Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kommunikáció: bevezető

Kommunikáció
by

Syi

on 13 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kommunikáció: bevezető

interszubjektív
vitatható
tényítélet
értékítélet
szubjektív
nem-vitatható
kommunikációs érvényességigény
véleménybefolyásolás
cselekvésbefolyásolás
világra való
vonatkozás
igazságigény
valódiságigény
helyességigény
kommunikációs megnyilatkozások
beszédaktus, metakommunikáció
közvélekedés:
a tett halála az okoskodás
á, ezek csak szavak
cselekvés és kommunikáció szembeállítása: a beszéd csak kísérője, kiegészítője a cselekvésnek
ezzel szemben:
Austin, 'Tetten ért szavak': beszédaktus-elmélet
lokúció, illokúció, perlokúció
komolyan vettség, "idézés"
ízlelés
organoleptikus
kommunikáció
hallás
auditív/akusztikus
kommunikáció
tapintás
taktilis
kommunikáció
látás
vizuális
kommunikáció
szaglás
olfaktorikus
kommunikáció
a teljes szenzórium: az öt érzékszerv
a 'kommunikáció' szó etimogiája
Shannon kommunikációs modellje
a kommunikátorok számossága
1:1 (egy az egyhez)
1:N (egy a többhöz)
N:1 (sok az egyhez)
N:M (több a többhöz)

a kommunikáció architektúrája
jelenlétkommunikáció
időt áthidaló kommunikáció
teret áthidaló kommunikáció
példák kommunikációs helyzetekre
audivizuális/nyelvi kommunikáció
a kommunikátorok közti struktúra
láncolt
centrális
hierarchikus (mono-, poli-)
rácsos
heterarchikus
a kommunikáció irányultsága
egyirányú (szimplex)
kétirányú (full-duplex)
váltakozva kétirányú (half-duplex)

a kommunikáció szinkronitása
szinkron
aszinkron

az üzenet címzettsége
szórt (anoním, publikus)
címzett (nem-anoním, privát)

1:1
1:N
N:1
N:M
t
1
t
2
=
s
1
s
2
=
/
t
1
t
2
=
/
s
1
s
2
=
t
1
t
2
=
időt áthidaló kommunikáció
t
1
t
2
s
2
/
s
2
/
a kommunikáció külön idejű
elválik egymástól az üzenet kibocsátása és befogadása
az üzenetet valamilyen médiumon keresztül közvetítik
az üzenetet rögzítik
a rögzítés eredménye a dokumentum
dokumentum = hordozó és tartalom (üzenet) egysége
a dokumentumok halmozódnak
a dokumentumot terjeszteni kell (disztribúció)
archívum = dokumentumgyűjtemény
média = a tartalom benne van a kommunikációs eszközben
kommunikátum = üzenet = tartalom = információ = tudás
információtipológia:
milyen érzékszervi csatornán érkezik az adat
nyelvi vagy nem nyelvi
tudástipológia, G. Ryle:
tudni hogy (know how)
tudni mit (know what)
tudástipológia, J. Bruner:
paradigmatikus tudás
narratív tudás
kommunikációs szándék
cselekvésbefolyásolás
véleménybefolyásolás
ítélettípus
tényítélet
értékítélet
A kommunikáció fogalmának etimológiai elemzése. A kommunikatív cselekvés elmélete, három világ modell, a kommunikáció rétegei, igazságra, hitelességre, helyességre vonatkozó érvényességigények és érvényességvizsgálatok (Habermas). Beszédaktus-elmélet (Austin és Searle). A társalgás szerkezete, a jelentés jelentése (Grice, Searle). A relevancia problémája, kommunikációs maximák. Kitekintés: a relavancia – kicsit más – fogalma a kereséstechnológiában.
1. Kommunikáció és cselekvés
Shannon-modell, McKay információtipizálása, információ modális tipizálása, képi kommunikáció, nem-verbális kommunikáció, mikrogesztusok. A kommunikációs helyzetek jellemzése, kommunikációs eszközök, a két nagy kommunikációs iparág: távközlési és médiaipar. A kommunikáció tranzakciós és rituális modellje, a kommunikációs helyzetek jellemzése, a kommunikációs eszközök értelme, jelenlétkommunikáció, időt és/vagy teret áthidaló a kommunikáció fogalma, az eszközpenetráció trendjei, Moore törvény. Információtípusok szerinti kommunikáció. Kommunikációs helyzetek, kommunikáció számossága, irányítottsága, struktúrája.
2. Kommunikáció és információ
Hogyan befolyásolja a gondolkodást a nyelv, amelyen beszélünk?  Nyelvi kommunikációval kapcsolatos alapfogalmak: szemantika, szintaxis, pragmatika. Nyelvelsajátítás paradigmák, nyelvkialakulási elméletek. Nyelv és gondolkodás összefüggése: nyelvi relativizmus, nyelvi univerzalizmus, kognitív relativizmus, kognitív univerzalizmus. Sapir-Whorf hipotézisek. A nyelvhasználat kulturális beágyazottsága: szociolingvisztikai elméletek. Hogyan értelmezhetjük ma a nyelvi relativizmus gondolatát?
3. Nyelv és gondolkodás
A posta rövid története (levél, csomag, logisztika), transzferhálózatok, távjelzési technikák. A távközlési ipar előzményei: egyidejű, teret áthidaló kommunikációs rendszerek, füstjelzés, fény- és tűzjelzés, fáklyatelegráf (hangjelzés, dobjel, harci kürt, postakürt, népi kultúra: gémeskút szemaforjelzés, tengerészeti jelzőrendszerek, zászló, szemafor, vasúti jelzőrendszer, szemafor, optikai telegráf). A jelenlétkommunikáció jelzései, amikor a beszéd alapú kommunikáció nem lehetséges (zászló- és karjelzési rendszerek, mutogatás, jelnyelv, rendőri karjelzés, fényjelzések). Többidejű, egyterű technikák (nyilvános terek, forgalomszabályozás, eligazítás, reklám, művészet).
4. Elemi kommunikációs technikák
A villamosság (elektromosság) kultúrtörténete. A képrögzítés és képmegjelenítés előzményei, állóképi illúziótechnikák, camera obscura, laterna magica. Az állókép, képzőművészet, képnyomtatás, informatív kép, fotó; mozgásillúzió technikai előzményei, mozgástörténetek, storyline. A film, mozgóképes technológia, mozi.
A rögzített hang, hangkeltés, hangerősítés, hanglejátszás, mikrofon, fonográf, lemezjátszó, CD, magnó.
5. Mozgókép (optikai és hangeszközök)
Valós idejű távközlés, a globális kommunikáció kezdete (telegráf, telefon, telex, telefax, képtelefon, mobiltelefon).
A műsorszóró iparágak: sugárzott hang, a rádió, sugárzott kép, a tévé (előzmény a radar). A műsorszóró iparágak infrastruktúrájának, üzleti modelljeinek kialakulása. A kereskedelmi és közszolgálati műsorszórás modelljei. A műsorszám privatizálása: a videó.
6. Távközlés, műsorszórás
Írásbeliség, nyomtatás (írásbeliség, ábécé, írás, írógép, nyomtatás, képnyomtatás, sajtó, printer, tetoválás/testírás). Dokumentum és média. Memóriaintézmények, archívumok. Dokumentum, metainformáció, metaadat.
7. Írásbeliség, médiakommunikáció
A digitális kommunikáció alapfogalmai, memóriaintézmények, archívumok. Digitális kommunikáció, hálózat, interaktivitás rétegei, mulitmédia, hipermédia. Az információs társadalom, tudástársadalom elméletei. Számítógép-hálózatok: számítógép, hálózat, web. Keresési lehetőségek, keresési stratégiák. Navigáció, relevancia, kereséstipológia.
8. Számítógépes kommunikáció
Tömegmédia és sokszorosítási technológiák. Termelő oldali és fogyasztó oldali sokszorosítási technikák, magnó, videó, web, p2p-hálózatok. Sharing, szerző, befogadó, sokszorosító, wikipedia, kollaboráció, kooperáció, reputáció. Szerzői jogi kérdések, copyright-tól a creative commons-ig, torrent, kalózkodás. A megosztás gazdaságának jogi kérdései, közösségi hálózatok, szociális szoftverek, a konvergencia szintjei.
9. Hálózat (megosztásgazdaság, -jog)
Kollektív intelligencia, web2.0, Peer production: grid, fájlcserélő hálózatok, humangrid, nyílt szoftverek, szabad tartalom, wiki, blog, crowdsourcing, közösségi hálók, konvergens tv, szenzorok. Mediatizált terek, mindenütt jelenlevő számítástechnika, szenzorforradalom, a dolgok internetje. Web 3.0, szemantika, szemantikus web, gépi intelligencia, nyelvtechnológia, ontológia.
10. Kollektív és gépi intelligencia
Az ember-gép interakció, az interfész kultúra kérdései, felhasználói felületek, interakciótervezés, interfészelemzés. Interakció, navigáció. Keresési lehetőségek, keresési stratégiák, szűrés, programming, relevancia, kereséstipológia. KOS, tudásszervezési rendszer, taxonómia, tezaurusz, folkszonómia, ontológia, címkézés.
11. Ember-gép interakció
Egy kérdezz-felelek játszma: a társadalomkutatók és a megfigyelt egyének közötti kommunikáció. Hogyan tudjuk meg, mit és miért csinálnak az emberek? A kutatói kérdezés technológiái, buktatói és a buktatók elkerülésére született megoldások. Az emberi viselkedés tudományos megfigyelésének változása az utóbbi tíz évben. A viselkedés közvetlen megfigyelésének új lehetőségei. Mérnökök, informatikusok és fizikusok szerepe az új társadalomtudományban.
12. A kérdőívtől az okosóráig
Adatbázisok, információs túltermelés, mérési, elemzési lehetőségek. A tudástermelés mérési lehetőségei, az információmennyiség becslései, a „how much info” projektek bemutatása. A hálózati média által teremtett új lehetőségek: hálózatelemzés, big data.
13. Kommunikációs trendek
A média és a hatalmi alrendszerek összefonódása, kölcsönhatása (Kittler), információ (média) és hatalom viszonya. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése, szimbolikus erőszak elmélete (Bourdieu). Irányítás és kontroll. Média, nyilvánosság, tömegkommunikáció, propaganda, sajtó, politika (Habermas).
14. Tömegkommunikáció, nyilvánosság
14 órára bontott tematika
modell
kommunikáció és információ
bevezető
elemi kommunikációs eszköz: kihirdetés
jelentés és kontextus
jelentés és kontextus
11
22
11
MN
55
LK
jelentés és kontextus
1) Az 1990-as évben von Osten úr vásárolt egy lovat Berlinben. Mikor Hansot, a lovat arra kezdte idomítani, hogy számolja mellső patája koppantásait, sejtelme sem volt róla, hogy Hans rövidesen kora leghíresebb lova lesz.
2) Hans gyorsan tanult, a számolástól hamarosan eljutott az összeadásig, kivonásig, szorzásig és osztásig, majd idővel az osztókkal és törtekkel kapcsolatos feladatok megoldásáig. És ez még nem minden:
5) Noha a Madison Avenue-ra nem jutott el, híre messze földre terjedt. Hansot mindenütt ismerték, és "Okos Hans"-nak hívták. Minthogy több tudomány számára mindez nyilvánvalóan messzemenő következményekkel járt, és mert néhány hitetlenkedő úgy vélte, valami trükk van a dologban, felállítottak egy vizsgálóbizottságot azzal a céllal, hogy egyszer s mindenkorra állapítsa meg, van-e csalás Hans teljesítményében.
8) Von Ostent felkérték, hogy súgjon egy számot a ló bal fülébe, majd a kísérletben részt vevő másik személy a ló jobb fülébe súgott egy számot. Hansot utasították, hogy adja össze a két számot - a választ pedig sem a nézők, sem von Osten, sem a másik személy nem ismerte.
9) Hans tévedett.
10) Az a bizonyos másik személy, név szerint Pfungst, további kísérletek során feltárta, hogy Hans csak akkor tudott a kérdésekre megfelelni, ha látómezejében valaki tudta a választ. Amikor Hansnak feltették a kérdést, a nézők várakozó testtartást vettek fel, testi feszültségük megnövekedett. Amikor pedig Hans koppantásai elérték a helyes számot, a nézők felengedtek és fejüket kissé elmozdították - ez volt Hans "végszava", itt kellett abbahagynia a koppantást.
3) von Osten közönség elé vitte a lovat, és Hans meg tudta számolni a közönséget, sőt arra is képes volt, hogy csak a szemüveget viselők számát adja meg. Továbbra is koppantásokkal válaszolva megmondta az időt, használta a naptárt, emlékezett zenei hangfekvésekre és jó néhány egyéb hihetetlen mutatványt adott elő.
7) A második bizottság kiküldésével azonban megkezdődött Hans történetének utolsó felvonása.
6) Pszichológia és élettan professzorok, állatorvosok és lovassági tisztek, a berlini állatkert vezetője és egy cirkusz igazgatója vettek részt e szakértői testület munkájában. A von Osten távollétében lefolytatott kísérlet semmi változást nem mutatott Hans feltételezett értelmi képességeiben. Ez elégséges alapot adott a bizottságnak arra, hogy kinyilatkozza, semmiféle trükkről nincs szó.
4) Azután, hogy von Osten patakoppantásos ábécét szerkesztett Hans számára, a ló gyakorlatilag minden szóban vagy írásban adott kérdésre meg tudott válaszolni. Már-már úgy látszott, hogy Hans, az egyszerű ló, tökéletesen ért németül, képes olyasmiket létrehozni, amik szavaknak, számoknak felelnek meg, és értelme meghaladja sok-sok ember értelmi képességeit.
okos Hans
1.
2.
3.
4.
„Egy cowboy és egy indián találkozik a prérin. Az indián mutatóujját a cowboyra szegezi. Az válaszul felemeli szétterpesztett mutatóujját és középső ujját. Az indián az arca előtt összekulcsolja a kezét. Erre a cowboy lazán int a jobb kezével. Mindketten továbblovagolnak.
nyelv és konvenció
A cowboy hazaér és meséli a feleségének: »Képzeld, találkoztam ma egy rézbőrűvel. Megfenyegetett a mutatóujjával, hogy lelő. Akkor én a kezemmel azt jeleztem az indiánnak, hogy én kétszer lövöm le. És mivel nyomban kegyelmet kért tőlem, értésére adtam, tűnjön el.«
Néhány mérfölddel nyugatabbra, a wigwamban az indián azt meséli az asszonyának: »Képzeld, találkoztam ma egy sápadtarcúval. Megkérdeztem, ’hogy hívnak?’ Mire ő azt mondta: ’Kecske.’ Erre megkérdeztem: ’Hegyi kecske?’, ő pedig azt válaszolta: ’Nem, folyami kecske.’«” [Föl07]
értelemadás, jelentéskonstituálás:
ez valaminek számít (it counts as)
jelentéskonstituálás, társadalmi tények
onnantól fogva:
egyetemi tanár
diplomás mérnök
házas
tábornok
a híd neve Erzsébet
a híd hossza 234 méter (?)
7:45
mostantól fogva tudom:
afroamerikai vagy
189 cm magas vagy
a gyerekem vagy
a híd hossza 278 láb (?)
onnantól fogva:
az a pénz az enyém
nekem kell adót fizetned
kommunikatív szándék
értelemfelismerés
társadalmi tény
Grice: társalgási maximák
a grice-i maximák
P = egy egység tejet hozni
Q = ha van tojás
R = hat egység x-t hozni
____________________
P 'és' (Q→R)
2) Hogyan értelmezzük az 'és' mondatkapcsolót?
3) Hogyan értelmezzük a x-t?
P | R
1 tej & 6 tej
4) A feladatnak tehát nincs egyértelmű megoldása, attól függ, hogyan oldjuk fel a nyelvileg pongyola változókat. Miért nevetünk mégis a sztorin?
x = tojás:
1 tej & 6 tojás
x = tej:
'és' = kizáró vagy:
'és' = konjunkció:
P & R
A grice-i 'légy releváns' maximája miatt.
1 tej | 6 tej
1 tej | 6 tojás
1) Mivel az összetett mondat (kondicionális) feltétele teljesül, ezért a második tagja is igaz lesz. A logikai szerkezete egyszerűsíthető:
P 'és' R
7 tej
6 tej
1 tej + 6 tojás
6 tojás
jelentés és kontextus
amikor a puszi provokálásnak számít
Gilbert Ryle
(1900-1976)
Jerome Bruner
(1915-2016)
vizuális
állókép
auditív
hang(t)
taktilis
mozgókép(t)
beszéd(t)
írás(2D)
brai-írás(3D)
a teljes szenzórium: az öt érzékszerv
A hírközlés ezen intézményesített módja a templomi, szóbani kihirdetéstől a településen felszerelt hangszórók által sugárzott közleményekig, illetve a modern tömegkommunikációs eszközökig terjed. Egyik nagy múltú eszköze volt az ún. céhbehívó-tábla. Ez a formai változatait tekintve igen gazdag tárgycsoport Magyarországon a 15. századtól adatolható. A céhmester mint a céh hatalmi jelvényét küldte körbe a céhtagok házához. Írásbeli üzenetközvetítésre nem volt alkalmas, iratot nem hordoztak vele. A tábla hordozója szóban vitte az üzenetet; felmutatta a táblát és elmondta a céhmester közleményét. A táblajáratás egyik módja az volt, hogy maguk a mesterek gondoskodtak a tábla és az üzenet továbbításáról a pontosan rögzített útvonal egy-egy szakaszán, amíg csak vissza nem ért a staféta a céhmester házához. Másik módja az volt, hogy a céh egyik tisztségviselője (szolgálómester, táblamester) – rendszerint a legfiatalabb mester – látta el a táblajáratás terhes hivatalát. A gyűlések gyakoriságát az élet szabta meg. Összehívhatták a mestereket rendszeres időközönként negyedévi, havi, heti gyűlésekre, s ahogy a szükség kívánta, hívhatták halott-virrasztásra, temetésre, soron kívüli ügyintézésre is (Nagybákay P. 1981: 8–12).
tetoválás
énkifejezés, indentitásjelzés
japán tetoválás
japán tetoválás
japán tetoválás
japán tetoválás
japán tetoválás
japán tetoválás
japán tetoválás
Pictek, tetovált törzsi nép
Pictek, tetovált törzsi nép
Pictek, tetovált törzsi nép
perui tetoválás
perui tetoválás
afrikai tetoválás
afrikai tetoválás
görög tetoválás
amerikai, modern tetoválás
ókori egyiptomi tetoválás
az első, ismert tetoválás: Ötzi
az első, ismert tetoválás: Ötzi
i.e. 10.000- 38.000: Agyagból készült festéktartó edényszerűségek, illetve hegyes, éles csontok szolgáltak tetoválóeszközként ebben az időszakban. Agyag- éskő figurák, karcolt, vésett mintákkal szintén előkerültek ebből a korból, amelyek valószínűleg a tetoválást reprezentálták, jelenítették meg. Az első ismert tetoválás: Ötzi

Ókori Egyiptomiak: Egyiptomot tartják a tetoválóművészet bölcsőjének, és úgy tűnik, hogy maga a tetoválás népszerű és kulturálisan elfogadott, elfogadható volt. Az egyik leghíresebb múmia, Amunet papnő Tébában talált múmiáján sok tetovált pontot, illetve vonalat találtak, melyek teljesen világosan azonosíthatóak voltak a testén. Ezek a pont- és vonalsorozatok termékenységet kifejező és biztonsági céllal kerültek valószínűleg a testére.
Ókori görög és római tetoválások
A korai időkben a tetoválás csak a barbárokkal volt összekapcsolva. A görögök a perzsáktól tanulták a tetoválást, és rabszolgák és szolgák megjelölésére használták, hogy szökés esetén azonosítani lehessen őket. A rómaiak átvették ezt a szokást a görögöktől, de alkalmazták a katonaságnál is, hogy a dezertőrök azonosíthatóak legyenek.
Sok görög és római szerző büntetésként említi a tetoválást.
Constantine császár, aki i.sz. 325-ben hivatalos államvallássá tette a kereszténységet, a gladiátorok és bányászok tetoválásait a lábra és kézre korlátozta, az arcra való tetoválást megtiltotta.
i.sz. 787-ben a pápa megtiltotta bárminemű tetoválás készítését és viselését, és a következő pápák folytatták ezt a hagyományt. Így hivatalosan a tetoválás a keresztény világban ismeretlen fogalom maradt a 19. századig.
Afrikai tetoválások
A hegtetoválásnak nevezett módszer a leginkább széles körben gyakorolt tetoválási eljárás a tradicionális afrikai társadalmakban. Szenet dörzsölnek a pengével, vagy egyéb éles szerszámmal készített vágásokba, és az így keletkező hegek adják a mintát. Ezek a minták szociális helyzetet, személyiséget, vagy politikai befolyást, esetleg vallási hatáskört is jelezhetnek. A nők tetoválásai leginkább a termékenységgel állnak kapcsolatban.
Peru, 11. század
1920-ban felfedeztek Peruban olyan múmiákat, amiken tetoválások voltak láthatóak, és a 11. század környékére tehető haláluk. Az inkák előtti emberek tetoválásainak jelentőségéről nem sokat tudni még, csak azt, hogy mind férfiak, mind nők között elterjednek számított a tetoválás viselése. A teljes népesség körülbelül 30%-a tetovált lehetett.
Gran Chaco, 18. század
1750-ben egy jezsuita misszionárius, Martin Dobrizhoffer számolt be a mostanra már kihalt Abipónok között történő rituális szertartásokról. Megfigyelései szerint a népcsoport tetoválási szokásai tipikusnak mondhatók az összes Chaco csoport között.
A kelta kultúrában nagy hagyománya volt a test művészetének, és állandó testfestést végeztek festőfűvel, amely kék mintát hagyott a bőrön.
1925-ben W.D. Hambly azt írja könyvében, hogy a Pict-ek szúrásokkal tetováltak, és főleg állatok ábrázolása volt a fő cél. Totemszerűen működhettek a tetovált ábrák.
A Pictek tetovált törzsi nép volt Anglia északi részén, a mostani skócia területén. Nevüket annak a ténynek az alapján kapták, hogy testükön különböző képeket, mintákat viseltek, tűkkel a bőr alá rajzolva. i.e. 7000-től kb. i.sz. 845-ig léteztek. A rómaiak a latin Pictii szóval utaltak rájuk, ami annyit tesz: „A festettek”. Ez szintén a teljes testüket borító törzsi tetoválásokra utal.
ca. i.e.5000: Japán tetoválása.
A legkorábbi bizonyítékot a japán tetoválásokra kis agyagfigurák formájában találták, amiknek az arca vésett volt, a tetoválásokat megjelenítve. Ezek közül a legidősebb i.e. 5000-re datált sírokból került elő.
DEAD PRELITERATE MEDIA

Prehistoric etched-bone mnemonic devices and lunar calendars.
Preliterate clay tokens of Fertile Crescent area.
The Luba Lukasa mnemonic bead-tablet.
The Inuit Inuksuit.
Inuit carved maps.
String and yarn-based mnemonic knot systems: Incan quipu, Tlascaltec nepohualtzitzin, Okinawan warazan, Bolivian chimpu, Samoan, Egyptian, Hawaiian, Tibetan, Bengali, Formosan; American wampum, Zulu beadwork.

DEAD SOUND-TRANSFER NETWORKS

Drumming, stentor shouting networks, alpenhorns, whistling networks, town criers.

SMOKE DISPLAYS AND NETWORKS

Signal fires, smoke signals (still in use by Vatican), fire beacons.
Skywriting.

DEAD PHYSICAL TRANSFER NETWORKS

Egyptian, Babylonian, Assyrian, Persian, Mongol, Roman and Chinese imperial horse posts.
Extinct mail and postal systems: Thurn and Taxis (1550 AD), Renaissance Italian banking networks, early espionage networks, German butcher's-post, Chinese hongs, Incan runners, US Pony Express, etc etc.

Balloon post (France 1870-1871)
American guided missile mail (1959),
Styrian, Tongan, German, Dutch, American,
Indian, Australian, Cuban and Mexican rocket mail.
Russian rocket mail (1992).

Pneumatic transfer tubes:
Josiah Latimer Clark stock exchange pneumatic system London (1853); R.S. Culler/R. Sabine radial pneumatic telegraph/mail system London (1859); Paris pneumatic mail system (1868)

Norwegian mountainside transport wires.

Pigeon post: Egyptian Caliphate 1100s, Mameluke Empire 1250's, military sieges of: Acre (11--?), Candia 1204, Haarlem 1572, Leyden 1575, Antwerp 1832, Paris 1870-1871; Reuter's pigeon stock-price network 1849, military pigeoneers of World War 1.

Chinese kite messages, 1232 AD
DEAD OPTICAL NETWORKS

Roman light telegraph;
Polybius's torch telegraph ca 150 BC
Moundbuilder Indian signal mounds
Babylonian fire beacons
Fire signals on the Great Wall of China

Amontons' windmill signals (1690)

OPTICAL TELEGRAPHY:
Johannes Trithemius's Steganographia (ca 1500?)
Dupuis-Fortin optical telegraph (France 1788)
Chappe's "Synchronized System" and "Panel Telegraph” (France 1793)
Claude Chappe's French Optical Telegraph (France 1793)
The Vigigraph (France 1794)
Edelcrantz's Swedish Optical Telegraph (1795)
British Admiralty Optical Telegraph (1795)
Bergstrasser's German Optical Telegraph (1786)
Chudy's Czech Optical Telegraph (the Fernschreibmaschine) (1796)
Van Woensel's Dutch system (1798)
Fisker's Danish Optical Telegraph (1801)
Grout's American Optical Telegraph (1801)
Olsen's Norwegian Optical Telegraph (1808)
Abraham Chappe's Mobile Optical Telegraph (1812)
Parker's American Optical Telegraph (ca 1820)
Curacao Optical Telegraph (1825-1917)
Watson's British Optical Telegraph (1827)
Australian Optical Telegraph (Watson system) (1827)
Lipken's Dutch system (1831)
O'Etzel's German Optical Telegraph (1835)
Schmidt's German Optical Telegraph (1837)
Ferrier's optical telegraph (1831)
Russian Optical Telegraph (1839, Chappe system)
Spanish Optical Telegraph (ca 1846)
San Francisco Optical Telegraph (1849)
Ramstedt's Finnish Optical Telegraph (1854)

Heliography:
The Mance Heliograph (Britain 1860s)
The heliostat, the heliotrope, the helioscope.
The Babbage Occulting Telegraph (never built)

Semaphore and flag signals:
Byzantine naval code (Byzantium AD 900), Admiralty Black Book code (England 1337), de la Bourdonnais code (France 1738), de Bigot code (France 1763), Howe code (Britain 1790), Popham code aka Trafalgar Code (Britain 1803, 1813)
US Army Myer Code semaphore (USA 1860).
Military balloon semaphore (France 1790s).

Early 20th Century electric searchlight spectacles.
DEAD ELECTRICAL TRANSFER NETWORKS

ELECTRICAL CURRENT TRANSFER
George Louis Lesage / Charles Morrison electric telegraph
(1774)
Francisco Salva's Madrid-Aranjuez electric telegraph
(1796)
Soemmering's electrolytic bubble-letter telegraph (1812)
Henry's electromagnetic telegraph (1831)
Baron Schilling's Russian magnetized needle telegraph
(1832)
Gauss/Weber mirror galvanometer telegraph (1833)

CODED ELECTRICAL TRANSFER

Samuel Morse telegraph (patented 1837)
Karl August Steinhill paper ribbon telegraph (1837)
Charles Wheatstone / William Fothergill Cooke Five-Needle
Telegraph (1837)
The Alphabetical Telegraph
Foy-Breguet Chappe-code Electrical Telegraph
The Bain Chemical Telegraph (1848)
Alexander Bain automatic perforated-tape transmitters
(1864).

Telex.

CODED ELECTRICAL TRANSFER OF IMAGES

Elisha Gray's telautograph (1886); the telescriber.

The Vail telegraphic printer (1837), the House telegraphic
printer (1846)
Frederick Bakewell's shellac conducting roller (1848)
Giovanni Caselli's fascimile pantelegraph (Paris-Lyon
1865-1870); Arthur Korn's telephotography (1907), Edouard
Belin's Belinograph (1913), Alexander Muirhead's 1947
fax.

ELECTRICAL TRANSFER OF SOUND

Unorthodox telephony networks and devices:
The Bliss toy telephone (1886), Telefon Hirmondo,
Cahill's Telharmonium (1895), Bell's photophone,
the Telephone Herald of Newark, Electrophone Ltd. wire
broadcast
Telephonic Jukeboxes: The Shyvers Multiphone,
the Phonette Melody Lane, the AMI Automatic
Hostess, the Rock-Ola Mystic Music System
ELECTRICAL TRANSFER OF SOUND AND IMAGE

(Dead Telephony)
The AT&T Nipkow disk picturephone (1927),
Gunter Krawinkel's video telephone booth
(Germany 1929), Reichspost picturephone (Germany 1936),
AT&T Picturephone, AT&T Videophone 2500, etc

(Dead Mechanical Television)
Baird Television; Baird Noctovision; Baird Telelogoscopy;
The General Electric Octagon; the Daven Tri-Standard
Scanning Disc; the Jenkins W1IM Radiovisor Kit,
the Jenkins Model 202 Radiovisor, Jenkins Radio Movies;
the Baird Televisor Plessey Model, the Baird Televisor
Kit; the Western Television Corporation Visionette

(Dead Color Television Formats):
Baird Telechrome, HDTV, PALplus letterbox format, etc

(Dead Interactive Television)
Zenith Phonevision, the first pay-per-view TV service (1951).

AT&T wirephoto (1925)

DEAD DIGITAL NETWORKS

Teletext, Viewtron, Viewdata, Prestel, The Source, Qube,
Alex (Quebec), Telidon (Canada), Viatel and Discovery 40
(Australia), the ICL One-Per-Desk, etc.

TRANSFERS BY ELECTROMAGNETIC RADIATION

(Dead Television)
Nipkow disk (1884), Zworykin
iconoscope (1923), Farnsworth Dissector.
Hugo Gernsback's Nipkow television broadcasts (1928)

(Microwaves)
Microwave relay drone aircraft (Canada 1990s)

(Radio)
RCA radiophoto (1926)
DEAD INK-BASED MEDIA

(dead text production devices and systems)

Typewriters: Henry Mill's device (1714)
Pingeron's machine for the blind (1780),
Burt's Family Letter Press (1829), Xavier Progin's
"Machine Kryptographique" (1833), Guiseppe Ravizza's
"Cembalo-Scrivano" (1837), Charles Thurber's
"Chirographer" (1843), Sir Charles Wheatstone's telegraphic printers (1850s), J B. Fairbanks’ "Phonetic Writer and Calico Printer,"
Giuseppe Devincenzi's electric writing machine (1855)
Edison electric typewriter (1872),
Bartholomew's Stenograph (1879)
Schulz Auto-typist punch-paper copier typewriter (1927)
Weir's pneumatic typewriter (1891),
Juan Gualberto Holguin's 'Burbra' pneumatic typewriter (1914), The IBM Selectric, etc.

Dead copying devices:
James Watt's ink copier (1780)
The aniline dye copy press
The hektograph
Edison's Electric Pen stencil (1876), the Edison pneumatic pen stencil, the Edison foot-powered pen stencil, the Music Ruling pen stencil, the Reed pen stencil
Zuccato's Trypograph (1877)
Gestetner's Cyclostyle (1881)
The Edison Mimeograph (1887)
The Gammeter, aka Multigraph (circa 1900)
The Vari-Typer

Chinese imperial court printed newspaper (circa 618 AD);
Beijing city printed newspaper (748 AD)
Bi Sheng's clay movable type (1041 AD)

DEAD SOUND-CAPTURE TECHNOLOGIES

Extinct forms of dictation machine.
Poulsen's telegraphon wire recorder (1893)
The Wilcox-Gay Coin Recordio (1950?)

DEAD SOUND ARCHIVAL TECHNIQUES

Extinct phonographic formats: Leon Scott de Martinville phono-autograph, Edison tinfoil cylinder, Edison wax cylinder, the Bettini Micro-Phonograph, the telegraphone, Bell's graphophone, The Columbia Graphophone Grand, the Edison Concert Grand Phonograph, the Pathe' Salon cylinder, the Edison Blue Amberol cylinder, the Edison vertical-groove disc phonograph, the Michaelis Neophone, wire recorders, 78s, 8-track tape, 2-track Playtape, the Elcaset, Soviet "bone music," aluminum transcription disks, etc.
DEAD SOUND REPRODUCTION TECHNOLOGIES:
The AT&T Voder (1939)
The Bell Labs Vocoder
Talking dolls and cassette dolls
(von Kempelen's "talking" doll (1778), Robertson's
talking waxwork (1815), Faber's talking automaton (1853),
Teddy Ruxpin, dolls linked to television programs,
realistic sound-producing squeeze toys, etc).

DEAD STILL-IMAGE CAPTURE TECHNOLOGIES

Extinct photographic techniques: Niepce's asphalt
photograph (1826), daguerrotype, talbotype, calotype,
collodion, fluorotype, cyanotype, Pellet process, ferro-
gallic and ferro-tannic papers, albumen process,
argenotype, kalliotype, palladiotype, platinotype, uranium
printing, powder processes, pigment printing, Artigue
proces, oil printing, chromotype, Herschel's breath
printing, diazotype, pinatype, wothlytype, etc.

DEAD STILL-IMAGE TO TACTILE IMAGE TECHNOLOGY

Naumburg's printing visagraph and automatic visagraph.

DEAD STILL-IMAGE DISPLAY TECHNOLOGIES

The stereopticon, the Protean View, the Zogroscope, the
Polyorama Panoptique, Frith's Cosmoscope, Knight's
Cosmorama, Ponti's Megalethoscope (1862), Rousell's
Graphoscope (1864), Wheatstone's stereoscope (1832), dead
Viewmaster knockoffs.

Medieval and renaissance magic-glass conjuring.
Alhazen's camera obscura (1000 AD),
Wollaston's camera lucida (1807).
Magic lantern, dissolving views

Phantasmagoria: Robertson's Fantasmagorie,
Seraphin's Ombres Chinoises, Guyot's smoke apparitions,
Philipstal's phantasmagoria, Lonsdale's
Spectrographia, Meeson's phantasmagoria, the optical
eidothaumata, the Capnophoric Phantoms, Moritz's
phantasmagoria, Jack Bologna's Phantoscopia, Schirmer and
Scholl's Ergascopia, De Berar's Optikali Illusio,
Brewster's catadioptrical phantasmagoria,
Pepper's Ghost, Messter's Kinoplastikon.

Biddall's Phantospectraghostodrama and similar
"fairground bogeys."

Riviere's Theatre d'Ombres.
Bruce Sterling: Dead Media Project
DEAD STILL-IMAGE "3-D" WITH SOUND

The Talking View-Master.

DEAD MULTIPLE-IMAGE PERSISTENCE-OF-VISION TECHNOLOGIES

Joseph Plateau's phenakistiscope (1832), Emile Reynaud's
praxinoscope, Ayrton's thaumatrope or "magic disks"
(1825), Stampfer's stroboscope, William George Horner's
zoetrope or "wheel-of-life" (1834), L. S. Beale's
choreutoscope (1866), the viviscope, Short's Filoscope,
Herman Casler's mutoscope and the "picture parlor" (1895),
the Lumiere Kinora viewer and Kinora camera,
the fantascope, etc.

Dead cinematic devices, including but not limited to:
Muybridge's zoogyroscope, E J Marey's chronophotographe
and fusil photographique, George Demeny's Phonoscope,
Edison kinetoscope, Anschutz's Electro-Tachyscope,
Armat's vitascope, Rudge's biophantascope, Skladanowsky's
Bioscope, Acre's kineopticon, the counterfivoscope, the
klondikoscope, Paul's theatrograph, Reynaud's Theatre
Optique, Reynaud's Musee Grevin Cabinet Fantastique,
Lumiere cinematographe, Kobelkoff's Giant Cinematographe,
Lumiere Cinematographe Geant (1900), the vitagraph,
Paul's animatograph, the vitamotograph, the Kinesetograph,
Proszynski's Oko, the Urbanora, the Prague Laterna Magika.

DEAD MULTIPLE-IMAGE, PERSISTENCE-OF-VISION, SOUND TECHNOLOGIES

the Photo-Cinema-Theatre sound film system (1900),
Gaumont's Chronophone (1910), Messter's Biophon (1904),
The Mendel-Walturdaw cinematophone (1911), The Jeapes-
Barker Cinephone (1908), Hepworth's Vivaphone (1911),
Edison kinetophone (1913), Ruhmer's Photographon optical
sound recorder (1901), the synchronoscope, the
cameraphone, phonofilm, the graphophonoscope,
the chronophotographoscope, the biophonograph,
DeForest Phonofilm (1923), Warner Bros/ Western Electric
Vitaphone (1926), Fox Movietone (1927), Vocafilm,
Firnatone, Bristolphone, Titanifrone, Disney's Cinephone,
Hoxie / RCA Photophone (1928), General Electric
Kinegraphone (1925), Cinerama (1951), CinemaScope (1952),
Natural Vision (1952), etc.

The Scopitone.

DEAD MULTIPLE-IMAGE, PERSISTENCE-OF-VISION, IMMERSIVE

Raoul Grimoin-Sanson's Ballon-Cineorama ten-projector
circular screen (1900)
Bruce Sterling: Dead Media Project, 2.
DEAD MULTIPLE-IMAGE, PERSISTENCE-OF-VISION, SOUND, SMELL
Odorama, Smell-O-Vision (1960), Aromarama (1959) etc.

DEAD MULTIPLE-IMAGE, PERSISTENCE-OF-VISION, SOUND, SMELL, IMMERSIVE
Morton Heilig's early virtual reality.

DEAD MULTIPLE-IMAGE, PERSISTENCE-OF-VISION, "3-D"

Devignes's stereoscopic zoetrope (1860)
Stereoscopic phenakistoscopes: Seller's Kinematoscope
(1861), Shaw's stereoscopic phenakistiscope (1860)
Bonelli and Cook's microphotograph stereo-phenakistiscope
(1863), Wheatstone's stereoscopic viewer (c. 1870)

3-D projection systems: d'Almeida's projected 3-D magic
lantern slides (1856), Heyl's Phasmatrope (1870),
Grivolas's stereoscopic moving pictures (1897),
the Fairall anaglyph process (1922),
Kelly's Plasticon (1922), Ives and Leventhall's
Plastigram, aka Pathe Stereoscopiks, aka Audioscopiks, aka
Metroscopix (1923,1925, 1935, 1953), Teleview (New York
1922), polarized light stereoscopic movies (1936),
Ivanov's parallax stereogram projector (Moscow 1941),
Savoy's Cyclostereoscope (Paris 1949), the Telekinema
(London 1951), Space Vision (Chicago 1966).

DEAD MULTIPLE-IMAGE, PERSISTENCE-OF-VISION, SOUND, ARCHIVAL

Dead video: Baird Phonovisor wax videodisk
(1927), Ives/Bell Labs Half-Tone Television (1930s)
Eidophor video projector (1945), PixelVision,
Polavision, Philips Laservision videodisk, Panasonic HDTV
(1974), McDonnell Douglas Laserfilm Videodisc (1984),
analog HDTV (1989), RCA SelectaVision CED videodisk,
Telefunken Teldec Decca TeD videodisk, TEAC system
videodisk, Philips JVC VHD/AHD videodisk

Dead videotapes: Ampex Signature I (1963),
Sony CV B/W (1965), Akai 1/4 inch B/W & Colour (1969),
Cartivision/Sears (1972)
Sony U-Matic (197?), Sony-Matic 1/2" B/W (197?)
EIAJ-1 1/2" (197?), RCA Selectavision Magtape (1973)
Akai VT-100 1/4 inch portable (1974),
Panasonic Omnivision I (1975),
Philips "VCR" (197?), Sanyo V-Cord, V-Cord II (197?)
Akai VT-120 (1976), Matsushita/Quasar VX (1976)
Philips & Grundig Video 2000 (1979),
Funai/Technicolor CVC (1984)
Sony Betamax
DEAD VIRTUALITIES

Physical display environments (non-immersive):
Dioramas (no sound), de Loutherbourg's Eidophusikon
(sound and lighting) (1781), the Stereorama, the
Cosmoramic Stereoscope,

Mechanical drama:
Japanese karakuri puppet theatre
Heron's Nauplius.
Dead thrill rides.

Immersive physical display environments
Panoramas, Poole's Myriorama, the Octorama, the
Diaphorama, Cycloramas, the Paris Mareorama (1900).

Defunct digital VR systems.

DEAD DATA-RETRIEVAL DEVICES AND SYSTEMS

accountant tally sticks
Card catalogs: The Indecks Information Retrieval System,
Diebold Cardineer rotary files, etc.
Vannevar Bush's Comparator and Rapid Selector
Scott's Electronium music composition system

DEAD COMPUTATIONAL TECHNOLOGY (ANALOG)

Extinct computational platforms:

abacus (circa 500BC Egypt, still in wide use)
saun-pan computing tray (200 AD China)
soroban computing tray (200 AD Japan)
Napier's bones (1617 Scotland),
William Oughtred's slide rule (1622 England)
and other slide rules,
Wilhelm Schickard's calculator (1623 ?)
Blaise Pascal's calculating machine (1642 France)
Schott's Organum Mathematicum (1666)
Gottfried Liebniz's calculating machine (1673)
Charles Babbage's Difference Engine (built 1990s) (1822
England)
Charles Babbage's Analytical Engine (never built) (1833
England)
Scheutz mechanical calculator (1855 Sweden)
The Thomas Arithmometer
Hollerith tabulating machine (1890)
Vannevar Bush differential analyzer (1925 USA)
DEAD COMPUTATIONAL TECHNOLOGY (DIGITAL)

The Cauzin Strip Reader (archival)

Extinct game platforms:
Actionmax Video System, Adam Computer System,
Aquarius Computer System, Atari: 2600/5200/7800,
Colecovision, GCE Vectrex Arcade System,
Intellivision I/II/III, Odyssey, Commodore, APF, Bally
Astrocade, Emerson Arcadia, Fairchild "Channel F,"
Microvision, RCA Studio II, Spectravision, Tomy Tutor, etc.

DEAD BINARY DIGITAL COMPUTERS

Konrad Zuse's Z1 computer (1931 Germany)
Atanasoff-Berry Computer (1939 USA)
Turing's Colossus Mark 1 (1941 England)
Zuse's Z3 computer (1941 Germany)
Colossus Mark II (1944 England)
IBM ASCC Mark I (1944 USA)
BINAC (Binary Automatic Computer) (1946-1949 USA)
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) (1946 USA)

Dead mainframes.
Dead personal computers:

Altair 8800, Amiga 500, Amiga 1000, Amstrad
Apple I, II, II+, IIc, IIe, IIGS, III
Apple Lisa, Apple Lisa MacXL, Apricot
Atari 400 and 800 XL, XE, ST,
Atari 800XL, Atari 1200XL, Atari XE
Basis 190, BBC Micro, Bondwell 2, Cambridge Z-88
Canon Cat, Columbia Portable
Commodore C64, Commodore Vic-20, Commodore Plus 4
Commodore Pet, Commodore 128 CompuPro "Big 16,"
Cromemco Z-2D, Cromemco Dazzler,
Cromemco System 3, DOT Portable, Eagle II
Epson QX-10, Epson HX-20, Epson PX-8 Geneva
Exidy Sorcerer, Franklin Ace 500, Franklin Ace 1200
Gavilan, Grid Compass, Heath/Zenith, Hitachi Peach
Hyperion, IBM PC 640K, IBM XT, IBM Portable
IBM PCjr, IMSAI 8080, Intertek Superbrain II
Ithaca Intersystems DPS-1, Kaypro 2x
Linus WriteTop, Mac 128, 512, 512KE
Mattel Aquarius, Micro-Professor MPF-II
Morrow MicroDecision 3, Morrow Portable
NEC PC-8081, NEC Starlet 8401-LS,
NEC 8201A Portable, NEC 8401A,
NorthStar Advantage, NorthStar Horizon
Ohio Scientific, Oric, Osborne 1, Osborne Executive
Panasonic, Sanyo 1255, Sanyo PC 1250
Sinclair ZX-80, Sinclair ZX-81
Sol Model 20, Sony SMC-70, Spectravideo SV-328
Tandy 1000, Tandy 1000SL, Tandy Coco 1, Tandy Coco 2
Tandy Coco 3, TRS-80 models I, II, III, IV, 100,
Tano Dragon, TI 99/4, Timex/Sinclair 1000
Timex/Sinclair color computer, Vector 4
Victor 9000, Workslate
Xerox 820 II, Xerox Alto, Xerox Dorado, Xerox 1108
Yamaha CX5M, etc. etc. etc.

Dead computer languages.
Fortran I, II and III, ALGOL 58 and 60, Lisp 1 and 1.5
COBOL, APT, JOVIAL, SIMULA I and 67
JOSS, PL/1, SNOBOL, APL

Dead operating systems.

Dead Internet techniques.
We are actively hunting data in all these categories.
We are also searching for new taxonomical methods and alternative categorization schemes.
Send email if you
(a) are personally willing to re-format this list along some specific taxonomical scheme or
(b) you have a novel idea for a taxonomical approach.
kommunikáció
modell
írásbeliség
mozgókép
műsorszórás
számítógép
hálózat
archívum
hangrögzítés

kommunikáció
kommunikáció
(intenció)
telegráf
telex
szélessávú adat
csomagkapcsolt adat
telemetria
teletext
text fax
fax
színes fax
elektronikus újság
tévéújság
videotext
beszédfax??
telefon
hifi telefon
telefonkonferencia
videokonferencia
videotelefon
hifi stereo hang
quadrofon hang
színes tévé
sztereo tévé
HDTV
mobil videotelefon
mobiltelefon
mobil sms
mobil fax
mobil adat
mobil videotext
pager
A tantárgy felépítése Nyíri Kristóf kommunikációtörténeti vázlatát követi:
Kéziratos kultúra – a platóni paradigma születése
Képnyomtatás – a modern tudomány előfeltétele, [Ivins 2001]
Könyvnyomtatás – a platóni paradigma továbbélése
Távíró – a Gutenberg-galaxis alkonyának kezdete: Nietzsche
Fotográfia – a képek jelentősége: Galton
Írógép – a szavak automatizmusa és bősége: Watson
Film – a mozgókép kognitív potenciálja: H. H. Price
Telefon, rádió – másodlagos szóbeliség: Wittgenstein és Heidegger
TV – képek uralkodóvá válnak: McLuhan; Paivio
Számítógépgrafika – ikonikus forradalom

levél
képeslap
tévé
rádió
könyv
újság
mozifilm
fénykép
telefon
telefax
telex
mobiltelefon/rádiótelefon
sms
távíró/telegráf
rádiótávíró/rádiiótelegráf
videótelefon
fénymásoló
printer
gépíró
számítógép
kábeltévé
színház
lemezjátszó
fonográf
gramofon
magnó
kazettásmagnó
discman
cd
dvd
cd-rom
magnókazetta
magnószalag
videólejátszó
videókamera
videókazetta
ipad
okostelefon
pda
videókonferencia
konferenciabeszélgetés
optikai telegráf
iparági konvergencia
médiaipar
informatika
távközlés
hálózati kommunikáció
N:M
többidejű
többterű
algoritmus
tartalom
1:N
többidejű, többterű
nyilvános kommunikáció
tartalom
1:1
egyidejű, többterű
privát kommunikáció
kapcsolat
1:N
többidejű, többterűdigitális kommunikáció
algoritmus
médiaipar
távközlés
broadcast kommunikáció
1:M
egyidejű
többterű
1:N
többidejű
többterű
médiakommunikáció
1:1
egyideű
többterű
privát kommunikáció
előzmény és kivétel:
Herbert Marshall McLuhan: másodlagos szóbeliség
telefon, rádió, televízió, videó, hangrögzítési technikák által hordozott
Wittgenstein és Heidegger
a „távirati stílus” következménye: a távíróval, a sajtóval a hírközlés valósidejűvé vált, de ez jelenidejűséget is jelentett egyben, aminek következtében a továbbított információ könnyen elvesztette a kontextusát, nem ágyazódik konkrét beszédhelyzetekbe
a telefon részlegesen visszaállítja a közvetlen emberi jelenlétkommunikáció sajátosságait (bár nem teljesen), viszont mivel szóbeli, ezért az írás koherenciája nem jellemzi
1920-as évek: rádiós műsorszórás
egyterű, többidejű, elemi kommunikációs technikák
mostantól fogva:
egyetemi tanár vagy
diplomás mérnök vagy
házas vagy
tábornok vagy
a híd neve Erzsébet
a híd hossza 234 méter (?)
mostantól fogva:
ez a pénz az enyém
én vagyok a védelmeződ, nekem kell adót fizetned
értelemképzés
mostantól fogva:
afroamerikai vagy
189 cm magas vagy
a gyerekem vagy
a híd hossza 278 láb (?)
természeti tény
kommunikáció + metakommunikáció:
kommunikációs rétegek (csatornák, kontextusok)
1)
2)
tudni mit
tudni hogyan
tudás mint képesség
tudás mint szerveződés
narratív tudás
paradigmatikus tudás
genetikai
kulturális
3)
Ma este nem fog esni.
Ma este nem fogunk találkozni.
szintaktika, szemantika, pragmatika
szintaktika - szemantika - pragmatika
jelentés
milyen formai szabályok szerint struktúráljuk az üzenetet
mi az üzenetet jelentése, milyen az üzenet világhoz való viszonya
milyen következményei lesznek, hogyan hat az üzenet a befogadóra
A tündérszép királykisasszony elhatározza, hogy férjhez megy, Özönlenek a hercegek, grófok, válogatott legények. Igen ám, de sorra megbuknak a vizsgán.
Egyszer arra jár a szegény vándorlegény, és beáll a sorba ő is, szerencsét próbálni.
- Menjünk ki, sétáljunk egyet a tündérkertben! - invitálja a királylány.
Kimennek, sétálnak, és elérnek az ezüstpatak partjára. Ott a tündérszép lány lehúzza az ujjáról a gyémántokkal ékesített aranygyűrűjét, és bedobja a patakba, majd ezt mondja a legénynek:
- Vedd ki, és add a kezembe!
A szegény vándorlegény úgy tesz, ahogy a királykisasszony kérte, mire az megszólal:
- Ez a sok idióta meg mind a patakba ugrott!
kontextusváltás
világtérképek
közlekedési táblák
figyelmeztető táblák
utasító táblák
elsőbbségszabályozó táblák
városi felületek mint reklámhordozók
A hirdetőoszlop egy pozsonyi nyomdász, Litfass Ernő találmánya. Németországban ma is Litfass-oszlopnak nevezik. A XIX. század közepe táján Naumburgban állította fel a piac közepén az első, kőből készült hirdetőoszlopot, amelyen eleinte csak saját nyomdájának árait tette közzé. Az oszlopnak olyan nagy sikere volt, hogy Németországban, majd Franciaországban is elterjedt.
plakát
olimpiai piktogrammok
Softball
tájékoztató táblák
tiltó táblák
világítótorony
jelzőfény közlekedési eszközökön
forgalomszabályozó táblák
vasúti közlekedés
közúti közlekedés
mediatizált terek, szemimediatizált terek
városi reklámfelület, közterületi hirdetés:
kirakat
tűzfalreklám
hirdetőtábla
plakát
számolócédula
neonreklám
city-light
óriásplakát
megaplakát
oszlopreklám
belvárosi hulladékgyűjtők reklámjai
korlátreklám
közterületi óra reklám
reklámtábla
megállóreklám
padlóreklám (metróban)
szendvicsember
járműreklám
kandeláber hirdetés
reklámháló
városi művészi felületek
szobrok, kanonizált műalkotások
grafiti
szendvicsember

Mozgó gépbe nyúlni tilos!
Munkaruhát sűrített levegővel tisztítani tilos!
Hegeszteni tilos!
Védőlábbelivel belépni tilos!
Étkezni, inni tilos!
Fém implantátumot használóknak belépni tilos!
Dohányozni tilos!
Dohányzóhely
piktogrammok
Dohányozni tilos!
Dohányzóhely
technikák
hirdetőoszlop
tűzfalreklám
korlátreklám
megállóreklám
oszlopreklám
közterületi óra reklám
régi tűzfal-reklám a Király u. 30. oldalán
reklámhálók
hirdetőplakát
telefonfülke (eltűnőben)
szendvicsember
politikai, társadalmi célú vagy kereskedelmi üzenet
"Magyarország több, mint húszezres telefonfülke állománnyal rendelkezik. Ezek a könnyen karbantartható felületek ízléses hirdetések hordozói lehetnek, akár az önálló, akár a manapság népszerű komplex, több felületű hirdetések esetén. A telefonfülke műszaki adottságaiból adódóan kedvelt hirdetési helye lehet a dinamikus, modern hirdetői trendet követő reklámozóknak."
köztéri reklámok közlekedési terekben
reklám autóbuszon
metróreklám
Budapest metróállomásain a két mozgólépcsőt egymástól elválasztó szabad felület, a lépcsők melletti falfelület, a padló és az alagútfalon elhelyezett plakáthelyek mind-mind kiválóan alkalmasak közterületi reklámok elhelyezésére. Naponta 2 millióan állnak sorban.
padlóreklám, balusztrádreklám, videóreklám, plakátreklám, fogantyúreklám
közúti tömegközlekedési jármű reklám
járművek külső és belső részén elhelyezett reklám. Ideális kiegészítő médium lehet, a gyalogos és autós közönség elérésére egyaránt. Mozog, így figyelemfelkeltő. Mozog, így olyan helyekre is eljut, ahol nincs más felület
villamos, busz, troli, hév
autóreklám: privát járművökön reklám elhelyezése, hálózatba kell szervezni őket
óriásplakátok
városi fényreklámok
isotype
Times Square, NYC
reklám mozgólépcsőn
reklám padlón
reklám autón
reklám villamoson régen és ma
óriásplakát
a közterületi reklámpiac meghatározó eleme
több mint 30.000 hely
city-light poster
növekvő számú kb. 15.000 hely
vitrinszerű üveg mögött megvilágított, tömegközlekedési vonalak mentén elhelyezkedő reklámfelület, amely emberközelibb kedvező méretű
Otto Neurath
(1882 - 1945)
Gerd Arntz
(1900-1988)
ISOTYPE = International System Of TYpographic Picture Education (‘tipografikus képi nevelés nemzetközi rendszere’)
Otto Neurath társadalomtudós, Gerd Arntz illusztrátor, 1920-40-es évek
piktogram-nyelv, infografika, kísérlet egy nemzetközi képnyelv kialakítására
„world language without words” Neurath
„a vizuális kód egy közös kulturális élet és közös kulturális viszonyrendszer alapjává fog válni” Neurath
kétdimenziós, különleges konvenciókat, formákat és színeket alkalmaz
4000 szimbólum
Gerd Arntz web archive
600 ábra
saját kategóriák: people, nature, products, industry, at work, food, mobilty,architecture, various
people
nature
product
at work
food
mobility
industry
architecture
various
"Az írott vagy beszélt nyelv csupán 'egykiterjedésû' - egyik hang időben a másik után következik, a szójelek a papíron egymás után következnek, mint például a távirati jelek a hosszú, keskeny papírszalagon. Ugyanez igaz könyvek esetében is - egyik szó az alatta lévő sorban lévő másik fölött nincs hatással az értelemre. De vannak 'kétkiterjedésû' nyelvek is." Neurath, idézi: [Nyíri 2001]
http://www.gerdarntz.org/isotype/
Shooting
Sailing
Rowing
Modern Pentathlon
Judo
Hockey
Handball
Trampoline
Rhythmic
Gymnastics
Artistic
Gymnastics
Football
Fencing
Equestrian
Cycling
Canoe/Kayak Slalom
Canoe/Kayak Flatwater
Boxing
Basketball
Baseball
Badminton
Athletics
Archery
Water Polo
Synchronized
Swimming
Diving
Swimming
Wrestling
Weightlifting
Beach Volleyball
Volleyball
Triathlon
Tennis
Taekwondo
Table Tennis
Wresling
Weihtlifting
Volleyball
Swimming
Shooting
Rowing
Pentathlon moderne
Equestrian Sports
Judo
Hockey
Handball
Gymnastic
Football
Fencing
Cyclisme
Canoe
Boxing
Basketball
Athletics
Archery
München, 1972
Peking, 2008
egyterű, többidejű kommunikáció
A hírközlés régi módozata volt a táblajáratás a községigazgatásban is. Széken (Szolnok-Doboka m.) tízesek szerint történt a temetések kihirdetése a mosósulyok alakú temetési táblával, amelyet mindig a tizedes (a tizednek nevezett községrész vezetője) indított el. A táblát a szóbeli közléssel házról házra adták, míg csak vissza nem került a tizedeshez (Kós K. 1979: 466).
táblajáratás a községigazgatásban
A falusi, mezővárosi közigazgatás vezető testülete dobolás útján adta tudtul a lakosságot érintő hatósági rendeleteket, tanácsi határozatokat. Esetenként egyéni hirdetmények közlése is ily módon történt. A hírközlésnek ez az intézménye a kisbírói „hivatal”-ban testesült meg. Ugyanis a község alkalmazásában álló kisbíró feladata volt, hogy a lakosságot értesítse, a közleményeket kihirdesse. Végigjárta a település útjait, tereit, s forgalmasabb pontjain pergő dobszóval hívta fel magára a figyelmet. A dobszó hallatán az utcára kisereglő embereknek felolvasta a rábízott irat szövegét. A közleményt általában kötött formulák, kezdő és végző fordulatok jellemezték („Közhírré tétetik!”, „Adatik, tudatik!”, „Aki hallja, adja át!”). A hallgatóság azonnal megvitatta, értelmezte a közlemény tartalmát és továbbadta a későn érkezőknek. Gyakran kérdéseket tett fel a kisbírónak, akit a községházán bennfentes embernek tartott. Közepes nagyságú faluban a dobolás a kisbíró 3–4 óráját vette igénybe (Hoppál M. 1970: 68). Az 1950-es évek második és az 1960-as évek első felében a dobolást az oszlopokra, házakra szerelt hangszórók váltották fel. Ezek elhelyezése általában követi a régi rendet; a készüléket a dobolás egykori színhelyein szerelték fel (kocsmák, boltok, közkutak, templomok, útkereszteződések mellett). E {828.} nagy hangerőre állított hangszórók az 1950 és 1990 közötti évtizedekben a politikai befolyásolás, nemzetiségi vidéken pedig az egész Kárpát-medencében a nyelvi terror hatásos eszközeinek bizonyultak.
kidobolás
céhbehívó-tábla járatása
láncolás
szórás
kirakat
„A városi építészet egyre inkább a kirakatok köré szerveződik.” (Innis, A sajtó... 32.o.)
a városi terek fogyasztási beszippantási pontjai
üvegportál, hogy "be lehessen látni"
ahol valamiért megszűnik a forgalom, bedeszkázzák, lefestik a kirakatokat
médiakommunikáció
dokumentumkommunikáció
egyidejű, egyterű
egyidejű, többterű
többidejű
„Azok, akik először tapasztalják egy új technológia kezdetét, legyen az ábécé vagy rádió, igen hevesen reagálnak rá, mert azonnal új érzékelési arányok keletkeznek a szem vagy a fül technológiai kitágulása miatt; ez az embernek egy meglepően új világgal szolgál, markáns új tapasztalatot vagy új kölcsönhatást kínál az érzékletek hálózatában. De amint az egész közösség a munka és érintkezés minden területén magába szívja az érzékelés új szokását, a kezdeti heves hatás fokozatosan szertefoszlik. Ám az igazi forradalom az egyéni és társadalmi életnek az észlelés új technológia által létrehozott új formájához való későbbi és hosszadalmas alkalmazkodásban van.” (Marshall McLuhan 1962)
kommunikációs technológiák
jelentés és kontextus
modell
írásbeliség
mozgókép
műsorszórás
számítógép
hálózat
archívum
hangrögzítés

motion illusion
camera
camera obscura
laterna magica
film
radar
tv
radio
fax
telegraph
radio telegraph
typewriter
smartphone
mobile phone
PDA
video cassette player
tape recorder
cassette recorder
walkman
CD/DVD player
discman
gramophone
phonograph
speaker
Két szerzetes arról beszélget, hogy vajon imádkozás közben lehet-e dohányozni.
– Kérdezzük meg az elöljárónkat – jut eszükbe.
Egy idő múlva ismét találkoznak, mire az egyik így szól:
– Megkérdeztem: szabad imádkozás közben dohányozni?
– És?
– Az apát azt válaszolta, hogy nem.
– Érdekes – mondja a másik –, az én apátom meg azt válaszolta, hogy lehet.
– És mit kérdeztél tőle?
– Azt, hogy szabad dohányzás közben imádkozni?
record player
desktop
laptop
tablet
video camera
film camera
portable radio
pocket radio
telex
book
newspaper
pen
printing press
printer
microphone
movable
typeset
amplifier
film projector
photo
CD/DVD
vinyl record
tape
cassette
tv station
radio station
satellite
internet
mp3 player
datacenter
database
távközlési ipar
médiaipar
kontextus
cinema
light technics
teletext
phone
mobile cell system
printing press
paper
vinyl/CD/DVD press
recording studio
floppy
pendrive
digital camera
film production
telephone exchange
cable system
cylinder
CD-ROM
video cassette
Full transcript