Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sakrätt

Föreläsning i kursen Kreditsäkerhet och insolvens den 9 september 2013
by

Jakob Heidbrink

on 9 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sakrätt

Sakrätt
Skillnaden mellan sak- och obligationsrätt
· Obligationsrätten handlar om
personer
som är förpliktade i förehållande till varandra
· Sakrätten handlar om personers rätt till
saker
– typiskt sett konflikter mellan två eller fler personer om en sak
Statisk och dynamisk sakrätt
De sakrättsliga reglerna kan grovt inledas i två grupper
– statisk sakrätt
(skydd för ägande i straff och skadeståndsrätten etc.)
– dynamisk sakrätt
(hur går äganderätt över eller upplåts den [omsättningsskydd]; vad händer i konkurs [borgenärsskydd])
I denna kurs behandlas den dynamiska sakrätten
Det farliga äganderättsbegreppet
· Vad är ägande?
– Nationalekonomin: rätten att exklusivt och under uteslutande av andra bestämma över en sak
– (Nordisk) juridik: den frihet som är kvar när man tagit hänsyn till alla inskränkningar

Nationalekonomin nalkas begreppet från frihetens, juridiken från reglernas (ofrihetens) sida
Överlåtelse och upplåtelse
· Förfoganden över saker kan delas in i
– överlåtelser och
– upplåtelser

· Vid överlåtelse går äganderätten över
· Vid upplåtelse förfogas tillfälligt över någon eller några aspekter av äganderätten

· Överlåtelser är
bara
– köp
– byte
– gåva
Sakrättigheter
· En sakrätt är en rätt till en sak som är skyddad mot konkurrens från andra personer
· Det finns bara tre sakrättigheter
– äganderätt
– panträtt
– retentionsrätt
i den ordningen ("bättre rätt")
· Nya sakrättigheter kan inte tillskapas genom avtal

Den viktigaste aspekten är vem som med bestående verkan får förfoga över saken
Den centrala frågan: hur uppstår en sakrätt?
Besvaras genom att det konstateras att tre kriterier uppfyllts på ett sådant sätt att de passar ihop

– egendomsslag (fast egendom; lös egendom; inom lös egendom saker, rättigheter, skepp etc.)
– transaktionstypen (överlåtelse eller upplåtelse; vilken form av upplåtelse)
– det sakrättsliga momentet

Kruxet ligger i det sakrättsliga momentet
De olika fången
a) originära fång (äganderätt uppstår)
– ursprunglig ockupation; bearbetning; sammanfogning
b) derivativa fång (äganderätt härleds från tidigare ägare)
– singularsuccession
– universalsuccession
c) extinktiva fång (tidigare ägares rätt utsläcks)
Specialitets- och publicitetsprincipen
Specialitetsprincipen
– Sakrätt kan endast uppstå i en specifik och urskiljbar sak och går förlorad när detta inte längre är fallet
Publicitetsprincipen
– Övergångar av sakrättsliga rättigheter skall kunna iakttas
Äganderätt till 5 000 liter olja består så länge som denna olja inte blandas ihop med annan olja (som ägs av annan) i en stor cistern
De sakrättsliga momenten
· Poängen med de sakrättsliga momenten är att de skall skapa publicitet
· Det grundläggande sakrättsliga momentet är tradition
– Ursprungligen övergång av besittningen till saken, numera mycket svårare att bedöma
– Mera strax
· Om tradition är opraktiskt eller opraktikabelt, ersätts den genom denuntiation
– Jfr enkla fordringar enligt 31 § skuldebrevslagen
· I vissa fall finns offentliga register över ägandet som
kan
ha en viss verkan också sakrättsligt
· I några fall är avtalet ensamt nog
– Immaterialrättigheter
Valet av sakrättsligt moment
· Vilket sakrättsligt moment som väljs, har alltså med praktikabilitetshänsyn att göra och styrs därför huvudsakligen av egendomsslaget
· I den sakrättsliga litteraturen görs dock rutinmässigt förbehåll för att även transaktionstypen kan ha inflytande
– En bok man köper skall normalt traderas för att äganderätten skall gå över
– Inte givet att kraven på traditionen är desamma vid pantsättning som vid överlåtelse
– Jag är dock inte medveten om något tillfälle där en skillnad faktiskt förekommer
Förutsättningar för ett verksamt derivativt förvärv av en sakrättighet
· Man fastställer vilket egendomsslag det rör sig om
– I de flesta fall följer av rättspraxis vilket sakrättsligt moment som skall väljas
– Följer det sakrättsliga momenten inte av rättspraxis, funderar man på praktikabilitetsaspekter som styr praxis
· Är tradition möjligt? Om inte, kanske denuntiation? Finns ett offentligrättsligt register som kan ersätta tradition? Och så vidare
· Man funderar på huruvida transaktionstypen kan tänkas behöva påverka valet av sakrättsligt moment
· Man uppfyller det sakrättsliga momentet
Exstinktiva godtrosförvärv
· I vissa situationer kan egendom derivativt förvärvas på ett sådant sätt att den tidigare berättigade ägarens rätt utsläcks: extinktiva godtrosförvärv
– Exempel finns i lagen om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen) och i 14 § skuldebrevslagen
– Egendomen har tappats, förskingrats eller dylikt
· Enligt § godtrosförvärvslagen
inte
stöld
· Det avgörande är huruvida förvärvaren när det sakrättsliga momentet fullgjordes var i god tro om överlåtarens rätt att förfoga över egendomen

· I internationell jämförelse en ovanlig regel
Något om tradition
· Ursprungligen var tradition helt enkelt besittningsövergång
– Besittning är dock ett komplicerat begrepp, vilket leder till gränsdragningssvårigheter
· Numera (efter NJA 2007 s. 413 och 2010 s. 154) handlar det huvudsakligen om ett rådighetsavskärande
– Överlåtaren eller pantsättaren skall inte längre
ensamt
kunna förfoga över den överlåtna eller pantsatta saken
· Kan i vissa fall vara en fråga om tolkning av avtal, exempelvis ett bankfacksavtal
Full transcript