Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Showcase: De geschiedenis in 49 kenmerkende aspecten en 4 historische contexten

Alle examenstof voor geschiedenis in een schema!
by

Abe Thijs

on 19 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Showcase: De geschiedenis in 49 kenmerkende aspecten en 4 historische contexten

Prehistorie
Jagers en Boeren
tot 3000 v chr.
Oudheid
Grieken en Romeinen
3000 v chr. - 500 n chr.
Oudheid
Grieken en Romeinen
3000 v chr. - 500 n chr.
Middeleeuwen
Monniken en Ridders
500 n chr. - 1000 n chr.
Middeleeuwen
Monniken en Ridders
500 n chr. - 1000 n chr.
Middeleeuwen
Steden en Staten
1000 - 1500
Middeleeuwen
Steden en Staten
1000 - 1500
Vroegmoderne Tijd
Ontdekkers en Hervormers
1500 - 1600
Vroegmoderne Tijd
Regenten en Vorsten
1600 - 1700
Vroegmoderne Tijd
Ontdekkers en Hervormers
1500 - 1600
Vroegmoderne Tijd
Regenten en Vorsten
1600 - 1700
Vroegmoderne Tijd
Pruiken en Revoluties
1700 - 1800
Moderne Tijd
Burgers en Stoommachines
1800 - 1900
Moderne Tijd
Wereldoorlogen
1900 - 1950
Moderne Tijd
Televisie en Computer
1950 - heden
Vroegmoderne Tijd
Pruiken en Revoluties
1700 - 1800
Moderne Tijd
Burgers en Stoommachines
1800 - 1900
Moderne Tijd
Wereldoorlogen
1900 - 1950
Moderne Tijd
Televisie en Computer
1950 - heden
Prehistorie
Oudheid
Oudheid
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Vroegmoderne Tijd
Vroegmoderne Tijd
Moderne Tijd
Moderne Tijd
De levenswijze van jagers-verzamelaars.
Het ontstaan
van de eerste stedelijke gemeenschappen.
De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.

De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.

De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.

De verspreiding van het christendom in geheel Europa.
Het ontstaan en de verspreiding van de islam.
De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid.

Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.
De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.

De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.

Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.
De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten.

Het begin van staatsvorming en centralisatie.
Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.

De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid.
De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West- Europa tot gevolg had.

Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

Het begin van de Europese overzeese expansie.
De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.

Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

De wetenschappelijke revolutie.
Het streven van vorsten naar absolute macht.
Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.

Voortbestaan van het ancien regime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme).

De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.

De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.

De opkomst van emancipatiebewegingen.
Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces.

De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.
De crisis van het wereldkapitalisme.
Het voeren van twee wereldoorlogen.
Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door
massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.

Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.
De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.

Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme / nationaalsocialisme.

Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden.

De Duitse bezetting van Nederland.
De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

De eenwording van Europa.
De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen.

De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.

De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.
De buitenwereld
Religie
Politieke macht
Economie
Cultureel-mentaal
Full transcript