Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokratigrundkurs

Vad krävs för att ett land ska vara demokratiskt, vad krävs av individen...
by

Daniel Jägestedt

on 26 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokratigrundkurs

Demokrati
Demos = folk
kratein = makt/styre
Maslows behovstrappa
basbehov
säkerhet
social gemenskap
social trygghet
status
makt
respekt
självför-
verkligande
Sanning eller bullshit!
Demokrati är när alla får vara med och bestämma
Demokrati är när alla är lika mycket värda
Demokrati är när man får göra som man vill
Demokrati är när man får säga vad man vill
Demokrati är när beslut fattas genom folkomröstning
Demokrati är när lagarna finns nedskrivna
Demokrati är när rika har fler röster än fattiga
Demokrati är när man är oskyldig tills motsatsen bevisats
Demokrati är när ingen är arbetslös
Demokrati är när majoriteten bestämmer
Demokrati är när minoriteter skyddas
Demokrati är när man ska stå för vad man tycker
Demokrati är när man på internet får skriva vad man vill om andra
Demokrati är när man har en kung (monark)
Demokrati är när kvinnor får rösta
Demokrati är när sjukvård är gratis
Demokrati är när de flestas lycka är viktigare än individens liv
Demokrati är när alla i landet har samma religion
Demokrati är när den smartaste mannen bestämmer
Översikt
Majoriteten styr - "folkviljan"
Minoriteter skyddas
Hemliga val
Valsystem
Friheter och rättigheter
Allas lika värde
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap
Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948)
Artikel 6
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.
Artikel 2
Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
FN:s konvention om barnets rättigheter
(1989)
Rättssäkerhet
Nedskrivna lagar
Fri media
Rätt att redovisa olika åsikter utan påtryckningar eller begränsningar
Direkt demokrati
Alla fattar alla beslut
Indirekt demokrati
Representanter fattar beslut
Fördelar?
Nackdelar?
Av individen krävs:
Läskunnighet
Skollagen
Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Vad betyder
Demokrati?
Vad innebär det att
folket har makten?
Makten är delad
FN (Förenta Nationerna)
Ban Ki Moon - Generalsekreterare
Diktatur
Mao
Kina
Franco
Spanien
Saddam
Irak
Castro
Kuba
Idi Amin
Uganda
Stalin
Sovjet
Förhindra krig
Jobbar för demokrati i världen
Rankar länder
Vilka tror du ligger "tio-i-topp"?
Vilka tror du är de tio som ligger sist?
Religionsfrihet
Föreningsfrihet
Demonstrationsfrihet
Mötesfrihet
Tryckfrihet
Yttrandefrihet
Åsiktsfrihet
Lika rösträtt
Allmän rösträtt
Fria val
Regelbundna val
Rätt att anmäla poliser eller annan myndighetsperson
Rätt att överklaga domar och beslut
Trygghet
Kunskap om statens uppgifter
Kunskap om vad man röstar på/till
Kunskap om samhället
10 Netherlands 8.99
9 Finland 9.06
8 Canada 9.08
7 Switzerland 9.09
6 Australia 9.22
5 New Zealand
4 Sweden 9.50
3 Denmark 9.52
2 Iceland 9.65
1 Norway 9.80
Tio-i-topp
Botten
167 North Korea 1.08
166 Chad 1.52
165 Turkmenistan 1.72
164 Uzbekistan 1.74
161 Burma 1.77
161 Equatorial Guinea 1.77
161 Saudi Arabia 1.77
160 Central African Republic 1.82
159 Iran 1.98
157 Syria 1.99
157 Guinea-Bissau 1.99
Jiddisch
Samiska
Finska
Miänkieli
Romani
Sveriges minoritetsspråk/folk
År 7 - Vad i min vardag har
med demokrati att göra?
År 8 - Hur fungerar Sverige?
Hur fungerar EU?
Klassrumsinflytande
Klassråd
Elevråd
Föreningsinflytande
Partimedlem
Stämma
Styrelse
Möte
Melodifestivalen?
Kommun-nivå
Landstings-nivå
Nationell-nivå
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Inflytande hemma
Landstingsfullmäktige
(Regionfullmäktige)
Landstingsstyrelse
(Regionsstyrelsen)
Riksdag
Regering
Skola
Äldrevård
Förskola
Bibliotek
Avfallshantering
Sociala frågor
Räddningstjänst
Bostäder
Kultur?
Fritidsgårdar?
Sjukvård
Tandvård
Ekonomiskt kretslopp
Folket
Inkomstskatt
MOMS
Kommun
Landsting
Riksdag
Skatten
Välfärd
Försäkringskassan
Bidrag
Lagar
Statsbudget
STATEN
TRansferering
EU
Rådet
Komissionen
Parlamentet
Sverige
VAL
Riksdag
VAL
Regeringen
Länders ministrar
Representanter
från länderna
Folkrepresentanter
Lägger förslag och verkställer
EU - Struktur
Hur fungerar FN?
År 9
FN -
Struktur

Generalförsamlingen
Röstar
Representanter
för olika länder
Säkerhetsrådet
Mycket diskussion - Lite makt
5 permanenta
medlemmar
USA, Ryssland,
Storbritannien,
Frankrike, Kina
+
10 andra länder
Generalsekreterare
MYCKET MAKT!
FN-Organen
UNHCR
UNICEF
WHO
Somalia
Pyramiderna i Giza
Radiomasterna
i Grimeton
Drottningsholms slott
Full transcript