Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowy podział świata

No description
by

Aleksandra Palczewska

on 30 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowy podział świata

Nowy podział świata
Sprawa granic
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Pomysł powołania organizacji mającej zastąpić Ligę Narodów, zrodził się w wyniku spotkań przedstawicieli Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR
w Moskwie
(19 – 30 października '43
) i Teheranie
(28 listopada – 1 grudnia '43
). Jej celem miała być realizacja idei Karty Atlantyckiej
(
14 sierpnia '41)
i Deklaracji Narodów Zjednoczonych
(1 stycznia '42)
.

Potwierdzenie ostateczne zapadło
na konferencji w Jałcie. Wstępny projekt został uzgodniony 7 października 1944 r.

Komunizm w Europie
Żelazna kurtyna
Konferencja w Poczdamie
Nowy podział świata został zapoczątkowany wraz
z konferencją w Poczdamie. Obrady toczyły
się od
17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku
. Było
to ostatnie spotkanie przywódców krajów alianckich :
- Józefa Stalina,
- Winstona Churchilla, zastępowaneo później przez Clementa Attlee,
-Harry’ego Trumana obejmującego rządy USA
po śmierci Franklina Delano Roosevelta.

Wcześniejsze spotkania odbyły się w Teheranie
( od 28 listopada do 1 grudnia 1943 r.) oraz
w Jałcie na Krymie ( od 4 do 11 lutego 1945 r.)

Celem konferencji było ustalenie: trybu likwidacji skutków II wojny światowej, losów Niemiec, opracowanie traktatów pokojowych i zasad organizacji powojennego świata.

Główne postanowienia zawarte w tzw. deklaracji poczdamskiej :
• Odpowiedzialnością za wybuch wojny oraz reparacjami wojennymi zostaną obarczone Niemcy
• Zostanie dokonana demilitaryzacja, demokratyzacja, denazyfikacja, decentralizacja oraz dekartelizacja Niemiec
• Zostana Dokonane przesiedlenia ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji, Polski i z Węgier
• Odbędzie się ewakuacja wojsk radzieckich i brytyjskich z Iranu
- Zostana ukarani wszyscy zbrodniarzy hitlerowscy.


Harry Truman - prezydent USA od kwietnia 1945 roku.
-Podczas konferencji istotne znaczenie miały ustalenia dotyczące wypłaty rekompensat państwom zwycięskim.
-Odszkodowania miały zostać rozliczone w ramach demontażu urządzeń produkcyjnych, konfiskaty niemieckich aktywów zagranicznych, sostaw towarów z produkcji bieżacej oraz pracy niemieckich jeńców wojennych.
-Polska miała otrzymać 15%
z sumy reparacji powojennej dla ZSRR.


Jedną z ważniejszych spraw poruszanych na konferencji poczdamskiej był kształt powojennych granic.
Na terenie Korei ustalono linię demarkacyjną, czyli tymczasową granicę wzdłuż 38 równoleżnika pomiędzy armią ZSSR i pozostałymi siłami alianckimi wyzwalającymi to państwo.
Podobną linię wzdłuż 16 równoleżnika wyznaczono na Półwyspie Indochińskim . Z jednej strony miały zatrzymać się wojska alianckie, a z drugiej chińskie.
Stosunki polsko-sowieckie
21 kwietnia 1945 r.
w Moskwie zatwierdzono polsko-sowiecki "układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy
i współpracy powojennej", ważnej na 20 lat.
16 sierpnia
została podpisana umowa graniczna,ze strony polskiej przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego,ze strony radzieckiej przez Wieczesława Mołotowa.
25 kwietnia 1945 r. w San Francisco w USA rozpoczęły się obrady konferencji założycielskiej ONZ. Uczestniczyły w nich delegacje 50 państw, które 26 czerwca podpisały Kartę Narodów Zjednoczonych. Na główną siedzibę wyznaczono Nowy Jork. Na czele ONZ stanął sekretarz generalny Sir Gladwyn Jebb.
Rada Bezpieczeństwa
Do jej zadań należalo wydawanie zgody Na wysyłanie wojsk ONZ zwanych „błękitnymi hełmami”. Rada składała się ze stałych członków :
-przedstawiciele USA
-Wielkiej Brytanii
-Francji
-ZSRR
-oraz Chin

Miejscem wystąpień było
Zgromadzenie Ogólne
,zwoływane na coroczne sesje.

Działania ONZ
Najważniejsze decyzje ONZ:

- uchwalenie Powszechnej deklaracji praw człowieka
-podział Palestyny na część żydowską
i arabską
- pomoc zaatakowanej przez komunistów Korei Połuniowej.

Rola organizacji i jej wpływ na konflikty światowe pozostały ograniczone ze względu na nadużywanie przez ZSRR prawa weta.
Polska w ONZ
W konferencji Założycielskiej ONZ nie uczestniczyła polska delegacja ze względu na ówczesną sytuacje polityczną. Alianci zachodni uznawali jeszcze rząd polski w Londynie, Stalin natomiast władze komunistyczne w Warszawie. Spór zakończono po powstaniu w czerwcu 1945r. Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Wkrótce przedstawiciel rządu w Warszawie zasiadł w gronie uczestników konferencji w San Francisco.
Określenia „żelazna kurtyna” (iron curtain)
po raz pierwszy użył Winston Churchill w przemówieniu w Fulton 5 marca 1946 roku.
Tym terminem okreslił narzuconą przez komunistów izolację krajów pozostających pod dominacją ZSRR od niekomunistycznego świata. Podkreślił również trwały podział Europy na część zachodnią
i wschodnią.
W latach 1944-1948 Stalin wprowadził reżimy komunistyczne w Polsce, we wschodnich Niemczech ,na Węgrzech ,
w Rumunii, Bułgarii, Albanii
i Jugosławii .Ostatnim krajem była Czechosłowacja.
W lutym 1948r. czescy komunisci
z Klementem Gottwaldem na czele przejęli władzę,a następnie zmusili do odstąpienia prezydenta Edvarda Beneša.

W latach 1945-1949 państwa Europy Środkowo-Wschodniej podpisały między sobą szereg układów,których celem było zacisnięcie wzajemnej współpracy.

“Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem kontynent został rozcięty żelazną kurtyną”
Okupacja aliancka Niemiec i Austrii
Na konferencji jałtańskiej podjęto decyzję o podziale Niemiec na 4 strefy okupacyjne, po ich bezwarunkowej kapitulacji. Strefę brytyjską, radziecką, francuską i amerykańską. Strony postanowiły powołać do życia Sojuszniczą Radę Kontroli jako najwyższą władzę w Niemczech, złożoną z najwyższych dowódców czterech mocarstw, co znaczy, iż na czele Rady stanęli:
gen. Dwight Eisenhower, marsz. Bernard Montgomery, marsz. Gieorgij Żukow
i gen. Pierre Koenig.


Doktryna Trumana
została sformułowana przez prezydenta USA 12 marca 1947roku.
Podstawowym założeniem nowych działań politycznych krajów zachodnich stało się udzielanie aktywnej pomocy finansowej, wojskowej oraz politycznej państwom i narodom zagrożonym przez komunistów.

Plan Marshalla
W czerwcu 1947 roku amerykański sekretarz stanu George Marshall zaprezentował plan pomocy gospodarczej dla zrujnowanej Europy. Jego założenia opierały się na koncepcji wzajemnej współpracy rządów ,które miały otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, obliczone początkowo na 17 mld dolarów.
Początek zimnej wojny miał miejsce w 1946 roku, kiedy Józef Stalin wygłosił przemówienie, które powszechnie odebrano jako zapowiedź dążenia do III wojny światowej pomiędzy krajami o ustroju socjalistycznym a krajami kapitalistycznymi. W konsekwencji zerwano stosunki gospodarcze między Europą wschodnią i Zachodem i rozpoczęto wyścig zbrojeń. Był to zatem oficjalny koniec Wielkiej Koalicji, jaka obowiązywała podczas II wojny światowej.
Powstanie NATO
17 marca 1948 r.

Wielka Brytania, Francja i kraje Beneluxu
podpisały
w Brukseli pakt o współpracy militarnej , politycznej , ekonomicznej i kulturalnej na okres pięćdziesięciu lat.
ZIMNA WOJNA
STARE I NOWE MOCARSTWA

W realizacji planu Marshalla wzięło udział 16 państw zachodnioeuropejskich. Skutki planu były następujące :

-wpływy moskiewskie zmalały
-europejska gospodarka uległa odbudowie
-zaciśnięcie więzi między poszczególnymi krajami


Był to pierwszy krok w stronę integracji, która doprowadziła do powołania OEEC czyli Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Celem była koordynacja sprawnego funkcjonowania planu Marshalla
i stabilizacja kursu waluty, a także liberalizacja handlu i podniesienie produkcji.
George Marshall
Bilans wojny
Na konferencji poruszano bardzo ważne dla Polski sprawy granic. Zdecydowano o przesunięciach granicy zgodnie z ustaleniami konferencji jałtańskiej.
21 kwietnia 1945 r.
do Wiednia przewieziono
Karla Rennera
, współtwórcę I Republiki, który podjął się misji tworzenia rządu. Już
27 kwietnia
skompletował gabinet, następnymi decyzjami było anulowanie Anschlussu oraz przywrócenie konstytucji z 1920 r.
25 listopada
odbyły się ogólnokrajowe wybory powszechne. Na czele nowego rządu stanął
Leopold Figl
, Renner zaś został wybrany na prezydenta.
Bibliografia
Literatura:
- Słownik języka polskiego PWN
- Encyklopedia PWN
- Najnowsza historia świata. Tom I 1945 - 1963 , Wydawnictwo Literackie, Kraków '97
- Atlas Historyczny Polski, PPWK, Wrocław 1970, wydanie 2
- Dzieje Świata i Polski. Kalendarium, Sławomir Koper, Świat Ksiażki, Warszawa 2006
- Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych
zakres podstawowy, Nowa Era, Warszawa
- Kalendarium Dziejów Polski od prahistorii do 1998, Tadeusz Czekalski, Dobrochna Kałwa, Wydawnictwo Literackie
Internet:
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
- http://www.google.com/imghp?hl=pl
- http://www.youtube.com/

Wkrótce po zawarciu paktu, Europa zwróciła się do USA z propozycją utworzenia szerszej wspólnoty obronnej. Rokowania państw paktu brukselskiego,
USA oraz Kanady
rozpoczęły się
6 lipca 1948 r.
w Waszyngtonie. W marcu 1949 negocjatorzy zaprosili pięć kolejnych państw:
Norwegię, Danię, Włochy, Portugalię oraz Islandię.

Ostateczne podpisanie traktatu o utworzeniu Paktu Północnoatlantyckiego ( NATO ) miało miejsce
4 kwietnia 1949
r,.
w Waszyngtonie.

Geneza
Ciężka sytuacja Francji i Wielkiej Brytanii
Francja i Wielka Brytania po wojnie utraciły na rzecz ZSRR i USA status mocarstw decydujących o losach świata. Borykały się z problemami ekonomicznymi, odbudową gospodarczą i polityczną kraju. Znaczącą poprawę sytuacji przyniosły środki finansowe planu Marshalla. Amerykańskie kredyty pozwoliły na stabilizację.

W 1947 roku od Wielkiej Brytanii uniezależniły się Indie, od Francji zaś Wietnam, Laos i Kambodża.

Dziękujemy za obejrzenie prezentacji !
Opracowały: Paulina Stręk i Aleksandra Palczewska
Full transcript