Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació Jaume Teodoro

Presentació del Pla estratègic del TecnoCampus - 4 de setembre de 2013
by

Unitat Tecno-Didàctica

on 31 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació Jaume Teodoro

Un Repte: Crear un cercle virtuós de co- evolució universitat- empresa

Innovació i generació de coneixement. L’essència de l’Acadèmia, que és la nostra casa. L’ estima per la ciència, la curiositat, la recerca, la raó i la cerca constant de l'excel·lència, mai assolible.

Demanda TIC insatisfeta. Existeix una demanda de professionals TIC ben formats no satisfeta pel sistema. Existeix una manca de vocacions entre els joves pels estudis de ciència i enginyeria (reducció 30% de joves en estudis d’aquest els darrers 10 anys).
Forta Crisi: Previsió de decreixement del PIB( 5 M aturats). Davallada del consum. Manca de crèdit. Reducció del finançament R+D i increment de les taxes universitàries (60% en franges mitjanes)
Esdevenint un agent de promoció econòmica al territori
Actuant com a motor de creació d’empreses
Transferint coneixement a l’empresa
Actuant com a pol de formació permanent dels professionals
Generant activitat que situï el territori en el mapa de nodes de coneixement
Desenvolupant projectes d’internacionalització que connectin el territori al món
Enfortint La Fundació com a màxim òrgan de govern.
Fomentant l’Exigència mitjançant una orientació a resultats.
Mesurant la qualitat en un entorn rigorós i transparent centrat en la meritocràcia.
Excel·lint com a conseqüència d'un entorn que valoritza i reconeix.
REQUERIMENTS DEL MODEL D'ORGANITZAIÓ
CONSTRUIM FUTUR
Un centre d’estudis universitaris
Acompanyament, orientació i creixement a l’emprenedor.
Reputació i imatge per les empreses que s’ubiquen al Parc. Becaris i accés a innovació. Networking

Serveis per millorar competitivitat d’empreses i les competències de persones

Empreses amb FUTUR capaces de competir i crear ocupacióCrear un Hub de coneixement que retroalimenta Universitat i Empresa en un cercle virtuós

Generar riquesa i PIB pel FUTUR del país

UPF. Receptivitat de la UPF per esdevenir “college” de referència
ESTANCAMENT DE LES PUBLIQUES asfixiades per les retallades
INTEGRACIO de centres universitaris actuals
TECNOLOGIES DIDÀCTIQUES Aplicació tecnologies digitals (mooc, blended, on-line,...)
POSGRAU i FORMACIO PERMANENT com a estratègia a titulats (alumni) i de rellevància del projecte,
NOUS SECTORS: Tic-Salut, entreteniment digital, mar, ...
CETEMMSA per construir un projecte singular a porta Nord de BCN
BARCELONA com a marca i tractor per la INTERNACIONALITZACIÓ
MODEL POTENT, ben definit : Tecnologia + Empresa
MASSA CRÍTICA suficient en un territori amb cultura emprenedora
AGILITAT Fundació arrelada al territori que permet actuar com una “mini-universitat”
CULTURA PROXIMITAT i del tracte proper
ALTA INNOVACIÓ en graus i màsters (80% dels ingressos provenen de “productes “ de menys de 3 anys de creació)
EXCELENTS INFRAESTRUCTURES i entorn físic privilegiat
COST-VALOR. Feble identitat diferencial
DESCONNEXIÓ tradicional Universitat Empresa
CULTURES diverses fruit de fusions
DISPERSIÓ FOCUS i poca orientació a resultats
DOBLE ADSCRIPCIÓ (UPF i UPC) que limita eficiència docent i d’organització de dobles graus .
HABILITATS INTERNACIONALS tant en Universitat com en Empresa
GOVERNANÇA basada en superposició de models dispersos
Estudiants
Emprenedors
Empreses
Què som?
Un entorn on emprendre és més fàcil
Espai d’oficines flexible amb m2 disponibles i serveis de qualitat

Un centre de cost amb forta inversió pública al darrera
Què oferim?
Titulacions universitàries de qualitat
Què aconseguim?
FUTUR pels nostres estudiants
Un lema: “Construïm futur”
Demografia creixent. Creixement de la població de joves de 18 anys: 21% d’increment fins al 2020. Creixement de la demanda universitària (actual 40% joves) pels efectes de l’atur i les necessitats d’alta preparació. Creixement de l’ocupació de vivers d’empreses i pressupostos públics de suport a l’emprenedoria
Governança a debat. Debat sobre la necessitat de nous models de governança universitària que fomentin l’excelència: la societat exigeix superar la desconnexió amb l’empresa, millorar l’eficiència i apropar-se a les necessitats formatives real.
Emprenedoria en alça. La manca de competitivitat de l’economia i les poques oportunitats laborals eleven el valor de la innovació i la emprenedoria

Expansió títols. El desenvolupament de l’EEES i la LOU han provocat un creixement orgànic.
Globalització. Els mercats s’expandeixen globalment en tots els sector d’activitat econòmica, incloent el de l’educació superior. Les empreses incorporen en la seva estratègia una visió global. Els Parc Tecnològics defineixen espais de Landing per empreses internacionals
ENTORN
Anàlisi DAFO
Planificació estratègica
F
D
DEBILITATS
A
AMENACES
O
OPORTUNITATS
ELS VALORS
El compromís. Desenvolupant un esperit crític constructiu des de l’autoexigència. Sumant els lideratges existents i convertint-se un mateix en líder quan un assumpte està desatès. Compromesos amb la recuperació econòmica del territori i la creació d’ocupació. Compromesos amb el futur, lema central “construim futur”
Esperit de servei. El client és la nostra raó de ser i no podem fallar. Ha dipositat en nosaltres les més altes expectatives: el seu futur. Per això hem de ser exigents i rigorosos, conscients que en les nostres decisions no hi ha una transacció mercantil sinó un transacció d’esperances.
Rigor. Com a conseqüència directe de la transcendència de l’activitat que desenvolupem. Rigor que emana de la cultura de l’esforç, de la satisfacció per la feina ben feta, de la transparència en la gestió, l’austeritat i del respecte cap a l’organització
Universalitat. Per què som ciutadans d’un món global, divers i plural. Per què les nostres empreses i els nostres estudiants treballen en un mercat global altament exigent. Per què estem compromesos amb els valor Europeus de llibertat, democràcia i progrés en una Economia Social i de Mercat.
Fent permeables l’àrea universitària i l'àrea empresa
Integrant l’activitat universitària en docència i en recerca a un entorn comú
Fomentant el treball multidisciplinari en equip i una veritable cultura d’Universitat emprenedora
Societat del Coneixement. El món s’organitza en una economia intensa en coneixement que crea Hubs de coneixement que requereixen centres universitaris i parcs tecnològics protagonistes d’aquesta transformació (knowledge based economy).
Essent eficients en la gestió de recursos
Programa marc plurianual amb Ajuntament amb regles clares
Aconseguint noves vies d’ingressos en licitacions competitives
Assolint economies d’escala via transversalitat
Creixent de forma flexible
Modernitzant els processos per incrementar la productivitat
EMPRESA - SALUT
Dobles titulacions
Recerca Multidisciplinar
Docència:
ADE i Innovació
Màrketing i C-Virtuals
Turisme i gestió del lleure
Logística i negocis marítims
Master emprenedoria
Recerca:
CEO: Competències, Emprenedoria i Ocupabilitat
GRABET: Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme.
EMPRESA
SALUT I
BENESTAR
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
- EMPRESA
Dobles titulacions
Recerca Multidisci.
Recerca i transferència
Tractament del senyal /biometria
Netlab /smart-cities
CCU: Centre de Coneixement Urbà
CCI: Centre de Competències Integració / Fundació Tic-salut
GMA-SSIT (so, silenci, imatge i tecnologia)
Docència:
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Informàtica
Mitjans Audiovisuals
Aplicacions Int. I Videojocs
TECNOLOGIA
- SALUT
Dobles titulacions
Recerca Multidisc.
Docència:
Graus en Infermeria
CAFE
Master cronicitat
Recerca:
Salut preventiva i càncer
Envelliment i Dependència
TC-Salut
CONTEXT CRISI. Situació econòmica de crisi amb efectes sobre famílies, preu oficines, finançament de la R+D+i, ...
UPC. Poca receptivitat
ENGINYERIES (12%) en perill de perdre pes malgrat alta inserció laboral
FINANÇAMENT de la inversió poc estructurat (EPE)
COMPETENCIA d’altres hubs emprenedors (Wayra, SeedRocket,..). I LLIBERALITZACIÓ del mercat ensenyament universitari
LOCALISME en un entorn competitiu i que exigeix relats globals
Societat
UNA EQUACIÓ PER CONSTRUIR FUTUR
MODEL
ORGANITZACIÓ
ESTRATÈGIA
Especialització sectorial
Desenvolupar teixit productiu generador d’ocupació, riquesa, coneixement i
qualitat de vida en el territori.

Aquesta missió es duu a terme mitjançant :

I) La Generació de TALENT EMPRENEDOR

II) L’activitat de suport a l’EMPRENEDORIA I LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL


Una Missió


Retallades i incertesa política. En un entorn d’administració pública en retallades i incògnites en la gestió de la crisi social i la crisi nacional

Internacionalització. esenvolupament de capacitats vinculades a la competitivitat en entorns globals, la mentalitat oberta, els idiomes i la multiculturalitat són una tendència en la programació de currículums
Dobles graus. Evolució cap a un model de majors amb sortides en graus capaces d’oferir un perfil ampli.
Formació al llarg de la vida. Com a conseqüència d’un canvi constant que demana especialització i adaptació constant.
Institució oberta. En un mercat altament competitiu on la oferta supera la demanda i el consumidor socialitza cerca una experiència rellevant. La connexió amb titulats es una prioritat per fer marca.
Baixada de preus immobiliari. Sectors com immobiliari i de lloguers baixen preus pressionant al Parc en aquest sentit.
Digitalització. Tendència creixent en plataformes obertes i massives d’accés a la formació (mooc) i en formats blended
FORTALESES
HELPFUL
(for your objective)

HARMFUL
(for your objective)
EXTERNAL
(outside organisation)

INTERNAL
(within organisation)

Identitat pròpia i diferencial amb oferta atractiva de programes.

Sistema centre únic UPF amb 3 escoles en un model de 3500 estudiants a mig termini i 20 referències (9 graus + 4 nous + 7 dobles) + 4 ref. internacionals en 4+1. Acompanyat d’un model de Postgrau

Beques socials i finançament dels estudis.
Visió internacional que impregna tota l’organització i capacita els usuaris per competir en un mon global.


Desenvolupant una Xarxa d’intercanvis internacionals (potencialment integradora de recerca, intercanvi estudiants, pràctiques internacionals, parcs científics, ...)

Desenvolupant una estratègia d’escola d’idiomes comú a tots els centres i apostant per la docència multi-lingue

Cultura digital en un entorn on els usuaris socialitzen la seva opinió i les organitzacions i els seus empleats es fan transparents i es valoren pel que són i pel que fan.

Adoptant sistemes de gestió que aportin coneixement sobre el mercat i donin suport a les accions de marketing

Apostant per l’asincronia en els estudis i en particular pels formats blended i els MOOC com a forma de connectar amb nous públicsCreació d’una recorregut emprenedor accessible per estudiants i diferencial de la institució.

Especialització dels recorreguts per públic universitari i de fora del Tecnocampus, i per sectors estratègics (TIC-Salut,Printed Electronics, ....)

Rellevància de l’acció de l’àrea d’emprenedoria en una visió territorial àmplia i global.
COMERCIAL
I SOCIAL
INTERNACIONAL
DIGITAL
EMPRENEDORA
PLA ACTUACIÓ
Creació centre únic UPF amb 3 escoles
Acollida de 694 nous i Titulació (9 graus actuals)
Organització transversal dels idiomes(escola idiomes)
Organització transversal de l’emprenedoria (recorregut emp. I Innoempren dins ECTS)
Crear sistema Xarxa Empreses Pràctiques de tot el TecnoCampus
Objectiu accés 2014 de 800 est.
Creació d’acords adhoc amb escoles procedència estudiants (MK a mida)
Programació A.I. I videojocs (# 40)
Programació Grau en Logística i n. Marítim (# 40)
Programació Grau en Org. Industrial (#30)
Objectiu captació grau informàtic. (50 est.)
Sistema comú de gestió qualitat a les 3 escoles
Pla d’impuls a l’educació en xarxa ( expansió blended i 3 nous Mooc)
Model futur de centre univ. de 3.500 estudiants (increment cos docent i reformulació aularis)
Ampliació oferta amb un nou grau a ESCS
Normalització grau informàtica (obj. 70 est.)
Expansió de les Dobles titulacions (8 ref. )
Expansió d’oportunitats de titulació internacional amb models 4+1 format doble grau + Màster (5 ref.)
Xarxa exclusiva de relacions internacionals amb productes prestigi (estil centres privats)
Captació internacional d’estudiants (Màster Internacional i xarxa comercial) amb objectiu #50
Objectiu min. 30% alumnes amb int. Internac.
Normalitzar oferta inexistent Postgrau i Màster en àmbit Tecnològic EUPMt
Ampliar oferta Màster ESCS i EUM (Gestió Esport i Turisme)
Institucionalitzar centres de recerca interns amb pressupost propi i objectius
Obrir recerca en segments propers (Tic-Salut, Printed Electronics, ...)
A CURT TERMINI
A MIG TERMINI
ÀMBIT ACADÈMIC
CAMPUS
PARC
CORPORACIÓ
Creació nova plataforma comú Campus Virtual
Arrencada de SIGMA a tot els graus
Projecte social: Beques socials 2014, fons social i millores oferta financera (becaris Mec, ...)
Inici de la construcció de la residència estud.
Creació de l’Associació estudiants amb suport institucional (consolidar UniSantes)
Arrencada d’ ALUMNI (objectiu 300 membres)
Oferta Formació Permanent amb obj. Catàleg 3 escoles i convocatòries programació espacialitzada
Creació d’un club esportiu i cultura de l’esport al campus
Posada marxa Parking Bici i pista esportiva
Universitat Estiu 2014 (50 activitats i focus “Mar”)
Summer School Internacional (100 partic.)
Suport a la creació d’una junior empresa
Suport a l’expansió de IAESTe
Impulsar el Servei Inserció Laboral (borsa treball, mob. Internacional, orientació ...)
Inversió fons biblioteca
Creació de TEDxMataró
XNERGIC com referent Tecnologia ( #200 participants i expansió territorial)
INNOLAB com referent Emprenedoria i de Innoempren Universitari (weekend challenge, ...)
Creació d’un format transmedia TCM.TV (persones F)
Duplicar capacitat operativa de la Digital Factory
Escola de Formació Permanent amb pressupost propi
Centre de Transferència Tecnològica amb pressupost propi
Pla de portàtil a l’aula (wifi + perímetre presses elect. a les aules)
A CURT TERMINI
A MIG TERMINI
ÀMBIT ACADÈMIC
CAMPUS
PARC
CORPORACIÓ
Revisió preus de lloguer d'oficines del parc
Posada en marxa del nou Restaurant
Posada en marxa CPD i crear model explotació i serveis a tercers
Event periòdic que aproximi relacions al Parc (esmorzar mensual)
Acció comercial venda serveis (tècnics, CPD, universitat, serveis club, ...)
Connectar empreses Parc amb campus (becaris, projectes competitius...)
Desenvolupar el comitè emprenedoria i edició Innoempren Universitari
Desenvolupament espai landing i acords Florida i Castres. Incorporar 2 nous Parcs a la Xarxa
Organització CREATIC
Objectius d’increment activitat congressos en un 15%
Desenvolupament Invest In Mataró
Participació en el projecte Mataro2020
Sistema transversal de relació client Parc via CRM
Sistema Informació Marketing (CRM) àmbit empresa que integri en fitxa única relacions de : sponsors, borsa treball, recepció becaris pràctiques, IASTE, marketing, clients parc, consells grau, òrgans Fundació, ...
Objectiu ocupació Parc 85%
Model d’Internacionalització del Parc
Club inversor propi
Ampliació CRM
Definir abast del servei teixit productiu dins el Tecnocampus
Club sponsors i càtedres empresa
Rendibilitat del Parking via duplicar ocupació
A CURT TERMINI
A MIG TERMINI
ÀMBIT ACADÈMIC
CAMPUS
PARC
CORPORACIÓ
Aplicació nous estatuts Fundació
Desplegament nous membres del Patronat
Desplegament Senat
Creació NOF centre únic UPF
Aplicació Conveni laboral
Creació del sistema de valorització RRHH que premiï l’esforç i el mèrit
Desenvolupament d’un quadre de comandament i indicadors en totes les activitats
Desplegament del Business Intelligence i digitalització reporting i control press.
Digitalització servei de Qualitat Comú
Desplegament del Business Intelligence
Desplegament del servei de Qualitat Comú
Desplegament del servei de tiqueting en la gestió dept. tècnic i atenció usuari
Increment del tràfic Internet (web,social, blogs, video, ...).
Ordenar comunicació digital i crear estratègia digital
Organització de l'acte "30 anys d'EUPMT"
Ordenació comunicació digital i crear estratègia digital que incrementi notorietat a la xarxa
Crear un protocol de partners/Sponsors del TecnoCampus
Crear model de Qualitat 360 graus (abans, durant i després de Tecnocampus)
Estratègia de col.laboració CETEMMSA
Framework de desenvolupament de APPS Tecnocampus
Estratègia de relacions públiques que connectiu Tecnocampus amb el territori
Pla de refinançament del deute del Parc
Nou contracte programa Ajuntament
Disseny del Pla de Negoci pel Tecnocampus 3500 (recursos, finances, model organitzatiu, mercat, ...)
A CURT TERMINI
A MIG TERMINI
ÀMBIT ACADÈMIC
CAMPUS
PARC
CORPORACIÓ
SEGUIM AVANÇANT?
plaestrategic2013.tecnocampus.cat

plaestrategic@tecnocampus.cat

TENDÈNCIES
PLA ESTRATÈGIC, revisió 2013
=
4 de setembre del 2013
Orientació a empresa donada per una visió integral de les relacions amb empreses que fomentin un sistema de pràctiques potents, sigui la base d’un sistema d’inserció laboral, connectin recerca i TT a necessitats reals i s’organitzi amb un model orientat a resultats

Creació un servei Inserció Laboral , objectiu central dels estudiants i del Tecnocampus.

Estudis altament professionalitzadors
Connexió Universitat amb Parc d’empreses

LABORAL
EMPRESARIAL
Full transcript