Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Freud, Adler, Jung

No description
by

Joanna Adamska

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Freud, Adler, Jung

Psychoanaliza
Teoria stworzona przez Z.Freuda
2. "Id", "Ego", "Superego"
„Id”
– dziedzinę naturalnych popędów i instynktów;

„Ego”
– instancję zwróconą przede wszystkim w kierunku świadomości, odzwierciedlającą treści dane świadomemu postrzeganiu

„Superego”
– instancję obejmującą ideały i normy moralne.
1909 rok. W pierwszym rzędzie: Zygmunt Freud, Granville Stanley Hall, C.G.Jung, z tyłu: Abraham A. Brill, Ernest Jones, Sandor Ferenczi
Teorie osobowości C. Junga
Rozwinął teorię "libido", jako podstawy życia psychicznego, pojmował jednak "libido", nie tylko seksualnie, jak Z. Freud, ale także jako żądzę władzy, "wolę" A. Schopenhauera i "elan vital" H. Bergsona. Jung przeciwstawił się traktowaniu wszystkich przypadków nerwicy jako przypadków o podłożu seksualnym.
3. Teoria popędów
Freud wyodrębnił dwa popędy podstawowe: popęd libido (erotyczny, Eros) oraz popęd śmierci (destrukcji, Tanatos).
Freud, Adler, Jung
Tworzył koncepcje funkcjonowania umysłu ludzkiego.
Nie wierzył w racjonalność ludzkiego myślenia, kierując się
w stronę nieuświadomionych (podświadomych czynników)
Austriacki lekarz neurolog, psychiatra, twórca teorii psychoanalizy. Zajmował się głównie pojęciem nerwic, analizą marzeń sennych oraz problematyką seksualności i jej wpływem na psychikę ludzką.
Żył w latach 1856-1939
Zygmunt Freud
Alfred Adler

Austriacki psychiatra, psycholog i pedagog, twórca psychologii indywidualnej

Współpracował z Z. Freudem w latach 1902-1911

Odrzucając poglądy Freuda, stworzył własną teorię osobowości

W czasie wojny pracował jako lekarz, kierował kliniką psychiatryczną a także prowadził poradnie wychowawczo-kliniczne dla dzieci.

Twórca kierunku zwanego psychologią indywidualną.
Żył w latach 1870-1937
Carl Gustav Jung
Żył w latach 1875-1961
Szwajcarski psychiatra i psycholog, twórca psychologii głębi i psychologii analitycznej
Wprowadził pojęcia archetypu, nieświadomości zbiorowej i synchroniczności
Ostatecznie odwrócił sie od freudowskiej psychoanalizy po latach współpracy, jednocześnie z Freudem utrzymywał latami koleżeńskie stosunki.
Koncepcja psychoanalizy Z.Fereuda
Jest to metoda poznania i leczenia człowieka
Psychoanaliza odkrywa i bada nieświadome konflikty wewnętrzne, motywacje i znaczenie objawów
Podstawowe teorie psychoanalityczne
- Świadomość, przedświadomość,nieświadomość
- „Id”, „Ego”, „Superego”
- Dwie zasady procesu psychicznego
-Teoria popędów
-Teoria rozwoju indywiduum ludzkiego
- Teoria traumatyczna
- Nieświadomość a nerwica

1. Świadomość, przedświadomość, nieświadomość
-podział ludzkiej psyche
świadomość
: treści świadome mogą dowolnie stanowić przedmiot uwagi, mogą tez być dowolnie z niej usuwane
przedświadomość
: gromadzą się tutaj te treści psychiczne, które nie są momentalnie dostępne świadomości, można je jednak odkryć dzięki poszukiwaniu na zasadzie badania kontekstu i związków łączących inne, znane już świadomości treści, mogą się one też pojawić na zasadzie kojarzenia
nieświadomość
: zgromadzone są tutaj te treści psychiczne, których nie można sobie uświadomić bezpośrednio, mimo podejmowanych w tym celu prób; aby treści nieświadome mogły znaleźć się w polu uwagi świadomości, indywiduum musi się odwołać do pomocy pewnych metod, znanych na przykład terapii psychoanalitycznej (np. analizy marzeń sennych, badania swobodnych skojarzeń) czy wywodzących się z hipnozy; nieświadomość stanowi system składający się przede wszystkim z treści wypartych.
Trzy dziedziny życia psychicznego Freud powiązał
z modelem trzech funkcji czy instancji
Przez popęd rozumiał Freud przyrodzoną indywiduum ludzkiemu, wewnątrz psychiczną, samoreprodukującą się potrzebę podstawową.
Z pojęciem popędu związane są pojęcia: źródła, celu, siły i przedmiotu popędu
Porównanie teorii do góry lodowej
Teoria A.Adlera
Jako jeden z pierwszych zerwał z poglądami i szkołą mistrza (m.in. odrzucił jego koncepcję libido). Przyjął istnienie podświadomości, nie akceptował jednak wiodącej roli popędu płciowego i kompleksu Edypa
Niezaspokojenie popędów wywołuje stan frustracji, a w szczególnych przypadkach prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń i nerwic.
Dziecięce poczucie małej wartości stanowi zdaniem Adlera "jądro wszelkich zaburzeń w duszy", z którego człowiek nieświadomie projektuje "plan życia".

Wychowanie, którego celem jest rozwijanie w dziecku uczuć społecznych, powinno integrować jednostkę ze środowiskiem, by mogła funkcjonować opierając się na obowiązujących w nim wartościach, kompensując tym samym kompleks niższości poczuciem wspólnoty.
Podkreślał rolę dążenia "do mocy" jako formy kompensacji kompleksu niższości, który powstaje
we wczesnym dzieciństwie jako słabość dziecka
względem dorosłych, i jego wpływu na rozwoju osobowości
2. Podstawowe funkcje psychologiczne
-uczucia,
nadaja rzeczom wartość pozytywną lub negatywną dla podmiotu, dostarcza subiektywny odczuć przyjemności, bólu, złości, strachu, smutku radości
i miłościPodstawowe pojęcia:
archetyp-...
osobowość-...
psyche-...
popęd-...
trauma-...
kompleks-...
świadomośc/
nieświadomość-...
koncepcja-...
3. Dwie typowe postawy czlowieka
-introwertywna
1. Koncepcja struktury osobowości
a) ego- świadoma psychika składająca się z uświadomionych spostrzeżeń, wspomnień, myśli i uczuć.
b) część nieuświadomiona osobowości-składają się na nią wszystkie kompleksy jednostki, które powstały w wyniku doświadczeń, początkowo uświadomionych, ale później, celowo lub nie, zapomnianych albo zbagatelizowanych, lub też za słabych, by wywołać świadome wrażenia w psychice jednostki
c) nieświadomość zbiorowa i jej archetypy
Kompleksy- to ustrukturalizowana konstelacja uczuć, myśli, spostrzeżeń i wspomnień istniejącą w nieświadomości osobowej np. kompleks matki (matka wywiera tak wielki wpływ na dziecko, że myślą one i robią tak jak robi i myśli matka)
- jest psychicznym produktem ewolucyjnego rozwoju człowieka, powstałym pod wpływem powtarzających się przez wiele pokoleń doświadczeń.
Archetypy- czyli uniwersalne formy pojęciowe zawierające spory ładunek emocjonalny. Ich źródłem są utrwalone w psychice zapisy powtarzających się przez wiele pokoleń doświadczeń.
Psyche- psychika człowieka, wewnęrzne funkcjonowanie.

.
Cień to zwierzęca sfera ludzkiej natury, która jest nieakceptowana przez społeczeństwo. Są to wszystkie stany świadomości, myśli, uczucia, zachowania i działania, których realne przejawy są odrzucane przez społeczność,
w której jednostka żyje.
Jung wymienia następujące archetypy rządzące ludzką psychiką:
Persona: jest to jakby maska, którą jednostka przybiera, aby dostosować się panujących w społeczeństwie tradycji i obyczajów oraz by sprostać własnym potrzebom archetypowym
Anima jest archetypem kobiety u mężczyzny.
Animus zaś jest archetypem mężczyzny u kobiety
Archetypy te funkcjonują w ten sposób, że kobieta jest w stanie pojąć naturę mężczyzny dzięki archetypowi animusa, a mężczyzna naturę kobiecą dzięki archetypowi animy.
d) jaźń- centrum osobowości, wokół którego koncentrują się inne systemy; jaźń scala te systemy i zapewnia osobowości jedność, równowagę i stabilność; motywuje ludzkie zachowanie i sprawia, iż jednostka dąży do osiągnięcia pełni i jedności, szukając jej najczęściej w religii.
Wymienione i opisane poniżej elementy tworzą złożoną i wzajemnie na siebie oddziałującą całość. Jest to struktura bardzo aktywna, w której słabości jednej funkcji może być rekompensowana przez inne. Może być również tak, że pewien system może się przeciwstawić innemu, albo też kilka systemów może stworzyć syntezę, poprzez połączenie swoich funkcji.
-ekstrawertywna
-myślenie,
ma charakter pojęciowy
i intelektualny pomaga człowiekowi
w zrozumieniu świata i siebie samego

-instrukcja,
zwana intuicją-percepcja za pośrednictwem procesów nieświadomych, obejmująca treści podprogowe; osoba kierująca się intuicją wykracza poza fakty, uczucia i pojęcia.
-doznania,
jest to percepcja rzeczywistości; dzięki niej
odbierane są konkretne fakty
i tworzy się reprezentacja
świata
Świadomość- podstawowy
i fundamentalny stan psychiczny, w którym zachodzą procesy myślowe
Nieświadomość- z psychoanalizy oznacza obszar funkcjonowania oparty marzeniach sennych, wyobrażeniach
i niekontrolowanych procesach psychicznych
Osobowość- wewnętrzny system regulacji; stosunkowo stałe cechy, dyspozycje czy właściwości jednostki, które nadają względną spójność jej zachowaniu
Koncepcja- pomysł plan, projekt, teoria
Popęd- impuls, pobudzenie, siła kierująca nas do pewnych działań
Trauma- negatywne zdarzenie, uraz psychiczny
Dla Freuda ważnym elementem były wszesnodziecięce doświadczenia, mające wywierać wplyw na rozwój osobowości bądź jej poźniejsze zaburzenia.
4. Teoria ewolicji libido jako rozwoju osobowości
Rozwój osobowości według Carla Junga
Teoria osobowości Adlera jest niezwykle “oszczędna”, to znaczy cała jej struktura teoretyczna opiera się na kilku podstawowych pojęciach. Dzięki temu poglądy Adlera można dość łatwo przedstawić w skrócie w kilku ogólnych działach.

Są to:
1) fikcja jako cel,

2) dążenie do wyższości,

3) poczucie niższości i kompensacja,

4) zainteresowanie społeczne,

5) styl życia,

6) twórcza jaźń.
Adler uważał też że poczucie niższości jest czymś dobrym dla człowieka, bowiem jest to czynnik rozwoju jednostki. Drugim bardzo ważnym czynnikiem jaki wyróżnił jest uspołecznienie wynikające z kontaktu z matką.
Brak uspołecznienia jednostki wiąże się z kompleksem niższości ( pychą, próżnością, chełpliwością, nadmiernym wywyższaniem się, snobizmem, męskim zachowaniem u kobiet, kobiecym u mężczyzn, przypisywanie dużego znaczenia drobiazgom).
Pozytywny – powoduje wyrównanie braków, uzyskanie sukcesu, a czasem znaczne nawet przewyższanie innych ( kompensacja, hiperkompensacja)
Negatywny –->u osób biernych ucieczka od życia w świat fikcji i chorobliwej fantazji lub zaburzenia psychiczne takie jak nerwice, świadome tworzenie symptomów chorobowych;
-->u osób aktywnych ucieczka w alkoholizm, narkomanię, a w konsekwencji nawet samobójstwo.

– upersonalizowany, subiektywny system który interpretuje doświadczenia organizmu i nadaje mu sens. Jaźń poszukuje doświadczeń, które pomogą mu
w zrealizowaniu specyficznego stylu życia danej osoby.

- Ludźmi kierują motywy społeczne
- Ludzie są z natury istotami społecznymi
1. Główne założenia
2. Koncepcja twórczej jaźni
Poczucie niższości i kompensacja oraz dążenie do wyższośći
Miejsce agresji zajęła wola mocy ,wyższość nie oznacza społecznych wyróżnień. To dążenie do pełni doskonałej, pęd ku górze
- dziecko pierworodne – najwięcej uwagi, dopóki nie urodzi się następne (neurotycy, pijacy, zboczeńcy często są dziećmi pierworodnymi).
- drugie dziecko – ambitne, skłonne do buntu, zawiści, ale najlepiej przystostowane.
- najmłodsze dziecko – dziecko zepsute, trudne, często neurotyczne, źle przystosowane jako osoba dorosła, nieco mniej trudne niż najstarsze.

3.Kolejność urodzeń a osobowość
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Full transcript