Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BiSL - Zarządzanie Informacją Biznesową

Zarządzanie Informacją Biznesowa na przykladzie strukturalnego modelu zarządznia - narzędzia zarządczego BiSL - Business Information Services Library
by

Altkom Akademia S.A.

on 19 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BiSL - Zarządzanie Informacją Biznesową

Zapewnia:

relacje
kompleksowość
Zarządzanie
Informacją Biznesową

Krok poza IT – zarządzanie informacją biznesową w organizacji
Symulacje biznesowe, szkolenia
System informatyczny a system informacyjny w organizacji
Organizacja
BiSL® - Biblioteka zarządzania informacją biznesową
na przykładzie
BiSL
Business information Services Library
Zapraszam do zadawania pytań.
Termaty dzisiejszego spotkania
Organizacja
proces, który zarządza informacją
System informatyczny
a system informacyjny w organizacji
Krok poza IT – zarządzanie informacją biznesową w organizacji

BiSL® - Biblioteka zarządzania informacją biznesową w organizacji
Symulacje biznesowe, certyfikacje, szkolenia…
Pytania uczestników

proces, który zarządza informacją
Czy ITIL® wystarczy do skutecznego dostarczenia wartości organizacji biznesowej?
Zarządzanie usługami IT
(IT Service Management, ITSM)

Zestaw wyspecjalizowanych zdolności organizacyjnych dostarczających klientowi wartość w postaci usług IT.
Usługa IT

Sposób dostarczania wartości klientowi poprzez umożliwienie mu uzyskania rezultatów, których oczekuje nie biorąc na siebie związanych z tym kosztów i ryzyk.
Skladniki uslugi w ITIL
Użyteczność
(zgodność z przeznaczeniem)
– to funkcjonalność oferowana przez produkt lub usługę, spełniająca konkretną potrzebę.

Gwarancja
(zdolność do użytku)
– obietnica, że produkt lub usługa będą spełniać uzgodnione wymagania.

Tworzenie wartości przez uslugę IT w ITIL
Organizacja
organizacja w znaczeniu rzeczowym – jako podmiot, rzecz złożona z powiązanych części. W tym znaczeniu pojęcie organizacja jest synonimem pojęcia instytucja (np. organizacja jest wysoce rentowana).
Organizacja
organizacja w znaczeniu atrybutowym – jako zespół cech charakterystycznych dla rzeczy zorganizowanej. W tym znaczeniu pojęcie organizacja jest synonimem pojęcia zorganizowany (np. W tym domu panuje doskonała organizacja).
Organizacja
W naukach społecznych (socjologia, psychologia) organizacja to celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą – by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji jest świadomość zasad, reguł, misji, celów oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie działań innych).
Organizacja
organizacja w znaczeniu czynnościowym – jako proces tworzenia rzeczy złożonej. W tym znaczeniu pojęcie organizacja jest synonimem pojęcia organizowanie (np. Organizacja imprez sportowych to domena działalności naszego komitetu).
Organizacja
Według Kotarbińskiego organizacja to takie współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
Zarządzanie informacją biznesową nie działa samo z siebie, lecz jest w bardzo bliskiej relacji z obszarem zarządzania aplikacjami oraz zarządzaniem infrastrukturą IT.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
Zarządzanie informacją biznesową jest częścią tzw. „organizacji użytkownika”
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
Zarządzanie informacją biznesową dostarcza usługi informacyjne dla procesów biznesowych
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
Zarządzanie Informacją Biznesową występuje jako klient dla obszaru zarządzania aplikacjami oraz zarządzania infrastrukturą IT
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ BIZNESOWĄ
Zarządzanie Informacją Biznesową z ramienia biznesu oraz organizacji użytkownika jest odpowiedzialne za utrzymanie funkcjonowania systemu informacyjnego organizacji. Koncentruje się na dostarczaniu informacji tak, aby wspierać organizację oraz procesy biznesowe.
D-I-K-W
WARTOŚĆ?
Organizacja świadcząca uslugi IT
ITIL dostarcza model zarządczy bazujący na podejściu usługowym i procesowym, którego celem jest dostarczenie wartości organizacji biznesowej pod postacią użyteczności i gwarancji.
Celem z punktu widzenia organizacji biznesowej jest zwykle podniesienie jakości decyzji zarządczych i usprawnienie codziennych działań operacyjnych.

Cel ten w rzeczywistości realizowany jest poprzez usprawnienie działania systemu informacyjnego organizacji.
Zarządzanie informacją biznesową jest częścią organizacji użytkownika. Jest odpowiedzialne za wszelkie działania związane z dostarczaniem informacji w organizacji – zarówno te zautomatyzowane jak również obszar działań niezautomatyzowanych. W tym znaczeniu, zarządzanie informacją biznesową działa jako klienta dla usług IT.
Zaopatrzenie w informację odgrywa kluczową rolę wspierającą procesy biznesowe w wielu organizacjach. Zarówno zaopatrzenie w informację, jak i same techniki informacyjne (IT) są zbyt ważne dla procesów biznesowych, aby oddać pełną kontrolę nad nimi organizacji świadczącej usługi IT.
Organizacja użytkownika musi więc zarządzać informacją samodzielnie. Sterowanie zaopatrzeniem w informację – w szczególności definiowanie popytu na informację - tak więc zapotrzebowania na rozwiązania IT wynikające z tego – wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia biznesowego oraz znajomości procesów biznesowych.

To się bardzo różni od doświadczenia technicznego IT.
BiSL
BiSL, czyli Business information Services Library jest profesjonalnym modelem zarządczym pomagającym organizacjom przetłumaczyć popyt na usługi informacyjne po stronie klienta na ich podaż po stronie IT.

Jest modelem domeny publicznej w pełni zgodnym z powszechnie stosowaną biblioteką dobrych praktyk zarządzania usługami IT – ITIL® oraz biblioteką ASL® (Application Services Library).

Opiera się na praktycznych doświadczeniach wielu organizacji, które używają go i ustawicznie uczą się efektywnego zarzadzania informacją – zwiększając dzięki temu swoją pozycję konkurencyjną we współczesnej gospodarce.
BiSL
BiSL koncentruje się na czterech obszarach:
•Zaopatrzenie w informację w procesach biznesowych organizacji: wyspecyfikowanie wymagań informacyjnych organizacji
•Zautomatyzowane zaopatrywanie organizacji w informacje (ze strony IT) oraz wsparcie IT: zamawianie usług IT oraz monitorowanie dostawcy usług IT
•Organizacja zarządzania informacją biznesową: funkcje, które kontrolują zaopatrzenie informacyjne organizacji
•Polityka organizacji

W centrum tych czterech obszarów znajduje się model BIM – pośredniczy pomiędzy popytem na informacje w procesach biznesowych a zautomatyzowanym i niezautomatyzowanym wsparciem zaopatrzenia informacyjnego organizacji. BIM implementuje i stosuje politykę organizacji w tm zakresie oraz świadczy wsparcie w tym obszarze dla użytkowników i zarządzających organizacją.
Kluczowy punkt wartości dodanej BIM w zarzadzaniu organizacją znajduje się więc w dopasowaniu pomiędzy zaopatrzeniem informacyjnym organizacji a procesami biznesowymi.
Punkt koncetracji BIM wg BiSL
Struktura BiSL
Struktura modelu zarządzania BiSL składa się wielu procesow pogrupowanych w klastry zarządcze. Proponowany model jest modelem procesowym.
Use Management Cluster
Functionality management cluster
Pomiędzy "user mngt" oraz "funcinality mngt"
znajdują się procesy pośredniczące, takie jak zarządzanie zmianą oraz przekazanie (change, transiiton)
Management processes cluster
Information strategy cluster
Planning and control
Koszty i korzyści w zależności od perspektywy
Financial management
Plannign and control
Financial management
Demand management
Contract management
Management circle
Contract management
dopasowanie dostarczanej informacji do procesów biznesowych
Ergonomia informacji
jakość informacji
Demand management
Wartość dodana
Struktura BiSL
I-organization strategy cluster
Information coordination
Podsumowując...
Pomiędzy biznesem a IT
Klastry zarządcze i procesy
Korzyści dla pracowników i zarządzających...
Dokładny wgląd w najważniejsze procesy w zakresie działalności przedsiębiorstwa i związki zachodzące między nimi
Inspiracja dla wymiany informacji między organizacjami
Wysokiej jakości wsparcie dla procesów biznesowych i użytkowników końcowych poprzez zapewnienie dopływu informacji
Jasne wskazówki, jak stosować profesjonalne i systematyczne podejście w zarządzaniu informacją biznesową
Pomost między procesami IT
i biznesowymi oraz między administratorami informacji biznesowej i menedżerami informacji
Korzyści dla organizacji
Punkt wyjściowy dla poprawy procesów biznesowych z pomocą najlepszych praktyk
Koordynacja procesów IT i biznesowych
Lepsze przewidywanie zmian w organizacji i zachodzących w niej procesach biznesowych
Usprawnione zarządzanie i kontrola nad dostawcami IT
Uzupełnienie struktury ITIL
Organizacje stosujące BiSL
Insurance companies (Achmea and ASR)
Medical organizations e.g. hospitals
Departments of Finance, Traffic, Education
Universities
Banks (Fortis)
Municipalities and other local governments
Drinking-water suppliers
Subgovernmental organizations (SVB, TenneT,..)


Od strony biznesu....
Czy będąc menadżerem biznesowym pozwolisz decydować swojemu (zewnętrznemu lub wewnętrznemu) dostawcy IT, jakich aplikacji biznes powinien używać?
Czy pozwolisz decydować IT, jak używać swoich aplikacji?
Czy pozwolisz decydować, ile mają kosztować twoje usługi IT?
Ale czy IT ma wystarczającą wiedzę biznesową, aby rzeczywiście podnosić jakość decyzji zarządczych w organizacji...?

Spójrzmy, jak to postrzega biznes....
Potrzebny jest więc łącznik pomiędzy IT a biznesem...

Łącznik, który wynika z samej procesowej natury organizacji, jak również natury zarządzania informacją w organizacjach...


O tym za chwilę w krótkim wstępie dotyczącym samej organizacji, jak rownież rozróżnienia systemu informatycznego od systemu informacyjnego w organizacjach...
BiSL® Certification
Certyfikat APMG - BiSL Foundation, skierowany do osób mających operacyjne, zarzadcze i strategiczne role w organizacji związane z usługami IT oraz odpowiedzialność za zarzadznaie krytycznymi informacjami bizneoswymi

40 pytań wielokrotnego wyboru, 60 minut, 65% poprawnych odpowiedzi (26 p.) zalicza egzamin.

0.5 tzw "complementary credits" do certyfikacji ITIL Expert.
Szkolenie przygotowujące do egzaminu....
3-dniowe szkolenie zgodne z syllabusem przygotowujące do zdania BiSL Foundation, ukierunkowane rownież na aspekty praktyczne stosowania BiSL.
Symulacja biznesowa BookStore
Dla osób, które chcą doświadczyć, jaka jest waga oraz wartośc zarządzania informacją biznesową - produkt GamingWorks - światowego lidera symulacji biznesowych - twórcy takich symulacji jak "Apollo 13 - an ITSM case experience", "Challenge of Egypt" czy "GrabPizza"...
BookStore
Dialog pomiędzy biznesem a IT
Zrozumienie potrzeb informacyjnych biznesu
Zarządzanie przepływem informacji
Implementacja zarządzania informacją
Raportowania i zarzadzanie kosztami dostarczania informacji
Najlepsze praktyki BiSL

BookStore
1-dniowe spotkanie
10 do 12 uczestników
Ekscytujące doświadczenie zarzadzania siecią sprzedaży książek i problemami z zarzadzaniem informacją w tym środowisku...
Zapraszamy na szkolenia oraz symulacje biznesowe...
Full transcript