Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ohjauksen elementit

No description
by

Sanna Vehviläinen

on 23 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ohjauksen elementit

Ohjauksen elementit
Mitä ohjataan: ohjauksen kohteena prosessit
Ohjataan työ-, kasvu-, oppimis-, ja elämänvalintaprosesseja

Prosessit ovat kohteellisia - kohteet kiinnittävät meitä sosiaalisiin käytäntöihin ja yhteisöihin

Prosessit voivat olla eri määrin tuotos/tavoitevetoisia

Ei kuitenkaan ohjata pelkästään 'tuotosta' (vaikka prosessit synnyttävätkin niitä)

Prosessinäkökulma sitoo toimijat tiettyyn aikajänteeseen, yhteisen (rajallisen) työskentelyn äärelle --> muodostuu keskusteluhistoria
Kuka ohjaa ja ketä: ohjauksen toimijatasot

Yksilöt
= henkilökohtainen (kahdenvälinen) ohjaus ohjaussuhteessa


Ryhmät
= erilaiset työskentelevät ryhmät ohjaavat jäseniään, vertaiset toisiaan; ryhmä voi olla myös ohjattavana


Yhteisöt
= yhteisöt ja organisaatiot muodostavat "ohjaavia ympäristöjä" ja tukevat tietoisesti ohjattavia prosesseja
- toimivatko koordinoidusti ja verkottuneina?
Kannatteleva orientaatio

Ongelmanratkaisuorientaatio
Tutkiva orientaatio
Miten tulkitset
omaa työtäsi
ohjauksellisen toiminnan näkökulmasta?

Mitä on ohjaus
Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavien oppimis-, työ-, kasvu- tai elämänvalinnan prosesseja siten, että heidän toimijuutensa vahvistuu
.
Se edellyttää:
kumppanuuden t. yhteistyösuhteen rakentamista;
jaettua tavoitetta;
dialogisuutta; ja
läpinäkyvyyttä.
Riittävän hyvä ohjaus
- institutionaaliset rajat ja mandaatti


- kokeilemisen, harjoittelemisen ja epäonnistumisen salliminen osaksi normaalia inhimillistä toimintaa


- keskeneräisyyden hyväksyminen: liiallisesta hallinnan pakosta luopuminen
Ohjauskulttuurin metaforat: mistä ohjaustoiminta saa luonteensa

Ohjaus matkanaOhjaus ympäristönäOhjaus tilana
Miten ohjataan? Toimijuutta vahvistaen
Sosiaalisen toiminnan näkökulma
konkreettiset käytännöt, käsitteet ja välineet
yhteisen kohteen löytäminen
hyvän yhteistoiminnan eetos

Inhimillisen kokemuksen näkökulma
reflektiota ja tietoisuuden rikastamista tukevat keinot
yksilön kokemuksen arvostaminen - "yhteisyyteen suostuminen"

Muutoksen näkökulma
muutoksia yksilön, ryhmän tai yhteisön ajattelussa, toiminnassa, asennoitumisessa, hyvinvoinnissa, osallisuudessa tai identiteetissä
rakentuu uusia artefakteja, toimintamalleja, käytäntöjä tai tuotoksia

toimijuutta vahvistaa dialoginen kumppanuuteen perustuva toiminta, jossa käytetään joustavasti ohjauksen eri orientaatioita
Miksi ohjausta? Miksi ohjaus laajenee?
OHJAUS PALVELUNA
elämänkulun, identeettityön, ammatillisen kasvun, urapolun, toimeentulon ja hyvinvoinnin kysymykset yhä kompleksisempia --> ohjaukselta odotetaan vastauksia
ohjaus myös vahvemmin poliittisella agendalla


OHJAUS TYÖPROSESSIEN LAADUNHALLINTANA
työ- ja oppimistoiminnan kiihtyvä muutos
koulutusjärjestelmät tunnistavat itse kasvavaa ohjauksen tarvetta ja pyrkivät ratkomaan monia ongelmiaan ohjaukseen panostamalla
työn muutosta hallitaan yhä enemmän ohjauksellisin keinoin
moni ammatti "pedagogisoituu" tai "ohjauksellistuu"


OHJAUS MARKKINOILLA - OHJAUS "ILMIÖNÄ"
ohjaus lisääntyy myös vapailla elämäntaidon markkinoilla ja ihmiset ovat yhä tottuneempia käyttämään ohjauksellisia apuja elämässään
ohjausammatteja tulee koko ajan lisää ja monet niistä professionaalistuneita tai professionaalistuvia


OHJAUS REALISTISENA TOIMINTATAPANA & INHIMILLISEN KASVUN TUKENA?
suuri osa meistä tarvitsee tulevaisuudessa ohjaustyön taitoja?
ohjaus toimivana, toivoa tuovana oppimisen ja yhteistoiminnan muotona, ei ainoastaan palveluna asiakkaalle
yhteisöllisyys ja dialogi ohjauksen eettisenä perustana

Hyvän ohjausvuorovaikutuksen avaimia
Prosessin hahmottaminen ja "läpinäkyvyys" (vrt. ops!)

Prosessin tavoitteellisuus ja arvolataus
-->
Hyvä käynnistäminen
--> Yhteisen kulttuurin vakiinnuttaminen

Yhteinen arviointi - arvioinnin läpinäkyvyys

Neuvotteleva, dialoginen toimintatapa

Toimintatapojen tilanteinen joustavuus: ei tarvita "kristallipalloa"!

Vehviläinen, Sanna. 2014. Ohjaustyön opas - Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.
ESIM:
- aktiivinen ja myötäelävä kuuntelu
- rauhallinen tarkkaavaisuuden suuntaaminen
- "metapuhe" eli sen sanallistaminen, mitä kulloinkin tapahtuu
- aloitus- lopetus- ja siirtymärituaalit

ESIM:
- kysyminen; kertomaan kutsuminen
- peilaava palaute
- ulkoistaminen: ajatuksen esittäminen representaation avulla
- havaintopäiväkirjat
- virittävät tekstit ja kuvat
ESIM:
- ratkaisuvaihtoehtojen rakentelu yhdessä
- ratkaisuvaihtoehtojen kokeileminen
- neuvot t. ehdotukset
- palaute (kiittävä, korjaava, peilaava, assosioiva)
Sanna Vehviläinen
Ohjaustyön opas - yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus. 2014
Ohjauksen vaikutukset
ja niiden arviointi
MUUTOKSET
- oppimismuutokset / subjektiivinen tai yhteisöllinen toimijuuden muutos
- hyvinvointimuutokset

TUOTOKSET
- työsuoritukset, ideat, toimintamallit
- tekstit, taideteokset
- ratkaisut, valinnat, päätökset
- uudet käsitteellistämisen tavat, "ajatukselliset luomukset"


PROSESSI
- miten "matka" tehtiin, kuinka työskenneltiin, mikä toimi: tarinallisuus

= suuntaudutaan läsnäoloon, tarkkaillaan ja "kannetaan" sitä mitä kokemuksessa on, hyväksytään se
= tutkitaan, eritellään ja etsitään erilaisia tulkintoja, rikastetaan kuvaa, pidetään eri vaihtoehtoja avoimina; kriittistä itsereflektiota mahdollistava orientaatio
= suuntaudutaan ratkaisuihin, pyritään korjaamaan, lieventämään tai poistamaan ongelma, etsitään toimintamahdollisuuksia, kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja toimia
1. Toiminnan mahdollistaminen; fasilitoiminen, puitteiden järjestäminen ja rajoista huolehtiminen

2. Vuorovaikutuksen keinojen opettaminen

3. Keskustelukumppani: Sisällön, toiminnan ja tunteiden kommentoija

4. Asiantuntijarooli

HUOM: Kaikki tehtävät eivät ole läsnä kaikissa ohjaustilanteissa - mutta usein ohjaaja säätelee useita näistä yhtä aikaa
Ohjaajan tehtävät ryhmäohjauksessa
Kahdenvälinen ohjaussuhde
kumppanuuden eli allianssin rakentaminen -> sen säilyttäminen ja uudistaminen

ohjattavan ohjausprosessin t. oppimisen palvelukseen asettuminen

allianssin rakentaminen ei ole "kemiaa" vaan ammattitaitoa
luottamukseen ja hyväntahtoisuuteen perustuva tunnesuhde
jaettu ymmärrys tavoitteesta ja toiminnan mielestä
jaettu ymmärrys tavoista joilla tavoitteeseen pyritään
eettinen perusta

Keskusteluhistoria
inhimillisenä kasvuympäristönä
keskustelujen sarja, jaettu historia
vilpitön sitoutuminen "totuuden etsintään"

yhteinen kieli, resurssina molempien tietämys, persoonalliset viestinnän tavat ja ajattelu
yhteinen referenssihistoria johon helppo palata ja josta ammentaa
molempien puutteet, heikkoudet ja haavoittuvuudet myös mukana

mahdollisuus rakentaa "mentaalisia luomuksia" t. artefakteja joita voi myöhemmin käyttää ja jakaa ja joiden varaan voi rakentua uusia
keskusteluhistoria on inhimillisen kulttuurin luomus - usein unohdettu taidon alue

toteutuu epävirallisissa ja institutionaalisissa ympäristöissä, ihmissuhteissa, työssä ja vapaa-ajassa
inhimillisen kasvun ydinkonteksti

Opettamisorientaatio
= valmistetaan oppimistehtäviä ennakolta ja systemaattisesti taitoja kehittäen ja aiempaan osaamiseen sovittaen;
huolehditaan osaamisen kehittymisestä suhteessa osaamistavoitteisiin ja institutionaalisiin kriteereihin;
arvioidaan osaamista
Mitä on toimijuus?
- motivaatio ja sen säilyttäminen

- pystyvyys ja tahto

- tekijyys ja vastuu

- osallisuuden vahvistuminen

- luova potentiaali

- kyky tukeutua muihin ja verkottua

- kriittinen vaikuttaminen

--> ARVOT!!!
Entä kun yhteisö ohjaa?
YHTEISÖOHJAUKSEN SOLMUKOHDAT:
1. Tavoitteellisuus
2. Työ- ja oppimisprosessien yhteensovittelu
3. Kokonaiskuva yhteisön ohjaustoiminnan kokonaisuudesta
4. Viestinnän ja yhteistyön välineet ja muodot
5. Avaintoimijat ja rajanylittäjät
6. Vuorovaikutuksen keinot ja muodot keskeisissä kohtaamisissa
7. Vuorovaikutustaitojen lisääminen ja uusien mallien harjoittleu
8. Vaikuttavuuden kriteerit
Full transcript