Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bezrobocie w Hiszpanii

No description
by

Joanna Rybicka

on 16 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bezrobocie w Hiszpanii

Wpływ kryzysu
na sytuację w Hiszpanii

Roczny Plan Polityki Zatrudnienia
Królewski Dekret z 10 lutego 2012 roku
Królewski Dekret z dnia 8 listopada 2012 roku
Struktura rynku pracy
Bezrobocie osób młodych (15-24)
Economic Crisis Hits Spain's Youth
Zalecenia OECD:
• Zredukowanie odszkodowań za zwolnienia pracowników i obniżenia wysokości odpraw;
• Zredukowanie roli układów zbiorowych
• Zmiany dotyczące szkolnictwa wyższego i umów szkoleniowych
• Zmniejszenie kosztów założenia firmy i zmniejszenie barier wejścia na specyficzne rynki
• Zmiany dotyczące liczby godzin pracy w handlu i zwiększenie minimalnej liczby godzin otwarcia sklepów w niektórych regionach

Zmiany mające na celu
poprawę sytuacji na hiszpańskim rynku pracy
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw - nowy typ umowy
Skupienie pomocy na osobach między 16-30 rokiem życia, powyżej 45 i na kobietach
Zmniejszenie kosztów zwolnienia pracownika
Przyznanie agencjom pracy tymczasowej możliwości występowania jako agencje pośrednictwa pracy;
Zmiany w prawie do negocjowania układów zbiorowych pracy.
dwutorowe kształcenie
zawodowe to „zestaw działań oraz inicjatyw szkoleniowych, złożonych zarówno z pracy jak i edukacji, których celem jest wykwalifikowanie pracowników w trybie łączenia aktywności zawodowej w firmie z aktywnością edukacyjną otrzymywaną w systemie kształcenia zawodowego”
dotyczy osób w wieku 16-30 lat
Co jeszcze należy zrobić?
zapobieganie wczesnemu opuszuczaniu szkoły;
reforma studiów wyższych
wprowadzenie zróżnicowania płacy minimalnej w zależności od wieku pracownika;
skrócenie maksymalnego czasu pobierania zasiłków

Potrzeba reform
Jak wygląda sytuacja Hiszpanii na tle Europy i świata?
Stopa bezrobocia w UE
(wrzesień 2013)
Odsetek umów na czas określony według wieku w roku 2010 w wybranych państwach


Źródło: Opracowanie BBVA na podstawie danych
Eurostatu [BBVA 2011, s. 9]
Źródło: Eurostat
Stopa bezrobocia osób poniżej 25
roku życia w krajach UE w roku 2012.


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
Procentowy wzrost bezrobocia w krajach OECD w latach 2008 - 2011
Źródło: OECD na podstawie danych Eurostatu
Procent osób w wieku 15/16-24, które w 2011 roku ani nie pracowały ani się nie uczyły
Źródło: opracowanie OECD
OECD Economic Surveys Spain 2012, rozdział 2 pt. Improving employment prospects for young workers, s. 77-100, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-spain-2012/improving-employment-prospects-for-young-workers_eco_surveys-esp-2012-6-en#page3 [dostęp: 12.12.2013]
OECD Economic Surveys Spain 2010, rozdział 3 pt. Reforming the labour market, s. 91-115, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-spain-2010/reforming-the-labour-market_eco_surveys-esp-2010-6-en#page3, [dostęp: 12.12.2013]
Eurostat
BBVA, 2011, Desempleo juvenil en España: causa y soluciones. Análisis Económico, Madrid, 27.09.2011, http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/WP_1130_tcm346-270043.pdf?ts=3092011 [dostęp: 24.02.2013]
The Statisticd Portal, http://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries/ [dostep: 11.12.2013]
Dlaczego rynek pracy w Hiszpanii nie działa?, http://www.for.org.pl/upload/File/analizy/AnalizaFOR12011Hiszpaniarynekpracy.pdf [dostęp:12.12.2013]
Film: Economic Crisis Hits Spain's Youth, www.youtube.com [dostęp: 12.12.213]
Short-Term Population Projection for Spain, 2013-2023 : http://www.ine.es/en/prensa/np813_en.pdf
Structure and dynamism of the fabric business in Spain Central Companies Directory (CCD) at 1 January 2013 : http://www.ine.es/en/prensa/np794_en.pdf
Análisis del Mercado de Trabajo nº 106/Septiembre 2013 :http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/coyuntura/numeros/106/Tabla4.pdf
Survey on Expenditure of Households in Education (2011-2012 academic year) http://www.ine.es/en/prensa/np763_en.pdf
Bibliografia
Kapitał ludzki
a struktura
rynku pracy
w Hiszpanii

Kapitał ludzki
2002-2007 -- realny wzrost cen mieszkań o
60%
2008-2010 -- realny spadek cen mieszkań o
15%
redukcja zatrudnienia w budownictwie o
45%

2008-2010 --
wzrost
stopy bezrobocia z
9 do 20%
(3/4 całkowitego wzrostu bezrobocia w strefie euro)
Spowolnienie w przetwórstwie przemysłowym skutkiem niskiej konkurencyjności
sektorowy system negocjacji płacowych sprzyjający wysokiej presji płacowej
niska elastyczność płac
wysokie odprawy dla pracowników zatrudnionych na stałe w porównaniu do pracowników czasowych
od 1978 spadek liczby urodzeń - wzrost bezrobocia strukturalnego
starzenie się społeczeństwa - spadek liczby osób aktywnych zawodowo
dla młodych praca środkiem dochodu krótkoterminowego
chęć zajmowania najlepszych stanowisk jako swojej pierwszej pracy przy zachowaniu swobody i elastycznego grafiku
globalizacja rynku pracy, w tym biegłe posługiwanie się językiem angielskim
wysoki wskaźnik przerwania edukacji, rozumiany jako procent osób w wieku 18-24 lat (30,6%)
"analfabetyzm cyfrowy" - trudność przyswajania nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych
większy poziom bezrobocia obserwuje się wśród osób z niższym wykształceniem
38,8% hiszpańskiej populacji między 20 a 24 rokiem życia nie przekroczyła poziomu wykształcenia podstawowego
PRZYCZYNY BEZROBOCIA OSÓB MŁODYCH
HISZPANIA
Stolica: Madryt
Ustrój: monarchia parlamentarna
PKB całkowite: 1323,5 mld USD
PKB na osobę: 28 670 USD
Jednostka monetarna: 1 euro = 100 eurocentów
Wstąpienie do UE: 01.01.1986r.

Demografia
Liczba ludności: 47 265 321
Gęstość zaludnienia: 94 osób/km²
Wynagrodzenie
Sytuacja przedsiębiorstw
Bezrobocie
Struktura szkolnictwa
Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria:
* Educación secundaria obligatoria (E.S.O.)
* Bachillerato L.O.G.S.E.
Formación profesional de grado medio
Formación profesional de grado superior
Educación universitaria
Źródło: ine.es
źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Źródło: ine.es
Zrodlo: opracowanie własne na pdst. Dlaczego rynek pracy w Hiszpanii nie działa?
Zrodlo: opracowanie własne na pdst. INE
Full transcript