Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төсвийн цаглабар

No description
by

Davaadolgor Batbayr

on 13 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төсвийн цаглабар

Төсвийн цаглабар
1 сар
1
5
8
14
30
31
5 сар
1
10
9 сар
1
4
2 сар
1
15
28
6 сар
1
10
14
30
10 сар
1
9
31
3 сар
1
15
25
29
7 сар
1
5
11 сар
1
15
25
4 сар
1
15
20
8 сар
1
5
6
15
12 сар
5
11
20
10
9
25
31
15
15
20
12
15
25
Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжлийн сангийн төсөв
Аймаг, нийслэлийн жилийн төсөв
Дунд хугацааны төсвийн мэдэгдэл
Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
Ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсөв
Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын төсөв, Хүний хөгжлийн сангийн төсөв, аймаг, нийслэлийн төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжлийн сангийн төсөв, орон нутгийн төсвийн улирал, хагас, бүтэн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл
Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
Ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсөв
Жилийн улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсөв
Аймаг, нийслэлийн жилийн төсөв
Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн жилийн төсвийн сар, улирлын хуваарь
Аймаг нийслэлийн жилийн төсвийн сар, улирлын хуваарь
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төр захиргааны төв байгууллага дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг боловсруулж, Засгийн газарт хүргүүлэх
ЗГ дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсвийг УИХ-д өргөн мэдүүлэх
УИХ дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг хэлэлцэж, батлах
Баталснаас хойш
ажлын 7-н өдрийн
дотор хэвлэн нийтлэх
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх чиглэлийн төслийг боловсруулж, ЗГ-т хүргүүлэх
Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх чиглэлийн төслийг дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд нийцүүлэн хянаж УИХ-д өргөн мэдүүлэх
УИХ улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх чиглэлийн төслийг жил бүрийн
хаврын чуулганаар
хэлэлцэн батлах
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан жилийн төсвийн хязгаарын саналаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсвийн хязгаарын саналыг нэгтгэн боловсруулэ ЗГ-т хүргүүлэх
ЗГ төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсвийн хязгаарын төслийг хэлэлцэн, батлах
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага ЗГ-ын баталсан жилийн төсвийн хязгаарыг төсвийн удирдамжийн хамт ТЕЗахирагчид хүргүүлэх
ТТЗахирагчдад харьяалагддаг ТШЗахирагч нь жилийн төсвийн төслөө харьяалах ТТЗахирагчид хүргүүлэх
ТТЗахирагч, ТТЗахирагчид харьяалагддаггүй ТШЗахирагч жилийн төсвийн төслөө харьяалагдах ТЕЗахирагчид хүргүүлэх
ТЕЗахирагч жилийн төсвийн саналаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага жилийн төсвийн саналыг нэгтгэн боловсруулж, ЗГ-т өргөн мэдүүлэх
ЗГ жилийн төсвийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэх
ЗГ жилийн төсвийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлснээс хойш
ажлын 3 өдрийн
дотор нийтэд мэдээллэх
Төрийн аудитын төв байгууллага жилийн төсвийн төслийн талаарх дүгнэлтийг УИХ-д хүргүүлэх
УИХ жилийн төсвийн төслийг хэлэлцэн батлах
Аймаг, нийслэлийн ЗДаргын тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг тухайн татны ИТХ-д өргөн мэдлүүлэх
Аймаг, нийслэлийн ИТХ тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг хэлэлцэн батлах
10
Сум, дүүргийн ЗДарга тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг тухайн шатны ИТХ-д өргөн мэдүүлэх
20
Сум, дүүргийн ИТХ тухайн шатны жилийн төсвийн төсвийг хэлэлцэн батлах
Аймаг, нийслэлийн ЗДарга тухайн шатны батлагдсан төсвийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
ТТЗахирагч болон ТТЗахирагчид харьяалагддаггүй ТШЗахирагч төсвийн хуваарийн саналаа харьяалагдах ТЕЗ-д хүргүүлэх
25
ТЕЗахирагч төсвийн хуваарийн саналаа санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн ЗГ-ын гишүүн улсын төвөс, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн жилийн төсвийн хуваарийг батлах
Аймаг, нийслэлийн ЗД тухайн шатны жилийн төсвийн сар, улирлын хуваарийг батлах
Аймаг, нийслэлийн ЗД тухайн шатны жилийн төсвийн сар, улирлын батлагдсан хуваарийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
ТШЗахирагч төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээг
сар бүрийн 2-ны
дотор харьяалагдах ТТЗахрагчид хүргүүлэх
ТТЗахирагч тусгай сан, төсвийн сарын гйүцэтгэлийн мэдээг
сар бүрийн 4-ний
дотор харьяалагдах ТЕЗахирагчид хүргүүлэх
ТЕЗахирагч төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээг
сар бүрийн 6-ны
дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээг
сар бүрийн 8-ны
дотор нэгтгэн гаргах
Санүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээг
сар бүрийн 15-ны
дотор нийтэд хэвлэн мэдээллэх
ТШЗахирагч улирлын төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг
дараа улирлын эхний сарын 15-ны
дотор гаргаж харьяалагдах дээд шатны төсвийн захирагчид, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг
дараа оны 1 сарын 25-ны
дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлэх
Аудит хийсэн санхүүгийн тайланг
2 сарын 25-ны
дотор харьяалагдах дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлэх
ТТЗахирагч хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гаргаж ТЕЗахирагчид хүргүүлэх
Жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг
дараа оны 3 сарын 5-ны
өдрийн дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит хийсэн тайланг
жил бүрийн 3 сарын 25-ны
дотор ТЕЗахирагчид хүргүүлэх
Сум, дүүргийн төрийн сангийн тухайн шатны төсвийн хагас жилийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн цаглабар нь ТТЗахирагчийн хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн цаглабартай ижил
Аймаг, нийслэлийн ТЕЗахирагч жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлэх
Аудит хийсэн тайланг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх ба уг тайланг нийтэд мэдээллэх
ТЕЗахирагы хагас жилийн төсвиийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
Жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг
дараа оны 4 сарын 5-ны
дотор төрийн аудитын төв байгуллагад хүргүүлэх
Аудит хийсэн тайланг жил бүрийн 4 сарын 25-ны дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн ТЕЗ хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гаргах
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, ЗГ-ын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг төрийн аудитын төв байгууллагад хүргүүлэх
Төрийн аудитын байгууллага нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, ЗГ-ын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд
1 сарын дотор
аудит хийж, ЗГ, УИХ-д хүргүүлэх
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Гүйцэтгэсэн: Б.Даваадолгор /СЭЗ-4/
Full transcript