Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BAY3

BAY3
by

adem sezer

on 28 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BAY3

Araştırma Modeli ve Türleri
"..... araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak , verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşulların düzenlenmesi" dir
Tarama Modeli Türleri
Genel Tarama Modelleri
Tekil tarama modelleri
İlişkisel tarama modelleri
(Korelasyon ve karşılaştırma)
Örnek Olay Tarama Modelleri
Tekil Tarama Modelleri
Değişkenlerin, tek tek, tür yada miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacı ile yapılan araştırma modelleridir.
İlişkisel Tarama Modeli
İki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir.
Tarama Modelleri
"geçmişte yada halen var olan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan, birey yada nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır."
AMAÇLAR;
"Ne idi?, Nedir?, Ne ile ilgilidir?, Nelerden oluşmaktadır?"
gibi sorulardan oluşmaktadır.
"önemli olan var olanı değiştirmeye kalkmadan gözlemleyebilmektir.
"
Veri bulma
ve
kontrol güçlüğü
"
iki temel sınırlılığıdır.
Çeşitli (nüfus, tarım, sağlık, endüstri) sayımlar
Veri analizinde daha çok betimsel istatistik teknikleri gerekli olur.
ortalama, ortanca(medyan), tepe değer (mod), standart sapma, değişkenlik (varyans), dizi genişliği (ranj), frekans dağılımı, oran, yüzde vb. kavramların bilinmesi gerekir.
Korelasyon ve Karşılaştırma yolu ile çözümleme yapılabilir.
"Zeka düzeyleri ile akademik başarı düzeyleri"
"Sigara içme alışkanlığı ile akciğer kanserine yakanlanma durumu"
"Matemetik dersi başarısı ile coğrafya dersi başarısı"
gerçek bir neden-sonuç ilişkisi olarak yorumlanamaz; ancak ipuçları vererek, bir değişkendeki durumun bilinmesi halinde ötekinin kestirilmesine yararlı sonuçlar verebilir.
Örnek Olay Tarama Modeli
Evrendeki belli bir ünitenenin (birey, aile, okul,...vb.) derinliğine ve genişliğine kendisi ve çevresi ile olan ilişkilerini belirleyerek, o ünite hakkında bir yargıya varmayı amaçlayan tarama düzenlemeleridir.
"Monografi" çalışmalarıda denir.
Elde edilen bilgiler: Daha ayrıntılı ve gerçeğe yakındır. Yalnızca inceleme konusu ünite için geçerli olup, onun ötesinde bir genelleme aMacı taşımaz
Nitelik araştırmalarıdır. İstatistiksel çözümlemelere imkan vermez.
DENEME MODELLERİ
Neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacı ile, doğrudan araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleridir.
Tarama Modelinde;
Var olan durum gözlenir.
Deneme Modelinde;
gözlenmek istenenler araştırmacı tarafından üretilir.
YÖNTEM
Türleri
Deneme öncesi modeller
Tek grup son test modeli
Tek grup öntest-sontest modeli
Karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup sontest modeli
Gerçek Deneme Modelleri:
Öntest-Sontest kontrol gruplu model
Sontest kontrol gruplu model
Solomon dört grup modeli
Yarı Deneme Modelleri:
Zaman dizisi modeli
Eşit - zaman örneklemi modeli
.............................
Araştırma Verileri Kimden
ve
Nasıl Toplanacak
EVREN VE ÖRNEKLEM
Evren
Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür.
Ortak özelliği olan canlı yada cansız her türlü elemanı içerebilir.
Soyuttur. Tanımlanması kolay ulaşılması zordur.
Örneklem
Belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evrenitemsil yeterliği kabul edilenküçük kümedir.
Çalışma Evreni
Ulaşılabilen Evrendir. Somuttur. Araştırmacının, ya doğrudan gözleyerek ya da ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak, hakkında görüş bildireceği evrendir.
Neden Örneklem kullanıyoruz:
Maliyet-Kontrol-Etik
Temel Kural:
Yansızlık
TÜRLERİ
Eleman Örnekleme
Oransız Eleman Örnekleme:

Evrendeki her elememanın örnekleme girme şansı eşit
Random/şans Örnekleme
Oranlı Eleman Örnekleme:

Alt Evrenlerdeki bütün elemanların örnekleme girme şansı eşit
Gruplandırılmış/Tabakalı
Küme Örnekleme
Oranlı
ve
Oransız
Küme Örneklem
Evren Kümelerden oluşuyor ise kullanılan bir yöntemdir.
"Denizlideki Lise Öğrencilerinin Coğrafya Tutumları incelensin"
Her bir lise Küme olarak kabul edilir.
Okullar listelenir. yansız olarak seçilenler örnekleme alınır (oransız).
Tutumu okul türü etkileyebilir. Evrendeki okul türlerinin oranı örnekleme yansıtılır (Oranlı).
"Öğrencilerin Coğrafya Tutumları incelensin". Örnekleme alınacak öğrencilerin kura ile şeçimi
Sınf düzeyi tutumu etkileyebilir; 9-10-11-12. sınıflardan örnekleme girecek öğrencilere eşit şans verilmesi
Örneklemin Yapılanması
1- Çalışma evreninin tanımlanması
2-Evrendekilerin listelenmesi
3-Örnekleme türünün belirlenmesi
4-Örneklem büyüklüğünün kararlaştırılması
5-Örneklemin alınması
6-Temsililiğin sınanması
VERİLER
VE
TOPLANMASI
"bir sonuca varabilmek için gerekli olan bilgi"
".... anlam çıkartmada veya sonuca varmakta kullanılan nicelikler, olaylar veya sayı kümeleri"
TÜRLERİ
1-Olgusal veriler
Cinsiyet, Yaş, Sınıf düzeyi, Mesleki kıdem,..........

2-Yargısal veriler
Görüş, Düşünce, Tutum, Algı, Kaygı, ..........
Kaynakları
İnsanlar
Belgeler
Canlı ve cansız öteki varlıklar
Birincil-İkincil
ÖLÇME
"Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesidir".
Olgusal Ölçme
Ölçüm birim ve sonuçları, herkes için aynı anlamdadır
"Örneklem, 56'sı kadın 64'ü erkek olmak üzere toplam 110 öğretmenden oluşmaktadır"
Yargısal Ölçme
herkesce üzerinde anlaşılmış gözlenebilir ölçüt ve standart yoktur.
"Görüş, tutum, ilgi gibi psikolojik ve sosyolojik özellikler"

ÖLçek Türleri
1-Sınflama,
2-Sıralama,
3-Eşit aralıklı,
4-Oranlı ölçek
Sınıflama Ölçek
Kural: 1-Belli bir özelliğe göre, ayrı nitelikleri taşıyan "şeyler" ayrı semboller alır.
Ölçülen şeyler "evet" ya da "hayır" gibi kesinlikle kararlaştırılabilen sınıflara ayrılır.
Cinsiyet: Kadın( ) Erkek ( )


Frekans, yüzde, Kay-kare testi yapılabilir.

Sıralama Ölçeği
Kural: 2-Ölçülen Şeyler, belli bir ölçüte göre, sıraya dizilirler.
ölçüm "daha az" yada "daha çok" şeklinde görelidir.
"Coğrafya öğretmenleri öğrencileri tarafından çok sevilir".
Kesinlikle Katılıyorum ( ) Katılıyorum ( )
Kısmen Katılıyorum ( ) Katılmıyorum ( )
Kesinlikle Katılmıyorum ( )
Öğrenim Düzeyiniz Nedir?
İlkokul( ) Ortaokul( ) Lise( ) Üniversite( )

"Ortanca, Yüzdelik, Mann-Whitney U-testi" uygulanabilir
Eşit aralıklı ölçek
Kural: 3- Ölçekteki aralılar birbirine eşittir.
ölçüm "daha az" yada "daha çok" şeklinde görelidir.
"sıcaklık aralıklı bir ölçek ile ölçülebilen bir değişkendir. Burada 0 derecelik ölçüm sıcaklığın olmadığı anlamına gelmez".
"Üniversite giriş sınıavındaki başarıyı, zekayı, kişilik, vb. testler"
Aritmetik ortalama, Standart sapma, Pearson korelasyon katsayısı, t-testi, F-testi uygulanabilir.
Oran Ölçeği
Kural: 4- Ölçekte gerçek bir sıfır noktası vardır.
Bu ölçekte elde edilen puanlar, değişkenin gerçek miktarını yansıtırlar.
puanlar arasında oransal karşılaştırmalar yapılabilir.
"80 kg ağırlığında olan biririsi 40 kg ağırlığında olan birisinden iki kat dah ağırdır."
Sosyal Bilimlerde kullanılmaz denebilir.
Ölçme araçlarında aranan nitelikler
Geçerlik
Testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini diğer özelliklerle karıştırmadan ne derece doğru ölçtüğüyle ilgilidir
GÜVENİRLİK
"Testin ölçmek istediği özelliği ne kadar doğru ölçebildiğiyle ilgilidir."
"Ölçme sonucunun tesadüfi hatalardan arınması"
"belli bir özelliği ölçmek amacıyla yapılan ölçmelerin aynı bireyler üzerinde benzer şartlarda tekrar edilebilirliği"
Eylem Araştırması
Eylem araştırması, kişilerin kendi mesleki
eylemleri hakkında araştırma yapmaları ve
değişim için eyleme geçmeleri temelinde
gerçekleşen sistematik bir müdahale sürecidir.
Planlama
Uygulama
Gözlemleme
Sonuçları irdeleme
Durum Çalışması
Bir durum/olay/vakayı araştırmak için farklı bir çok yöntemle veri toplanan araştırma yaklaşımıdır.
Detaylı yoğun bir bilgi edinme sürecidir.
Çalıştığı konuya bütüncül yaklaşır.
Olay ve içinde bulunduğu bağlam arasındaki sınırlar net değildir.
Birden fazla veri kaynağı kullanılır.
Birden fazla yöntem işe koşulur.
Full transcript