Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hervormingen in de zorg

No description
by

on 20 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hervormingen in de zorg

Hervormingen in de zorg
Jantine Abels
Marijke Linke
Evelien Weerink
Maurice Willemsen

Hervormingen in de zorg
In Nederland een van de grootste aanbieders
Lichte en ernstige verstandelijke beperkingen
Ik ben werkzaam binnen de regio Julianadorp.
Onze missie.
Vanuit aandacht en vertrouwen.
We gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met de cliënt.
We zijn betrokken bij de cliënt vanuit echtheid, professie, zelfreflectie en ethiek.
We werken cliëntvolgend, we luisteren naar de wensen en verwachtingen van cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers.
In Julianadorp 500 cliënten. Hiervan wonen er 462 op het terrein en 38 in een wijk In Julianadorp en Den Helder. Ze worden ondersteund door ruim 400 medewerkers.
Binnen ’s Heeren Loo is de inzet van vrijwilligers waardevol.
Manager primaire proces locatie Julianadorp. 13 verschillende dagbestedingslocaties waar 42 activiteiten begeleiders werkzaam zijn.

Coloriet wil kleur geven aan waardevol leven
Chronische ziek of revalidatie
Gemeente Lelystad, gemeente Dronten en gemeente Zeewolde bij mensen thuis, op de locaties en via het Advies- en Behandelcentrum.
Expert in psychogeriatrie, geriatrische revalidatie, complexe ouderenzorg en woonservicegebieden.
Meer dan 1100 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers
Drie ambities om de missie en visie te realiseren
Interne ambities
De visie van Coloriet
Visie medewerkers
Weinig lagen in de hiërarchie
Integraal verantwoordelijk voor de volledige bedrijfsvoering op de etage waar ik leidinggevende ben.
Op locatie met 2 andere leidinggevende en heb nauwe contacten met het hoofd bedrijfsvoering,
hoofd interne zaken en de personeels- en opleidingsadviseur.
Locatiedirecteur, de bestuurder van de organisatie.
De cliëntenraden en de raad van toezicht.
Management development traject.
Twee valkuilen in mijn werk als leidinggevende
Ontwikkelingen die op ons pad komt

900 medewerkers en 350 vrijwilligers
1500 ouderen
Motto“leven naar uw wens”
Gastvrijheid en vitaliteit
Locaties in Enschede en Glanerbrug
medewerkers waardeert en motiveert
Raad van toezicht
Raad van bestuur
Managementteam
Teamleiders
verantwoordelijkheden
team samenstelling
Introductie organisaties
Mensen met psychiatrische en/of sociaal-economische problemen
Vijf kernwaarden
Opvang, huisvestig, (woon)begeleiding, dagactiviteiten
2700 cliënten, 850 medewerkers
Klant-en resultaatgerichte professionele organisatie
Belangrijk: Ketensamenwerking
Hoge kwaliteit zorg voor een aanvaardbare prijs
Empowerment –krachtgericht werken, doelmatige inrichting van zorgprogramma’s en processen
Managementteam ontwikkelt en bepaalt
Teammanagers zijn integraal verantwoordelijk


Analyse, conclusie en aanbevelingen.
Groep bijeen om over de analyse de conclusie en aanbevelingen
te brainsstormen en hierna tot overeenstemming gekomen.
Conclusie opgesteld en samenvatting geschreven ,
Aanbevelingen opgesteld.
Scriptie tekstueel en op schrijffouten nagekeken en gecorrigeerd.
Verbeteringen toegevoegd
Scriptie geupload ICM
Brainstormenpresentatie
Organiseren en maken van de eindpresentatie.
Persoonlijke reflectie
Presentatie voorbereiden

Stappen genomen
Stappen genomen

Stappen 1 t/m 3 – onderwerp, vooronderzoek, probleemstelling en deelvragen
Planning van activiteiten gekoppeld aan groepsleden gemaakt.
Korte beschrijving van hun organisatie met speciale focus op de visie en plannen met betrekking tot de
hervormingen en personeelsbeleid.
Probleemstelling en deelvragen - verder geformuleerd en afgerond.
Samenvatting van stappen 1 t/m 3 gemaakt.
Onderzoeksplan beschreven: kwalitatief onderzoek m.b.v. diepte interviews.
Tekst nagekeken en geredigeerd.
19 december jl. Opsturen opzet scriptie . Docent heeft de scriptie opzet voor kerst goedgekeurd met enkele opmerkingen en aanbevelingen.
Afspraken voor diepte interviews.
In Lelystad interviews afgenomen.
Interviews uitgewerkt.

Tijdens de derde lesdag formuleren van het onderwerp en formeren van de groepen.
De periode tussen de tweede en derde lesdag informatie, artikelen en mogelijk
bruikbare theorieën verzameld en via mail uitgewisseld.
Eerste opzet van de probleemstelling en inleiding gemaakt.
format gemaakt voor het schrijven van de scriptie.
Toestemming gevraagd om de praktijkopdracht in vorm van een onderzoek binnen
de organisatie Coloriet plaats te laten vinden.
Probleemstelling had niet het strategisch niveau had dat werd verwacht binnen de opleiding.
Samen met de medestudenten is er een probleemstelling geformuleerd met een
onderzoeksvraag die voldeed aan de eisen van de opleiding.


Stappen genomen

Onderwerp scriptie
Coloriet
Direct leidinggevende enthousiast
Bestuurder visie.
Manager personeel, organisatie en kwaliteit
Mogelijkheden binnen de organisatie.
Afgebakend kader
Uitzetten van het onderzoek.
Interview
Werkgroep prettige en open sfeer ervaren.
Bruikbare informatie
Betrokkenheid, medeleven en nieuwsgierigheid over de stand van zaken
Presentatie van onze scriptie
Advies aan organisatie(s)

Ervaringen vanuit organisatie
Op zorg en welzijn kun je niet bezuinigen.
Het gaat immers om kwetsbare mensen.

Wij hebben een aantal stellingen geformuleerd en willen van jullie weten;

Ben je het eens of oneens met deze stellingen?

Stelling

Als medewerker heb je geen invloed op de veranderingen in de zorg.

Stelling

Informele zorg moet integreren binnen de professionele zorg.

Stelling

Zorgmedewerkers kunnen meer taken en verantwoordelijkheden op zich nemen.

Stelling

Lunch

Transparant en volledig in de informatievoorziening.
Creëer een veilige omgeving
Geef ruimte om mee te
Informeer op een begrijpelijke manier.
Informeer regelmatig
Competenties
Verantwoordelijkheid geven.

Bijscholen
Integreren van welzijnsaspecten
Investeren in de omschakeling
Wijziging van de aanstellingscriteria verzorgende IG
Bevorderen van brede kennis en deskundigheid
Bevorderen van gastvrij gedrag en een vitale wijze van werken
Bevorderen eigen verantwoordelijkheid

Nadruk leggen op eigen regie
Afspraken maken
Betrekken van cliënt en informele zorg
Verstrekken van informatie over achterliggende gedachten t.a.v. gekozen zorg- en dienstverlening
Betrekken van de cliënt en informele bij het maken van die keuzen
Stimuleren van een sfeer van wederzijds begrip
Mogelijk maken inspraak
Evalueren


De belangrijkste voorgestelde maatregelen willen we nu met jullie delen:

Op beleidsniveau:

Voor het maken van de juiste strategische keuzen is het belangrijk dat de organisatie duidelijke doelstellingen heeft geformuleerde en dat de bedrijfsvoering op orde is.

Duidelijke positie innemen op de zorgmarkt
Goede communicatieafdeling opzetten
Naar buiten profileren als leverancier van hoge kwaliteit zorg op het gebied van
Het middenmanagement voorzien van informatie en mogelijkheden
Investeren in mogelijkheden voor inspraak en meedenken voor medewerkers
Beperken van regels en verhogen van flexibiliteit
Inzetten op gedragsverandering
Ontwikkelen van een visie t.a.v. aannamebeleid van hoger opgeleid personeel
Betrekken van informele zorg


bevorder de samenwerkingsverbanden
Kennismaking tussen formele en informele zorg.
Maak de informele zorg tot partner in het werk

De ontwikkeling van een groep volgens de theorie van Tuckman

Forming ( het vormen/ ontstaan van de groep)
Leden nemen een afwachtende houding aan. Er is nog geen groepsgevoel en de individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen”.
Storming (de conflict-fase)
In deze fase proberen de leden hun positie in de groep in te nemen. Dit leidt onvermijdelijk tot een strijd wanneer ideeën van de teamleden met elkaar op gespannen voet staan.
Norming (de norm of standaarden-fase)
De regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen vastgelegd en gedeeld. De belangrijke en minder belangrijke rollen zijn gedefinieerd. Er kan een start worden gemaakt met samenwerking.
Performing (prestatie fase)
De groep wordt een team. Teamleden vullen elkaar aan. Er wordt harmonieus gewerkt naar het gemeenschappelijke teamdoel.
Adjourning (uit elkaar gaan/ de afscheidsfase)
Het doel is behaald en het team valt uiteen.

Hoe was mijn samenwerking tijdens de opdracht?

Welke bijdragen heb ik zelf geleverd aan de opdracht?

Wat heb ik geleerd bij deze opdracht?

Wat zou ik een volgende keer anders doen?

Hoe vond ik het om aan deze opdracht te werken?

Jantine Abels
Proces
Afspraken
onderzoeker
Rol
Leermomenten
Marijke Linke

Ervaring werken aan de opdracht
Geleerd tijdens de opdracht
Unieke bijdrage
Samenwerking
Wat doe ik de volgende keer anders

Evelien Weerink
Vier leerdoelen

Mooie resultaten.

Theorie / praktijk

Praktische stappen

Oog voor het groepsproces

Samenwerken

Kwaliteiten

Maximale inzet voor mijn ontwikkeling

Maurice Willemsen

In Nederland wordt sinds de invoering van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
in 1967 de langdurige zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen geregeld en gewaarborgd.
Aanpassingen en veranderingen.
Dreigende onbetaalbaarheid van het zorgstelsel
Hervormingen nodig.
De vraag is of de huidige zorgmedewerker aan de kwaliteits-, kennis- en competentie eisen voldoet die in de toekomst van hem/haar wordt verwacht.
De zorg verandert ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker.
Een aantal factoren speelt hierbij een rol:
economische en politieke factoren (noodzakelijke bezuinigingen)
demografisch factoren (personeelstekorten en de vergrijzing)
maatschappelijke factoren (inzet mantelzorg/ informele zorg).
Rollen, posities, taken, competenties en (samenwerking)relaties.


Vraag: herken je de aankomende verandering die te maken hebben met hervormingen binnen je organisatie en wat zie je hiervan terug binnen je eigen organisatie?


Welke strategische keuze moet Coloriet maken binnen de hervorming van langdurige zorg
om in 2017 de functie van verzorgende IG zo in te richten dat de hervormde zorg
geboden kan worden.

Aanbevelingen
Personeelsbeleid
Op cliënt niveau
Op medewerkersniveau:
Informele zorg:
Lunch
Tuckman onderscheidt 5 fasen of stadia in de ontwikkeling van groepen en teams:
Zelfreflectie
Full transcript