Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bronnen van Energie

No description
by

Jeroen Verstegen

on 19 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bronnen van Energie

Bronnen van Energie
Hoofdstuk 4: Energie in je eigen omgeving
Hoofdstuk 5: Energie in Nederland en Frankrijk
Hoofdstuk 6 Energie, milieu en ruimte in Brazilië
Introductie
Hoofdstuk 4, 5 en 6
11% PTA
Hoofdstuk 4: Energie in je eigen omgeving
Hoofdstuk 5: Energie in Nederland en Frankrijk
Hoofdstuk 6: Energie, milieu en ruimte in Brazilië
4.1: Je eigen energieverbruik
Programma
1. Introductie module 2: Bronnen van energie
2. Instructie paragraaf 1: Energie in je eigen omgeving
- Je leert hoe de energie die wij gebruiken wordt opgewekt.
- Je leert wat grijze stroom en groene stroom is.
- Je leert hoe en waarvoor we energie gebruiken.
3. Aan de slag.
Gevolgen energieverbruik
Toename energiegebruik
Co2 uitstoot -
aarde warmt op
IJskappen smelten
Elektriciteit opwekken
Je maakt het meeste gebruik van de energiebron elektriciteit.

Elektriciteit
wordt opgewekt met behulp van warmte in
elektriciteitscentrales
, met behulp van:
1. Aardgas/steenkool
2.
Biomassa
(hout/mest)
3.
Kernenergie
(uranium)
Grijze stroom
: gemaakt met energiebronnen die kunnen opraken (aardgas, steenkool, uranium) en vervuilend zijn.
Groene stroom
: gemaakt met energiebronnen die niet kunnen opraken (wind, water, zon, biomassa)
Wat zijn de twee belangrijkste verschillen tussen grijze en groene stroom?
- Grijze stroom: vervuilend (co2 uitstoot), groene stroom is niet vervuilend.
- Energiebronnen van grijze stroom (aardolie, aardgas, steenkool, etc. raakt op, groene stroom niet.
Aan de slag:
Maken: 4.1
Maken: 4.2
Programma
1. Terugblik
2. Instructie paragraaf 4.2:
- Je leert hoe het komt dat het energieverbruik sterk aan het stijgen is.
- Je leert wat fossiele brandstoffen zijn en welke vervuiling deze met zich meebrengen.
3. Aan de slag.
4.2 Problemen door toenemend energieverbruik
Terugblik
Grijze of groene energie? :
1. Aardolie
2. Wind-energie
3. Biomassa
4. Steenkool
4. Kernenergie
Grijs
Grijs
Groen
Groen
Allebei - waarom?
Energieverbruik laatste 50 jaar verdrievoudigd, doordat:
1. de bevolking is gegroeid, meer vraag naar energie
2. welvaart is toegenomen, meer vraag naar energie
Vervuiling bij energieproductie en consumptie:
1. Milieuvervuilende gassen komen in de lucht (zwavel, koolstof)
2. Uitstoot van zwavel kan voor zure regen zorgen
3. Olie dat in zee terecht komt bij ongelukken
4. Radioactief afval moet worden opgeslagen
5. Koelwater wordt geloosd, watertemp. stijgt, invloed op planten en dieren

De vorming van
fossiele brandstoffen
(steeenkool, aardolie, aardgas) gaat veel langzamer dan het tempo waarin we deze brandstoffen verbruiken, ze raken op (
uitputbare energiebronnen
)
Wat zorgt niet voor een daling van de beschikbare hoeveelheid energie per inwoner?
A. Groei van de bevolking.
B. Groei van de welvaart.
C. Industrialisering
D. Heffingen op fossiele brandstoffen.
Aan de slag:
Maken: 4.1
Maken: 4.2
4.3: Duurzame energie
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 4.3:
- Je leert welke vormen van duurzame energie er zijn.
- Je leert wat de voor- en nadelen van duurzame energie zijn.
- Je leert wat de Nederlandse overheid doet om duurzame energie te stimuleren.
3. Aan de slag
Terugblik
Welke twee oorzaken zijn er, waardoor het energieverbruik toeneemt?
- Groei welvaart
- Groei bevolking
Welke problemen ontstaan door het toenemende energieverbruik?
- Milieuvervuilende gassen in de lucht
- Uitstoot van zwavel zorgt voor zure regen
- Bij het winnen en vervoeren van olie kan er olie in zee gelekt worden.
- Bij productie van kernenergie komt radioactief afval vrij.
- Bij thermische elektriciteitscentrales wordt veel (verwarmd) water geloosd.
Er is een probleem: energieverbruik brengt vervuiling met zich mee!
Én we gebruiken steeds meer energie.
Oplossing: Duurzame energie?
Duurzame energiebronnen
: weinig schade voor milieu en raken niet op.
1.
Windkracht
2.
Zonne- energie
3.
Waterkracht
- Stuwdammen
-
Getijdencentrale
4.
Aardwarmte
: aardwarmte wordt opgeslagen in grondwater.
5. Biomassa: verbranden van organische materialen.
Voor- en nadelen
Waarom wel? Waarom niet?
- Geen of weinig vervuiling
-
Hernieuwbare energiebronnen
: het raakt niet op.
- Veel energie beschikbaar.
- Voorzieningen om duurzame energie te maken kosten zelf nog veel energie om te maken.
- Voorzieningen voor duurzame energie zijn duur in aanschaf en onderhoud.
- Schade aan de natuur (vogels en windmolens is bijv. geen succes).
-
Horizonvervuiling
Rol van de overheid?!
Duurzame energie stimuleren:
- Consument bewust maken van energieverbruik
- Energielabel: duidelijk maken hoeveel energie apparaten gebruiken.
- Energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw.
- Energieheffing op aardgas en elektriciteit.
- Duurzaamheidakkoorden sluiten met bedrijven.
Acht kilometer voor de kust van Egmond bouwen Shell en Nuon aan een
experimenteel windmolenpark van 36 windmolens. Foto 9 geeft een indruk van
twee van deze molens in zee.
1. Er zijn groepen mensen die blij zijn met dit park, zoals milieugroepen.
Greenpeace bijvoorbeeld, is een groot voorstander van de bouw.
􀃆 Noem twee voordelen van deze vorm van energieopwekking.
2. Er zijn ook tegenstanders van de aanleg van het park.
􀃆 Noem een argument van de tegenstanders.
Twee examenvragen
Aan de slag:
- Maken: 4.3
- Voorbereiden: D-toets
5.1 Bronnen van energie in Nederland en Frankrijk
1. Terugblik op hoofdstuk 4
- Je leert welke energiebronnen voor Nederland belangrijk zijn.
- Je leert de verschillen van gebruik van soorten energie kennen tussen Nederland en Frankrijk.
- Je leert wat het versterkt broeikaseffect is en hoe dit ontstaat.
2. Instructie paragraaf 5.1: Energie Nederland en Frankrijk
Programma
3. Aan de slag
Wat zie je?
Nederland = Aardgasland
Frankrijk = Uranium
Waarom veel minder aardgas in Frankrijk?
Frankrijk meer groene energie dan in Nederland.
Terugblik hoofdstuk 4
Par. 1:
- Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?
Par. 2:
- Mensen gebruiken steeds meer energie, hoe komt dat?
Par. 3:
- Welke (5) vormen van duurzame energiebronnen zijn er?
Duurzaam en niet-duurzaam: is het oneindig?
- Wat is de brandstof bij kernenergie?
Uranium
- Noem drie soorten vervuiling die ontstaan door het opwekken van energie
Meer welvaart, bevolkingsgroei
- Wat zijn uitputbare energiebronnen?
Bodemvervuiling, luchtvervuiling, watervervuiling
Energiebronnen die op kunnen raken: aardolie, aardgas, steenkool.
- Noem een voordeel en een nadeel van duurzame energie.
Windenergie, zonne- energie, hydro- energie, aardwarmte, biomassa.
Voordeel: hernieuwbaar,
Nadeel: niet altijd effectief, duur.
Frankrijk
Grote verschillen met Nederland:
- Frankrijk veel meer gebruik van kernenergie
- Waterkracht, veel bergen in Frankrijk, meer waterkracht, energie wordt opgewekt in/door:
1. Stromend water
2. Getijdencentrales
3. Aandeel windenergie is sterk in opkomst
Gebruik van energie in Nederland en Frankrijk
Nederland:
Frankrijk:
- toename energiegebruik
- energie uit aardgas
- gebruik van fossiele brandstoffen neemt af
- toename energiegebruik
- gebruik van kernenergie
- dunbevolkt, aardgasnetwerk is te duur.
-
Warmtekrachtkoppeling
Natuurlijk broeikaseffect
Versterkt broeikaseffect
Arbeit!
5.1 maken
5.2 maken
5.2 Het gebruik van energie in Nederland en Frankrijk
5.3 De Europese energiemarkt
5.4 Gevolgen van energieproductie
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 5.2:
- Je leert welke energiebronnen steeds meer gebruikt worden.
- Je leert welke verschillen en overeenkomsten er in het energieverbruik tussen Nederland en Frankrijk zijn.,
3. Aan de slag
Terugblik
Grafiek 1 geeft een voorspelling van de stijging van de temperatuur op aarde van 1900 tot 2100. Daarbij is de temperatuur van het jaar 1990 als uitgangspunt genomen.
Grafiek 1 toont afwijkingen van de gemiddelde temperatuur op aarde, vergeleken met 1990. Het is duidelijk dat de temperatuur zal toenemen. In de grafiek is sprake van een ongunstige en een zeer ongunstige ontwikkeling. De mens kan maatregelen nemen om de schade van deze ontwikkeling te beperken.
􀃆 Wat is de oorzaak van de stijging van de gemiddelde temperatuur vanaf 1990?
Versterkte broeikaseffect
􀃆 Geef een voorbeeld van zo’n maatregel.
- Gebruik van groene energie
Toenemend energieverbruik
In zowel Nederland als Frankrijk vanaf WO2 grote groei in energieverbruik -->
ecologische voetafdruk
stijgt!
Wat betekent
ecologische voetafdruk
?
Het aantal hectares dat nodig is om in je totale energiebehoefte te voldoen.
Overig energieverbruik
Aardgas: Nederland gebruikt veel aardgas, wordt minder door betere isolatie.
Frankrijk: niet overal en alles is aangesloten op gas, vanwege grote afstanden.
Verwachting: verbruik van fossiele brandstoffen gaat afnemen door zuinigere en elektrische voertuigen.
Aan de slag:
Maken: 5.1 en 5.2
Programma
1. Terugblik
2. Instructie paragraaf 5.3:
Terugblik
1. Energie uit grijze of groene stroom?
Paragraaf 5.3: Europese energiemarkt
Handel in elektriciteit
Aardolie
Weinig aardolie aanwezig in
Europa --> veel import door Rotterdam
2. Welke 5 vormen van duurzame energie zijn er?
- Windkracht
- Zonne- energie
- Waterkracht
- Aardwarmte
- Biomassa
3. Wat is het verschil in het opwekken van energie tussen Nederland en Frankrijk?
Het is steeds meer mogelijk om handel te drijven in elektriciteit.
Ruwe olie in Rotterdam:
- Je leert dat er gehandeld wordt met energie en welke rol Nederland daar in heeft.
- Je leert hoe Nederland geld verdient met aardgas.
- Je leert wat er met aardolie gemaakt wordt, en wat het belang ervan is.
3. Aan de slag
Nederland: gericht op aardgas
Frankrijk: gericht op kernenergie
- Nederland produceert al meer energie dan dat het zelf gebruikt.
- Elektriciteit wordt vervoerd via een netwerk van kabels en leidingen (
infrastructuur
).
Nederland = Aardgasknooppunt
Aardgasveld in Groningen
Infrastructuur om aardgas te vervoeren
Veel handel in aardgas
Gevolg van aardgaswinning
In
olieraffinaderijen
(=waar olie verwerkt wordt) verwerkt tot bruikbare brandstoffen (benzine, diesel, etc.)
Overslag
Opslag
Aan de slag:
5.3 maken
5.4 maken
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 5.4:
- Je leert de voordelen van kernenergie kennen.
- Je leert de nadelen van kernenergie kennen.
3. Ramp in Tsjernobyl (Oekraïne)
4. Aan de slag
Terugblik
Nederland exporteert veel gas, welke voordelen heeft Nederland waardoor het zoveel kan handelen in gas? (5 redenen)
- Aanwezige gasvelden
- Bodem is geschikt voor ondergrondse gasopslag
- Centrale ligging aan de Noordzee
- Centrale ligging in de nationale en Europese gasinfrastructuur
- Aanwezigheid van kennis en gespecialiseerde bedrijven
Voordelen kernenergie
- Bij de productie van kernenergie wordt geen co2 uitgestoten.
- Het is een betrouwbare energiebron, in een kerncentrale wordt veel energie opgewekt.
- Er is voorlopig nog genoeg uranium.
- Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.
Nadelen kernenergie
- De bouw van een kerncentrale is erg duur
- Er komt
radioactief afval
vrij. 95% hiervan kan hergebruikt worden, 5% moet opgeslagen worden en kan
radioactieve straling
afgeven.
- Opslag van radioactief afval kost veel ruimte en geld.
Kernramp Tsjernobyl
Kernramp in 1986 in Tsjernobyl, Oerkraïne.
http://www.npo.nl/3-op-reis/13-10-2013/POW_00682930
6.1: Groeiende economie, grote ongelijkheid
Programma
1. Introductie
2. Instructie 6.1:
- Je leert over de groeiende economie van Brazilië
- Je leert over de spreiding van economische activiteit in Brazilië.
- Je leert over de economische ongelijkheid en de oorzaken daarvan.
3. Aan de slag
6.1 Groeiende economie, grote ongelijkheid
Sinds 2000 sterk
opkomende economie
, één van de
BRIC-landen
:
Overheid investeert veel in universiteiten en bedrijven om te specialiseren:
technopool
.
Ruimtelijke ongelijkheid
Grote verschillen in welvaart:
Noordoost (arm) en zuid (rijk)
Stad en platteland
Binnen steden:
dualisme
Introductie
Hoofdstuk 6: Energie, milieu en ruimte in Brazilië:
6.2: Braziliaanse energiebronnen
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 6.2:
- Je leert welke invloed het klimaat heeft op de productie van energie.
- Je leert welke energiebronnen er in Brazilië veel gebruikt worden.
3. Aan de slag
Terugblik
Aan de slag
Week 51: Maken 6.1
Week 2: Maken 6.2+6.3
Week 3: Maken 6.4 + casus
Week 4: D-toets
Waar is het bbp per hoofd het hoogst in Brazilië?
Zuid
Er is ruimtelijke ongelijkheid op drie niveau's, welke zijn dat?
1. Tussen noord- oost en zuid
2. Tussen stad en platteland
3. Binnen steden: dualisme
Bepaal met de kaart hieronder hoe het komt dat het bbp in het zuiden hoger ligt.
Door de aanwezigheid van grondstoffen (olie) en;
De mogelijkheid tot verbouwen van katoen, suikerriet, etc.
Veel mogelijkheden voor duurzame energie, vanwege het klimaat:
In het Noord- West Tropisch klimaat
Centrale deel savanne klimaat (droger)
Zuid- Oost = Steppe
Klimaat
Energie afhankelijk van klimaat
Hydro- elektriciteit
Nog drie energiebronnen afhankelijk van klimaat:
1.
Bio- ethanol
: door warme klimaat kan soja of suikerriet verbouwd worden. Olie uit deze planten mengen men aardolie = bio- brandstof. Brazilië is voorloper met deze vorm van energie.
2. Wind- energie: nog niet op grote schaal gebruikt
3. Zonne- energie: nog niet op grote schaal gebruikt
Alle energiebronnen
Welke invloed heeft het klimaat bij het opwekken van energie in Brazilië?
Welke energiebronnen zijn belangrijk bij de productie van energie in Brazilië?
Aan de slag
Week 51: Maken 6.1
Week 2: Maken 6.2+6.3
Week 3: Maken 6.4 + casus
Week 4: D-toets
6.3: Energieproductie- en verbruik in Brazilië
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 6.3:
- Je leert door welke omstandigheden de productie van energie stijgt.
- Je leert welke ontwikkelingen er zijn in de energieproductie in Brazilië.
3. Aan de slag
Terugblik
Welke drie klimaten onderscheiden we in Brazilië?
Tropisch
Savanne
Steppe
Door welke factoren kan Brazilië energie opwekken met:
1. Hydro- elektriciteit
Reliëf en grote rivieren (Amazone)
2. Bio- ethanol
Door het warme klimaat kan suikerriet en soja groeien.
Meer productie van energie:
Bevolkingsgroei
Industrialisering (gebruikt veel energie)
Economische groei (meer productie)
Stijgende inkomens
Verstedelijking
: in de stad wordt meer energie gebruikt
Wat zie je?
Waar is de stijging van energieproductie hoger, Brazilië of Nederland? Leg uit
Aan de slag:
Maken: 6.3
Maken: 6.4
6.4: Energieproductie in Zuidoost- Brazilië
Gevolgen van de toenemende energieproductie:
2. Instructie §6.4: Energieproductie in Zuidoost- Brazilië
- Je leert wat de gevolgen van toename van energieproductie zijn.
- Je leert wat de toekomst is wat betreft energieproductie in Brazilië.
1. Terugblik
3. Aan de slag
Programma
Terugblik
Noem naast groei BBP nog 3 oorzaken van groei energieproductie
1. Bevolkingsgroei
2. Industrialisatie
3. Verstedelijking
Meer productie energieverbruik
Biobrandstof: Suikerriet- en sojaplantages nemen ruimte in: er komt
concurrentie om de ruimte.

Kleine boeren moeten verhuizen:
verdringing
Waterkracht: Door
stuwmeren
verdwijnt bos.
Fossiele brandstoffen: bij de winning van olie kunnen er rampen gebeuren of olie lekken.
Percentage oorspronkelijke begroeiing dat nog over is.
Toekomst
Brazilië wil minder afhankelijk zijn van import van energie - hoe?
Aan de slag
Maken: 6.4
Samenvatten
Full transcript