Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UNICEF - krátka prezentácia

No description
by

Erika Szaboova

on 12 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UNICEF - krátka prezentácia

Čo je UNICEF?
Štruktúra UNICEF
UNICEF
apolitická a nenáboženská organizácia pomáhajúca deťom na nediskriminačnom princípe

vznikol v roku 1946 na pomoc deťom, ktoré zasiahla druhá svetová vojna

dnes pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom na celom svete

stará sa o prežitie a rozvoj detí, propaguje ich práva a upozorňuje na ich dodržiavanie

UNICEF je fondom OSN, ale je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov

v roku 1965 získal UNICEF Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi
Ako konkrétne pomáha UNICEF deťom?
voda
zdravie
vzdelanie
ochrana
krízy
partneri
UNICEF zabezpečuje, aby mali deti prístup k pitnej vode, hygiene a primeranej sanitácii - hĺbi studne a inštaluje ručné čerpadlá, stavia lapače dažďovej vody tam, kde je čistá, poskytuje prostriedky na dezinfekciu a čistenie vody, vzdeláva o hygiene.
UNICEF ako najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín zaisťuje očkovanie, dodáva terapeutickú výživu, vitamíny, lieky a siete proti komárom, učí o správnych technikách dojčenia, pomáha deťom, do životov ktorých zasiahol AIDS a bojuje proti závažným smrteľným ochoreniam.
UNICEF sa snaží zabezpečiť kvalitné základné vzdelanie pre všetky dievčatá aj chlapcov, dodáva učebné pomôcky a školí učiteľov, zriaďuje alternatívne školy pre pracujúce deti, zriaďuje centrá pre deti z ulice a podporuje rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť poslať dieťa do školy.
UNICEF na celom svete propaguje práva detí a zasadzuje sa, aby boli deti chránené pred násilím, vykorisťovaním, zneužívaním a AIDS, zriaďuje centrá, v ktorých siroty nachádzajú základnú starostlivosť - stravu, lieky a poradenstvo, v mnohých prípadoch aj alternatívne vyučovanie (ak nemôžu navštevovať školu), kde ich učí, ako prežiť a ako sa o seba v budúcnosti postarať. Tiež vedie deti k tomu, aby spolurozhodovali o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú.
UNICEF sa v krízových situáciách stará o dodávky pitnej vody, vakcín a nevyhnutnej výživy, zriaďuje pre deti bezpečné miesta a provizórne školy, opravuje tie poškodené, zaisťuje pre deti psychorehabilitáciu a zabezpečuje ochranu ich práv.
Rokujeme a vyjednávame s vládami, samosprávami a komunitami, otvárame cestu ďalším organizáciám poskytujúcim pomoc, vždy spolupracujeme s ďalšími agentúrami OSN, ktoré v danej krajine či teritóriu pôsobia, s miestnymi a zahraničnými neziskovými organizáciami a ďalšími partnermi.
na čele UNICEF stojí výkonná rada, ktorá pozostáva z 36 členov reprezentujúcich 5 regionálnych skupín členských štátov OSN

títo reprezentanti tvoria predpisy, odobrujú programy a rozhodujú o administratívnych a finančných plánoch a rozpočtoch

členov výkonnej rady volí Hospodárska a sociálna rada OSN, zvyčajne na obdobie 3 rokov

hlavný manažment a administratíva UNICEF sídlia v centrále v New Yorku

medzi špecializované kancelárie patrí zásobovacia divízia v Kodani a výskumné stredisko Innocenti Research Centre vo Florencii, so svojimi kanceláriami v Japonsku a Bruseli, ktoré asistujú pri získavaní fiannčných zdrojov a pri nadväzovaní styku s tvorcami politiky voči deťom

výkonným riaditeľom Detského fondu UNICEF je od mája 2010 Anthony Lake
v 36 rozvinutých a ekonomicky vyspelých krajinách (vrátane Slovenska)

sú to autonómne mimovládne organizácie
získavajú finančné prostriedky a sústreďujú fondy na realizáciu programov v rozvojových krajinách

v domovských krajinách sa venujú aj popularizácii práv detí, predávajú pohľadnice UNICEF a darčekové predmety, uzatvárajú kľúčové partnerstvá a zabezpečujú ďalšiu nemateriálnu podporu
Národné výbory pre UNICEF
Dohovor o právach dieťaťa
UNICEF si uvedomuje svoju zodpovednosť v otázke financií a snaží sa každé darované euro použiť čo najefektívnejšie.

91,5 %
darovaných prostriedkov používa UNICEF priamo na pomoc deťom a
8,5 %
využíva na pokrytie programových nákladov (kontrola, monitoring, sklady a pod.) a administratívnych nákladov.
Čo priniesol?
významnú ZMENU – od jeho prijatia už deti nemajú len povinnosť poslúchať dospelých
naopak, majú svoje práva, ktoré musia rešpektovať ich rovesníci, dospelí aj celá spoločnosť
tzv. „3 P“
participation
– účasť detí na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich týkajú (napr. pri adopcii, v súdnych konaniach)

protection
– ochrana detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im mohli ublížiť a porušiť ich práva (napr. násilie, zneužívanie)

provides for rights
– zabezpečenie ochrany práv detí pred ich porušeniami.
Rešpektuje a zabezpečuje práva všetkých detí bez akejkoľvek diskriminácie, či už podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu, postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov.
Záujem dieťaťa považuje za prvoradý pri akýchkoľvek postupoch a riešeniach týkajúcich sa dieťaťa. Dieťaťu zabezpečuje ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho.
Zabezpečuje deťom životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj.
Zaväzuje štáty rešpektovať práva, povinnosti a zodpovednosť rodičov a ďalších osôb zodpovedných za dieťa.

Obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa.

Štát by mal rodičom a zákonným zástupcom poskytnúť potrebnú pomoc pri plnení ich úlohy výchovy detí, zabezpečovať rozvoj inštitúcií, zariadení a služieb starostlivosti o deti.

Pred čím má chrániť?
detskou prácou (hospodárskym vykorisťovaním, vykonávaním práce nebezpečnej alebo brániacej zdraviu, vzdelávaniu alebo rozvoju dieťaťa)
konzumáciou drog
sexuálnym zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie
predajom, únosmi a obchodovaním s deťmi
inými formami vykorisťovania
mučením a zbavením slobody, krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a trestami
ozbrojenými konfliktami.
prijatý v roku 1989
pred:
Full transcript