Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Barwy świata w poszukiwaniu kolorów

No description
by

Dominika Szymańska

on 17 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Barwy świata w poszukiwaniu kolorów

Barwy świata - w poszukiwaniu kolorów
Czym jest krajobraz?
Krajobraz - termin wieloznaczny, stosowany w różznych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różznie definiowany i interpretowany. Dodatkowo w jęezyku potocznym słowo "krajobraz" uzżywane jest na okresślenie widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.). Najogólniej za krajobraz uwazża sieę ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających okreśslony teren,
Wpływ długosci dni i nocy w róznych czesciach ziemi, na zróznicowanie krajobrazowe :
a) długoscść trwania dnia i nocy wpływa na rozmieszczenie i rodzaj upraw
b) natężeznie śswiatła decyduje o rodzaju upraw, a takżze o samopoczuciu człowieka
w zwiaązku ze zmianąa długośsci dnia i nocy w wielu krajach sświata w tym również w Polsce stosuje sięe tzw. czas letni, które najczęśesciej rozżni sieę od czasu uniwersalnego o godzine.
Czas trwania nocy w okreśslonym miejscu na ziemi uzalezniony jest od czynników, saą nimi:
szerokość geograficzna,
pora roku,
Wysokośćsc bezwzgelędna badanego punktu- wpływa w minimalnym stopniu
odległoscść ziemi od słonńca - wpływa w minimalnym stopniu , efekty dnia i nocy maają ogromny wpływ na rosśliny i żzywe organizmy

Zróznicowanie przestrzenne rocznych sum opadów na obszarze Polski
Na przeważzająacej częśesci Polski nizinnej i wyzżynnej roczna suma opadów jest zróżnicowana w granicach 500–700 mm. Najubzoższy w opady jest ciąagnąacy sięe równolezżnikowo od Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej poprzez Nizinęe Mazowieckaą pas sśrodkowej Polski, gdzie sumy roczne przekraczajaą nieznacznie 500 mm. Dużzy wpływ na zróżnicowanie przestrzenne opadów atmosferycznych wywiera rzeźzba terenu. Podwyżzszone sumy w granicach 600–700 mm i ponad zaznaczająa sie na obszarze Pojezierza Pomorskiego i środkowej części Pobrzeża Słowińskiego oraz zachodniej i południowej czesęści Pojezierza Mazurskiego . Podobne wartości spotykane są na obszarach wyżynnych Polski południowej. W obrębie Karpat daje sięe zauwazżyćc wyrazźne zmniejszanie sięe rocznych sum opadów z zachodu ku wschodowi, a wieęc od Beskidu ŚSląaskiego do Beskidu Saądeckiego i w Beskidzie Niskim, gdzie wynosząa one zaledwie 850–900 mm. Ponowny wzrost do 1000–1300 mm zaznacza sięe w Bieszczadach.

Piekne krajobrazy śswiata
Krajobraz antropogeniczny:
w całośsci stworzony przez człowieka. W jego skład wchodzaą np. bloki, chodniki, fabryki, mosty, drogi itp. Jego przeciwienństwem jest krajobraz pierwotny.
W krajobrazie antropogenicznym wyróżzniamy dwa typy:
1) Krajobraz miejsko-przemysłowy jako skupienie duzżych miast z doskonale rozwinieętymi i powiązanymi ze sobaą gałeęziami przemysłu, połączonaych sieciaą dróg
2) Krajobraz rolniczy

Krajobraz rolniczy - typ krajobrazu kulturowego, ukształtowany pod wpływem działalnosści rolniczej; to krajobraz m.in. pól uprawnych, powstałych w wyniku wypalania lub karczowania lasów w celu uprawy zbózż, roślin okopowych itp. oraz ukształtowany w wyniku wieloletniego użzytkowania rolniczego
Obszary przemysłowe silnie przekształcone przez człowieka najczęśesciej dotycząa szaty rosślinnej i rzeźzby terenu co powoduje ubożzenie śsrodowiska przyrodniczego i powstanie jednolitego szarego obrazu
Krajobrazy w Polsce:

Krajobraz nadmorski (z gatunkami: wydmowym, deltowym, lagunowym)
Krajobraz młodoglacjalny ( z gatunkami: równin morenowych, pagórkowatym, pojeziernym, sandrowym pojeziernym)

Krajobraz staroglacjalny ( z gatunkami: równin dedukcyjnych, wzgórz ostacowych)

Krajobraz dolin i równin akumulacyjnych ( z gatunkami: zalewowym, trasowo- wydmowym, rzeczno- jeziornym)
Krajobraz wyzżyn ( z gatunkami: lessowymi, wglanowym, krzemianowym)
Jednolite krajobrazy a strefa klimatyczna;
Krajobrazy jednolite w swojej barwie wystęepujaą na obszarach charakteryzujących sieę stabilnymi cechami klimatycznymi. Ich małe urozmaicenie jest związane z wysteępowaniem niewielu elementów na rozległej przestrzeni. Mogąa to bycć ogromne powierzchnie lasów, tereny pustynne czy pustynie lodowe.
Krajobrazy, których charakterystycznąa barwaą jest biel, występujaą w najwyżzszych partiach gór,
na obszarze strefy umiarkowanej w okresie intensywnych opadów śsniegu i na obszarach polarnych.
W strefach klimatu okołobiegunowego, mimo małych opadów atmosferycznych, pokrywy
lodowe ulegają stopnieniu ze względeu na niskie temperatury powietrza utrzymujące sieę przez większą część roku.

Regiony pozbawione roślinnosści takie jak na przykład pustynie, mogaą sieę wydawacć monotonnymi i jednolitym
barwnie terenem. Obszary te charakteryzujaą sieę wysokimi amplitudami dobowymi temperatur,
co jest związane z brakiem zachmurzenia i małaą ilościąa

Krajobrazy, w których charakterystycznaą barwaą jest zieleńn to lasy tropikalne
wysteępująace
w strefie klimatu równikowego wybitnie wilgotnego, który cechuje sięe wysokimi
ś temperaturami , co umożzliwia rozwój roślinnośsci przez cały rok.
Takie warunki klimatu gorąacego i wilgotnego sprzyjają wzrostowi bujnej rosślinnośsci.
Full transcript