Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

No description
by

hilal sayman

on 10 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ
KABULÜ

TÜRKLER VE İSLAMİYET
İslamiyetin ortaya çıktığı dönemlerde Orta Asya'da Köktürk Devleti Çin saldırıları sonucunda yıkılmış, yerine birçok yeni Türk devleti kurulmuştu. Bu devletlerin büyük çoğunluğu Gök Tanrı, Şamanizm, Manihaizm ve Budizm gibi dinleri benimsemişlerdi.
Tükler ve Müsümanlar ilk defa Hz. Ömer döneminde komşu oldular. Mülümanlar Hz. Osman döneminde Kafkasya'da Hazar Türkleri ile ilk kez savaştılar.
Emevililer döneminde Türk bölgelerine yönelik fetih hareketleri giderek arttı, özellikle Kutebe b. Müsim 'in Maveraünnehir'i fethetmesiyle Türklerle Müsüman Araplar arasında büyük mücadeleler yaşandı. Emvilerin Arap milliyetçiliğini devlet politikası olarak benimsemeleri bu mücadelenin yaşanmasında etkili oldu.
Türklerle Müslüman Araplar arasındaki çatışma Abbasiler Döneminde yerini iyi ilişkilere bıraktı. Abbaslerin Çinlilerle yaptığı Talas Savaşında, Türkler Abbasilere yardım ederek İslamiyeti daha yakından tanımaya başladılar. 751 yıında yapılan bu savaşta Çinliler, İpek Yolunu ele geçirmek ve Orta Asyadaki Türk hakimiyetine son vermek için harekete geçince Abbasilerle karşı karşıya geldiler. Çinlilere karşı ülkesini koruyacak güçte olmayan Karluk Türkleri bu savaşta Abbasilerle ittifak kurarak Çinlileri yenilgiye uğrattılar. Savaş sonrasında Müsümanların eline esir düşen Çinller aracılığıyla Çin dışında ilk defa Semekant'ta kağıt üretilmeye başlandı.
TÜRKLERİN İSLAMİYETE HİZMETLERİ
Türkler Abbasilerle askerlik alanında görev alarak Bizans'a karşı saldırılarda ve iç isyanların bastırılmasında rol oynamışlardır.

Abbasi Devleti'nde vali, hacib ve vezir gibi önemli görevler üstlenmişlerdir.

Büyük Selçuklulardan başlayarak İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.

İslamiyet'in Anadolu, Hindistan, Pakistan , Bosna ve Arnavutluk'ta yayılmasını sağlamışlardır.

Bizans ve Haçlıların İslam dünyasına zarar vermelerini önlemişler, böylece İslam dünyasının coğrafi olarak parçalanmasını engellemişlerdir.

Birçok bilim adamı, şair, hekim, tarihçi, yazar, devlet adamı ve komutan yetiştirmişlerdir.

İslam uygarlığının gelişmesine katkı sağlamışlardır.
Türklerin İsmiyet'i Kabul Etmesini Kolayaştıran Etmenler
Abbasilerin, Emeviler Döemin'de devlet politikası haline gelen Arap milliyetçiliği politikasından vazgeçerek bütün Müslümanlara eşit davranmaları

Tüklerin, Abbasiler Döneminde ordu ve devlet teşkilatlarında görev almaları

Türklerin inanç sistemi ile İslamiyet arasında büyük benzerliklerin olması
İSLAM ÖNCESİ İNANIŞ
Gök Tanrıya inanılıyrdu.
Hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaklanmıştı.
Ahiret, ucmağ (cennet) ve tamu (cehennem) inancı vardı.
Temizliğe önem veriliyordu.
Farklı inançlara hoşgörülü bir bakış söz konusuydu.
Din adamlarının herhangi bir üstünlüğü bulunmuyordu.
İSLAM İNANIŞI
Tek Allah inancı vardır.
Hırsızlık, yalancılık ve adaletsizlik günah sayılmaktadır.
Ölümden sonra cennet ve cehennem hayatı başlar.
''Temizlik imandandır.'' ilkesi vardır.
İslamiyet hoşgörü dinidir.
Din adamlarına ayrıcalık tanıyan ruhban sınıfı yoktur.
Not: Farabi, Biruni ve İbn-i Sina bu Türk bilim adamlarının en ünlüleridir. Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat'ta kurulan Nizamiye Medresesi Türklerin eğitim alanında yapmış oldukları hizmetlere örnektir.
MISIRDA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ
TOLUNOĞULLARI
Not: Türkler, farklı uygarlıklardan alarak geliştirdikleri kubbe, kemer ve sütun biçimleriyle İslam dünyasına yeni bir mimari üslubu getirmişler; yazı, cilt, çini, minyatür, seramik dokumacılık taş ve maden işçiliği gibi alanlarda da eşsiz eserler vermişlerdir.
Abbasiler döneminde Türkler valilik, ordu komutanlığı gibi üst düzey devlet görevlerine getiriliyorlardı. Bunlardan biri olan Tolunoğlu Ahmet üvey babasının yerine Mısır'a naip olarak gönderildi.
Tolunoğlu Ahmet'in Mısır'a gönderildiği dönemde Abbasiler Devleti'nde süreklilik gösteren iç karışıklıklar nedeniyle merkezi otorite zayıflamıştı. Tolunoğlu Ahmet Abbasilerdeki saltanat kavgalarından yararlanarak 868 yılında bağımsızlığını ilan etti.
Tolunoğlu Ahmet Suriye, Lübnan, Filitin ve Bingazi'yi fethederek sınırlarını genişletti. Tolunoğlu Ahmet 884 yılında ölünce yerine oğlu Humaraveyh geçti ancak bu dönemde iç karışıklıklar yüzünden devlet zayıfladı. Bu kavgalardan yararlanan Abbasiler, 905 yılında Mısır'a girerek Tolunoğullarına son verdiler.

Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir.
Bakenti Fusfat olan ülkede halkın çoğunluğu Araplardan oluşurken yöneticileri Türk'tü.
Tolunoğulları Devleti, Mısır'ın bayındır hale gelmesini sağlamış, Ulu Camii ve Tolunoğlu Ahmet camii başta olmak üzere birçok camii, hamam ve han yaptırmıştır.
Tolunoğlu Ahmet, ülkesinde din ayrımı yapmadan herkese eşit davranmıştır. 'Marista' adını verdiği hasteneye hangi dinden olursa olsun herkes alınır, hastalardan tedavi ücreti alınmazdı.
Tolunoğlu Ahmet, Nil Nehri üzeride bentler ve su kanalları yaptırarak tarımı geliştirdi.
Tolunoğulları Dönmi'nde Mısır altın çağını yaşamıştır.
İHŞİDİLER (AKŞİTLER)

İhşidiler Mısırda kurulan ikinci Türk devletidir. Devlet, Abbasilerin Mısır'a vali tayin ettiği Muhammed tarafından kurulmuştur. Deletin başkenti Fustat şehridir. Abbasi halifesi Muhammed'e ihşid -akşid-
(ihşid'in anlamı Beyaz güneş olup Fergana hükümdarları tarafından Sultaların Sultanı olarak kullanılmıştır.) ünvanını vermiştir ve devletin adı burdan gelmektedir.
İhşidiler Mısır'ın yanı sıra Suriye, Filistin ve Lübnan'ı ele geçirdiler. Müslümanların kutsal şehirleri Mekke ve Medine'nin yönetimini üstlendiler.
Muhammed 946 yılında ölünce yerine oğlu Unûçur geçti. Ancak çocuk yaşta olduğu için ülkeyi uzun süre Nabi Kâfur yönetti. Zamanla ülkede iç karışıklılıklar çıktı. Devlet eski kevvetini kaybedince Fâtımîler 969 yılında Mısır ve Suriye'yi ele geçirerek İhşidiler Devleti'ni yıktılar.
HİLAL NUR SAYMAN
SINIF: 9/B
NO: 131

MISIR'DA EGEMENLİK KURAN TÜRK DEVLETLERİ
TOLUNOĞULLARI

868 - 905
İHŞİDİLER

935 - 969
EYYÜBİLER

1174 - 1250
MEMLÜKLER

1250 - 1517
OSMANLILAR

1517 - 1881
Full transcript