Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PWKiE 3: Edukacja i stratyfikacja społeczna.

No description
by

an soko

on 22 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PWKiE 3: Edukacja i stratyfikacja społeczna.

Teoria REPRODUKCJI EKONOMICZNEJ S.Bowlesa i H.Gintisa
"Szkolnictwo w kapitalistycznej Ameryce" , 1976 r.
Parsons faworyzuje ten system, a Bowles i Gintis go odrzucają.
zbieżność
poglądów Gintis'a i Bowles'a z Parsons'a :
wg B. i G. system edukacyny = miejsce wdrukowywania jednostce merytokratycznej ideologii edukacyjnej równości szans
zakwestionowanie obowiązującego sposobu myślenia o :
- edukacji
- roli edukacji w społeczeństwie
Główny cel krytykowanego
status quo
:
rozwijanie gospodarki rynkowej
maksymalizacj zysków
ZASADA KORESPONDENCJI
założenia teorii :
krytyka amerykańskiego systemu edukacyjnego
system edukacji opiera się na :
temat 3

:
Edukacja i stratyfikacja społeczna

Problemy Współczesnej Kultury i Edukacji
Anna Sokołowska
Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Samuel BOWLES
ur. 1939 r.,
amerykański eko-
nomista, profesor
Herbert GINTIS
ur. 1940 r.,
amerykański eko-
nomista, naukowiec,
nauczyciel, pisarz
"Demokracja i kapitalizm" , 1986 r.
Relacje pomiędzy edukacją, ekonomią, strukturą społeczną i instytucją państwa.
hierarchiczne społeczeństwo złożone z klas społecznych
zależność edukacji od ekonomii i rynku pracy
system edukacyjny odtwarza społeczne i edukacyjne nierówności
podważenie :
- niewielkiego uwikadnia edukacji w strukturę ekonom.
- braku powiązania statusu rodziców i dzieci
alternatywa dla
strukturalnego funkcjonalizmu

STRUKTURALNY FUNKCJONALIZM
dominujący wówczas paradygmat
w socjologii edukacji
T. Parsons
założenia:
system społeczny jest w stanie dynamicznej równowagi
napięcia wewnątrz systemu, nawet jeśli istnieją dłużej, są rozwiązywane
wg Gintis'a i Bowles'a
zasadach ekonomii
potrzebach gospodarki
rynku pracy
szkoły służą konserwowaniu istniejącego systemu
szkoły :

nie działają autonomicznie

są podporządkowane 'dyrektywom ekonomicznym'

służą dostarczaniu odpowiednio ukształtowanego kapitału ludzkiego
- założenia -
" Struktura relacji społecznych w edukacji nie tylko przyzwyczaja uczniów do dyscypliny miejsca pracy, lecz także rozwija typy osobistych zachowań, samoprezentacji, samopostrzegania oraz społeczną identyfikację z właściwą im klasą społeczną."
Bowles, Gintis
fakt utrzymywania
status quo
za pomocą dwóch głównych funkcji szkoły w społeczeństwie:
socjalizacji
selekcji
w rzeczywistości to fasada
ponieważ sys. edu. reprodukuje system ekonomiczny
D. Blackledge, B.Hunt
uprawomocnienie tej struktury
klasowej poprzez:
wzmacnianie przekonania, że sukces ekonomiczny zależy od uzdolnień, odpowiedniej edukacji
przygotowuje młodych ludzi do zajęcia miesca w świecie zdominowanym przez pracę i klasy
Przyczyny krytykującej teorii Bowles'a i Gintis'a
specyfika kapitalistycznej produkcji
liberalne spojrzenie na społeczeństwo i jednostkę
niemożliwe jest liberalne założenie o braku wpływu zewnętrznych procesów
ocena szkolna =>
mechanizm kształtowania postaw
nacisk nie tylko na zdolności, ale na :
systematyczność
motywacja
wytrwałość
poświęcenie
nie ocenia się wyabstrahowanych zdolności
ocenia się działania w konkretnych
sytuacjach edukacyjnych
edukacja na różnych poziomach zasila strukturę zawodową na różnych poziomach
różne poziomy edukacji - organizacja wewnętrzna zgodna z poziomami podziału pracy
podobieństwo
do struktury przedsiębiorstwa
:
najniższe poziomy -> szeregowi pracownicy
wykonywanie poleceń
są pod ciągłą kontrolą
najwyższe poziomy -> kadra kierownicza
samodzielność
podejmowanie decyzji
podobnie w edukacji :
szkolnictwo podstawowe i średnie
->
silna kontrola
->
ograniczanie, aktywizacja
w określonym kierunku
->
rozwijanie osobowości
do niższych szczebli struktury zawodowej
szkolnictwo wyższe
->
mała kontrola
->
samodzielny rozwój, podejmowanie decyzji
->
przygotowanie do kierowniczych funkcji
przyczyna nierówności:
-
nie tylko na szczeblu hierarchicznym różnice
-
również różnice w ramach jednego szczebla
struktura szkolnictwa
znaczące różnice szkół dla dzieci
z róźnych klas społ.
znaczna różnica w stosowanych wzorcach
socjalizacji, nauczania, kontroli
zależność od struktury ekonomicznej
sprzeczne oczekiwania kierownictwa szkół, nauczycieli, rodziców
specyfika uczniów z różnych klas społ.
różnice pogłębiane przez:

nierówności w zasobach finansowych
- szkoły dla dzieci z niższysz klas społ. są gorzej finansowane, gorzej wyposażone, większe liczebnie klasy, mniejszy wybór kursów, słabsi i gorzej wynagradzani nauczyciele
wolny i równy dostęp do edukacji istnieje
jedynie pozornie
- KRYTYKA teorii reprodukcji ekonomicznej -
przyczyny krytyki:
USA to ostoja
liberalnych ideologii
wolnego rynku
wiary w równość szans
kapitalizmu
krytyka teorii Reprodukcji ekonomicznej
zarzuty wobec teorii Bowles'a i Gintis'a :
skrajny determinizm
redukcjonizm jednostki
nie dostrzeganie u jednostki:

podmiotowości
wolności
możliwości zakwestionowania
P. Willis
P. Willis
czołowy brytyjski socjolog
społeczna reprodukcja osiągana nie tylko przez kulturową produkcję
ale równiez przez:
warunki wynagradzania siły roboczej
relacje w rodzinie
płeć
relacje zawodowe
wpływ państwa
policję
media
sposób spędzania wolnego czasu
R. Moore
kwestionuje teorię r.e. co do :
jej prawdziwości i adekwatności
istnienia tak bezpośredniej zależności sys.edu.- sys.produkcji
założenia z góry jej istnienia
ponieważ jest to główna teza marksistowskiej socjologii edukacji
zarzuty pozostałych krytyków
masowy syst. szkolnictwa spowodowany nie tylko kapitalistycznym syst. produkcji
szkoły nie służą jedynie intersom burżuazji
zminimalizowanie wpływu ukrytego programu szkoły w zabezpieczeniu nierówności
pozostałe zarzuty
poważna nieścisłość
brak podania hipotez o przyczynach, mechanizmach, tendencjach rozwojowych
interpretowanie zjawisk szkolnych jedynie z perspektywy utrzymywania społ. porządku
żródło:http://bowlesmicroeconomia.uniandes.edu.co/multimedia/SamuelBowles1.jpg
żródło:http://www.bates.edu/news/2010/09/23/phibetakappa-gintis/
żródło:http://w3.unisa.edu.au/unijam/guests.htm
- w n i o s k i -
teoria R.E. jedną z najbardziej doniosłych
w socjologii edukacji
rozwój radykalnego myślenia o edukacji
podstawy do analizy politycznej ekonomii szkolnictwa
zastosowanie niektórych kategorii
do globalnej rzeczywistości społ.
prezentacja powstała na podstawie tekstu
prof. UAM dr hab. Tomasza Gmerka
pt.
"Kapitalizm, edukacja, nierówność społeczna (teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa)"
[w:]
T.Gmerek (red.),
Edukacja i stratyfikacja społeczna
, Poznań 2003
Dziękuję za uwagę.
Full transcript