan (0,49 %) + 1 % (dock lägst 1,25 %)
(42 kap. 36 § IL)
p. 1
p. 2
Fysiska personer ska betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget kapital, s.k. kapitalinkomster (1 kap. 3 § IL p. 2)
Skatt på kapitalinkomster utgår på
överskottet
i inkomstslaget kapital (1 kap. 6 § IL)
inkomstslaget kapital
Resultatet beräknas genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna

Överskott
Underskott
41 kap. 12 § IL
Vid överskott i inkomstslaget kapital utgår proportionell statlig inkomstskatt motsvarande 30 % (65 kap. 7 § 1 st. IL)
Inkomster
Utdelning på marknadsnoterad delägarrätt
Utdelning på onoterad delägarrätt
Schablonintäkt från investeringssparkonto
Ränteintäkt hänförlig till privat sparkonto
Överskott från uthyrning av privatbostadsfastighet
Utgifter
Ränteutgifter - bolån
Överskott
10 000 kr
5/6 av 12 000 kr = 10 000 kr
1 635 kr
500 kr
2 000 kr
-17 000 kr
Inkomster
Utgifter
Underskott
Vid underskott i inkomstslaget kapital utgår en skattereduktion
(41 kap. 12 § 2 st. IL & 67 kap. 2 & 10 §§ IL)
Ränteintäkt hänförlig till privat sparkonto
500 kr
Ränteutgifter - bolån
-17 000 kr
-16 500 kr
30 % skatt på överskott = 0,3 x 7 135 kr = 2 140 kr
Skattereduktion
Innebär en reducering mot den ackumulerade skatten
Avdrag
Innebär ett avdrag för utgifter mot inkomsten
Den ackumulerade skatten på förvärvsinkomster reduceras med 30 % av underskottet i inkomstslaget kapital (67 kap. 10 § IL)
4 950 kr
... upp t.o.m. 100 000 kr.
(Det underskott som överstiger 100 000 kr får enbart reduceras med 21 % mot nämnda förvärvsinkomster)
Fastställ
beskattningsunderlaget
Beräkna skatten
Vem är skattesubjektet?
Identifiera
Vad är skatteobjektet?
Subsumera
Vilket inkomstslag respektive vilka regler?
Konkludera
Vad blir beskattningseffekten?
0 kr
100 000 kr
120 000 kr
119 000 kr
100 000 kr
439 000 kr
109 750 kr
109 750 kr x 0,0149 = 1 635 kr
Inbegriper inte utdelning/ränta - jfr 42 kap. 38 § IL
42 kap. 37 § IL
7 135 kr
2 kap. 13 §
2 kap. 14 §
Full transcript