Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

20. YY'IN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETi VE AVRUPA ÜLKELERi

No description
by

Ender Alkan

on 28 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 20. YY'IN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETi VE AVRUPA ÜLKELERi

II. Meşrutiyet Dönemi
Sonuç olarak 20. yy'ın başlarında Osmanlı Devleti çok zayıflamıştı. Bir çok konuda avrupa devletlerinin gerisinde kalmıştı. Avrupa devletleri ise hızla büyüyor ve gelişiyorlardı. Osmanlı bu gelişmelere ayak uyduramadı. Hem iç hemde dış meselelerle uğraşmaktan gücünü geri kazanamadı. Dünyada ise hızla arta sömürge ve silanlanma yarışları yüzünden gerilen ortamda çıkan savaşa Osmanlı Devletide katıldı. Savaştan yenik çıktı. Çok ağır anlaşmalar imzaladı. Sonunda ise parçalandı.
AVRUPA DEVLETLERİ
18. yüzyılın ortalarında Ingiltere'de başlayan sanayi inkılabı ile 1789'da gerçekleşen Fransız Ihtilali, Avrupa'yı ve dünyayı yoğun bir şekilde etkiledi. Sanayi Inkılabı ile üretim alanında büyük atılımlar gerçekleştiren devletler ucuz ham madde ve Pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sömürge yarışına girdiler. Ingiltere büyük bir sömürge imparatorluğuna dönüştü. Siyasi birliklerini geç tamamlayan Italya ve Almanya'nın da sömürge yarışına girmeleri Avrupa'da siyasi ve ekonomik dengeleri bozdu. Sömürge rekabetini hızlandırdı. Fransız Ihtilali ise gündeme getirdiği milliyetçilik akımı, eşitlik, adalet, özgürlük, laiklik, liberalizm gibi kavramlarla çok uluslu devletler ve monarşi ile yönetilen devletleri doğrudan etkiledi. 19.yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’nın ekonomik yapısında önemli değişiklikler meydana geldi. Coğrafi Keşiflerle başlayan sömürgecilik ve bilimleri buluşların tekniğine uygulanması sanayileşmeye neden oldu. İlk önce İngiltere’de başlayan makineleşme kısa zamanda diğer ülkelere de yayıldı.. İngiltere’den sonra Fransa, Hollanda, Alman devletleri ve Avusturya’da sanayileşme hızla gelişti.


OSMANLI DEVLETİ
Osmanlı Devleti XX. yy’a gelindiği zaman siyasî ve askeri üstünlüğünü kaybetmiş ve ayakta kalabilmek için uluslararası denge siyaseti izlemiştir. Avrupa’da ortaya çıkan Fransız İhtilali Sanayi İnkılâbı Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir. Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik akımları Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar arasında yayılmış ve Osmanlı içerisinde birçok ayaklanma çıkmıştır. Sanayi İnkılâbı ile Avrupa’da fabrikalar kurulmuş üretim artmış mallar hızla ve ucuz bir şekilde piyasaya sürülmüştür. Üretilen malları satmak için pazar arayışına gidilmiş ve böylece sömürgecilik yarışı başlamıştır.
Trablusgarp Savaşı
Siyasal birliğini 1870’de kuran İtalya’nın sömürgecilikte gecikmesi nedeniyle ham madde ve pazara ihtiyacı vardı. İtalya’nın sömürgeleştirebileceği en uygun yer Osmanlının Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp kalmıştı. İngiltere ve Fransa İtalya’nın Almanya’nın yanına geçmesini engellemek için bu işgale destek verdiler ve İtalya Trablusgarp’ı işgale başladı.
Osmanlı bölgeye kara yoluyla asker gönderememiş Mustafa Kemal’in de içinde bulunduğu gönüllü bir grup halkı düşmana karşı teşkilatlandırmıştır. Derne ve Tobruk’ta italyanlar yenilgiye uğratıldılar. Karada başarı sağlayamayan italyanlar, denizde üstünlük sağlayabilmek için Rodos ve çevresindeki adaları işgal ettiler. Osmanlı’yı barışa zorlamak üzere Çanakkale Boğazı’nı topa tuttular. Osmanlı her şeye rağmen üstün durumdayken I. Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine İtalya ile anlaşmak zorunda kaldı.
20. YY'IN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETi VE AVRUPA ÜLKELERi
Bu durumda Osmanlı Devleti hammadde ve pazar açısının önemli bir konumdaydı. Osmanlı Devleti’ne giren ucuz mallar Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Osmanlı Devleti dünyadaki ekonomik gelişmelere ayak uyduramamıştır. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesinden sonra ekonomik olarak dışa bağımlı hale gelinmiştir. Osmanlı Devleti askeri ekonomik ve siyasi alandaki çöküşü önlemek için Tanzimat ve Islahat Fermanları yayınlanmış fakat başarı elde edilememiştir. Bunun yanında 1876 yılında 1. Meşrutiyet 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Meşruti yönetime geçişin tam anlamıyla sağlanamaması ülke içerisinde karışıklıklara neden olmuştur. Bu karışıklıklardan yararlanan Avusturya Bosna-Hersek’i işgal etmiş Bulgaristan bağımsızlığını ilân etmiş İtalya ise Trablusgarb’ı işgale başlamıştır.
II. Abdulhamid’in Mebusan Meclisi’ni kapatmasından sonra uyguladığı yönetim şeklini beğenmeyen meşrutiyet yanlılarının önemli bir kısmı Batı’ya kaçmak zorunda kaldı.
II. Abdulhamid’in idaresinden memnun kalmayan ittihat ve Terakki Cemiyeti, baskı yolunu kullanarak padişahın Kanuniesasi’yi yeniden yürürlüğe koymasını sağladı (23 Temmuz 1908).
Meşrutiyet rejimi yeniden yürürlüğe girdi. II. Meşrutiyetle padişahın anayasal hakları sınırlandırıldı, yeni siyasi partilerin kurulmasına izin verildi, hükümetin meclise karşı sorumlu olduğu kabul edildi.
Meşrutiyete karşı 1909‘da tarihe 31 Mart adıyla geçen bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmayı içinde Mustafa Kemal’in de olduğu Harekat Ordusu bastırdı. II.Abdulhamid’inde ayaklanmada parmağı olduğu iddiasıyla padişah tahttan indirilip yerine V. Mehmet Reşat geçirildi.
Balkan Savaşları
Sebepleri
1. Osmanlı imparatorluğu’nun içinde bulunduğu olumsuz durum
2. Avrupalı devletlerin menfaatleri doğrultusunda Balkanları kışkırtmaları (Rusya’nın Panslavizm politikası, Avusturya’nın Balkanlara Slav hâkimiyetinin girmesini istememesi ve kendisinin yayılmak istemesi)
3. Milliyetçilik akımın etkisi (Bu aynı zamanda Fransız ihtilali’nin de sonucudur.)
4. Balkan milletlerinin birleşmeleri

1. Balkan savaşları sonunda Osmanlı Devleti büyük miktarda toprak kaybetmiştir. 2. Balkan Şavaşları sonunda kaybettiği toprakların bir kısmını geri kazanmıştır.
Birinci Dünya Savaşı
Nedenleri
-İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.
-Silahlanma yarışının hızlanması.
-Fransız ihtilalinin getirdiği milletçilik akımının etkisi.
-Fransızların alsos-loren bölgesini Almanlardan geri almak istemesi.
-Devletlerarası bloklaşma.
-Avusturya’nın ve Rusya’nın balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları.
-Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın siyasi dengeleri değiştirmesi.
Sonuçları
1.Avrupa ve Asya’da devletlerarası dengeler bozulmuş, Osmanlı, Avusturya-Macar imparatorluğu ve Rusya tarihe karıştı.
2.Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan kuruldu.
3.Yeni siyasi rejimler ortaya çıktı.
4.Yenilen devlerin imzaladığı ağır antlaşmalar 2. dünya savaşına ortam hazırladı.
5.Sömürgecilik isim değiştirerek mandacılık adı altında devam etti.
6.Osmanlı devleti parçalanmış Hıristiyan azınlıktan sonra Müslüman Araplarda bağımsızlıklarını ilan etti.
7.A.b.d. bu savaştan sonra Avrupa politikasına karışmaya başladı.
Full transcript