Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tema e diplomes - Elvir Avdijaj (FAKTORЁT NDIKUES NЁ SHUARJEN E BIZNESEVE NË KOSOVЁ)

No description
by

Elvir Avdijaj

on 24 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tema e diplomes - Elvir Avdijaj (FAKTORЁT NDIKUES NЁ SHUARJEN E BIZNESEVE NË KOSOVЁ)

Journey
Shkaqet e dështimit të biznesit
Mungesa e eksperiencës menaxheriale
Eksperienca e pa balancuar
Konkurrenca e ashpër
Braktisja (lejnë pas dore)
Mashtrimi
Shkaqe madhore
Rregullat e shumta qeveritare
Dy studiues të njohur ne fushën e biznesit, Dun dhe Broadstreet, kanë zbuluar qe bizneset dështojnë çdo vit për arsye shumë të ngjashme.
Makromjedisi
Faktorët politiko-ligjor
Faktorët ekonomikë
Ndryshimi në treg
Rritjes reale ekonomike
Normave të interesit
Konkurrencës
Papunësisë
Investimet industriale
Inflacioni
Faktorët social-kulturorë
Faktorët teknologjikë
Faktorët ndërkombëtarë
Normat
Zakonet
Qëndrimet dhe sjelljet
Përdorimi i kompjuterit sot nuk është me një luks, por një domosdoshmëri.
Përfitimet nga firmat të huaja janë të dukshme, sepse jo vetëm qe plotësohen kërkesat për mallra dhe shërbime të ndryshme e punësohen njerëzit, por edhe për biznesmenët qe hyjnë në marrëdhënie me ta mësojnë si të punojnë ndryshe e t’u përshtaten rregullave të reja të lojës.
Konkurrentet
Furnitorët
Sindikatat dhe Rregullatorët
Partneret
Mikromjedisi (Mjedisi i afërt)
Klientët
Sa janë të gatshëm të shpenzojnë
Klasifikimi sipas grup-moshave
Klasifikimi sipas produktit dhe shërbimeve
Organizatat e biznesit jo vetëm duhet të njohin se cilët janë konkurrentet aktuale, por edhe konkurrentet potenciale, të cilët mund të futen në treg në të ardhmen.
Gjakove
Prishtine
Mitrovice
Mitrovice
Prishtine
Istog
Prizen
Punonjësit
Rendësi të veçantë për firmat e biznesit ka madhësia e ofertës se fuqisë punëtore , cilësia dhe çmimi I fuqisë punonjëse si dhe aftësia e menaxhereve të tyre
William Harley & Arthur Davidson, 1914
Disa probleme qe lindin gjate marrjes se vendimeve
Vendimmarrja është një proces dhe jo një veprim i thjeshte i të zgjedhurit nder disa alternativa.
Disa njerëz përpiqen ose tentojnë ti personalizojnë problemet.
Mungesa i informacionit shpesh bën qe personat përgjegjës të mos marrin sinjale lidhur me lindjen e një problemi.
Problemi është tepër kompleks për t’u kuptuar.
Problemet mund të lindin në fusha ku njerëzit nuk kane eksperiencë.

Identifikohen probleme të gabuara apo shkaqe të gabuara!
Disa teknika për zgjidhjen problemeve
Përkufizimi i problemit si një diferencë midis kushteve të tashme dhe kushteve të dëshiruara
Tabela e Kepnerit dhe Tregoe Për përkufizimin e problemit
Për të kompletuar ketë tabele zgjidhësi i problemit bën pyetjet e mëposhtme:
• Çfarë po ndodh? Çka nuk po ndodh?
• Kurd po ndodh? Kur nuk do të ndodhe?
• Ku po ndodh? Ku nuk do të ndodhe?
• Cilit do ti ndodhe? Cilit nuk do ti ndodhe?
• Në çfarë mase do të ndodhe? Në çfarë mase nuk do të ndodhe?
Kosovë 2012
Procedurat e shuarjes së biznesit janë të qarta dhe të paraqitura edhe në ueb faqen zyrtare. Për të shuar një biznes duhet plotësimi i një formulari, por më e rëndësishmja është që nga biznesi kërkohet një vërtetim nga Administrata Tatimore e Kosovës që biznesi i ka kryer të gjitha obligimet tatimore, dorëzohen në ministri dhe më pas fillon mbyllja e biznesit
Kosovë 2013
Fadil Mahmuti
tregon se ngarkesat e larta tatimore e kanë detyruar të çregjistrojë biznesin e tij, pasi thotë se më shumë është dashur të paguajë obligime, sesa që ka fituar.
• “Obligimet tatimoret zanatlinjtë e kanë 9 përqind, ndërsa ëmbëltoret e kanë 3 përqind. Çfarë dallimi, ëmbëltorja i shet 200 kafe, unë i bëj 12 euro në ditë, ndërsa paguaj nëntë përqind, ndërsa zanatet tjera 3 për qind”, shprehet Fadil Mahumti.
Kosovë 2014
Statistika të përgjithshme mbi bizneseve në Kosovë përgjatë viteve 2012/15
Të dhënat empirike dhe analiza e tyre (Hulumtimi)
Shkaqet e dështimeve të përgjithshme që ndodhin në vazhdimësi tek bizneset e vendit tonë
Gjatë hulumtimit është vërejtur se bizneset në përgjithësi nuk janë të informuara saktësisht se si funksionon një biznes i mirë dhe i strukturuar në mënyrën më efektive
Bizneset në përgjithësi futen në treg dhe shpresojnë që do të krijojnë të hyra pa analizuar tregun
Të dhënat e bizneseve në Kosovë viti 2012/14
THE BIG IDEA
Marketingu
Menaxhimi
Teknologjia dhe inovacionet
Konkluzionet dhe rekomandimet
Universiteti publik “Haxhi Zeka”
Fakulteti i Biznesit
PUNIM DIPLOME

Lënda nga e cila është berë punimi: Organizimi Industrial
Tema e punimit: FAKTORЁT NDIKUES NЁ SHUARJEN E BIZNESEVE NЁ KOSOVЁ
Studenti:
Emri dhe mbiemri i studentit: Elvir Avdijaj
Statusi i studentit: I rregullt
Numri i amzës: 111042012
Drejtimi-Departamenti: Administrim Biznesi
Shkalla e studimit: Baçellër në AB
Mentori:

Msc. Driton Sylqa

Wal-Mart Supercenter
Hapi 85 dyqane në gjermani
11.000 punonjës
2.5 miliard dollarë
Fatkeqësisht kostot vjetore ishin shumë me të larta pse?
Lokacioni - dyqane dorës se dyte
Faktori ekonomik - drejtuesit e Wal-Mart ‘it besonin se tregu gjerman po behej me i ngjashëm me tregjet amerikane
Konkurrenca - çmime me te ulëta
Faktori kulturor - gjermaneve mesa duket nuk u pëlqen qe të tjerët të fusin neper çanta mallrat qe ata kane blere
Full transcript