Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lucerka i detelina IZNJB

No description
by

Ana Matkovic

on 12 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lucerka i detelina IZNJB

Integralna zaštita lucerišta i deteliništa Student: Ana Matković FM 12/24 Mentor: Sava Vrbničanin Predmet: Integralna zaštita njivskog bilja Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu april 2013. 1. Lucerka (Medicago sativa L.) i crvena detelina (Trifolium pratense L.) Lucerka i detelina (višegodišnje biljke) pripadaju porodici leptirnjača tj. grahorica (fam. Fabaceae/Papilionacae). Lucerka i detelina su jedne od vodećih krmnih biljaka u svetu jer se odlikuju visokim genetičkim potencijalom rodnosti i stabilnim i kontinuiranim prinosom organske materije. Lucerka obrazuje višegodišnje (korenov sistem i višegodišnje stablo) i jednogodišnje organe (cvetna stabla, listovi, cvetovi, plodovi i seme). http://chestofbooks.com/flora-plants/weeds/Fodder-Pasture-Plants/Alfalfa-Medicago-Saliva-L.html#.UWUnbLVQZyQ http://www.griggsdakota.com/2010/06/alfalfa-in-canola.html Lucerka snažnim korenovim sistemom, koji vrlo dobro prodire u zemljište, povoljno utiče na fizičke osobine zemljišta.
Razoravanjem lucerišta u zemljištu ostaje i oko 10 t/ha mase korena koji u procesu humifikacije poboljšavaju hemijske i biološke osobine zemljišta.
Lucerka kao usev guste setve značajno smanjuje i zakorovljenost zemljišta http://www.slu.se/en/collaboration/knowledge-bank/2012/4/legumes-reduce-greenhouse-gas-emissions-from-agriculture/ http://www.genomenewsnetwork.org/articles/08_01/Symbiosis.shtml http://www.extension.umn.edu/cropEnews/2007/07MNCN14.htm http://farmfutures.com/story-check-alfalfa-above-below-ground-26-30929 http://www.alfalfa.org/pdf/AlfalfaAnalyst.pdf ŠTETOČINE LUCERKE I CRVENE DETELINE:

2.1.1. Phytodecta fornicata (lucerkina buba),
2.1.2. Otiorrhynchus ligustici (velika lucerkina pipa),
2.1.3. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
(lucerkina bubamara),
Sitona spp.
Adelphocoris lineolatus (velika lucerkina stenica),
Lygus pratensis (šarena stenica),
Tychius flavus (pipa lucerkinog semena),
Bruchophagus gibus, Bruchophagus rodi (ose lucerkinog semena),
Dorcadion spp. (zemljišne strižibube). 1 generaciju godišnje;
Odrasli insekt prezimljava u zemljištu;
Pojavljuju se u proleće (zemlj. do 12 stepeni) i sredinom juna i hrane se listom lucerke (u junu nisu velike štete);
Štetu na lucerki prave odrasle jedinke i larve hraneći se lišćem i pupoljcima;
Najveća opasnost je pred prvi otkos i na izbojcima drugog otkosa gde štete mogu biti od 30-50% ;
Suzbijanje - prostorna izolacija, rana kosidba i insekticidima-kritičan broj - 30 im. i 60 larvi -10 hvatanja hvataljkom lucerke . Lucerka ima i veliki agrotehnički značaj, jer kao biljka „azotoskupljačica”, obogaćuje zemljište azotom. 2. Mere nege i zaštite useva http://herbarijum-blog.blogspot.com/2009/05/crvena-detelina-trifolium-pratense-l.html Na glavnom korenu i na bočnim korenovima koji se prostiru u plićem sloju zemljišta razvijaju se kvržice u kojima žive simbiotske bakterije azotofiksatori Rhizobium meliloti var. medicaginis. 2.1. Štetočine
2.2. Korovi
2.3. Patogeni 2.1. Štetočine 2.1.1. Lucerkina buba
(Phytodecta fornicata)
fam. Chrysomelidae,
red Coleoptera
1. Lucerka (Medicago sativa L.) i crvena detelina(Trifolium pratense L.);
2. Mere nege i zaštite useva
2.1. Štetočine
2.1.1. Lucerkina buba (Phytodecta fornicata)
2.1.2. Velika lucerkina pipa (Otiorrhynchus ligustici)
2.1.3. Lucerkina bubamara (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata)
2.2. Korovi
2.2.1. Zastupljenost korova
2.2.2. Vilina kosica (Cuscuta sp.) u lucerištu
2.2.3. Mere zaštite
2.3. Patogeni
2.3.1. Patogeni semena
2.3.2. Virusi
3. Literatura http://agroplus.rs/?p=4280 http://www.pisvojvodina.com/RegionKI/Lists/Photos/Lucerka/Phytodecta%20fornicata.JPG Ubraja se u najvažnijeg surlaša na poljima lucerke i deteline;
Razviće jedne generacije traje 2 godine;
Prezimljavaju i larve i imago;
Štete prave odrasli insekti od nicanja do nekoliko listova i larve koje oštećuju koren. Kod mladih biljaka napadaju korenov vrat, kod starije lucerke grizu koren 3-4 mm ili potpuno pregrizu;
Suzbijanje - sprečavanje raseljavanja na nove površine (lovni kanali), prostorna izolacija do 1,5 km. 2.1.2. Velika lucerkina pipa (Otiorrhynchus ligustici )
fam. Curculionidae,
red Coleoptera 3. Literatura http://agroplus.rs/?p=1448 http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/photo/7970/cat/655 2-3 generacije koje se preklapaju;
Prezimljava imago ispod grudvica zemlje;
Jaja polaže u grupicama po 7-8, sa naličja listova;
Lišće izgriza u vidu kratkih paralelnih pruga.
Kosidbom prvog otkosa može se doprineti suzbijanju lucerkine bubamare, jer uništavamo i odnosimo s parcele larve i jaja ovih insekata. 2.1.3. Lucerkina bubamara (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata)
fam Chrysomelidae, red Coleoptera http://molbiol.ru/pictures/83907.html 2.2. Korovi 2.2.1. Zastupljenost korova Mlada lucerišta (1 do 2 godine): jednogodišnji korovi okopavina: Chenopodium sp., Amaranthus sp., Abutilon sp., Polygonum sp., Setaria sp., Hibiscus trionum, Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Ambrosia artemisiifolia, Xanthium strumarium, Sonchus oleraceus, Cirsium arvense, Bilderdycia convolvulus, Sinapis arvensis, Cuscuta campestris, C. epithymum, Sorghum halepense, Digitaria sanguinalis, Panicum crus-galli, Portulaca oleracea, Lamium sp., Veronica sp.,
Starija lucerišta: korovsko-ruderalne vrste:
Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Stenactys annua, Taraxacum officinale, Lepidium draba, Carduus acanthoides, Rumex crispus, Daucus carota, Conium maculatum, Silene alba, S. inflata, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare, Raphanis raphanistrum, Brassica nigra, Cichorium intybus, Cynodon dactylon, Agropyrum repens, Bromus sp., Poa sp., Artemisia vulgaris, Malva silvestris, Glechoma hederacea, Ballota nigra, Brunella vulgaris, Bellis perenis, Thlaspi arvense, Achillea millefolium, Hordeum murinum. http://www.herbsfor.net/lambsquarterchenopodium-album.html http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amaranthus_retroflexus_bgiu.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abutilon_theophrasti_abth_004_php.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hibiscus_trionum_3.jpg http://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-Arten/Capsella-bursa-pastoris.htm http://bonnier.flora-electronica.com/menus/065-Composees/Stenactis-annua.html http://redbuttecanyon.net/introduced/t_officinale.html http://www.anpc.ab.ca/wiki/index.php/Thlaspi_arvense 2.2.3. Mere zaštite Rigolovanje zemljišta pre zasnivanja lucerišta i deteliništa (oko 60 cm);
Duzboko oranje pre zasnivanja lucerišta ( 35-40 cm);
Primena dobro zgorelog stajnjaka;
Setva čistog semenskog materijala;
Vreme, gustina i dubina setve useva;
Ranijom kosidbom lucerišta sprečavati plodonošenje korova;
Primena herbicida;
Mehanaičko i hemijsko uništavanje korova po oazama;
Primena plamena po oazama. 2.2.2. Vilina kosica (Cuscuta sp.) u lucerištu http://ocwus.us.es/produccion-vegetal/sanidad-vegetal/tema_28/page_06.htm/skinless_view Obligatni paraziti biljke uglavnom bez hlorofila (nezelene), koje su u potpunosti zavisne od biljke domaćina.
Vilina kosica je svrstana u kategoriju karantinskih biljnih parazita (A2 grupa), čije je sprečavanje širenja i suzbijanje obavezno u celoj zemlji.
Štete koje nanosi gajenim biljkama mogu biti direktne i indirektne.
Suzbijanje: hemijskim (Glifosat, Kerb, Reglon forte, Pivot) i nehemijskim (setva čistog semena, uništavanje korovskih biljaka, nisko košenje, ...) 2.3. Patogeni http://www.southeasternflora.com/view_flora.asp?plantid=28
Patogeni krmnih leguminoza su najčešće zastupljeni u semenu.

Pojedinačno ili udruženo, najčešći patogeni semena i klijanaca lucerke i deteline su vrste rodova: Phytium, Phytophthora, Rhizoctonia, Aphanomyces i Fusarium, a ređe bakterije (Corynebacterium insidiosum ).

Simptomi bolesti ispoljavaju se u vidu truleži semena.

Setva zdravog i tretiranog semena (odgovarajućim fungicidom), odgovarajuća agrotehnika i razvoj programa u cilju oplemenjivanja krmnih leguminoza prema ekonomski značajnim patogenima, kompleks su mera koji se primenjuju u suzbijanju prouzrokovača bolesti lucerke i crvene deteline. 2.3.1. Patogeni semena http://www.purcellmountainfarms.com/Organic%20Alfalfa%20Seeds.htm 2.3.2. Virusi Virus mozaika lucerke (Alfalfa mosaic virus)
http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/PhotoPages/CropHosts/Alfalfa.htm ~Ne izaziva veće štete;
~Veliki broj domaćina
(400biljaka iz 50 porodica);
~Prenosi se :
a) na neperzistentan način (više od 15 vrsta vasiju)
b) seme lucerke (održavanje u prirodi)
c) vilinom kosicom (Cuscuta sp.)
~Suzbijanje: zdravo seme lucerke. Virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus) http://www.staff.kvl.dk/~thluj3/symptoms/cucucmv.html ~Domaćini mnoge monokotiledone i dikotiledone biljke;
~Prenosi se: na neperzistentan način (veći broj vašiju); ~Glavni domaćin crvena detelina, eksp. domaćin familije Chenopodiaceae i Solanaceae;
~Prenosi se: neperzistentno vašima (Myzus persicae) i mehanički;
~Suzbijanje: udaljiti prostorno mlade od starih useva, suzbijanje vaši Virus hlorotične prstenaste pegavosti crvene deteline (Red clover chlorotic ringspot virus) http://mrgoutham.blogspot.com/2011/06/tobacco-insect-pests-pictures.html Virus mozaičnog šarenila crvene deteline (Red clover mottle virus) ~Prirodni domaćin je crvena detelina i pedesetak eksperimentalnih;
~Prenosi se mehaničkim putem, mada se pretpostavlja da postoje vektori u prirodi. Glamočija Đ.(1997): Ratarstvo. Nolit, Beograd;
Glamočija Đ. (2006): Specijalno ratarstvo, Beograd;
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%261576&page=2&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d1576;
http://www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/informator_novembar_2012PSSSo.pdf;
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-61600505583K;•Kojić M., Šinžar B. (1985);
Ivanović M., Ivanović D.: Mikoze i pseudomikoze biljaka, Poljoprivredni fakultet, Beograd;
Korovi, Naučna knjiga, Beograd;
Kojić M., Vrbničanin S. (2000): Parazitski korovi-osnovne karakteristike, taksonomija, Diverzitet i rasprostranjenje, I deo: Vilina kosica (Cuscuta L.), Acta biologica Jugoslavica, seria G: Acta herbologica, 9(1): 21-29;
Šutić D. (1994): Biljni virusi, Poljoprivredni fakultet, Zemun;
Vrbničanin S., Šinžar B. (2003): Elementi herbologije sa praktikumom, Zavet i Poljoprivredni fakultet, Beograd.Hvala na pažnji!!! Sadržaj:
Full transcript