Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

No description
by

Ganbaatar Sarangerel

on 5 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Мөнгөн гүйлгээний тайлан

○ Enjoy
월 사용료가 $4.92, 년 사용료가 $59을 지불하는 유료 라이센스로서, 500MB의 저장용량을 제공하며, 작성한 프레젠테이션을 공개 또는 비공개로 설정할 수 있으며 프레젠테이션에 프레지 로고가 삽입되지 않습니다. 따라서, 자신만의 로고 설정이 가능합니다.
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
○ Enjoy
월 사용료가 $4.92, 년 사용료가 $59을 지불하는 유료 라이센스로서, 500MB의 저장용량을 제공하며, 작성한 프레젠테이션을 공개 또는 비공개로 설정할 수 있으며 프레젠테이션에 프레지 로고가 삽입되지 않습니다. 따라서, 자신만의 로고 설정이 가능합니다.

Зорилго
Тайлант хугацааны турш дах мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын талаар мэдээлэх.

Мөнгөөр тодорхойлогдох, хэмжигдэх компанийн бүх үйл ажиллагааны дүнг гаргах
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Аж ахуйн нэгжийн тайлант хугацааны мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн өөрчлөлтийг харуулсан тайланг мөнгөн гүйлгээний тайлан гэнэ.
Мөнгөн гүйлгээний тайланг ашиглах
Удирдлага

Хөрөнгө оруулагчид
Зээлдүүлэгчид
Мөнгөн гүйлгээний тайланг бэлтгэх мэдээлэлийг дараах эх үүсвэрээс авдаг
Тайлант хугацааны орлогын тайлан
Ерөнхий дэвтэрийн зарим ажил гүйлгээ
Зэрэгцүүлсэн баланс
Мөнгөн гүйлгээний тайланг бэлтгэх аргууд
Шууд арга
Шууд бус арга
Мөнгөн бус орлого, зардлыг зохицуулна
Орлогын тайлан
Аккруэл суурь
Мөнгөн суурь
Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх арга
Шууд арга
/Мөнгөн суурь/
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ /ҮҮАМГ/
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ /ХОҮАМГ/
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ /СҮАМГ/

Шууд бус арга
/Аккруэл суурь/
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ /ҮҮАМГ/
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
/ХОҮАМГ/
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ /СҮАМГ/
Мөнгөн гүйлгээний тайланг гаргах шууд ба шууд бус аргын үед: МГ-ний тайлангийн
ҮҮАМГ
хэсгийг
ялгаатай
бэлтгэдэг ба
ХОҮАМГ, СҮАМГ
хэсэг
адилхан байдаг.
Шууд арга нь орлого, зардалд зохицуулалт хийнэ.
Шууд бус арга нь цэвэр ашгаа зохицуулна
Борлуулалтын орлогыг
Бор орлого+ Авлага бууралт-Авлага өсөлт- Хасагдах авлага
ББӨ зохицуулалт: БН-лэгчид төлсөн мөнгө буюу БМ-д төлсөн мөнгөн
ББӨ+БМ өсөлт- БМ бууралт +Өглөг бууралт -Өгоөг өсөлт + ӨБ бууралт -ӨБ өсөлт
ҮА-ны зардалд төлсөн мөнгө
Хүү болон ТАХ зардалд төлсөн мөнгө
3. ҮА-ны зардалд төлсөн мөнгө
ҮА-ны зардал-Элэгдэл зар+УТЗардал өсөлт -УТЗардал бууралт+ Хур өр бууралт - Хур өр өсөлт
4. Хүү болон татварт төлсөн мөнгө
Хүү,ТАХ зар- Хүү,ТАХ өр өсөлт+ Хүү,ТАХ өр бууралт- Бонд хөнгөлөлт элэгдүүлэлт +Бонд урамшуулал элэгдүүлэлт
1. Борлуулалтын орлогыг зохицуулах:
2. ББӨ зохицуулалт:
Эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлтыг зохицуулна
Эргэлтийн өр төлбөрийн өөрчлөлтийг зохицуулна
1. Мөнгөн бус орлого, зардлыг зохицуулна.
Цэвэр ашиг
+ Мөнгөн бус зардал
/Элэгдэл зар,гарз, бонд хөнгөлөлт/
- Мөнгөн бус орлого
/Олз,бонд урамшуулалт/
2. Эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлтийг зохицуулна
Цэвэр ашиг
-Эргэлтийн хөрөнгө өсөлт
+ Эргэлтийн хөрөнгө бууралт
3. Эргэлтийн өр төлбөрийн өөрчлөлтийн зохицуулалт
Цэвэр ашиг
+Эргэлтийн өр төлбөр өсөлт
/Мөнгөөр орж ирж байгаа орлого учир ашиг нэмэгдэнэ/
- Эргэлтийн өр төлбөр бууралт
/өрөө төлсөн мөнгө төлсөн зардал учир ашиг бууруулна/
Г.Сарангэрэл /МВА/
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript