Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De rechten van de mens

Hoorcollege HOVO Nijmegen 4-4-2013, reeks Geschiedenis van de Westerse cultuur, dl VI. De 17e en 18e eeuw
by

Karin van Leeuwen

on 11 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De rechten van de mens

De rechten
van de mens

Geschiedenis van de Westerse cultuur, dl VI. De 17e en 18e eeuw
Dr. Karin van Leeuwen
Vertrekpunt: actualiteit
Twee vraagstukken:

- universalisme - consequentie
- Lynn Hunt,
Inventing human rights . A history
(2007)

- Peter Kop,
Mens en burger. Een geschiedenis van de grondrechten
(2009)

- Christopher Hitchens,
De rechten van de mens van Thomas Paine
(2006/2008)

- bron (zeer toegankelijk!), Thomas Paine,
The rights of man
(1791-1792), bijvoorbeeld via http://oll.libertyfund.org/titles/paine-the-writings-of-thomas-paine-vol-ii-1779-1792
Literatuur
1581
1625
1689
1762/1763
1776
J.J. Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit politique (1762):
'Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs.'
Voltaire, Traité sur la tolérance (1763)
'Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur le droit de nature'
Contracten tussen vorst en volk
- bijv. 1215 Magna Charta,
1356 Blijde Inkomst
- 'volk' als groep, standen
- recht op verzet

Opzegging van het contract
- 1581 Plakkaat van Verlatinghe
- 1776 Declaration of independence
1581 De verklaring en het contract
Bill of Rights

John Locke, Two treatises on government
- natuurlijke rechten:
- leven
- vrijheid
- bezit (estate)
- universeel en onvervreemdbaar
1689 Vrijheden
1625 Natuurrecht
1762 Mensenrecht en empathie
1776 Universalisme
1789
1792 Mensenrechten en constituties
1798 Staatsregeling van het Bataafse volk
Mensenrechten en de moderne staat
Cahiers des doléances (1789)

- mensenrechten als
aanleiding revolutie
Grotius, De iure belli ac pacis
- rationalisme
- natuurrecht staat buiten de mens
- universalisme

Hobbes, Leviathan 1651
- 'natuurtoestand' onwenselijk
- natuurlijke vrijheid van mens vrijwillig beperkt door macht absolute vorst
Empathie in de 18e eeuw: strafrecht
Beccharia (1764): marteling
vs. maximaal geluk mensheid

geloof in
- redelijkheid mens
- gelijkheid mensen

1762: zaak Calas
Empathie in de 18e eeuw: romans
Romans in briefvorm

Lezer meegevoerd in gevoelens
en lot 'gewone' mensen

Voorbeelden:
- S. Richardson, 'Pamela, or Virtue Rewarded' (1740)
en 'Clarissa, or, the History of a Young Lady' (1748)
- J.J. Rousseau, 'Julie, ou la nouvelle Héloïse' (1761)
'' We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. ''
1795 Verklaring van de rechten van de mens en van de burger (Holland): gelijkheid

'1. Dat alle Menschen met gelyke rechten geboren worden, en dat deze natuurlijke rechten hen niet ontnomen kunnen worden.
2. Dat deze rechten bestaan in gelykheid, vryheid, veiligheid, eigendom en tegenstand aan onderdrukking'
3. ...

1798 Staatsregeling: maatschappelijk verdrag
Het Bataafsche volk zig vormende tot eenen ondeelbaren staat en bezeffende, dat het voornaame bederf van alle regeeringen gelegen is in de miskenning der natuurlyke en geheiligde regten van den mensch in maatschappy, verklaart de navolgende stellingen als de wettigen grondslag waarop het zyne staatsregeling vestigt (..)

2. Het maatschappylyk verdrag wyzigt noch beperkt de natuurlyke regten van den mensch, dan in zoo verre zulks ter bereikinge van dat oogmerk noodzakelyk is.

3. Alle leden der maatschappy hehben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, eene gelyke aanspraak op derzelver voordeelen.

4. Ieder burger is volkomen vry om te beschikken over zyne goederen, inkomsten en de vruchten van zyn vernuft en arbeid en voorts, om alles te doen, wat de regten van eenen ander niet schend.
Staatsregeling 1798
Mensenrechten in praktijk
Universeel?
Consequent?
Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen

- van mensenrecht naar burgerrecht
'It is a perversion of terms to say that a charter gives rights. It operates by a contrary effect—that of taking rights away. Rights are inherently in all the inhabitants; but charters, by annulling those rights, in the majority, leave the right, by exclusion, in the hands of a few.'

Thomas Paine, Rights of Man (1791-1792)
1795
Full transcript