Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

capacitacio unitat treball

No description
by

LIDIA CORDOBA GARCIA

on 30 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of capacitacio unitat treball

Justificació i Contextualizació

Exposicions i explicacions pel professor
dels contingunts amb activitats de introducció-motivació.

TASQUES per LLIURAR ELS ALUMNES:
1.- Resum del tema i annex de vocabulari
2.- Treball i activitats pràtiques dels continguts.

Debat
i
lectura
en veu alta (article periodístic):

TASCA per LLIURAR ELS ALUMNES:
1.- Text argumentatiu, descriptiu i crític
Vídeo curt
, visionat a classe:

TASCA per LLIURAR ELS ALUMNES:
1.- Ressenya sobre el vídeo.

Pel.lícula i debat posterior


TASCA ORAL
al final de la unitat
Exposició individual del treball

Activitats d'ampliació i reforç

Curs de capacitació:
1r quadrimestre 2014-15
Especialitat: Professorat de Formació Professional
Alumna: Lidia Córdoba García
Professora: Ester Mellado Coves

MÒDUL PROFESSIONAL:
0563 Representacions de Construcció
(320 h lectivas)
CICLE FORMATIU:
Tècnic Superior en Projectes
d'Edificació. CINE-5b
(2000 h en dos cursos)

FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Edificació i Obra Civil
.
PROGRAMACIÓ
TILC

AVALUACIÓ
Llei d'ús i ensenyament del valencià (LO 4/1983)

ESBORRANY Projecte d'Ordre en què estableix la C.V. el currículum
R.D. 690/2010 que estableix el títol i ensenyaments mínims
A qui va dirigit ?
Majors de 18 anys i sense límit d'edat
Coexisteixen a l'aula:
- Gran diversitat i disparitat d'interessos.
- Gran diversitat d'edats
- Alumnes castellanoparlants i nouvinguts.
- Nivells acadèmics i de formació molt diversos.
GRUP MOLT HETEROGENI

Aquesta programació part d'un
nivell de coneixement inicial baix
P.G.A. i P.E.C de l'IFP "Tàdher"
Curs 2014-2015
IFP "Thàder"
Aprenentatge significatiu i funcional


Resum:

Exposicions de conceptes, d'autoaprenentatge del alumne guiat, controlat i impulsat en tot moment pel professor.
CONTINUA - INTEGRAL - INDIVIDUALITZADA - ORIENTADORA
Criteris d'avaluació
Intruments d'Avaluació:
OBSERVACIÓ directa de l'alumne
Avaluació de les tasques propostes
Exposicions i treball en grup.
Participació en els debats
Rúbrica
per a la tasca oral.
Criteris de Calificació: Nota mitjana, entre O y 10
apte = nota > 4.5
UNITAT DE TREBALL (U.T.) 1:
EINES DE DIBUIX TÈCNIC
Primer trimestre. Bloc I
6 lliçons = 12 h. lectives
10 h setmana
2 h = 1 lliçó
OBJECTIUS DISCIPLINARS
L'alumne serà capaç de:
1.-
Conèixer els diferents
útils de dibuix
, i seleccionar-los en funció de la naturalesa del traball previst.
2.-
Conèixer
les normes bàsiques
de representació gràfica. Normativa en vigor.
3.
- Seleccionar el tipus i grossor de línia, segons l'escala, grandària i importància relativa del representat
4.-
Utilitzar
els formats de paper
, en funció de les necessitats de representació.


COMPETÈNCIES:
(Article 5 del R.D. 690/2010);
f), g), q), r),
i
u).
Objectius disciplinars UT 1:
Avaluació de la pràctica docent:
Avaluació del procés ensenyament-aprenentatge
Farem enquestas de satisfacció als alumnes
CONCLUSIÓ
GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ
Lidia Córdoba.
ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES:
L' AVALUACIÓ de l'alumne serà:
f
amílies
p
rofessionals:
CICLES FORMATIUS
de Grau Superior
Projecte Lingüístic del Centre
Pla de Normalització Lingüística
PEV
Alacant, barri Vistahermosa

Art. 35. municipi predomini Valencià

Diversos iteneraris d'accés:
valencià com a llengua vehicular
CONTINGUTS
OBJECTIUS
D'APRENENTANTGE
DE L'ALUMNE:
CULTURA

COMUNICACIÓ
COGNICIÓ
LLENGUATGE PER A LA UNITAT

LLENGUATGE
PER A LA
INTERACCIÓ


Vocabulari específic de dibuix tècnic:
Llapis de grafit i portamines. Plomes font i tinta xinesa. El compàs. Joc d'esquadra i cartabó. Regles graduades.Goniòmetre o transportador. Plantilles de corbes. Altres plantilles especials. Croquis. Dibuix per ordinador.

Vocabulari de la
normalització en el dibuix tècnic:
Línies; tipus i aplicacions. Formats de plànols i plegat. Retolació i tipus.

Vocabulari específic del sector professional:
rajola, mur, paret, sostres,teulades, escaiola, ciment,cristall tèrmic, finestra corredissa, finestra abatible, frontisses, manovella, formigó, canonada, vorera, vorada, embornal, fanal, paperera, perfil d'alumini, avinguda, encreuament, rotonda, semàfor,...

VOCABULARI


Exposició oral
del treball i participació de l’alumne en els debats.


Expressió escrita
de exercicis i treballs. Text argumentatiu, descriptiu i crític. Fer resum de temes, traduir-los al valencià, escriure sobre articles periodístics i sobre els vídeos visionats en classe.

Foment de la lectura
. Lectures d'articles periodístics proposades en classe, relacionats amb la temàtica de l'unitat de treball.


Foment de la comprensió
. Mitjançant el visionat de una pel•lícula i vídeos curts motivadors i tots relacionats amb el perfil professional en què va dirigit el mòdul formatiu.

Utilització del
diccionari científic-tècnic
en Internet per fer les traduccions de normativa tècnica

ESTRUCTURES
Valencià
ús vehicular protegit
Participar en el treball de l'aula i acceptar opinions dels companys.
Aprendre a treballar en equip.
Prendre decisions de forma fonamentada
analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, per a afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.
Valoració de la importància que té
la iniciativa personal
a l'hora de triar un útil de dibuix concret, davant un problema plantejat.
Comprendre la
necessitat d'entendre la normativa
de dibuix tècnic per a poder interpretar documentació gràfica. Entendre la necessitat de realitzar un croquis com a útil de dibuix, per a la seua posterior digitalització.
Compressió de
l'estalvi de temps
que suposa l'ús dels programes informàtics, respecte d'un disseny fet en tauler.
Aprendre per si mateixos
i treballar en equip, així com formar-se en la prevenció de conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social
Desenvolupar la
creativitat
i
l'esperit d'innovació
per a respondre als reptes que es presenten en els processos i organització de treball i de la vida personal.
Interrelacionar tots els coneixements adquirits.

Conèixer
arquitectes i enginyers valencians
, que amb les seues obres fomenten i estenen internacionalment la cultura valenciana; Rafael Guastavino Moreno i Santiago Calatrava.
Conèixer la
història de l'urbanisme i arquitectura
de la Ciutat
d'Alacant
, valorar-la i inculcar valors de protecció sobre el patrimoni arquitectònic i monumental de la ciutat.
Conèixer la situació actual i problemàtica que sorgeixen en la ciutat respecte a les obres públiques, i desenvolupar en l'alumne una capacitat crítica i respectuosa amb les opinions dels altres
Arreplegar i
analitzar dades de patrimoni cultural
, i analitzar-les, respecte al sector professional d'estudi, de comarques de la província o de la resta de la Comunitat Valenciana.

LINGÜÍSTICS:
Conèixer i utilitzar tant el valencià com el castellà correctament de forma oral per comunicar diferents treballs tant en grup com individuals.
Treballar l’expressió escrita de la llengua (valencià) mitjançant els diferents textos.

Competències professionals, personals i socials
S
egon l’article 5 del RD 690/2010 currículum del títol :

g
)
Reproduir i organitzar la documentació gràfica i escrita
de projectes i obres d'edificació aplicant criteris de qualitat establerts per a gestionar la documentació de projectes i obres

p) Analitzar i utilitzar
els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionades amb
l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector
i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

q) Desenvolupar
la creativitat i l'esperit d'innovació
per a respondre als reptes que es presenten en els processos i organització de treball i de la vida personal.

Segon la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LO 4/1983):

desenvolupament
competència comunicativa en valencià
NIVELL B2
NIVELL C1
OBJECTIUS
ACTIVITATS
D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE
AVALUACIÓ
Com ho aconseguirem ? Com ho farem?
ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE
Activitats PRÀCTIQUES
0BJECTIUS COGNITIUS
0BJECTIUS CULTURALS
ús de les TIC i activitats TAC
professional
competent
JUSTIFICACIÓ
PRESENTACIÓ
COMPETÈNCIES
OBJECTIUS
TILC
METODOLOGIA
ACTIVITATS
AVALUACIÓ
CONCLUSIÓ
Full transcript