Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Essay Genren

No description
by

Sian Owens

on 23 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Essay Genren

Essaygenren
Om Essay
Hvad er et essay?

Et essay er en prosatekst. Afsenderen skriver undrende og reflekteret over noget faktuelt.

Hensigten er at blive klogere på et emne eller på noget i verden.

Skrivestilen minder om skønlitteraturens, og den er derfor både poetisk og billedrig. Sproget er

klart, tydeligt og nemt at forstå.
Om Essay
At skrive essay

Essayets frie stil stiller store krav til det, man vil fortælle. Det gælder om at have noget på hjertet.

Det stiller også store krav til sproget. Det skal være kreativt, personligt, billedrigt, sansende m.m.

Et essay tager læseren med på en rejse i sit emne, så læser og afsender sammen kan blive

klogere. Derfor skal man tænke på, hvem man skriver til.

Et essay kan let blive rodet og uden fast struktur, og det er derfor vigtigt med en klar rød tråd i sit

essay, der viser vinklen på et bestemt emne.
Sidenote
Her følger en beskrivelse af et essay

på syv punkter, som er hentet fra

bogen og lærervejledningen ’At

skrivetænke’ af Thorkild Borup

Jensen.De syv punkter beskriver ganske

kort, hvad der kendetegner et essay.
råd
1) Essayet er en kort, afrundet

prosatekst, der kan læses i ét stræk.2) Essayet giver udtryk for den

skrivendes (= essayistens)

subjektive forhold til sit emne,

der kan være et hvilket som helst.

Essay
Essay – af fransk:essai = forsøg.

Essay er en genre, som ligger mellem

fiktion og sagprosa. Det er en blanding af

de to genrer, hvor grænsen kan være

svær at trække. Det skyldes, at essayet i

reglen handler om et alment emne – no-
get virkeligt – og indeholder en række

facts, som får det til at ligne sagprosaen.

Når forfatteren imidlertid farver emnet

med sine personlige synspunkter og vur-
deringer, kan det virke som om, han dig-
ter med, og så kommer det også til at

ligne fiktion.

Et essay kan handle om hvad som helst.

Det afgørende er skribentens evne til at

udtrykke sine oplevelser, tanker, følelser

og sin pointe.

”Litteraturens redskaber” – Gyldendal
Essayets indledning

Indledningen skal give en kort og præcis præsentation af emnet og essayets argument samt

forføre læseren.

Essayet kan begynde med et undrende spørgsmål, en provokerende påstand, en

sansebeskrivelse, en personlig erfaring eller en beskrivelse af en scene m.m.

Indledningens vigtigste mål er at fange læseren og præsentere essayets fokus, der ofte er

anderledes og finurligt.
Essayets kerne

I et essay har essayisten en diskussion med sig selv over et givent emne, som essayisten er

særligt optaget af. I essayet er det derfor vigtigt at være personligt til stede og forholde sig til egne

oplevelser, tanker og indtryk. Det gør man bl.a. ved at skrive i jeg-form.

Det er også vigtigt at præsentere andres holdninger og erfaringer på et mere reflekteret niveau,

hvor essayisten ikke længere skriver i jeg-form, men i stedet i man-form.

Essayets opbygning er som en mosaik af personlige beskrivelser og synspunkter, andres

synspunkter, scener fra virkeligheden, forestillinger, påstande og efterprøvninger af påstande.
Essayets afrunding

Essayet skal ikke nødvendigvis have en konklusion, men det har en passende afrunding. Her kan

essayisten evt. stille åbne spørgsmål, som læseren efterfølgende kan reflektere over og forholde

sig til.
Spot på sproget i essayet

Et essay gør brug af et farverigt sprog i form af:Sanseligt sprog

Fordi jeg ikke hører musik, lægger jeg mær-
ke til den skøre tavshed som kredser rundt i

bussen, og som kun bliver brudt af manden,

der er anderledes.

Billedsprog

Bussens morgentrætte stemning.

Sammenligninger

Om han skal på arbejde eller i skole som

mig.

Generaliseringer

Det der er anderledes, kan skræmme os,

forarge os, fortvivle os eller ændre os.

Pronominer

jeg, vi, os, man, dem, de, du, én
Følg sporet - Essay

Når du skal i gang med at skrive et essay og mod-
tage og give respons på andres essays, er det

vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser om gen-
ren, sproget og dit essays opsætning. Spørgsmå-

lene nedenfor kan hjælpe dig.

Research

Skriv ord og tanker ned om det emne, dit essay

skal handle om. Find evt. mere information om

emnet.

· Er der valgt et tydeligt emne?

· Veksles der mellem det personlige/jeg og

det reflekterende/man plan?

· Udfordres læserens holdninger og synspunk-
ter?

· Er formen springende?

· Er der en tydelig associationsrække?
Opbygning

Bestem, hvilken associationsrække dit essay skal

følge, og find ud af, hvornår du vil skrive på det

personlige plan, og hvornår du vil skrive på det

reflekterende plan.

· Er der valgt en passende titel?

· Er der tydelige afsnit, der hjælper læseren

med at orientere sig i essayet?

· Er ordene delt ordentligt ved linjeskift?

· Starter egennavne og tiltaleord med stort

begyndelsesbogstav?
Sprog

Husk at veksle mellem de forskellige skrivemåder.

· Er der brugt forskellige skrivemåder?

· Er der sammenligninger?

· Er der generaliseringer?

· Hvilke pronominer er der gjort brug af?
3) Emnet er anledning til forfatterens

personlige fremstilling af sine indtryk,

erfaringer, tanker og forestillinger.

Disse melder sig tilsyneladende

spontant, de synes at blive

til undervejs, mens essayet skrives.4) Forfatteren er en amatør, umiddelbart

og kærligt optaget af sit emne,

gerne på en søgende, spørgende,
5) Emnebehandlingen er let og elegant,

ikke systematisk. Den er engageret,

men ikke udtømmende. Den er

øjebliksbestemt og derfor undertiden

springende, omkringdansende.

Beretning og beskrivelse kan indgå

på linie med ræsonnement.
6) Essayet ønsker at fascinere og

udfordre læseren med overraskende

formuleringer, sammenstillinger,

synspunkter. Det vil

ikke give entydige svar, ikke servere

færdige løsninger, ikke

fremsætte budskaber.
7) Essayet er en opdagelsesfærd, hvor

læseren betragtes som en jævnbyrdig

og fortrolig, der indbydes

til at slå følge med forfatteren i al

uhøjtidelig foreløbighed.
Et essay kan karakteriseres
både ud fra form, indhold og sprog:
AFSÆT

Når man skal skrive et essay, sættes man i gang af

noget. Det kan være en oplevelse, en handling, et

udsagn. Noget, der har sat gang i ens tanker, no-
get, man undres over og noget, man gerne vil bli-
ve klogere på ~ i hvert fald på det personlige plan.DEN SØGENDE

SKRIVNING

Man skriver sig frem til en mulig forståelse og

afklaring - mere eller mindre målrettet.

Man har måske nogle ideer og tanker om afsættet

- om udgangspunktet for essayet - og ved hjælp af

ord får man sine tanker afprøvet. Derfor er der

ikke altid en klar linje i et essays komposition.
FLERE PLANER

Essayet bevæger sig som regel på flere planer:

• et konkret - oplevet - plan, som er afsættet for

skrivningen.

• et erindret plan, som er det, der fletter tankerne

sammen med andre oplevelser.

• et reflekteret plan, som går ud over det

konkrete og erindrede og sætter det i relation til

noget andet og mere overordnet. Man kan også

kalde det for det eksperimenterende og

perspektiverende plan.

Planerne kan sno sig ind i hinanden, og de fylder

forskelligt fra essay til essay.
SPROG

Essayisten benytter sig af mange forskellige

sproglige redskaber:• Det beskrivende og fortællende, der bruges, når

man redegør for emnet, sagen, handlingen.

• Det argumenterende, der bruges, når man

begrunder de tanker og holdninger, som
Det er typisk at bruge:

• mange adjektiver

• sanseudtryk

• personlige pronomener - jeg, du, man, én - for

at kunne snakke med sig selv

• ufuldstændige sætninger

• billedsprog (sammenligninger, personificeringer,

metaforer, symboler) og finurlige udtryk.
REFLEKSION

Refleksion er det vigtigste kendetegn. Det er

målet at bevæge sig rundt i mulige tanker og

at lade sin viden og sine forestillinger smelte

sammen. Indimellem vil der være spring i tanker-
ne for at komme fra et sted til et andet.

Men det er samtidig nødvendigt at forholde sig

til afsættet, at vende tilbage til udgangspunktet.

Ikke for at konkludere, men for at ræsonnere,

- samle sig og for at udlede en eller anden form

for forståelse for både sig selv og læseren.DISKUSSION

OG ARGUMENTATION

Man har et personligt udgangspunkt, når man

skriver et essay. I modsætning til en traditionel

artikel er essayisten nemlig altid tydeligt til

stede i essayet. Læseren ved, hvem der står bag,

og det er især de subjektive og personlige tanker,

der præger udsagnene.

Alligevel er det naturligt, at essayisten argumente-
rer for sine synspunkter undervejs i sit essay.
TITLEN

Essayets titel er, som ved andre genrer, vigtig,

for at man som læser fanges og får lyst til at læse

videre. Titlen er ofte kort. Den kan indeholde et

mystisk udtryk, et udsagn eller et spørgsmål.

Det gælder om at skabe opmærksomhed og få

læseren til selv at reflektere.

INDLEDNING OG

AFSLUTNING

Det er vigtigt med en god indledning, der

fanger læseren. Den kan være kort, præcis og

personlig. Måske bliver læseren provokeret og

tænker, at det her må undersøges nærmere.

Afslutningen kan også være et kort udsagn.

En opsamling eller en opfordring.
Full transcript