Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biblia a művészetben

No description
by

Dora Papp

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biblia a művészetben

Biblia a művészetben
Bevezetés
Újszövetség
Ószövetség
BIBLIA
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.
Lukács evangéliuma 6, 30-31

A Biblia, az a Szentírás, amely az egész európai kultúrát, gondolkodást és vallást meghatározza. Keletkezésétől kezdve napjainkig érezteti hatását, ismerete hozzá tartozik az általános műveltséghez. A Bibliát eddig több száz nyelvre fordították le. Utóélete, hatása a művészetekre szinte felmérhetetlen. Miről szól az Ószövetség? Mit tartalmaz az a 39 irat, melyeket több, mint egy évezredig írtak és i.e. 400 évvel több, mint egy könyvvé formálódtak? Miért kellett elhagyni az első emberpárnak az Édent? Kik voltak az Újszövetségben az apostolok? Ezekre a kérdésekre választ lehet kapni a prezentációmban szereplő illusztrációkon és a hozzájuk tartozó kis magyarázatban.
Számos kiemelkedő képzőművészeti alkotás (többek között Leonardo, Michelangelo, Rembrandt és Dürer művei) segítségével kísérhetjük végig Jézus életét és tanításait.

Michelangelo: Ádám teremtése; 1508-1512
Veronese: Éva teremtése; 12.sz.
A Biblia szerint Ádám és Éva voltak az első emberpár, akiket Isten teremtett. Évát nem sokkal Ádám megteremtése után hívta életre Isten. Álmot bocsátott Ádámra, és egy bordájából alkotta meg Évát. A Biblia Ádám és Éva történetét Mózes 1. könyve, a Teremtés könyve második és harmadik fejezetében mondja.
Hugo van der Goes: A bűnbeesés; 1476
Isten figyelmeztette Ádámot és Évát, hogy ne egyenek a kert közepén lévő fának a gyümölcséről, de a kígyó ravaszabb volt mindennél és kísértésbe estek. Éva beleharapott a gyümölcsbe, és adott Ádámnak is, a férjének. Ezután Isten ellátogatott hozzájuk, és kiüldözte őket a paradicsomból az engedetlenség miatt. Azóta az ember bűnösnek születik, de Jézus meghalt értünk.
Dürer: Káin és Ábel; 1511
Káin Ádám és Éva első fia, aki földművelő volt. Testvére, a pásztor Ábel volt, akit irigységből megölt, mivel Isten előtt kedvesebb volt a pásztorkodással foglalkozó Ábel áldozata.
Michelangelo: Az özönvíz; 1508-1512
Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, és szívük állandóan a rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott szívében.
Ezt mondta az Úr: „Eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem őket.” Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében.
Veronese: Mózes megtalálása; 1580
Mózes bibliai próféta, egyben a zsidóság, a kereszténység, az iszlám és több kisebb vallás nagy prófétája.
Rembrandt: Mózes és a kőtáblára írt Tízparancsolat; 1659
Osmar: Dávid ás Góliát; 1888
Dávid az Ószövetség meghatározó és kiemelten fontos személyiségei közé tartozik. Betlehemben született, Sámuel próféta már gyermekkorában kijelölte, hogy ő legyen Izrael eljövendő királya. A filiszteus Góliát legyőzése után Saul király udvarába került, ahol közszeretetnek örvendett. Apja Izáj.
Michelangelo: Ezékiel próféta; 1508-12
Papi családból származott, ő maga is pap volt. Izráel leigázása után Nabukodonozor seregei elhurcolták a babiloni fogságba. Nehéz sorsa volt, fiatalon elveszítette a feleségét is a fogságba vetettek nem értették szavát, ezért egy időre el is kellett némulnia, és csak jelbeszéddel fejezhette ki magát.
Leonardo da Vinci: Angyali üdvözlet
1472-1475 körül
Józsefnek és Máriának Betlehembe kellett utazniuk Augusztus, a római császár, ugyanis meg akarta számláltatni országának összes népeit és ezért megparancsolta, hogy mindenki oda menjen, ahová való. József és Mária Dávid királytól származtak és ezért Betlehemből valók voltak. Oda kellett tehát menniük. Betlehem azonban kis városka volt, és mire ők odaértek, akkor már minden lakást elfoglaltak mások. Csak éppen egy istálló volt még üres. Nem tehettek egyebet, behúzódtak oda. És íme, itt született kis jézus, az Isten Fia, kiről az Úr angyala szólott Máriának. Mária pólyába takarta az isteni Kisdedet és jászolba fektette.
Giotto: A betlehemi gyermekmészárlás
Heródes a Napkeleti bölcsektől megtudta, hogy azok a „zsidók újszülött királyát” keresik, aki - mint írástudói segítségével kiderítette – Betlehemben fog megszületni. Hogy az újszülöttet elveszejthesse, Heródes a Napkeleti bölcseket megbízta, hogy miután megtalálták őt, menjenek vissza palotájába, és jelentsék neki. Ám a bölcsek álmukban egy „jelenést” láttak, amelyben arra figyelmeztették őket, hogy ne térjenek vissza Heródeshez, és ők eszerint cselekedtek. Eltávozásuk után Józsefnek, Jézus apjának is megjelent álmában egy angyal, azzal az üzenettel, hogy családjával meneküljön Egyiptomba. Ezek után, a haragra gerjedt Heródes minden két éven aluli fiúgyermeket megöletett Betlehemben és környékén, hogy biztos legyen benne a „zsidók újszülött királya” nem marad életben.
Andrea del Sarto: Keresztelő Szent János; 1486
Prédikált a népnek Krisztus közelgő eljöveteléről és bűnbánatot hirdetett. A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Innen ered a keresztelés szentsége a keresztényeknél. Maga Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni, amit János, – aki ekkor felismerte Jézusban a Megváltót – először nem akart megtenni, mert úgy érezte, hogy méltatlan rá, de Jézus ezt mondta neki: „Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.” (Mt 3,15)
Sebastiano del Piombo: Lázár feltámasztása; 1304-1305
Jézus csodatételeit a Bibliában Máté, Márk, Lukács és János evangélisták írják le. A csodák egy része gyógyítással, másik része természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos.
Jézust figyelmeztették tanítványai ne menjen vissza Júdeába, hiszen most akarták megkövezni a zsidók. Mire odaértek Lázár már négy napja halott volt. Jézus nyugtatta Lázár testvérét Mártát: „Feltámad testvéred.” Márta ezt az utolsó időkre értette. Jézus így válaszolt mielőtt imádkozott Istenhez, és a sírkő elhengerítésre szólított fel: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.(...)”
Raffaello Santi: Jézus színeváltozása; 1518-1520

A Krisztus színeváltozása az evangéliumok egyik központi eseménye. Közvetlenül azután, hogy az apostolok Krisztusnak, az élő Isten Fiának ismerték el az Urat, megmondta nekik, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. (Mt 16,16–21) Krisztus közelgő szenvedésének és halálának a hírét tiltakozással fogadták a tanítványok. Az Úr, miután megfeddte őket, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és „felvitte őket egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal

A Krisztus színeváltozása az evangéliumok egyik központi eseménye. Közvetlenül azután, hogy az apostolok Krisztusnak, az élő Isten Fiának ismerték el az Urat, megmondta nekik, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. (Mt 16,16–21) Krisztus közelgő szenvedésének és halálának a hírét tiltakozással fogadták a tanítványok. Az Úr, miután megfeddte őket, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és „felvitte őket egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal.
Leonardo: Utolsó vacsora; 1498 előtt; Milánó, a Santa Maria delle Grazie kolostorának ebédlőterme
Az utolsó vacsora több művészeti alkotás ihletője is volt. A festmény a keresztény vallásban Jézusnak és 12 apostolának utolsó közös vacsorája. A Biblia szerint ekkor mondta a kenyérre és borra, hogy az az ő teste és vére.
Diego Velázquez: Krisztus a keresztfán, 17.sz.

Úgy gondolom,az általam összegyűjtött és bemutatott képek,megmutatják az elmúlt évszázadok hitét vagy éppen hitetlenségét,művésziségét vagy annak hiányát,jól megjelenítik, a képzőművészet bibliai témákat feldolgozó értékeit.

Összegzés
Saját vélemény
Nekem a Jézust ábrázoló képek tetszettek a legjobban és érdeklődve hallgatom a róla szóló történeteket.Így, a Húsvét közeledtével még inkább érdeklődéssel fogadtam,úgy gondolom minden családban illik legalább Karácsonykor és Húsvétkor megemlékezni arról a személyről, akiről ennyi érdekes történet,illetve kép született már meg az évszázadok során.
Források:
Egyetemes művészettörténet; Park kiadó 2003
A művészet története: A gótika és a Távol-Kelet; Corvina 1992
http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/biblia.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Krisztus_sz%C3%ADnev%C3%A1ltoz%C3%A1sa
http://biblia.hu/a_biblia_a_magyar_kepzomuveszetben/a_biblia_a_magyar_kepzomuveszetben
Full transcript